PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1989 | nr 286 | 262
Tytuł artykułu

Czynnik etnograficzny w środowiskowym różnicowaniu postaw i zachowań prokreacyjnych rodzin : (badania na Warmii i Mazurach)

Warianty tytułu
Ethnographical factor in environmental differentation of reproductive attitudes and behaviours of families(studies in Warmia and Mazury regions)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wśród współczesnych teorii ludnościowych teoria przejścia demograficznego zajmuje miejsce poczesne. Przejście demograficzne ,jest historycznym procesem przemian w porządku reprodukcji ludności, polegającym na odejściu od równowagi demograficznej typu tradycyjnego /wysoka śmiertelność i wysoka rozrodczość o charakterze naturalnymi i stopniowym przechodzeniu, do stanu równowagi' typu nowoczesnego lniska śmiertelność i niska kontrolowana rozrodczość. Przemiany reprodukcji ludności składające się na to Zjawisko stają się integralną częścią i czynnikiem modernizacji będącej wyrazem przeobrażenia się społeczeństwa tradycyjnego w społeczeństwo nowoczesne. Zasadnicze zmiany, dające efekty modernizacyjne w społeczeństwie, zachodzą w sferze filozoficznej, ekonomicznej, społecznej, kulturowej i innych. Priorytetową rolę jako regulatora reprodukcji przypisuje się rozrodczości. Można wyrazić pogląd, iż ostatecznie o reprodukcji ludności decydują obecnie okoliczności oddziałujące w skali mikro, tj. na poziomie rodziny. Badania demograficzne nad mikrostrukturami ludnościowymi krajów Europy Środkowej i Wschodniej rozwinęły się stosunkowo niedawno na gruncie demografii polskiej badania te pojawiły się w ciągu ostatnich 15-20 lat. Trudno dziś jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie: jaki kompleks czynników kształtuje model rodziny w ramach ujęć mikro strukturalnych formułowana jest teza, że model demograficzny rodziny w danym społeczeństwie zależny jest od wzorców tworzenia rodziny, postaw prokreacyjnych oraz zachowań prokreacyjnych małżeństw. (fragment tekstu)
EN
Polish demography lacks In complax studies In relationship between patterns of family forming, reproductive attitudes and behaviours and environments. in which familias live. In the present publication there has been undertaken an attempt to estimate the impact exerted by the environment on the ethnographical regional group on these patterns. An ethnographical group can be characterized by its culture /recognition of certain values, customs-, habits, attitudes/, including problems connected with family and its development. The existence of an ethnographical factor forming reproductive patterne can be acknowledged. The notion "ethnographical factor" can be understood as a complex of social regional culture element. which is functionally connected with the problems of family forming and development. Identification of the ethnographical factor was carried out by the usage of a sample including 3428 married couples, inhabiting Warmis Mazury and Lubawska Region at the time of survey /December 1979/. Such selection of regions was caused by the fact, that these territories constitute specific demographic laboratory, formed as a result of post-war settlement processes and later migrations as well. This factor ensured inclusion of families differentiated from ethnographical paint of view and coming from the regions characteristic of different stages of development of demographic transition. (short original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
262
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Adamski F., Małżeństwo i rodzina, Lublin 1980.
 • Adamski F., Socjologia małżeństwie 1 rodziny. Warszawa 1982.
 • Augustyniak H., Rola rodziny w transmisji kultury regionalnej i Jej wpływ na prokreację. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", nr 1, 1985.
 • Barth F.: Ethnic Groups and Boundarles, Boston 1969.
 • Bean F.D., Marcum J.P., Differential Fertility and the Minorlty Groupw./In:/ The Demography of Racial and Etnie Groupa, New York 1978.
 • Borowski S., Badania płodności w mikroskali. Doświadczenia i sugestie, "Studia Demograficzne", 45, 1976.
 • Borowski S., Charakterystyka i klasyfikacja źródeł statystycznych. "Studia Źródłoznawcze", t. IX, 1964.
 • Borowski S.: Kryteria oceny źródeł statystycznych. "Studia Źródłoznawcze", t. X, 1965.
 • Borowski S., Niewłaściwa i wtórna źródła etatystyczne* "Studia Źródłoznawcze", t, XIX, 1967.
 • Borowski S., Szkice z teorii reprodukcji, Wrocław-Warszawa-Kraków- Gdańsk-Łódź, 1983.
