PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. 138 | 189--204
Tytuł artykułu

Ograniczenia możliwości finansowania zadań bieżących i inwestycyjnych gmin w Polsce wobec zmian regulacji prawnych

Warianty tytułu
Limitations on Financing Current and Investment Municipal Tasks in Poland due to the Changes in Legal Regulations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do wykonywania wielu zadań o podstawowym znaczeniu dla społeczności lokalnych. Ich realizacja wymaga nakładów finansowych niejednokrotnie przekraczających możliwości samofinansowania przez te podmioty. Celem badania będącego przedmiotem opracowania jest wykazanie wpływu regulacji prawnych (zarówno pozytywnego, jak i negatywnego) na możliwości pozyskiwania finansowania przez gminy. Artykuł podejmuje problematykę najważniejszych aspektów otoczenia regulacyjnego istotnego dla możliwości pozyskiwania finansowania zewnętrznego przez jednostki samorządu terytorialnego. Autor koncentruje się na najmniejszych organizacyjnie podmiotach samorządowych - gminach. Na potrzeby artykułu przeprowadzony został podział czynników regulacyjnych na popytowe - ograniczające bezpośrednio jednostki samorządowe poprzez limity zadłużenia oraz podażowe - wpływające na skłonność banków do finansowania podmiotów władz lokalnych. Autor opiera analizę na danych pozyskanych ze sprawozdań finansowych gmin oraz banków. (abstrakt oryginalny)
EN
Local self-government entities are obliged to implement a lot of tasks of basic significance for local communities. Their implementation requires financial outlays, frequently exceeding the self-financing capabilities of these entities. The study is to examine and indicate a positive and negative impact of legal regulations on the financing to be obtained by municipalities. The article concerns the problem of the most important aspects of regulatory environment essential for the possibilities of external financing acquisition by local self-government entities. The author focuses on the organisationally smallest self-government entities, i.e. municipalities. In the article, the regulatory factors are divided into demand factors, which limit the local self-government entities directly through debt limits and supply factors affecting bank inclinations to finance local authority entities. The author's analysis is based on the data obtained from financial reports made by municipalities and banks. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
189--204
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, DzU z 2012 r., poz. 1376, 1385, 1529 z późn. zm.
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie oceny funkcjonowania zasadniczego podziału terytorialnego państwa, M.P. z 2001 r. nr 16, poz. 249.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 4. publicznych, DzU z 2009 r. nr 157, poz..1240 i 1241
 • Uchwała nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zakresu i szczegołowych zasad wyznaczania wymogow kapitałowych z tytułu poszczegolnych rodzajow ryzyka (z poźn. zm.).
 • Uchwała nr 208/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegołowych zasad i warunkow uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowani.
 • Uchwała nr 173/2012 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegołowych zasad i warunkow uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań oraz uchwałę w sprawie wymagań dotyczących identyfikacji, monitorowania i kontroli zaangażowań, w tym dużych zaangażowań.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogow ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, DzU UE seria L z dnia 27 czerwca 2013 r.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunkow dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, DzU UE seria L z dnia 27 czerwca2013 r.
 • Hałaburda D., Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w świetle nowych regulacji prawnych, Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 91/2011.
 • Maśloch J., Sierak J., Gospodarka i Finanse Samorządu Terytorialnego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ocena Sytuacji Samorządow Lokalnych - Raport, 2013.
 • Misiąg W., Budżetowe skutki kryzysu światowego systemu finansowego, E-finanse, www.e-finanse.com, Nr 3/2009.
 • Osiecki A., Gminy prą do przodu, "Rzeczpospolita", 16 lipca 2012 r.
 • Wakuła M., Wybrane aspekty zadłużania się gmin, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Nr 84/2010.
 • Walczak D., Dopuszczalne zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego jako istotna determinanta ich prawidłowego funkcjonowania, Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 91/2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171325841

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.