PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. 139 | 51--71
Tytuł artykułu

Wieloparadygmatyczność w zarządzaniu a trwałość modelu biznesu przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Multiparadigmity in Management in relation to the Corporate Business Model Stability
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przy założeniu, że obecnie przedsiębiorcy nie konkurują tylko produktami, ale przede wszystkim modelami biznesu, szczególnie ważne staje się ich odpowiednie konstruowanie. Rozpatrując modele biznesu w kategorii celu, należy zadać pytanie: jak je budować, czemu mają służyć i na jakich podstawach powinny być budo- wane? Według autora artykułu, ze względu na złożoność interpretacyjną modeli biznesu, tą podstawą jest zastosowanie przy ich budowie wieloparadygmatyczności zarządzania . Celem artykułu jest przedstawienie autorskich założeń zastosowania wieloparadygmatyczności zarządzania jako skutecznej platformy do konstruowania trwałych modeli biznesu przedsiębiorstw zdolnych do ciągłej odnowy strategicznej. Autor artykułu stawia tezę, iż w obecnej sytuacji gospodarczej, aby zapewnić przed- siębiorstwu trwałość jego modelu biznesu, należy w zarządzaniu zastosować zasady wieloparadygmatyczności. (abstrakt oryginalny)
EN
An assumption that at present entrepreneurs do not compete only on products but first of all on business models makes their accurate construction especially impor- tant. Viewing them from the perspective of goals, one should ask how to construct them, what purpose they should serve and which basis they should be constructed on. The author of this article claims that this basis is the use of paradigmity when constructing them because of the interpretative complexity of business models . This article is to present the author's assumptions of management paradigmity application as an effective platform to construct durable business models capable of continuous strategic renewal. The author puts forward a thesis that in the present economic situation in order to allow for the corporate business model stability, it is necessary to apply the scientific principles of paradigmity in management
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Bibliografia
 • Afuah A ., Tucci C ., Biznes internetowy. Strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Ansoff H .I ., Corporate Strategy: An Analytical Approach to Business Policy for Growh and Expansion, McGraw-Hill, New York 1965.
 • Arthur W ., Cognition: The Black Box of Economics, w: The Complexity Vision and the Teaching of Economics, Chpt . 3, ed . D . Colander, Edward Elgar Publishing, Northampton, Mass 2000.
 • Atkinson S .E ., Halvorsen R ., The relative efficiency of public and private firms in a regulated environment, "Journal of Public Economic" 1986.
 • Berns M ., Townend A ., Khayat Z ., Balagopal B ., Reeves M ., Hopkins M .S ., Kru- schwitz N ., Sustainability and Competitive Advantage, "MIT Sloan Management Review", Fall 2009.
 • Bertalanffy L . von, General System Theory. Foundations, Development, Applications, Braziller, New York 1968.
 • Bertalanffy L . von, Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, PWN, Warszawa 1984.
 • Borys T ., Trwały i zrównoważony rozwój, w: Biznes, etyka, odpowiedzialność, red . W . Gasparski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Boulding K .E ., General Systems Theory. The Skeleton of Science, "Management Science" 1956, 2(3).
 • BowenW .G ., The Board Book: An Insider's Guide for Directors and Trustees, W .W . Nor- ton & Company, New York-London 2008.
 • Cadbury A ., Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Gover- nance, Gee, London, December 1992, Section 3 .4.
 • Caroll A .B ., Business & Society, Ethics and Stakeholder Management, second ed ., South-Western Publishing Co, Cincinnati Ohio 1993.
 • Casadesus-Masanell R ., Ricart J .E ., From Strategy to Business Models and onto Tactics, "Long Range Planning" 2010, 43.
 • Clarke T ., International Corporate Governance, Routledge, London-New York 2007.
 • Copeland T ., Koller T ., Murrin J ., Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, II wyd ., John Wiley & Sons, Nowy Jork 1995.
 • Copeland T ., Koller T ., Murrin J ., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa 1997.
 • CzakonW ., Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 11.
 • Demil B ., Lecocq X ., Business model evolution: In search of dynamic consistency, "Long Range Planning" 2010, 43(2-3).
 • Elkington J ., Cannibals with Forks: the Triple Bottom Line of 21st century business, Capstone Publishing Ltd, Capstone, Oxford.