 • Burszta J., Dwa modele etnograficznej monografii wsi. "Lud", t. 53, 1963.
 • Burszta J., Owa medale monografii etnograficznej społeczności lokalnej /Nieco z historii monografii lokalnych/, "Etnoloski Przegląd", nr 12, 1974.
 • Burszta J., Etnografia Polaka a Ziemie Zachodnie. "Lud" ,t. 55, 1971.
 • Burszta J., Etnografia w ćwierćwieczu Polaki Ludowej. Organizacja -Tendencja - Kierunki Badań, "Lud", t. 53, 1969.
 • Burszta J., Etnograficzny punkt widzenia W badaniach nad rodziną./W:/ Metodologiczne problemy badań nad rodziną, pod red. Z. Tyszki, Poznań 1980.
 • Burszta J., Kategoria ludności i ich typ kulturowy. /W:/Przemiany społeczne na Ziemiach Zachodnich pod red. W. Markiewicza i P. Rybickiego, Poznań, 1967.
 • Burszta J., Kultura ludowa - kultura narodowa, Szkice i rozprawy. Warszawa 1974.
 • Burszta J., O badaniach przeobrażeń kulturowych wsi na Ziemiach Zachodnich. /W:/ Stare i nowe w kulturze wsi koszalińskiej, pod red. J. Burszty, Poznań 1964.
 • Burszta J., Wartości kultury ludowej w społeczeństwie socjalistycznym, "Lud", t. 61, 1977.
 • Burszta J., Jasiewicz Z., Zderzenie kultur ne Ziemiach Zachodnich i Północnych w świetle materiałów ze wsi koszalińskiej. "Polska Sztuka Ludowa", nr 4. 1962.
 • Damrosz J., Problemy regionu w etnografii polskiej. Praca doktorska, Katedra Etnografii UAM w Poznaniu, nr 7.
 • Demografska kretanja i karakteristika stanovistva Jugoslavije preme nacionalnoj pripadnosti. Centar za demografska istrezivanja Institutu drustvenik nauk. Belgrad 1978.
 • Dobrowolski K., Chłopska kultura tradycyjna./W:/ Studia nad życiem społecznym i kulturą. pod red. K. Dobrowolskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1966.
 • Dobrowolski K., Studia nad teoria kultury ludowej. "Etnografia Polski" t. IV, 1961.
 • Dobrowolski K., Studia nad życiem społecznym i kultura, Warszawa 1966.
 • Dyczewski L.: Rodzina polska i kierunki jej przemian. Warszawa 1961.
 • Fogelson S.: O porównaniu płodności dwóch generacji. "Kwartalnik Statystyczny",t. 10, z. 2, 1933.
 • Greń J., Modele i zadania statystyki matematycznej. Warszawa, 1970.
 • GrzegorczyK A.: Próba treściowego opisu świata wartości i jej etyczne konsekwencje. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź. 1983.
 • Hechter M.: The political economy of ethnic changes. "American Journal of Sociology", 1974.
 • Henderskot G.H.: Familiar Satisfaction. Birth Order and Fertility Values. "Journal of Marriage and the Family", nr 31, 1969.
 • Heyman J., Kultura tradycyjna i jej proces rozpadu a polska etnografia. "Lud", t. 56. 1972.
 • Holzer I.Z., Procesy demograficzne a model rodziny w Polsce. "Ruch Prawniczy. Ekonomiczny i Socjologiczny", 1981. nr 4.
 • Januszkiewicz B., Tradycja jako kategoria etnologiczna./W:/ Tradycja i przemiana. Studia nad dziejami i współczesna kulturę ludową. pod. red. Z. Jasiewicza. Poznań 1978.
 • Jasiewicz Z., Rodzina wiejska na Ziemi Lubawskiej /Studia przeobrażeń rodziny na podstawie badań etnograficznych w wybranych wsiach/. Warszawa - Poznań. 1977.
 • Jasiewicz Z.: Tradycja w kulturze rodzin w poznańskim, /w:/ Rodzina a struktura społeczna, pod red. Z. Tyszki. Bydgoszcz 1984.
 • Johnson E., Stokes C.S., Family Size in Successive Generations. The Effects of Birth Order. Intergenerational Change in Lifestyle and Familial Satisfaction. "Demography", vol. 13, 1976.
