PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1989 | nr 287 Współczesne migracje i metodyka ich badania | 1--259
Tytuł artykułu

Współczesne tendencje i możliwości oddziaływania na migracje w Polsce

Warianty tytułu
Contemporary trends and possibilities of influencing migrations in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Migracje ludności najszybciej i najsilniej ze wszystkich procesów demograficznych reagują na zmianę warunków społeczno-ekonomicznych. Potwierdza to historia migracji w naszym kraju w całym powojennym okresie, kiedy były one traktowane wyłącznie instrumentalnie i całkowicie podporządkowane rozwojowi społeczno-gospodarczemu kraju, jako konsekwencja strategicznych decyzji, a zarazem warunek realizacji określonych koncepcji rozwoju. Gł6wny' więc strumień migracji służył zaspokojeniu potrzeb związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym Polski. W okresach ożywienia gospodarczego wzmagały się przepływy ludności między regionami i ze wsi do miast, w okresach zaś. zastoju, czy regresu gospodarczego, malała intensywność i zmieniały się wzory migracji. W latach osiemdziesiątych także dostrzegamy ścisły związek przebiegu migracji z kryzysem społeczno-gospodarczym. Skala zaistniałych w ostatnich latach zmian, dotyczących tak migracji wewnętrznych, jak zagranicznych, skłania jednak do głębszej refleksji i oceny. W niniejszej publikacji podjęto próbę opisu najnowszych migracji oraz określenia głównych przesłanek i możliwości oddziaływania na przyszłe przemieszczenia. przestrzenne ludności. Publikacja obejmuje trzy bloki tematyczne. Pierwszy dotyczy aktualnych tendencji migracji. Om6wiono w nim podstawowe formy migracji oraz przeprowadzono porównanie wielkości migracji definitywnych, czasowych i wahadłowych. Rozważania te zmierzają do udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy zmiany intensywności migracji w latach osiemdziesiątych w r6wnym stopniu dotyczą wszystkich form ruchliwości przestrzennej ludności? Ponadto zaprezentowano przestrzenne właściwości migracji wewnętrznych w Polsce. (fragment tekstu)
EN
Significant change in size and intena1ty of 8igratione have occurred in Poland in the eighties. They have been reflected by almost all format of spatial mobility however the tendencies and the range of changes were different. On one hand - the intensity and size of internal migrations have declined on the other the size of international migration /emigration/ has magnified. The in true especially for temporary migrations which can partially turn into definitive migrations. It becomes evident that migratory trends in Poland are close1y connected with the socio-economical crisis of the eighties. The described situation induced representative of different branches of science to undertake attempts to evaluate the most recent migratory tendencies in. Poland. This took place among others at the Seminar entitled: "Migrations and Socio-Economic Development" organized in November 1989; under Central Programme of Basic Researeh 09.1 /CPBP 09.1/; entitled "Demographic Cond1tionlng of Socio-Economic Development of Poland" co-ordinated primarily by the Institute of Statistic end Demography at Central Schol of Planning end Statistics. Main objective of this Seminar with many-sided discussion vas evaluation of changes in patterna of the most recent migrations and defining premices and possibilities of influencing migrations in Poland it the nearest future. (original abstract)
Bibliografia
 • Badowski I., Latuch M., Czasowe przebywanie Polaków za granicą jako element migracji międzynarodowych. "Sprawy Międzynarodowe" 1986, nr 9.
 • Bywalec C., Sposób i jakość życia społeczeństwa polskiego w świetle mierników statystycznych. "Wiadomości Statyczne", nr 1, 1986.
 • Cymerman r., Hopfer A., Suchta J., Jakość życia ludności na obszarach wiejskich a kompleksowe zabiegi urządzeniowo rolne. Zeszyty Naukowe ART., Olsztyn, "Geodezja i Urządzanie Rolne", 1987.
 • Cymerman r., Hopfer A., Suchta J., Określone zapotrzebowania na kompleksowe prace urządzeniowo rolne na podstawie analizy warunków życia i pracy ludności wiejskiej. "Przegląd Geodezyjny", 1986, nr 1.
 • De Harwood P.L., Quality of Life: Ascriptive and testimonial Conceptualizations. "Social Indicators Research", 1976.
 • Dokumenty Międzynarodowej Komisji Ludnościowej ONZ, Biuletyn RKL, nr 38.
 • Dziewoński K., Migracje ludności w Polsce: zmiany strukturalne w latach 1975-1985, Referat na Seminarium Polsko-Czeskie, Stare Pole, X.1988.
 • Dziewoński K., Przestrzenne zróżnicowanie migracji w Polsce. [W:] Narodowy Spis Powszechny 1978 jako źródło informacji o migracjach ludności. BWS 30, GUS, Warszawa, 1979.
 • Dziewoński K., Korcelli P., Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce. "Prace Geograficzne", IGiPZ PAN, 1981.
 • Dziewoński K., Korcelli P., Migracje w Polsce : przemiany i polityka. [w:] Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce, pod red. K. Dziewońskiego i P. Korcellego, "Prace Geograficzne", nr 140 IGiPZ PAN, Warszawa, Ossolineum, Wrocław, 1981.
 • Eberhardt P., Obszary depopulacyjne w Polsce. 1985,1986,1987/w druku/IGiPZ PAN.
 • Ekspertyza stanu istniejącego i elementy prognozy rozwoju rolnictwa do 2000 roku. Praca zb. Pod red. A. Hopfera/maszynopis/ ART., Olsztyn 1986.
 • Epper E., Die Qualistat des Lebens.[w:]Aufgabe Zukunft-Qualitat des Lebens, t. 1, Oberhausen 1972.
 • Figiel S., Propozycja metody mierzenia zasobów pracy w gospodarstwach indywidualnych. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 1983, nr 5.
 • Frenkel I., Rosner A., Infrastruktira wiejska a migracja między miastem a wsią.[w:] Społeczno-demograficzne i ekonomiczne aspekty współczesnych migracji w Polsce. "Monografie i Opracowania", Instytut Statystki i Demografii SGPiS, NR 212/6, Warszawa 1986.
 • Gawryszewski A., Związki przestrzenne między migracjami stałymi i dojazdami do pracy oraz czynnikami przemieszczeń ludności. "Prace Geograficzne", nr 109, IGiPŻ PAN, Warszawa, Ossolineum, Wrocław, 1974.
 • Gawryszewski A., Przestrzenna ruchliwość ludności Polski, 1952-1983. [w:] Gawryszewski A., Potrykowska A., Rural Depopulation Areas in Poland. "Geographia Polonica", t. 54, IGiPZ PAN, Warszawa, PWN, Warszawa, 1988.
 • Gawryszewski A., Wiejskie obszary wyludniające się w Polsce, 1974-1985,/maszynopis/ opracowane w CPBP 09.1,koordynowane przez Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1987.
 • Gorzelak E., Polityka agrarna PRL, PWE, 1987.
 • Hoffman M., Strategia rozwoju i modernizacji Żuław, /maszynopis/, Elbląg-Gdańsk, 1986.
 • Hopfer A., Łaguna T.M., Rozpoznanie sytuacji gospodarczej rolniczych obszarów problemowych i programowanie ich aktywizacji. Materiały na ogólnopolską konferencje naukową : Przemiany strukturalne rolnictwa , ART. Olsztyn 1988, t. II.
 • Hopfer A., Łaguna T.M., Mrozowska K., Prątnicka A., Komputerowy program gospodarki gruntami sektora indywidualnego GGSJ-2000. ART. Olsztyn,/maszynopis/. 1987.
 • Hoover E.M., Lokalizacja działalności gospodarczej, PWN, 1962.
 • Ignar M., Modernizacja warunków bytu ludności wiejskiej, "Wieś i Rolnictwo", 1988, nr 1.
 • Jagielski A., Geografia ludności, PWN, Warszawa, 1978.
 • Karpiński A., Ekonomiczne wyzwania przyszłości. PWE, Warszawa 1987.
 • Kujawska-Misiąg A., Latuch M., Motywacja zagranicznych migracji ludności polskiej. "Sprawy Międzynarodowe" 1988, nr 1.
 • Kuszpit W., Mrozowiecki F., Więckiewicz Z., Delimitacja przestrzeni dla potrzeb planowania obszarów wiejskich. Materiały sprawozdawcze z I etapu badań, Puławy 1983.
 • Kupiszewski M., Pomiar migracji w modelowaniu i prognozowaniu zmian rozmieszczenia i struktury ludności, "Dokumentacja Geograficzna" , 5, 1987.
 • Luszniewicz A., Statystyka poziomu życia ludności , PWE, Warszawa 1972.
 • Luszniewicz A., Statystyka społeczna, PWE, Warszawa 1982.
 • Lodkowska G., Przestrzenne zróżnicowanie poziomu i warunków życia ludności w Polsce w 1980, "Przegląd Geograficzny", 1985, T. LVII.
 • Łaguna M., Gaziński B., Materiały pokonferencyjne nt. Rolnictwo i ludność na obszarach przygranicznych Polski. ART, Olsztyn 1986.
 • Łaguna T.M., Zatrudnienie w rolnictwie a możliwość odpływu ludności/na przykładzie makroregionu północno-wschodniego/. [w:]Studia na d migracjami ludności wiejskiej. Część IV, "Monografie i Opracowania", SGPiS, Warszawa nr 216.
 • Jóźwiak J., Matematyczne modele ludności. "Monografie i Opracowania" SGPiS, Warszawa nr 179, 1985.
 • Narodowy Spis Powszechny 1978 jako źródło informacji o migracjach ludności. BWS 30, GUS, Warszawa, 1979.
 • Makowska K., Procesy migracji małych miast w latach 1976-1986 - "Gospodarka I Administracja Państwowa", nr 19, 1988.
 • Mały Rocznik Statystyczny 1988, GUS, .
 • Morril R.L., Migratin and the spread and growth of urban settlement, "Lund Studies in Geography", ser.B vol. 24, 1965.
 • Mozołowski Z., Lokomotywa koniunktury. "Polityka" ,r. XXX, nr 4 , 1986.
 • Michniewska-Szczepkowska B., Właściwości współczesnych migracji do miasta Olsztyna.[w:]Teoretyczne i metodologiczne problemy badania różnych form migracji ludności polskiej. Koszalin 1984.
 • Muszyńska M.Z., Sposób życia: orientacje teoretyczne i kontrowersyjne. "Studia Socjologiczne" nr 4, 1978.
 • Newell M., The Quality of life, Sydney 1972.
 • Nicolin E., Podróże bez wiz, "Profil", 1988, nr 5.
 • Olędzki M., Dojazdy do pracy . Zagadnienia społeczne i ekonomiczne na przykładzie rejonu płockiego, PAN, KiW, 1967.
 • Passent D., Mogło być gorzej, "Polityka" 1987, nr 46.
 • Polacy uciekinierzy we Włoszech. "Trybuna Ludu", nr 33 z dnia 11 II 1988 r.
 • Potrykowska A., Współczesne procesy depopulacji obszarów wiejskich w Polsce/ maszynopis/ IGiPZ PAN.
 • Poszukiwanie nowych form pracy z Polonią. "Trybuna Ludu" nr 40, z dnia 18 II 1988.
 • Rees P.H., Wilson A.G., Spatial population analysis, Arnold, London, 1977.
 • Rogers A., Introduction to multiregional mathematical demography. Wiley, New York 1975.
 • Rolnicza przestrzeń produkcyjna Polski w liczbach. Praca zb. pod red. T. Witka . IUNG Puławy, 1982.
 • Rutkowski J., Jakość życia. Koncepcja i projekt badań. Prace Zakładu Statystyczno-Ekonomicznych. GUS, Warszawa 1987.
 • Rutkowski J., Podstawowe pojęcia statystki społecznej, "Wiadomości Statystyczne", nr 10,11, 1984.
 • Scherbov S., Usbeck H., Simulation of multireginal population change: an application to the German Democratic Republic, WP-82-6, IISA, Luxemburg ,1983.
 • Secomski K., Polityka społeczno-ekonomiczna. Zarys teorii. PWE, Warszawa 1977.
 • Siciński A., Strzelecki J., Styl życia a jakość zycia, przyczynek do problemów polityki społecznej.[w:]Styl życia .Koncepcje i propozycje, pod. Red. A. Sicińskiego, Warszawa 1976.
 • Smoleński Z., Ekonomiczne i społeczne przemiany w rolnictwie europejskim. PWRiL, Warszawa 1988.
 • Stasiak A., Analiza uwarunkowań i skutków migracji ludności ze wsi do miast, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tych migracji na strukturę ludności, Ekspertyza PAN, Warszawa 1987.
 • Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, t. I., PWN, Warszawa 1978.
 • Suchta J., Migracje ludności wiejskiej w Polsce a poziom rozwoju infrastruktury społeczno-technicznej oraz warunki intensyfikacji produkcji rolnej. Zeszyty Naukowe ART. Olsztyn, "Geodezja i Urządzenia Rolne", nr 14, 1984.
 • Suchta J., Rolnicze obszary problemowe i ich delimitacja w aspektach celów planowania przestrzennego, Materiały na ogólnopolska konferencję naukową pt. Przemiany strukturalne rolnictwa, ART., Olsztyn 1988.
 • Szemberg A., Kierunki zmian strukturalnych w rolnictwie w perspektywie do 2010 r. Przemiany strukturalne rolnictwa. Materiały na ogólnopolska konferencję naukową ART., Olsztyn, 1986.
 • Teoretyczne i metodologiczne problemy badania różnych form migracji ludności polskiej. ZDS-E SGPiS i KONB, Koszalin 1984.
 • Uczestnictwo w turystyce ludności Polski w 1986 r., Seria" Monografie Statystyczne", nr 46, GUS, Warszawa 1987.
 • Uproszczenie formalności. Otwarta polityka paszportowa. "Trybuna Ludu" nr 3, z dnia 10 XI 1988.
 • Widerszpil S., Sposób życia jako kategoria socjologiczna./w:/ Jakość pracy i warunków życia, WSNS, Warszawa 1976.
 • Willekens F., Drewe P., A multiregional model for regional demographic projection.[w:] Heideter H., Willekens F., red., Demographic research and spatial policy. The Dutch Experience, London Academic Press, 1984.
 • Willekens F., Rigers A., Spatial population analysis: Methods and Computer Programs ,RR-78-18. IIASA, Luxemburg, 1978.
 • Witkowski J., Aktualne tendencje migracji ze wsi do miast i ich konsekwencje demograficzne/maszynopis/ opracowanie w CPBP 09.1, koordynowanym przez Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1987.
 • Witkowski J., Migracje jako czynnik kształtujący reprodukcję ludności. Referat na konferencję CPBP 09.1, Serock 23-25 XI 1987.
 • Witkowski J., Podstawowe formy ruchliwości przestrzennej ludności województwa olsztyńskiego,[w:]Olsztyńskie Studia Demograficzne, Olsztyn 1985.
 • Witkowski J., Potrzeby a migracje wewnętrzne ludności w Polskie. Referat na konferencję: badanie społeczne i polityka społeczna, zorganizowaną przez IGS SGPiS w Warszawie w dniach 24-25 lutego 1988.
 • Wojtaszek Z., Kupidurski J., Powiązania gospodarki rolnej z infrastrukturą gmin i wsi. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 2, 1988.
 • Zienkowski L., Subiektywne i obiektywne mierniki oraz standardy w badaniach przemian społecznych, "Wiadomości Statystyczne", nr 12, 1982.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326341

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.