PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1991 | nr 97 | 217
Tytuł artykułu

Funkcjonalno-przestrzenne struktury mikroregionalne

Warianty tytułu
Functional and Spatial Microregional Structures
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem niniejszej pracy są mikroregiony społeczno-gospodarcze, definiowane jako małe, ekonomiczne jednostki przestrzenne zajmujące najniższy poziom w hierarchicznej strukturze układów regionalnych. Praca składa się z ośmiu rozdziałów, wśród których trzy pierwsze tworzą jej cześć teoretyczną, pozostałe zaś poświęcone są wybranym kwestiom analizy empirycznej. (fragment tekstu)
EN
The paper deals with the spatial, units of the lowest hierarchical grade in the system of economic regions, called the social-economic microregions. The aim of the paper is to formulate the general conception of the units that have been the subject of the studies and then, to verify indirectly its features by analysing the microregional structure of the selected ares covering the provinces in the southeast of Poland. Attention is given especially to the recognition sf the degree of convergence the district service potentials and the desirable structure of microregional complexes. The paper consists of two main parts - the theoretical one and the empirical one. The former, including Chapters 1,2 and 3, beside the main goal (the attempt at working out the above mentioned conception) presents the detailed review of the literature an the interpretation and studies on social and economic microregions. It comprises also a discusion on the basis for the formation of the functional-spatial groups of the microregional units. The latter part, including Chapters 4,5,6,7,8 and dealing in fact with the verification of the conception presented in the theoretical part, embodies the other aim of the empirical analysis, i.e. the multicriterion evaluation of the microregional structure of the studied ares. The examined territorial units are evaluated from the three main angles: the level of their development, dynamics of changes, and the rank of the individual units in the hierarchical service system. The essential part of the paper ends in the recapitulation of the studies and the presentation of the most important conclusions drawn from the theoretical deliberations and the empirical analyses. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Bibliografia
 • Alonso W., Medrich E., Spontaneous Growth Centers in Twentieth-Century American Urbanization. [w:] Growth Centers in Regional Economic Development, ed. N.M. Hansen, The Free Press, New York 1972.
 • Andrzejewski A., Infrastruktura społeczna, jej rola I miejsce w układzie osadniczym. [w:] Gospodarka komunalna i mieszkaniowa i jej rola w społeczno-ekonomicznym rozwoju kraju, SGPiS, Monografie i Opracowania, nr 30, Warszawa 1974.
 • Andrzejewski R., Stryjakiewicz T., Modele grawitacji i potencjału w procedurze delimitacji funkcjonalnego regionu miejskiego Poznania. [w:] Metody badania struktury regionalnej, red. T. Czyż, UAM, Poznań 1976.
 • Bagdziński S.L., Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej układu osadniczego, PWN, Warszawa 1975.
 • Banaszkiewicz B., Jankowski B., Korzycka M., Srocki S., Z problematyki zarządzania rolnictwem w rejonie uprzemysławianym. [w:] Problemy zarządzania rejonami uprzemysławianymi. Red. A. Stelmachowski, PWN, Warszawa 1986.
 • Bandman M.K., Przesłanki wyjściowe tez metodycznych w zakresie wykorzystania modeli KTP we wstępnych opracowaniach planistycznych. [w:] Modele terytorialnych systemów społeczno-gospodarczych. "Biuletyn KPZK" PAN 1977, z. 95.
 • Bandman M.K., Schemat i budowa modeli optymalizacji kształtowania kompleksów terytorialno-produkcyjnych. [w:] Planowanie rozwoju regionalnego w świetle doświadczeń międzynarodowych, red. A. Kukliński, PWE, Warszawa 1974.
 • Banerji S., Fischer H.B., Hierarchical Location Analysis for Integrated Area Planning in Rural India. "Papers of RSA", v. 33, 1974.
 • Beńko M., Podstawowe problemy planowania przestrzennego wsi w Polsce, "Miasto" 1970, nr 3.
 • Beńko M., Teoretyczne podstawy planowania przestrzennego wsi. Instytut Urbanistyki i Architektury, Materiały i Studia, Warszawa 1973.
 • Berezowski S., Rola i stanowisko obecnej gminy w strukturze przestrzennej sieci wsi. [w:] Kształtowanie centrów handlowo-usługowych w gminach. CRS SCH, Rada naukowa, Warszawa 1975.
 • Bielecki Cz., Ekonomika i planowanie rozwoju regionów, PWE, Warszawa 1974.
 • Bieńczyk A., Wiejska sieć osadnicza i model wyposażenia w urządzenia usługowe w Makroregionie Północno-Wschodnim, "Miasto" 1975.
 • Biniecki J., Frankiel W., Analiza pojęcia strategii kompleksów i jego zastosowania w polityce rozwoju regionalnego. [w:] Planowanie Kompleksów społeczno-gospodarczych, red. A. Klasik, KBRU PAN, AE w Katowicach, TNOiK Oddział Śląski, Warszawa-Katowice 1979.
 • Boudeville J.R., Amenagemant du territoire et polarisation. M-th, Genin, Paris 1971.
 • Boudeville J.R., Metoda planowania zintegrowanego rozwoju regionalnego. [w:] Przestrzeń krajów trzeciego świata. Problemy metodologiczne, red. M. Rościszewski, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, z. 1-2, 1974.
 • Boudeville J.R., Pojęcie przestrzeni i regionu u ekonomistów francuskich, "Biuletyn KPZK" PAN 1968, z. 48.
 • Breither H.G., Powstanie i działalność związków gmin. [w:] Gminne rady narodowe i ich organy w NRD i PRL, red. Z. Leoński, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 1973.
 • Brodzińska B., Hierarchia funkcjonalna jednostek osadniczych regionu czarnkowskiego. [w:] Struktura i funkcje układów przestrzenno-ekonomicznych, red. Z. Chojnicki, UAM, Poznań 1979.
 • Brzeziński J., Mikroregiony wiejskie. Studium socjologiczne, LSW, Warszawa 1982.
 • BüChner W., Heiblinger R., Poppe E., Prawna pozycja gmin i prawne formy kształtowania działalności gminnych przedstawicielstw ludowych i ich organów. [w:] Gminne rady narodowe i ich organy w NRD i PRL, red. Z. Leoński, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 1973.
 • Byczewski I., Reformy podziału terytorialnego w wybranych państwach europejskich. [w:] Reforma władz lokalnych i podziału administracyjnego w wybranych państwach europejskich, KPZK, PAN, Warszawa 1983.
 • Byrski B., Integracja przemysłu w układach przestrzennych. "Zeszyty Naukowe", Seria Specjalna: Monografie, AE, Kraków 1978, nr 44.
 • Carlos M.L., State Policies, State Penetration, and Ecology: a Comparative analysis of Uneven Development in Mexico's Micro Agrarian Regions. "Working Papers in US-Mexican Studies", No 19, University of California, San Diego 1981.