 • Kamiński S., Pojęcie Nauki i Klasyfikacja Nauk. Lublin 1981.
 • Kłoskowska A.: Kultura masowa, Warszawa 1980.
 • Kłoskowska A., Kulturowe Uwarunkowania Postaw. /W:/ Teorie Postaw, pod rad. S. Nowaka, Warszawa 1973.
 • Kłoskowska A.: Społeczna ramy kultury, Warszawa 1972.
 • Kłoskowska A.: Wzory i modele w socjologicznych badaniach rodziny, "Studia Socjologiczne", 2/5/, Warszawa 1962.
 • Konieczny J., Kształtowanie się nowej społeczności na gruzach miasta./W:/ Tworzenie się nowego społeczeństwa na Ziemiach Zachodnich, pod red. Z. Dulczewskiego, Poznań 1961.
 • Kopczyńska-Jaworska B., Metodyka etnograficznych badań terenowych, PWN, Warszawa 1961.
 • Krzywicki L., Idea a życie, "Studia Socjologiczne", Warszawa 1950.
 • Krzyżogórski K. : Kulturowe determinanty procesu integracji społecznej na Ziemiach Zachodnich i Północnych./w:/Przemiany w świadomości społecznej mieszkańców województw zachodnich i północnych w latach 1945-1970, pod red. W. Markiewicza, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1974.
 • Latuch M. : Rodzina jako podmiot badań demograficzno-społecznych, "Studia Demograflczne", z. 52, 1978.
 • Lieberson S.,: Stratisfication and ethnic groups. /W:/ Social Stratification: Research and Theory for the 1970s".Indianapolis, 1970.
 • Lipski A., Problemy transmisji kultury, "Lud", t. 64, 1980.
 • Lutyńska K., Ankieterzy i badacze./W:/ Wywiad kwestionariuszowy. Analiza teoretyczna i badania empiryczne. pod red. K. Lutyńskiej i A. Wejlanda, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk- Łódź, 1983.
 • MacKenroth G., Bevollkerungslehre Theorie, Soziologie and Statistik der Bevollkerung, Berlin 1953.
 • Markowska D., Małżeństwo w tradycyjnej i współczesnej kulturze wsi./W:/ Studia z zakresu socjologii, etnografii i historii ofiarowane Kazimierzowi Dobrowolskiemu, pod red. J. Chałasińskiego, Kraków 1972.
 • Markowska D., Rodzina w społeczności wiejskiej - ciągłość i zmiana. Warszawa 1976.
 • Merton R.K., Teoria socjologiczna a struktura społeczna» Warszawa 1982.
 • Mika S., Psychologia społeczna, Warszawa 1981.
 • Moszyński K.: Kultura ludowa Słowian, t. 1, Kraków 1929.
 • Murawska M., Małżeństwa mieszane między Polską ludnością rodzimą i napływową po roku 1945./W:/ Przemiany wsi Na Ziemiach Zachodnich i Północnych w okresie XXV-lecia Polski Ludowej na przykładzie Warmii i Mazur, pod red. B. Wojczulanisa, Olsztyn 1970.
 • Nowak S.: Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych. /W:/ Teorie postaw. Warszawa 1973.
 • Okólski M.: Refleksje nad mechanizmem przejścia demograficznego. "Studia Demograficzne*, nr 2, 88/, 1987.
 • Okólski M.: Reprodukcja ludności a modernizacja społeczeństwa, "Studia Demograficzne", nr 4/82/, 1985.
 • Okólski M.: Transformacja demograficzna w Polsce: faza obecna, "Ekonomista", nr 1, 1983.
 • Okólski M,: Wpływ procesów społeczno-ekonomicznych na rozrodczość. Aspekty metodologiczne./W:/ Rozwój ludności krajów socjalistycznych, pod. red. M. Latucha, Warszawa 1978.
 • Ossowski S., Z zagadnień psychologii społecznej. Dzieła, t. III, Warszawa 1967.
 • Pielka H., Procesy socjalizacji i wychowania w rodzinie. /W:/ Rodziny polskie pierwszej połowy lat osiemdziesiątych. Bydgoszcz 1987.
 • Rogoziński Z.: Wstęp do statystyki społecznej. Warszawa 1969 .
 • Rosset E., Teoria przejścia demograficznego. Jej logika, technika i perspektywy. /W:/ Studia nad teoriami ludnościowymi. "Monografie i Opracowania", nr 288/11 IS1D SGPiS, Warszawa 1987.