 • Freeman R .E ., Strategic Management: A stakeholder approach, Pitman, Boston 1984.
 • Freeman E ., Reed D ., Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corpo- rate Governance, w: Strategy. Process, Conten, red . B . de Wit, R . Meyer, Context, London 1998.
 • Gierszewska G ., Romanowska M ., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.
 • Gospodarek T ., Aspekty złożoności i filozofii nauki o zarządzaniu, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2012.
 • Grudzewski W .M ., Hejduk I .K ., Sankowska A ., Wańtuchowicz M ., Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości, zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.
 • GrudzewskiW .M ., Hejduk I .K ., Sustainable enterprise (przedsiębiorstwo przyszłości) - odpowiedzią na kryzys ekonomiczny, w: Sustainability odpowiedzią na kryzys ekono- miczny, Nowe koncepcje przedsiębiorstwa przyszłości, red . I .K . Hejduk, Wydawnictwo Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, ORGMASZ, Przemyśl 2011.
 • Gruszecki T ., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Harrison J .G ., Strategic Management of Organisation and Stakeholder, West, St . Paul 1994.
 • Jabłoński A ., JabłońskiM ., Modele biznesu w cyklu życia przedsiębiorstwa - wyzwania strategiczne, "Przegląd Organizacji" 2013, nr 9.
 • Jabłoński A ., Modele zrównoważonego biznesu w budowie długoterminowej wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności, Difin, Warszawa 2013.
 • Jaki A ., Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2012.
 • JensenM .C ., MecklingW .H ., Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics" 1976, 3 (4).
 • Jeżak J ., Ład korporacyjny jako nowy obszar dyskusji nad dominującą logiką w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: Przełomy w zarządzaniu, kontekst strategiczny, red . Z . Dworzecki, B . Nogalski, TNOiK, Toruń 2011.
 • Jeżak J ., Ład korporacyjny, doświadczenia światowe i kierunki rozwoju, Warszawa 2010.
 • Jeżak J ., Ład wewnątrzkorporacyjny w świetle różnych teorii a wyzwania współczesności, w: Zarządzanie finansami, Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 690, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, nr 51, Szczecin 2012.
 • Kuhn T .S ., The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press, Chicago 1962.
 • Lantgry B ., Stakeholders and Moral Responsibilities of Business, "Business Ethics Quarterly" 1994, 4.
 • Mitchell R .K ., Toward a Theory of Stakeholder. Identification and Salience:Defining the Principle of Who and What Really Counts, "Academy of Management Review" 1997, nr 4.
 • Noga A ., Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 • OECD, Principles of Corporate Governance, Paris 1999, 2004.
 • Onetti A ., Zucchella A ., Jones M .V ., McDougall-Covin P .P ., Internationalization, innovation and entrepreneurship: business models for new technology-based firms, "Journal of Management Government" 2012.
 • Pszczołowski T ., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im . Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
 • Rappaport A ., Creating Shareholder Value: A guide for managers and investors, The Free Press, New York 1998.
 • Rappaport A ., Creating shareholder value: The new standard for business performance, The Free Press, New York 1986.
 • Schumpeter J .A ., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa1960.
 • Senge P .M ., Piąta dyscyplina, teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna a Wolters Kluver business, Warszawa 2012.
 • Steward G .B ., The Quest for Value. The EVA TM Management Guide, Harper Business, New York 1991.
 • Sułkowski Ł ., Epistemologia i metodologia zarządzania, PWE, Warszawa 2012.
 • Teece D .J ., Towards an economic theory of the multiproduct firm, "Journal of Economic Behavior and Organization" 1982.
 • Urbanowska-Sojkin E ., Banaszyk P ., Witczak H ., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
 • Weick K .E ., The Social Psychology of Organizing, Addison-Wesley, Reading 1979.
 • Williamson O .E ., Corporate Finance and Corporate Governance, "Journal of Finance" 1988, 43(3).
 • Wojtysiak-KotlarskiM ., Teoria przedsiębiorstwa a koncepcje zarządzania i praktyka biznesu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 • Wood D ., Corporate Social Performance Revisited, The Academy of Management Review 1991, 16(4).
 • Zott Ch ., Amit R ., Business Model Design: An Activity System Perspective, "Long Range Planning" 2010, 43.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326131

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.