PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. 139 | 73--89
Tytuł artykułu

Geneza i istota funkcjonowania zwrotnych instrumentów finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce ze środków unijnych: przypadek Jeremie

Autorzy
Warianty tytułu
Origin and Idea of the Operation of the EU Funded Repayable Financial Instruments of SMEs in Poland. The Jeremie case
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie źródeł funkcjonowania instru- mentów zwrotnych jako sposobu finansowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz analiza ich wdrażania w Polsce z perspektywy inicjatywy Jeremie. Głównym problemem badawczym było znalezienie odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób wdrażane są instrumenty zwrotne w Polsce i w jakim zakresie jest to realizowane na poziomie regionalnym w ramach inicjatywy Jeremie? Zaprezentowana analiza miała na celu przedstawienie aktualnego obrazu (różnego poziomu implementacji), który pozwoli na prowadzenie dalszych badań dotyczących oceny skuteczności funkcjonowania zwrotnych instrumentów finansowych wspierających rozwój MŚP. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią fundament rozwoju gospodarczego Unii Europejskiejn. Zapewniają miejsca pracy i wytwarzają blisko 60% uijnego produktu krajowego brutto . Z tych względów Unia zapewnia im pomoc w postaci dotacji oraz instrumentów zwrotnych. Obecnie dominującą formą są dotacje, niemniej jednak przedsiębiorcy coraz częściej wykorzystują finansowanie zwrotne, którego szczegółowa analiza wdrażania zaprezentowana została w niniejszym artykule. Są to preferen- cyjne pożyczki, kredyty lub poręczenia oferowane na korzystniejszych niż rynkowe warunkach . Głównym założeniem instrumentów zwrotnych jest ich odnawialny charakter, czyli możliwość wielokrotnego wykorzystywania tych samych środków zapewniających ciągłość finansowania . Instrumenty te implementowane mogą być na dwóch poziomach: centralnym (krajowym) lub regionalnym (wojewódzkim). W Polsce na szczególną uwagę zasługuje inicjatywa Jeremie, która wdrażana jest na poziomie regionalnym . Jak dotąd do programu tego włączyło się 7 województw. (abstrakt oryginalny)
EN
The present article is aimed at the presentation of the source of operation of repayable instruments as a way to finance SMEs and the analysis of their implementation in Poland from the perspective of the Jeremie initiative . The major research problem was to answer the question in which way repayable instruments are implemented in Poland and to which extent it is executed at the regional level within the Jeremie initiative. The presented analysis is to disclose the current picture of different imple- mentation levels, which will allow for further research to assess the effectiveness of operation of repayable instruments in support of SME developmen. Small and medium sized companies constitute the foundation of the EU economic growth . They create jobs and generate nearly 60% of the Union GDP . Due to this the EU gives them aid in the form of subsidy and repayable instruments . Subsidies are dominant at the moment; however, entrepreneurs are more and more often making use of repayable instruments, whose implementation is thoroughly analysed in the present article . The instruments are: preferential loans, credits or guarantees offered on more favourable than market terms. The main assumption of repayable instruments is their renewable character, i.e. an ability to make use of the same funds repeatedly, which ensures the continuity of financing. These instruments may be implemented at two levels: central (national) or regional. In Poland, initiative Jeremie, which is implemented regionally, is particularly worth noting. So far, 7 regions have joined the project (original abstract)
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • ChełstowskiM ., Rusztecki Ł ., Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych realizowanych w ramach NSRO 2007-2013 - na 31 sierpnia 2013 r., s . 15, Wydział Monitoringu i Raportowania Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji MRR, Warszawa 2013.
 • Dwornik A ., Rusztecki Ł ., Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych realizowanych wramach NSRO 2007-2013 - na 30 września 2013 r., s . 14-15, Wydział Monitoringu i Raportowania Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji MRR, Warszawa 2013.
 • Ewaluacja pt . "Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013", Warszawa, lipiec 2013 r ., http://www .mrr .gov .pl/rozwoj_regionalny/ Ewaluacja_i_analizy/Krajowe_Obserwatorium_Terytorialne/Documents/prezen- tacja_MRR_23072013 .pdf
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwe- stycyjnego, KE, Bruksela 2010.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Euro- pejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
 • Projekt Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt . "Wzrost efektywności instrumentów polityki spójności poprzez optymalizację narzędzi finansowania działań rozwojowych - wsparcie procesu programowania polityki spójności na lata 2014-2020".
 • Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006 r.
 • http://mfiles .pl/pl/
 • http://www .ibngr .pl/O-Instytucie/Misja
 • http://www .jeremie .com .pl/43,o-Inicjatywie-JEREMIE-woj-lodzkie .html
 • http://www .mrr .gov .pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2014_2020/Strony/ DzienInstrumentowZwrotnychUniiEuropejskiej19122012 .aspx
 • http://www .mg .gov .pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Polityki+przedsiebiorczo- sci+i+innowacyjnosci/Definicja+MSP.
 • http://www .jeremie .com .pl/mazowieckie/na-jaka-dzialalnosc/
 • www.funduszeeuropejskie.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/D 7. ocuments/RPO_stanwdrazania_992013.pdf.
 • http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Documents/Informacja_prasowa_Wplyw_Funduszy_ 27 0812.pdf.
 • http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/Documents/MRR_Publikacja IBNGR _24012011.pdf.
 • http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326139

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.