PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 26 | nr 99 | 259--271
Tytuł artykułu

Model źródeł kosztów "ukrytej fabryki" : perspektywa kadry kierowniczej. Cz. 1, Podstawy modelu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Model of "Hidden Factory" Costs' Sources : the Executives' Perspective. Part 1, The Basics of the Model
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praktycznie każda aktywność gospodarcza obarczona jest określoną kategorią kosztu. Znaczna część rezultatów działań podejmowanych w organizacji jest łatwa do zidentyfikowania, a tym samym jest ewidencjonowana w systemie organizacyjnym. Jednakże, można również wskazać takie rezultaty, które są trudne do bezpośredniego zaobserwowania. Sytuacja ta jest niebezpieczna dla organizacji, zwłaszcza wtedy, gdy rezultaty te mają negatywny wpływ na stan systemu działania (lub jego określone podsystemy) oraz gdy są nieewidencjonowane. Tym samym nie jest możliwe ich eliminowanie albo redukowanie ich negatywnego wpływu na stan organizacji. Jest to zjawisko kosztów ukrytych, których podstawowym obszarem powstawania jest system wytwórczy. Niemniej jednak zauważyć trzeba, że koszty "ukrytej fabryki" (KUF) mogą być również pochodną działań podejmowanych przez kadrę kierowniczą - czego nie należy bagatelizować podejmując działalność gospodarczą. Analiza źródeł kosztów ukrytych wymaga zatem zarówno podejścia procesowego, jak i systemowego. Zatem, po stronie kadry kierowniczej można zidentyfikować następujące potencjalne determinanty zjawiska KUF, tj. funkcje: stanowisk kierowniczych, jakości procesów z perspektywy stanowisk kierowniczych oraz procesów zarządzania wiedzą i doskonalenia działań, a także submodele: procesowego charakteru zjawiska KUF, kompetencji kierowniczych oraz systemu informacyjnego dla poziomu procesów zarządczych.(abstrakt oryginalny)
EN
In practice, every economic activity is laden with a specific cost category. A significant portion of the results of activities undertaken in an organization is easy to identify, and thus is recorded in an organizational system. However, there can also be indicated the results that are difficult to observe directly in an organization. This situation is dangerous for a system, especially when these results have a negative impact on the state of the system (or its specific subsystems), and when they are not recorded. Thus, it is not possible to eliminate them, or to reduce their negative impact on the state of an organization. This is the phenomenon of the hidden costs, which mainly appear in the area of the manufacturing system. However, it should be noted that the costs of the "hidden factory" (HFC) can also be derived from the executives' activities - what should not be downplayed in terms of setting up an economic activity. The analysis of the sources of the hidden costs requires both process and system approaches. Therefore, there can be identified the following potential determinants of the HFC phenomenon by the side of the executives, i.e. the functions of: executive stations, quality of processes from executives' point of view, and processes of knowledge management and improvement, as well the submodels of: process nature of the HFC phenomenon, executives' competences, and information system for the level of management processes.(original abstract)
Twórcy
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Bibliografia
 • Champy J., X-Engineering przedsiębiorstwa. Przemyśl swój biznes w erze cyfrowej. Procesy, propozycja, partycypacja, partnerstwo, wydanie I, Placet, Warszawa 2003.
 • Chrapko M., CMMl®. Doskonalenie procesów w organizacji, wydanie I, WN PWN, Warszawa 2010.
 • Cieśliński W.B., Doskonalenie procesowej orientacji przedsiębiorstw. Model platformy treningu procesowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Grajewski P., Organizacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja, PWE, Warszawa 2007.
 • Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996.
 • Hammer M., Reinżynieria i jej następstwa, WN PWN, Warszawa 1999.
 • Harry M., Schroeder R., Six sigma - wykorzystanie programu jakości do poprawy wyników, wydanie II, OE, Kraków 2005.
 • Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa 1999.
 • Lozano Platonoff A., Zarządzanie dynamiczne. Nowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, wydanie I, Difin, Warszawa 2009.
 • Majewska-Opiełka I., Stworzyć wartość, "Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw", Nr 7/8 (123/124)/2012.
 • Nawrocki Ł., Gdzie się ukrywa "ukryta fabryka", http://www.outsourcing.edu.pl/pl/article/details/type/scientific/id/196, (09.09.2011).
 • Padzik K., Leksykon HRM. Podstawowe pojęcia z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Szczepańska K., Koszty jakości, wydanie I, Placet, Warszawa 2009.
 • Szczepańska K., TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa 2010.
 • Szuster M., Fabryka błędów, http://www.logistyczny.com/artykul_ogo.php?id=388, (09.09.2011).
 • Woźniak J., Integracja stanowisk pracy w obszarze procesów decyzyjnych - implikacje dla analizy zjawiska kosztów ukrytych, [w:] Zintegrowany system zarządzania w usługach, red. Skrzypek E., UMCS, Lublin 2012.
 • Zaskórski P., Suszek A., Zarządzanie procesami projektowo-wdrożeniowymi systemów bezpieczeństwa, V Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa, "Zarządzanie kryzysowe", Gdynia 2007.
 • Zaskórski P., Systemowe aspekty zarządzania bezpieczeństwem organizacji, "Nowoczesne Systemy Zarządzania", Nr 3/2008.
 • Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, wydanie III zm., PWE, Warszawa 2009.
 • Zintegrowane zarządzanie jakością, red. Więcek J., UŁ, Łódź 2007.
 • Zygała R., Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327131

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.