 • Cele polityki regionalnej, a przedmiot planowania regionalnego. "Studia KPZK" PAN, 1971, t. XXXVII.
 • Cieślak M., Taksonomiczna procedura programowania rozwoju gospodarczego i określenia zapotrzebowania na kadry kwalifikowane. "Przegląd Statystyczny" 1974, z. 1.
 • Chilczuk M., Sieć ośrodków więzi społeczno-gospodarczej wsi w Polsce, "Prace Geograficzne IG" PAN 1963, nr 45.
 • Chilczuk M., Siemiński J., Osadnictwo wiejskie w Polsce, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 1974.
 • Chojnicki Z., podstawy prognozowania regionalnych systemów osadniczych, "Przegląd Geograficzny" 1980, nr 4.
 • Chojnicki Z., Przestrzeń społeczno-gospodarcza Polski. [w:] Podstawy przestrzennego zagospodarowania kraju, "Biuletyn KPZK" PAN 1974, z. 84.
 • Chojnicki Z., Terytorialny system społeczny. [w:] Gospodarka przestrzenna, region. Lokalność, red. B. Jałowiecki, "Biuletyn KPZK" PAN 1988, z. 138.
 • Chojnicki Z., Zastosowanie modeli grawitacji i potencjału w badaniach ekonomiczno-przestrzennych, "Studia KPZK" PAN, 1960, t. XIV.
 • Chomątowska M., Kompleksy turystyczne - typologia oraz przesłanki ich kształtowania, AE, Kraków 1983, praca doktorska.
 • Christaller W., Ośrodki centralne w Południowych Niemczech, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej 1963, nr 1.
 • Coffex W.J., Polese M., Local Development. Conceptual Bases and Policy Implications. "Regional Studies" 1985, nr 2.
 • Coffex W.J., Polese M., The Concept of Local Development. A stages Model of Endogenous Regional Growth, "Papers of RSA" 1984, v. 55.
 • Caraggio J.L., Krytyka teorii biegunów wzrostu. [w:] Problemy rozwoju regionalnego w krajach trzeciego świata, red. A. Kukliński ,"Biuletyn KPZK" PAN 1977, z. 94.
 • Czarnecki B., Krzemień B., Utworzenie gmin nie stanowi rewolucji w strukturze funkcjonalnej wiejskich jednostek osadniczych, "Miasto" 1974, nr 5.
 • Czechowski P., Prutis S., Organizacja struktur i mechanizmy zarzadzania w rejonach uprzemysławianych. [w:] Problemy zarządzania rejonami uprzemysławianymi, red. A. Stelmachowski, PWN, Warszawa 1986.
 • Czyż T., Zastosowanie metody analizy czynnikowej do badania ekonomicznej struktury regionalnej Polski. "Prace Geograficzne" IG PAN, 1971, nr 92.
 • Darwent D.F., Bieguny i ośrodki wzrostu w planowaniu regionalnym. [w:] J. Szczepański, red., Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1970.
 • Dąbrowski H., Rozwój ośrodków gminnych woj. Olsztyńskiego na tle ogólnych przekształceń w zagospodarowaniu przestrzennym. Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn 1976.
 • Dąbrowski P., Rozwój infrastruktury usługowo-przetwórczej i technicznej w skali gmin, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 1978, nr 3.
 • Denek E., Wierzbicki J., Studia nad gospodarką lokalną i jej funkcjonowaniem w zreformowanym systemie gospodarczym. [w:] Polska lokalna, samorząd terytorialny w warunkach reformy, Uniwersytet Warszawski, AE, TNOiK, Poznań 1985 (materiały na konferencję).
 • Domański R., Dynamika systemów przestrzennych. Model procesów przestrzennych. "Przegląd Geograficzny" 1977, nr 3.
 • Domański R., Naczelne twierdzenie teorii rozwoju systemu osadniczego. "Przegląd Geograficzny" 1977, nr 3.
 • Domański R., Problematyka Metodologiczna ogólnej teorii przestrzeni ekonomicznej, "Przegląd Geograficzny" 1965, nr 2.
 • Dziewoński K., Geograficzne z różnicowanie współczesnej urbanizacji, "Miasto" 1972, nr 1.
 • Dziewoński K., O nowy model sieci osadniczej i urbanizacji kraju, "Sprawy Mieszkaniowe" 1969, nr 2-3.
 • Dziewoński K., Przegląd teorii sieci, osadniczej. [w:] Elementy teorii planowania przestrzennego, red. K. Secomski, PWN, Warszawa 1972.
 • Dziewoński K., Strefa podmiejska- próba ujęcia teoretycznego, "Przegląd Geograficzny" 1987, z, 1-2.
 • Dziewoński K., Teoria regionu ekonomicznego, "Przegląd Geograficzny" 1987, z. l.
 • Dziewoński K., Jerczyński M., Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast, "Prace Geograficzne" IG PAN, 1971, nr 87.
 • Dziewulski S., Próba kształtowania sieci ośrodków usługowych na obszarze województwa. [w:] Ośrodki usługowe. "Biuletyn KPZK" PAN, 1981, z. 112.
 • Dziewulski S., W poszukiwaniu modelu sieci ośrodków usługowych na obszarze województwa, "Miasto" 1978, nr 6.
 • Elementy teorii zintegrowanej gospodarki przestrzennej. Studium integracji działania układów gałęziowych i regionalnych, red. A. Klasik, "Studia KPZK" PAN, t. LXX, 1979.
 • Elżanowski M., Problematyka porządkowania organizacji terytorialnej województwa, "Organizacja, Metody, Technika" 1985, nr 8-9.
 • Elżanowski M., Przestrzenne bariery realizacji zadań rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej w zreformowanej organizacji terytorialnej kraju. Praca wykonana w ramach tematu 'Diagnoza stanu gospodarki przestrzennej Polski'. KZPK PAN, Warszawa 1981.
 • Encyklopedia Ekonomiczno-Rolnicza, PWRiL, Warszawa 1984.
 • Encyklopedia Powszechna, PWN, t. 2, Warszawa 1984.
 • Eberhardt P., Ocena rozwoju i funkcjonowania systemu osadniczego Polski, "Czasopismo Geograficzne" 1984, z. 1.
 • Eysymontt J., Informacja i niezawodność sterowania w systemach wieloszczeblowych. [w:] Cybernetyka zarządzania w systemach ekonomicznych, red. T. Kasprzyk, PWE, Warszawa 1971.
 • Fajferek A., Problemy programowania układów gospodarczych. "Zeszyty Naukowe" AE, Kraków, 1972, nr 48.
 • Fajferek A., Region ekonomiczny i metody analizy regionalnej, PWE, Warszawa 1966.
 • Fajferek A., Rejduch J., Harańczyk A., Kudłacz T., Wewnętrzna struktura mikroregionów województwa krakowskiego, WSE, Kraków 1973.
 • Falecki W., Władza lokalna w kształtowaniu społeczności. [w:] Społeczności lokalne i ich przemiany (materiały z seminarium). Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn 1980.
 • Fereniec J., System rolniczych usług produkcyjnych w gminie, PAN, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa 1979.
 • Friedman J., Weaver C., Territory and Function. Edward Arnold, London 1979.
 • Gajda J., Problemy kształtowania terytorialnych kompleksów przemysłowych, "Gospodarka Planowa" 1975, nr 5.
 • Gałęski B., Innowacje a społeczność wiejska, KiW, Warszawa 1971.
 • Gaworecki W., Ekonomika i organizacja turystyki, PWN, Warszawa 1978.
 • Golachowski S., Kostrubiec B., Zagożdżon A., Metody badań geograficzno-osadniczych, PWN, Warszawa 1974.
 • Goldberger A.S., Teoria Ekonometrii, PWE, Warszawa 1975.
 • Gołdyka L.,W sprawie pojęcia przestrzeni społecznej, "Kultura i Społeczeństwo" 1976, nr 2.
 • Gorzelak G., 'Local Poland' Project: Aims and Methods. [w:] Local Studies in Poland, red. P. Dutkiewicz, G. Gorzelak, University of Warsaw, 1987.
 • Gorzelak G., Polska lokalna w świetle statystycznych studiów porównawczych. (Maszynopis w posiadaniu Instytutu Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warszawskiego).
 • Gorzelak G., Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy, Uniwersytet Warszawski, Seria: Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, 1989, nr 14.
 • Gościński J., Zarys teorii sterowania ekonomicznego, PWN, Warszawa 1977.
 • Grabiński T., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", Seria specjalna: Monografie, nr 61, Kraków 1984.
 • Grabowiecki R., Plany przestrzennego zagospodarowania województw i ich funkcje, kierunki wykorzystania i doskonalenia, "Gospodarka Planowa" 1978, nr 5.
 • Grabowiecki R., Zawadzki S.M., Polityka przestrzennego zagospodarowanie kraju, KiW, Warszawa 1980.
 • Greniewski H., Zagadnienia metodyczne i teoretyczne planu krajowego, "Biuletyn KPZK" PAN, 1970, z. 60.
 • Greń J., Statystyka matematyczna. Modele i zadania, PWN, Warszawa 1982.
 • Grobstein C., Hierarchical Order and Neogenesis. [w:] Hierarchy Theory. The Challenge of Complex Systems. Ed. H. Pattee, Braziller 1973.
 • Gruchman B., Local Resources and Local Development: The Potentialities and Limitations of Planning. [w:] Dynamique Locale et Environment, Colloque European Lausanne, les 10 et 11 October 1988.
 • Gruchman B., Postęp techniczny a rozwój lokalny w warunkach polskich. [w:] Rozwój gospodarki lokalnej w teorii i praktyce. Uniwersytet Warszawski, AE w Poznaniu, Poznań-Warszawa 1990.
 • Grzeszczak J., Koncepcje polaryzacyjne w przestrzennym zagospodarowaniu kraju (na przykładzie Francji). "Studia KPZK" PAN, t. XXXVI, 1971.
 • Grzeszczyk T., Funkcjonowanie lokalnych rynków pracy. Diagnoza i rekonstrukcja. [w:] red. P. Dutkiewicz, G. Gorzelak, Problemy metodologiczne, wstępne koncepcje badań, Seria: Polska lokalna i samorząd terytorialny w warunkach reformy, nr 1, IGP Uniwersytetu Warszawskiego 1986.
 • Guzik B., Zróżnicowanie obiektów w wielowymiarowej analizie porównawczej, "Wiadomości Statystyczne" 1989, nr 4.
 • Harańczyk A., Rozwój społeczno-gospodarczy miast w Polsce. "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", Seria specjalna: Monografie, AE, Kraków 1986, nr 76.
 • Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę kwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" ,1968, z. 4.
 • Hermansen T., Bieguny rozwoju i teorie pokrewne. Przegląd porównawczy. [w:] red. J. Grzeszczak, Teoria biegunów wzrostu, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 1978, z. 3-4.
 • Huff D.L., A Topographical Model of Consumer Space Preferences. Papers and Proceedings of the Regional Science Association, v. 6, 1960.
 • Isard W., Metody analizy regionalnej, PWN, Warszawa 1965.
 • Isard W., Liossatos P., Kanemoto Y., Kaniss P., Spatial Dynamics and Optimal Space-Time Development, North-Holland Publishing Company, New York-Amsterdam-Oxford, 1979.
 • Jacher W., Zagadnienia integracji systemu społecznego. Studium w zakresie teorii socjologii, PWN, Warszawa-Wrocław 1976.
 • Jagusiak J., Settlement Network in Rural Districts. [w:] Przemiany w systemie życia wiejskiego w Polsce, "Acta Universitatis Lodziensis", Seria III, Nauki Ekonomiczne i Socjologiczne 1976, nr 10.
 • Jałowiecki B., Kompleksowe studia nad układami lokalnymi wybranych obszarów Polski. Podsumowanie rekonesansu badawczego, [w:] red. P. Dutkiewicz, G. Gorzelak, Wstępne wyniki badań, Seria: Polska lokalna i samorząd terytorialny w warunkach reformy i rekonstrukcji gospodarki przestrzennej, nr 2, IGP Uniwersytetu Warszawskiego 1986.
 • Jałwiecki J., Kompleksowe studia w skali lokalnej. Zarys problematyki. [w:] red. P. Dutkiewicz, G. Gorzelak, Problemy metodologiczne, wstępne koncepcje badań, Seria: Polska lokalna i samorząd terytorialny w warunkach reformy, nr 1, IGP Uniwersytetu Warszawskiego 1986.
 • Jałowiecki J., 'Polska lokalna' - zarys problematyki. [w:] Polska lokalna, samorząd terytorialny w warunkach reformy. Uniwersytet Warszawski. AE w Poznaniu, TNOiK, Poznań 1985 (materiały na konferencję).
 • Jałowiecki B., Próba oceny badań nad Polską lokalną, [w:] red. P. Dutkiewicz, G. Gorzelak, Problemy metodologiczne, wstępne koncepcje badań, Seria: Polska lokalna i samorząd terytorialny w warunkach reformy, IGP Uniwersytetu Warszawskiego 1986, nr 1.
 • Jałowiecki B., Rozwój lokalny, Uniwersytet Warszawski, praca wydana w serii: 'Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny', 1989, nr 16.
 • Jałowiecki S., Społeczność lokalna jako stymulator procesów migracyjnych. [w:] Społeczności lokalne i ich przemiany (materiały z seminarium).Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn 1980.
 • Jakubowicz E., Lokalne zespoły osadnicze na przykładzie regionu opolskiego, "Acta Universitatis Wratislaviensis", nr 359, "Studia Geograficzne" XXIX, 1977.
 • Jakubowicz E., Lokalne zespoły osadnicze woj. Opolskiego. [w:] Struktury i procesy osadnicze, red. Golachowski S., Opole-Wrocław 1971.
 • Jakubowicz E., Ośrodki lokalne i ośrodki gminne na przykładzie województwa opolskiego, [w:] Współczesna problematyka osadnictwa wiejskiego, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań 1976.
 • Jarowiecka T., Z badań nad organizacją wiejskiej sieci osadniczej, "Folia Geographica Oeconomia", t. 3, Kraków 1970.
 • Jartych R., Kształtowanie urbanistycznego oblicza wsi, "Wieś współczesna", 1973, nr 8.
 • Jewtuchowicz A., Markowski I., Efekty zewnętrzne w systemach lokalnych. Opracowania przygotowane na konferencję naukową: Rozwój gospodarki lokalnej w teorii i praktyce, Poznań, wrzesień 1988.
 • Jones B.G., Goldsmith W.W., A Factor Analysis Approach to Sub Regional Definition in Chenange, Delaware, and Otsego Counties, "Geographica Polonica", 1968, nr 15.
 • Juja T., Zarys,, treść i ramowa konstrukcja wewnętrzna planów terytorialnych jednostek podstawowych. [w:] Modele planów terytorialnych jednostek podstawowych (miast i gmin), red. L. Wojtasiewicz, AE, Poznań, 1985 (maszynopis).
 • Kachniarz T., Główne problemy przestrzennego planowania gmin o przewadze gospodarki państwowej, "Miasto" 1980, nr 9.
 • Kachniarz T., Kierunki i zasady przestrzennego zagospodarowania wsi, PWN, Warszawa 1975.
 • Kachniarz T., Modela i zasady przestrzennego zagospodarowania ośrodków gminnych, Instytut Kształtowania Środowiska Warszawa 1979.
 • Kachniarz T., Struktury osadnictwa wiejskiego - propozycje, modele, "Miast" 1973, nr 2.
 • Kachniarz T., System obsługi wsi w nowym układzie gmin, "miasto" 1973, nr 1.
 • Kachniarz T., Wybrane problemy przestrzennego zagospodarowania wsi, Instytut Urbanistyki i Architektury, Warszawa 1967.
 • Kacprzyński B., Gospodarka lokalna w Polsce. Opracowanie przygotowane na konferencję naukową: Rozwój gospodarki lokalnej w teorii i praktyce, Poznań, wrzesień 1980.
 • Kaltenberg-Kwiatkowska E., Koncepcje ekologii społecznej w socjologii. [w:] Przestrzeń i społeczeństwo: Z badań ekologii społecznej, red. Z. Pióro, KiW, Warszawa 1982.
 • Kamiński Z., Próba opracowania miernika statystycznego do badań nad hierarchią funkcjonalną sieci osadnictwa wiejskiego, "Miasto" 1971, nr 6.
 • Kawalec W., Niektóre informacje o systemowych rozwiązaniach w wybranych krajach europejskich, "Rada Narodowa, Gospodarka Administracyjna" 1978, nr 21.
 • Kawalec W., Niektóre informacje o systemowych rozwiązaniach w wybranych krajach europejskich. "Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja" 1978, nr 22.
 • Kazimierska E., Charakterystyka podziału administracyjnego w wybranych państwach europejskich. [w:] Reforma władz lokalnych i podziału administracyjnego w wybranych państwach europejskich, KPZK PAN, Warszawa 1983 (maszynopis).
 • Keeble D., Owens P.L., Thompson C., Regional Accessibility and Economic Potential in the European Community, "Regional Studies" 1982, nr 6.
 • Kiełczewska-Zaleska M., Dotychczasowy rozwój lokalnej sieci osadniczej a reforma podziału administracyjnego z 1973 r, (na przykładzie pow. Gorlickiego i żuromińskiego), "Przegląd Geograficzny" 1974 nr 2.
 • Klamut M., Kierunki i dynamika przeobrażeń struktury społeczno-gospodarczej w układzie terytorialnym. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", Monografie i Opracowania, Wrocław 1983, nr 12.
 • Klasik A., Analiza wzrostu i przemian strukturalnych gospodarki regionalnej, "Studia KPZK" PAN, t. XXXV, 1971.
 • Klasik A., Kompleksy społeczno-gospodarcze (pojęcia, koncepcje, metody). [w:] Planowanie kompleksów społeczno-gospodarczych, red. A. Klasik, KBRU PAN, AE w Katowicach, TNOiK, Warszawa-Katowice, 1979.
 • Klasik A., Optymalna struktura przestrzenna a rozwój regionalny, PWE, Warszawa 1974.
 • Kochanowski M., Funkcjonalne ujęcie przedmiotu planu w problematyce osadniczej regionu, "Miasto" 1980, nr 8.
 • Kołodziejski J., Stasiak A., Koncepcja podziału dwustopniowego - wariant podstawowy. [w:] Podział administracyjny kraju. Studia, Materiały, Dyskusje, red. A. Stasiak, "Biuletyn KPZK" PAN, 1986, z. 128.
 • Komorowski Z.M., Funkcjonowanie układów lokalnych w świetle założeń i realizacji reformy gospodarczej. [w:] Polska lokalna i samorząd terytorialny w warunkach reformy, Uniwersytet Warszawski, AE w Poznaniu, TNOiK, Poznań 1985 (materiały na konferencję).
 • Komorowski S.M., Społeczność lokalna jako przedmiot badań: propozycje metodologiczne. [w:] red. P. Dutkiewicz, G. Gorzelak, Problemy metodologiczne, wstępne koncepcje badań, Seria: Polska lokalna i samorząd terytorialny w warunkach reformy, IGP Uniwersytetu Warszawskiego 1986, nr 1.
 • Koralewski T., Zastosowanie modelu potencjału uczestnictwa do definicji regionów węzłowych. [w:] Struktura i funkcje układów przestrzenno-ekonomicznych, red. Z. Chojnicki, UAM Poznań 1979.
 • Korcelli P., Regiony miejskie w systemie osadniczym Polski. [w:] Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce, red. K. Dziewoński, P. Korcelli, "Prace Geograficzne" IG PAN, 1981, nr 140.
 • Kornai J., Anti-Equilibrium. Teorie systemów gospodarczych, Kierunki badań, PWN, Warszawa 1977.
 • Kornak A., Społeczno-ekonomiczne funkcje usług turystycznych, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Seria G, Warszawa-Poznań 1972, nr 1.
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej Robocie, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1975.
 • Kowalski M., Założenia badań nad kształtowaniem się widawskiej społeczności gminnej. [w:] Społeczności lokalne i ich przemiany, Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn 1980 (materiały z seminarium).
 • Krajewski W., Pojęcie rozwoju i postępu. [w:] Założenia teoretyczne badań nad rozwojem historycznym, red. J. Kmita PWN, Warszawa 1977.
 • Kruczała J., Ocena podziałów terytorialnych Polski. [w:] Diagnoza stanu gospodarki przestrzennej Polski, red. A. Kukliński, "Biuletyn KPZK" PAN, 1983, z. 123.
 • Kruczała J., Problemy teoretyczne planowania regionalnego, PWN, Warszawa 1968.
 • Kruczała J., Problemy terytorialnej organizacji kraju jako ścieżka syntezy stanu gospodarki przestrzennej Polski. Praca wykonana w ramach tematu: Diagnoza stanu gospodarki przestrzennej Polski, KZPK PAN, 1983, (maszynopis).
 • Król A., Elementy infrastruktury turystycznej i paraturystycznej, Instytut Turystyki, Warszawa 1978.
 • Król S., Czynniki lokalizacji i zasady rozmieszczenia usług. [w:] Usługi i ich rola społeczno-ekonomiczna, PWE, Warszawa 1965.
 • Kudłacz T., Analiza tempa oraz kierunków zmian struktury społeczno-gospodarczej mikroregionów (na przykładzie gmin województwa miejskiego krakowskiego), "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", Kraków 1987, nr 226.
 • Kudłacz T., Czynniki warunkujące sprawność działania władz lokalnych w kierowaniu rozwojem społeczno-gospodarczym mikroregionów. Wyjaśnienie pojęć oraz zarys problemu badawczego. [w:] Rola władz lokalnych w koordynacji interesów i kierowaniu rozwojem społeczno-gospodarczym mikroregionów. Praca zrealizowana w ramach tematu: Polska lokalna i samorząd terytorialny w warunkach reformy (maszynopis), 1987.
 • Kudłacz T., Korekty granic podstawowych jednostek administracyjnych w latach 1976-1987, (rodzaje zmian oraz skala zjawiska). "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", Kraków 1990, nr 326.
 • Kudłacz T., Miejsce organów regionalnych w strukturze kierowania gospodarką narodową. [w:] Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce, red. J. Hausner, AE, COMSNP w Warszawie, Kraków 1985.
 • Kudłacz T., System obsługi ludności i rolnictwa w mikroregionach społeczno-gospodarczych (na przykładzie gmin województwa miejskiego krakowskiego), "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" Kraków 1982, nr 163.
 • Kudłacz T., The System of Socioeconomic Microregions in Conditions of National Economy Decentralization. Referat wygłoszony na 26 Europejskim Kongresie RSA, Kraków, sierpień 1986.
 • Kudłacz T., Zastosowanie metody grawitacji i grafów do hierarchizacji jednostek przestrzennych. "Przegląd Geograficzny" 1981, nr 3.
 • Kudłacz T., Zmiany w podziale administracyjnym w makroregionie południowo-wschodnim, "Wiadomości Statystyczne" 1988, nr 8.
 • Kudłacz T., Skwirut M., Zastosowanie metody wielocechowej do badania poziomu usług w gminach, "Problemy Ekonomiczne" 1977, nr 1.
 • Kukliński A., Four Interpretations of Regional Development. [w:] Local Studies in Poland, red. P. Dutkiewicz, G. Gorzelak, University of Warsaw, 1987.
 • Kukliński A., Polska lokalna i samorząd terytorialny w warunkach reformy. Problemy metodologiczne. [w:] red. P. Dutkiewicz, G. Gorzelak, Problemy metodologiczne, wstępne koncepcje badań, Seria: Polska lokalna i samorząd terytorialny w warunkach reformy, IGP Uniwersytetu Warszawskiego 1986, nr 1.
 • Kukliński A., Polska szkoła planowania regionalnego na tle światowym. [w:] Planowanie rozwoju regionalnego w krajach europejskich, red. A. Kukliński, PWN, Warszawa 1976.
 • Kýn O., Pelikán P., Cybernetyka ekonomiczna, PWE, Warszawa, 1967.
 • Lajugie J., Delfand P., Lacour C., Espace regional et amenagement du territoire, Dalloz, Paris 1985.
 • Lassey W.R., Planning in Rural Environments, McGraw - Hill Inc. New York 1977.
 • Leoński Z., Podział terytorialny europejskich państw socjalistycznych. [w:] System terenowych organów władzy i administracji państwowej w europejskich państwach socjalistycznych, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1985.
 • Leszczyński S., Pojęcie czynnika przestrzeni i jego rola we współczesnej gospodarce. [w:] Elementy teorii planowania przestrzennego, red. K. Secomski, PWN, Warszawa 1972.
 • Lienau C., Schemat terminologiczny dla geograficznego ujęcia osiedli wiejskich. [w:] Prace z terminologii i metodyki badań osadnictwa wiejskiego. "Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej" 1970, z. 2.
 • Lijewski T., Podział administracyjny a podziały specjalne. [w:] Podział administracyjny kraju. Studia , materiały, dyskusja, red. A Stasiak, "Biuletyn KPZK" PAN, 1986, nr 128.
 • Liszewski S., Strefa podmiejska jako przedmiot badań geograficznych. Próba syntezy, "Przegląd Geograficznyˮ 1987, z. 1-2.
 • Litowski G., Wybrane aspekty metodologiczne badań integracji przestrzennej, "Miastoˮ 1979, nr 9.
 • Local Studies in Poland, red. P. Dutkiewicz, G. Gorzelak, University of Warsaw, 1987.
 • Maik W., Analiza funkcjonalna sieci osadniczej podregionu kalisko-ostrowskiego, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań 1976.
 • Maik W., Niektóre problemy badań nad układami osadniczymi, "Czasopismo Geograficzne" 1968, nr 2.
 • Maik W., Założenia i zastosowanie koncepcji zespołów osadniczych, "Przegląd Geograficzny" 1976, nr 2.
 • Maik W., Zastosowanie koncepcji zespołów osadniczych do analizy funkcjonalnej sieci osadniczej. [w:] Współczesna problematyka osadnictwa wiejskiego. Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań 1976.
 • Maik W., Zastosowanie metod grafowych do hierarchizacji elementów systemu osadniczego. [w:] Struktura i funkcje układów przestrzenno-ekonomicznych, red. Z. Chojnicki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań 1979.
 • Malinowski M., Struktura i funkcjonowanie władzy w gminie. Studium socjologiczno-polityczne na przykładzie gmin woj. Siedleckiego. Wydawnictwo WSR-P w Siedlcach, 1979.
 • Malisz B., Podstawy gospodarki i polityki przestrzennej, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1984.
 • Malisz B., Zarys teorii kształtowania układów osadniczych, Arkady, Warszawa 1981.
 • Metodyka podziału kraju na mikroregiony dla potrzeb oceny środowiska geograficznego, red. T. Bartkowski, "Zeszyty Naukowe" Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań nr 71, Geografia 1970, z. 9.
 • Mirowski W., Społeczność terytorialna a planowanie. [w:] Planowanie społecznego rozwoju miast i społeczności terytorialnych a badanie socjologiczne, PAN, Ossolineum, 1980.
 • Model władzy lokalnej w systemie reformy gospodarczej, t. 1,2, red. M. Kulesza, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1982.
 • Modele przemian zespołów osadniczych, red. E. Goldzamt, PWN, Warszawa 1976.
 • Mrzygłód T., Przestrzenne zagospodarowanie Polski, PWE, Warszawa 1971.
 • Najgrakowski M., Studia nad regionami lokalnymi, [w:] red. P. Dutkiewicz, G. Gorzelak, Problemy metodologiczne, wstępne koncepcje badań, Seria: Polska lokalna i samorząd terytorialny w warunkach reformy, IGP Uniwersytetu Warszawskiego 1986, nr 1.
 • Niles M., Development from Above. The Centre-Down Development Paradigm. [w:] Development from Above or Below?. The Dialectics of Regional Planning in Development Countries, ed. W.B. Stöhr, D.R.F. Taylor, J. Wiley and Sons, Chi Chester-New York-Brisbane-Toronto 1981.
 • Nowak L., Model ekonomiczny. Studium z Metodologii ekonomii politycznej, PWE, Warszawa 1972.
 • Nowak S., Metody badań socjologicznych, PWN, Warszawa, 1965.
 • Olearczyk A., Planowanie ośrodków handlowych. Wielkość i lokalizacja. Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, Warszawa 1977.
 • Orlik-Racięcka B., Oczekiwania mieszkańców wobec instytucji gminnych i ich rola w zaspakajaniu potrzeb społecznych. [w:] Społeczności lokalne i ich przemiany. Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn 1980 (materiały z seminariun).
 • Oyrzanowski B., O wielkości, kompleksowości i specjalizacji regionów, "Myśl Gospodarcza" 1957, nr 8.
 • Parysek J., Treść i metody opracowania planu przestrzennego zagospodarowania podstawowej jednostki terytorialnej. [w:] Modele planów terytorialnych jednostek podstawowych (miast i gmin), red. L. Wojtasiewicz, AE Poznań, 1985 (maszynopis).
 • Parysek J., Zastosowanie taksonomicznej odległości Mahalanobisa w dynamicznych badaniach strukturalno-przestrzennych. "Przegląd Geograficzny" 1978, nr 2.
 • Piekarz A., Społeczności lokalne i ich instytucje w okresie rewolucji naukowo-technicznej, "Społeczny Kwartalnik Naukowy" 1976, nr 4.
 • Pietraszewski W., W sprawie zakresu i metodologii systemowego ujęcia gospodarki przestrzennej. [w:] Problemy gospodarki przestrzennej, red. A. Kukliński, KiW, Warszawa 1980.
 • Pietrzyk I., Koncepcje mikroregionu i rozwoju lokalnego we Francji , "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1988, nr 3.
 • Pietrzyk I., Koncepcje rozwoju regionalnego w zachodniej myśli ekonomicznej. "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", Kraków 1989, nr 296.
 • Pietrzyk I., Instrumenty polityki rozwoju lokalnego we Francji, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", Kraków 1990, nr 326.
 • Piotrowski W., Instytutional and Spatial Structuralization of Polish Village. "Acta Universitatis Lodziensis"., Folia Sociologies, 1981, nr 1.
 • Piotrowski W., The Rural District as a Area of Formation of Supra Village Local Community. [w:] Przemiany w systemie życia wiejskiego w Polsce. "Acta Universitatis Lodzienisis", Nauki Ekonomiczne i Socjologiczne, 1976, nr 10.
 • Piotrowski W., Struktury społeczno-przestrzenne gmin. [w:] Przestrzeń i społeczeństwo. Z badań ekologii społecznej, red. Z. Pióro, KiW, Warszawa 1982.
 • Pióro Z., Ekologiczna interpretacja układów osadniczych (założenia i problematyka badawcza), "Studia Socjologiczne" 1965, nr 4.
 • Pióro Z., Główne nurty ekologii społecznej. [w:] Przestrzeń i społeczeństwo. Z badań ekologii społecznej, red. Z. Pióro, KiW, Warszawa 1982.
 • Piskozub A., Transport jako czynnik regionalizacji osadnictwa, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 1967.
 • Planowanie kompleksów społeczno-gospodarczych, red. A. Klasik, KBRU PAN, AE w Katowicach, TNOiK, Warszawa-Katowice 1979.
 • Planowanie regionalne kompleksów społeczno-gospodarczych, red. A. Klasik, PWN, Warszawa 1982.
 • Plit F., Uwagi do notatki Prof. A Kuklińskiego, [w:] red. P. Dutkiewicz, G. Gorzelak, Problemy metodologiczne, wstępne koncepcje badań, Seria: Polska lokalna i samorząd terytorialny w warunkach reformy, IGP Uniwersytetu Warszawskiego 1986, nr 1.
 • Pluta W., Taksonomiczna procedura prowadzenia syntetycznych badań porównawczych za pomocą modyfikowanej miary rozwoju gospodarczego. "Przegląd Statystyczny" 1976, z. 4.
 • Podstawowe pojęcia i definicje teorii gospodarki przestrzennej. Wypisy z literatury. [w:] Studia z zakresu planowania regionalnego i teorii gospodarki przestrzennej. "Biuletyn KPZK" PAN 1971, z. 62.
 • Podział administracyjny kraju. Opinie i poglądy, red. A. Stasiak, "Biuletyn KPZK" PAN 1984, z. 126.
 • Podział administracyjny kraju. Studia, materiały, dyskusja, red. A. Stasiak, "Biuletyn KPZK" PAN 1986, z. 128.
 • Polarczyk K., Wynik pracy podstawą definicji i klasyfikacji usług oraz sfery usług. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1971, nr 1.
 • Problemy metodologiczne, wstępne koncepcje badań, red. P. Dutkiewicz, G. Gorzelak, Seria: Polska lokalna i samorząd terytorialny w warunkach reformy, IGP Uniwersytetu Warszawskiego 1986, nr 1.
 • Wstępne wyniki badań, red. P. Dutkiewicz, G. Gorzelak, Seria: Polska lokalna i samorząd terytorialny w warunkach reformy i rekonstrukcja gospodarki przestrzennej, IGP Uniwersytetu Warszawskiego 1986, nr 2.
 • Potrykowska A., Współzależność między dojazdami do pracy a strukturą społeczno-demograficzną regionu miejskiego Warszawy w latach 1950-1973, IGiPZ PAN, Warszawa 1979, praca doktorska.
 • Prandecka B., Przestrzenne aspekty planowania wzrostu i rozwoju. [w:] Elementy planowania przestrzennego, red. A. Kukliński, PWN, Warszawa 1972.
 • Problemy optymalnego funkcjonowania gospodarki socjalistycznej, red. N.P. Fiedorenko, PWN, Warszawa 1979.
 • Prusek A., Warunki działania, a poziom rozwoju polskiego rolnictwa w układach regionalnych. "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", Kraków 1989, Seria specjalna: Monografie, nr 87.
 • Psyk E., Instytucjonalne formy organizacji życia społeczności gminy. [w:] Społeczności lokalne i ich przemiany. Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn 1980, (materiały z seminarium).
 • Racine J.B., Reymond H., Analiza ilościowa w geografii, PWN, Warszawa 1977.
 • Ray D.M., Urban Growth and the Concept of Functional Region, Geographica Polonica 1968, nr 15.
 • Regulski J., Planowanie układów osadniczych, PWN, Warszawa 1981.
 • Regulski J., Reformy podziału administracyjnego w świetle doświadczeń europejskich. [w:] Reforma władz lokalnych i podziału administracyjnego w wybranych państwach europejskich, KPZK PAN, Warszawa 1983 (maszynopis).
 • Regulski J., Kocon W., Ptaszyńska-Wołoczkiewicz M., Władze lokalne a rozwój gospodarczy, PWE, Warszawa 1988.
 • Rejduch J., Kierunki kształtowania sieci osadniczej w Makroregionie Południowo-Wschodnim ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju małych miast, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", Kraków 1985, nr 200.
 • Rejduch J., System gospodarki terenowej , PWN, Warszawa-Kraków 1988.
 • Richardson H.W., Regional Economics, Pager Publishers, New York 1969.
 • Richling A., Typologia mikroregionów fizycznogeograficznych w granicach województwa suwalskiego, "Przegląd Geograficzny" 1985, nr 1-2.
 • Rogalski D., Propozycje w sprawie usystematyzowania niektórych pojęć w turystyce, "Ruch Turystyczny" 1966, nr 2.
 • Rola przemysłu w kształtowaniu struktury przestrzennej osadnictwa. Zarys problematyki i wybrane przykłady studiów, red. A. Zagożdżon, Biuletyn Informacyjny, IGiPZ, 1988, nr 59.
 • Rosen R., Hierarchical Organization in Automata Theoretics Models of Biologic Systems. [w:]Hierarchical Structures, red. L. Whyte, A.Wilson, D. Wilson, Elsevier, New York 1969.
 • Rybicki P., Struktura społecznego świata, PWN, Warszawa 1979.
 • Rychłowski B., Regionalizacja ekonomiczna (zagadnienia podstawowe), "Prace Geograficzne" IG PAN, 1976, nr 64.
 • Rychłowski B., Typy i rodzaje regionalizacji ekonomicznej, "Przegląd Geograficzny"1965, nr 1.
 • Rykiel Z., Miejsce aglomeracji wielkomiejskich przestrzeni społeczno-gospodarczej Polski, "Prace Geograficzne" IGiPZ PAN, 1978, nr 128.
 • Rykiel Z., Zagadnienia regionalnych systemów osadniczych, Studia KPZK PAN, t. LXXXVIII, 1985.
 • Rykiel Z., Żurkowa A., Migracje między miastami. Systemy krajowe i regionalne. [w:] Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce, red. K. Dziewoński, P. Korcelli, "Prace Geograficzne" IG PAN, 1981, nr 140.
 • Sadowski W., Podstawy ogólnej teorii systemów. Analiza logiczno-metodologiczna, PWN, Warszawa 1978.
 • Sadowy M., Znaczenie infrastruktury gospodarczej w rozwoju społeczno-gospodarczym. [w:] Gospodarka komunalna i mieszkaniowa i jej rola w społeczno-ekonomicznym rozwoju kraju, SGPiS, Warszawa 1954, Monografie i Opracowania, nr 30.
 • Schwartz A., Analiza funkcjonalna sieci osadniczej powiatów nadnoteckich województwa poznańskiego. [w:] Współczesna problematyka osadnictwa wiejskiego, UAM, Poznań 1976.
 • Siekierski J., Popyt na usługi produkcyjne w gospodarce chłopskiej (na przykładzie regionu bieszczadzkiego), "Zeszyty Naukowe AR, Kraków" 1978, Rozprawy Habilitacyjne, nr 64.
 • Sikorski M., Pola optymalnych lokalizacji usług w sektorze układów osadniczych, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1970.
 • Simon H., The Organization of Complex Systems. [w:] Hierarchy Theory. The Challenge of Complex Systems, ed. H. Pattee, Braziller 1973.
 • Singh B.B., Rural-Typology for Development Planning in Deoband Tahsil (Saharanpur, U.P.). National Geographer, 16,1. M.M.H. College Ghaziabad, India.
 • Stelmachowski A., Stymulatory rozwoju harmonijnego. [w:] Problemy zarządzania rejonami uprzemysławianymi, red. A. Stelmachowski, PWN, Warszawa 1986.
 • Stone K.H., Klasyfikacje wieloskalowe w geografii osadnictwa wiejskiego. [w:] Praca z terminologii i metodyki badań osadnictwa wiejskiego. "Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej" 1970, z. 2.
 • Stöhr W.B., Development from Below. The Bottom-up and Periphery-Inward Development Paradigm. [w:] Development from Above or Below?. The Dialectics of Regional Planning in Developing Countries, ed. W.B. Stöhr, D.R.F. Taylor, J. Wiley and Sons, Chichectev-New York-Brisbane-Toronto, 1981.
 • Suchta J., Planowanie przestrzenne w kształtowaniu gospodarki rolniczo-żywnościowej, Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn 1980.
 • Swanson B.E., Cohen P.R., Swanson E.P., Small Towns and Small Towners. A Framework for Survival and Growth. Sage Publications, Beverly Hills, London 1979.
 • Swaniewicz P., Społeczno-ekonomiczna typologia miast I gmin w Polsce, Uniwersytet Warszawski, praca wyd. w serii 'Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny' 1989, nr 19.
 • System terenowych organów władzy i administracji państwowej w europejskich państwach socjalistycznych, red. B. Zawadzka, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985.
 • Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1970.
 • Szulce H., Czynniki różnicujące handlową usługę wsi. Spółdzielczy Instytut Badawczy, Seria Rynku Wiejskiego, Warszawa 1970.
 • Szymla Z., Problemy rozwoju przestrzennych struktur przemysłowych, "Zeszyty Naukowe AE", Kraków 1977, seria specjalna: Monografie nr 40.
 • Theil H., Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1979.
 • Teoria biegunów wzrostu, red. J. Grzeszczak, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 1978, z. 3-4.
 • Todd D., Welfare or Efficiency: Can the Growth Center Offer A Compromise, "Growth and Change" 1980, nr 11.
 • Tomczak F., Ekonomiczne podstawy system obsługi produkcyjnej rolnictwa, Spółdzielczy Instytut Badawczy, Seria Rynku Wiejskiego, Warszawa 1971, nr 25.
 • Turowski J., Przemiany tradycyjnej wiejskiej społeczności lokalnej w Polsce, "Roczniki Socjologiczne Wsi", t. 4, 1965.
 • Turowski J., Wyniki badań w zakresie socjologii wsi i miast w powojennej Polsce, "Rynki Filozoficzne", t. 20, 1972.
 • Turska A., Wiodące problemy badawcze - Polska lokalna i samorząd terytorialny w warunkach reformy. [w:] Polska lokalna i samorząd terytorialny w warunkach reformy. Uniwersytet Warszawski, AE w Poznaniu, TNOiK, Poznań 1985 (materiały na konferencję).
 • Tweeten L., Brinkman G.L., Micropolitan Development: Theory and Practice of Greater Rural Economic Development, Iowa State University Press, 1976.
 • Ura E., Wypowiedź prezentowana w pracy: Podział administracyjny kraju, "Biuletyn KPZK" PAN, 1984, z. 126.
 • Wacławowicz S., Regionalne proporcje produkcji rolnej, PWRiL, Warszawa 1970.
 • Wesołowski A., Socjologia wsi, AE, Poznań 1979.
 • Wieczorek E., Rural District as a Socio-Economic and Administrative Microregion. [w:] Przemiany w systemie życia miejskiego w Polsce. "Acta Universitatis Lodziensis, Nauki Ekonomiczne i Socjologiczne", 1976, nr 10.
 • Wieczorkiewicz W., Centrum usługowe ośrodka gminnego, Arkady. Warszawa 1983.
 • Wierzbicki J., Mechanizm planistyczno-finansowy gospodarki terenowej (analiza funkcjonowania systemu). [w:] Planowanie i finansowanie działalności organów terenowych, "Zaszyty Naukowe AE, Poznań", 1980, nr 87.
 • Wierzbicki Z.T., Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych. [w:] Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych. Ossolineum, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 1973.
 • Wierzejski J., Planowanie społeczno-gospodarcze w gminach i miastach, "Gospodarka Planowa" 1976, nr 11.
 • Willis K.G., The Economies of Town and Country Planning. Granada-London-Toronto-Sydney-New York 1980.
 • Winiarski B., Aktywizacja regionów gospodarczo-nierozwiniętych, PWG, Warszawa 1961.
 • Winiarski B., Planowanie terytorialne w jednostkach stopnia podstawowego. [w:] Problemy planowania terytorialnego. Doświadczenia-wnioski-kierunki rozwoju, Instytut Gospodarki Narodowej, Warszawa 1985 (maszynopis).
 • Winiarski B., Podstawy programowania ekonomicznego regionów, PWN, Warszawa 1966.
 • Winiarski B., Polityka regionalna, PWE, Warszawa 1976.
 • Winiarski B., Winiarska F., Instrumentalne funkcje i walory modeli kompleksów terytorialno-produkcyjnych w planowaniu rozwoju, "Prace Naukowe AE Wrocław", 1981, nr 186.
 • Wojciechowski B., Usługi produkcyjne a rozwój rolnictwa indywidualnego, "Wieś Współczesna" 1980, nr 2.
 • Wojtasiewicz L., Planowanie rozwoju lokalnego. Opracowanie przygotowane na konferencję naukową: Rozwój gospodarki lokalnej w teorii i praktyce, Poznań, wrzesień 1988.
 • Wojtasiewicz L., Plany rzeczowe i finansowe organów terenowych szczebla podstawowego. [w:] Planowanie i finansowanie działalności organów terenowych, "Zeszyty Naukowe AE Poznań", 1980, nr 87.
 • Wojtasiewicz L., Polska lokalna - problemy planowania. [w:] Polska lokalna i samorząd terytorialny w warunkach reformy. Uniwersytet Warszawski, AE w Poznaniu, TNOiK, Poznań 1985 (materiały na konferencję).
 • Wojtasiewicz L., Wstęp. [w:] Modele planów terytorialnych jednostek podstawowych (miast i gmin)., red L. Wojtasiewicz, AE, Poznań 1985 (maszynopis).
 • Wróbel A., Modele bazy ekonomicznej jako narzędzie analizy i planowania, "Przegląd Geograficzny" 1980, nr 4.
 • Wróbel A., Pojęcie regionu a metoda regionalna, "Przegląd Geograficzny" 1967, nr 1.
 • Wróbel A., Pojęcie regiony ekonomicznego a teoria geografii, "Prace Geograficzne" IG PAN, 1965, nr 48.
 • Wróbel A., Województwo warszawskie. Studium ekonomicznej struktury regionalnej. "Prace geograficzne" IG PAN, 1960, nr 24.
 • Wróbel A., Lijewski T., Ura E., Wnioski w sprawie przyszłego podziału administracyjnego Polaki. [w:] Podział administracyjny kraju. Studia, materiały, dyskusje, red, A. Stasiak, "Biuletyn KPZK" PAN, 1986, s. 128.
 • Wstępny projekt przestrzennego zagospodarowania kraju di 1990 r. (część I-synteza). Komisja Planowania przy Radzie Ministrów.
 • Wydymus S., Metody wielowymiarowej analizy rozwoju społeczno-gospodarczego, "Zeszyt Naukowe", Seria specjalna: Monografie, AE, Kraków 1984, nr 62.
 • Zagożdżon A., Ośrodki lokalne i subregionalne Polski. Ogólna charakterystyka i niektóre problemy metodologiczne. "Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Geograficzne" XXXIII, 1979, nr 513.
 • Zagożdżon A., Polska lokalna. Rozważania geograficzno-osadnicze problematyki badawczej. [w:] red. P. Dutkiewicz, G. Gorzelak, Problemy metodologiczne, wstępne koncepcje badań, Seria: Polska lokalna i samorząd terytorialny w warunkach reformy, IGP Uniwersytetu Warszawskiego 1986, nr 1.
 • Zagożdżon A., Problematyka zespołów osadniczych, "Czasopismo Geograficzne" 1964, nr 3-4.
 • Zagożdżon A., Zespoły osadnicze o funkcjach nierolniczych jako forma urbanizacji wsi, Materiały i Studia MZPPAUiB MSzW, Warszawa 1966, Seria IV, z. 5.
 • Zawadzki S.M., O pragmatyczne podejście do kategorii regionu, [w:] Problemy ekonomiczno-społeczne kształtowanie struktur przestrzennych, SGPiS, