PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 4 | 59--81
Tytuł artykułu

Dotacje unijne jako źródło finansowania nowo powstających przedsiębiorstw na przykładzie województwa lubelskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EU Subsidies as a Source of Funds for Newly Created Enterprises in the Lublin Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka wykorzystania dotacji jako źródła finansowania działalności firmy w jej pierwszym okresie jest zagadnieniem aktualnym, szczególnie w obecnej sytuacji rynkowej. Firmy, zwłaszcza w początkowym okresie swojej działalności, potrzebują środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej. Właściciele firm najczęściej korzystają ze środków własnych oraz pożyczonych od najbliższych, ponieważ banki niechętnie finansują nowe podmioty, które nie mają jeszcze historii finansowej. Ponadto zaciągając kredyt czy korzystając z leasingu, firma musi oddać pożyczony kapitał i dodatkowo zapłacić odsetki. Stąd też dużym zainteresowaniem cieszą się dotacje, które stanowią pomoc bezzwrotną. Jednakże dla podmiotu, który wcześniej nie korzystał z tego rodzaju wsparcia, znalezienie informacji na temat programów, z których mógłby skorzystać oraz zasad otrzymania pomocy stanowi poważny problem. (fragment tekstu)
EN
Start-up enterprises can benefit from EU funding in the initial phase of their activity. Subsidies for starting a business are granted through various institutions appointed to implement various EU programmes and to hand over funds of the State Budget. Therefore, unemployed individuals who wish to undertake economic activity can use funding offered by employment agencies. This sort of assistance is disbursed on specific terms in the form of a deposit for start-up enterprises. Newly created entities can benefit from EU funding through two programmes: Regional Operational Programme for the Lublin Region for 2007-2013 and Rural Development Programme for 2007-2013. In both cases the financial assistance consists in reimbursement of the costs incurred, but the difference concerns the location of the investment, namely the former programme is realised in urban-rural communes, urban communes and in municipalities counting over 5 000 inhabitants. On the other hand, the Rural Development Programme assists investments located in rural, rural-urban and urban communes, excluding municipalities of more than 5 000 inhabitants.(original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • "Dotacje", Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, http://www.puplublin.pl/kat/ id/48 (27.03.2011 r.).
 • "Informacja dotycząca ilości i wartości złożonych projektów w ramach konkursów 05/RPOWL/1.1/2008 oraz 06/RPOWL/1.3/2008", LAWP w Lublinie, Lublin 2008 r.,http://www.lawp.lubelskie.pl/index.php?menu=lawp&submenu=aktualnosci& info=135&f_rok=2010&f_miesiac=0&find_konkurs=5 (13.03.2011).
 • "Informacja dotycząca ilości i wartości złożonych projektów w ramach konkursów 01/RPOWL/1.1/2009, 02/RPOWL/1.4A/2009, 03/RPOWL/1.5/2009,04/RPOWL/2.4A/2009", LAWP w Lublinie, Lublin 2010 r., http: //www.lawp.lubelskie.pl/index. php?menu=lawp&submenu=aktualnosci&info=264&f_rok=2010&f_miesiac=0& find_konkurs=10 (13.03.2011).
 • Informacja o liczbie złożonych wniosków i liczbie zawartych umów w ramach Działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" PROW 2007-2013", ARiMR, Warszawa 2011, http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna-i-krajowa/inneformy-pomocy/wdrazane-programy-i-dzialania-dane-liczbowe/roznicowanie-wkierunku dzialalnosci-nierolniczej.html (23.03.2011).
 • Informacja o liczbie złożonych wniosków i liczbie zawartych umów w ramach Działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013. Dane na dzień 28.02.2011, ARiMR, Warszawa 2011, http:// www.arimr.dane-liczbowe/program-rozwoju-obszarow-wiejskich-2007-2013/tworzenie-i-rozwoj-mikroprzedsiebiorstw.html (23.03.2011).
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2010 r. (M.P. nr 11, poz. 122).
 • "Lista beneficjentów", LAWP w Lublinie, http://www.lawp.lubelskie.pl/index.php (13.03.2011).
 • "Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.1 RPO WL 2007 - 2013. nr konkursu 08/RPOWL/1.1/2010", LAWP w Lublinie, http://www.lawp.lubelskie.pl/index.php?menu=aktualnosci&submenu=aktualnosci&info=722&f_r=2011&f_m=0 (24.03.2011).
 • "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW na lata 2007-2013)", Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2009.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego nr 1399 z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007, nr 193, poz. 1399 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2009 r., nr 62, poz. 512).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie dokonania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., nr 30, poz. 156).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu - ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych (Dz. U. UE L 214 z 09.08.2008).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działanie "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 200, poz. 1442).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 139, poz. 883).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 55, poz. 335).
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. z 2004 r., nr 39, poz. 353 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 nr 94 poz. 1001 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
 • "Wytyczne dla Wnioskodawców w ramach I i II osi priorytetowej RPO WL 2007-2013", Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości, Lublin 2010.
 • "Zasady ustanawiania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego", Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, http://www.puplublin.pl/art/id/3252 (28.02.2011 r.).
 • Zestawienie rodzajów działalności gospodarczej wyłączonych ze wsparcia w ramach RPO WL 2007-2013 według kodów PKD. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, Lublin 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327261

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.