 • Sołowiej J., Identyfikacja dziecka z rodzicami./W:/ Rodzina i dziecko, pod red. M. Ziemskiej, Warszawa 1979.
 • Sowa K.Z.: Środowisko społeczne mieszkańca wielkiego miasta, "Studia Socjologiczne", z. 1/49/, 1971.
 • Spencer H., O wychowaniu umysłowym, moralnym i fizycznym. Warszawa 1900.
 • Statystyczna analiza dzietności kobiet, oprać. Z. Smoliński. "Statystyka Polski", nr 42, Warszawa 1974.
 • Sysienko W.A,, Socjologia zachowań demograficznych./W:/ Marksistowsko-leninowskie teorie ludności, pod red. I. Walienteja, Warszawa 1978. .
 • Szczepański J. Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa 1966.
 • Szczepański J., Zmiany w strukturze klasowej społeczeństwa polskiego. /W:/ Przemiany społeczne w Polsce Ludowej, Warszawa 1965.
 • Szczepański J., Przedmowa. /W:/ Przemiany rodziny polskiej, pod red. Komorowskiej, Warszawa 1975.
 • Szyfer A., Badania nad procesami integracji kulturowo-społecznej na Mazurach i Warmii. "Lud", t. 55, 1971.
 • Przemiany społeczno-kulturowe na wsi warmińskiej w latach 1945-1970, Olsztyn 1971.
 • Tyszka Z.: Rodziny współczesne w Polsce, Warszawa 1982.
 • Tyszka Z., Socjologia rodziny, Warszawę 1974. .
 • Tyszka Z.: Społeczna przynależność rodziny a sytuacja rodzinna dziecka. /W:/ Rodzina i dziecko, pod red. M. Ziemskiej, Warszawa 1979.
 • Tyszka Z., Z metodologii badań socjologicznych nad rodzinę, Bydgoszcz 1988.
 • Wesoff C.F., Potvin R.H.: College Women and Fertility Values. Princeton University Press, Princeton 1967.
 • Wiatr J., Społeczeństwo. Wstęp do socjologii systematycznej. Warszawa 1964.
 • Wielka Encyklopedia Powszechna, PWN, t. 9, Warszawa 1967, t. 11, Warszawa 1968.
 • Wierzbicki Z.T., Monografia wiejskich społeczności lokalnych w Polsce. "Roczniki Socjologii Wsi", t. XIII, 1975.
 • Wierzchosławski S.: Raport końcowy kierownika grupy tematycznej 11.5."Demograflczno-społeczne i biologiczne problemy rodziny i macierzyństwa". /W:/ Raporty końcowe z badań w latach 1976-1980. "Monografie i Opracowania" nr 111/4', ISiO SGPiS, Warszawa 1982.
 • Wierzchosławski S., Wielodyscyplinarność i interdyscyplinarność badań zjawisk demograficznych. "Studia Demograficzne", nr 4/94/, 1988.
 • Wierzchosławski S.: Wpływ techniki obserwacji na wyniki badań ankietowych /na przykładzie badań nad efektywnością handlu/. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", nr 2, 1963.
 • Wierzchosławski S.: Z problematyki pomiaru zjawisk ekonomicznych. Zeszyty Naukowe WSE w Poznaniu, Seria I, z. 30, Poznań 1967.
 • Zaborowski Z., Rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza. Warszawa 1980.
 • Zasępa R.: Metoda reprezentacyjna, warszawa 1972.
 • Ziemska M.: Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka. /W:/ Rodzina i dziecko, pod red. M. Ziemskiej, Warszawa 1979.
 • Ziemska M.: Wpływ przemian funkcji rodziny na socjalizację dzieci. /W:/ Rodzina i dziecko, pod red. M. Ziemskiej, Warszawa 1979.
 • Znamierowski Cz.: Oceny i normy. Warszawa 1957.
 • Znaniecki F., Socjologia wychowania. T.1, Warszawa 1928-1980.
 • Żygulski K., Ziemie Zachodnie w życiu kulturalnym Polski./W:/ Przemiany społeczne na Ziemiach Zachodnich, pod red. W. Markiewicza i P. Rybickiego, Poznań 1967.
 • Żyromski S.: Rozrodczość a środowisko. Warszawa 1975.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326257

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.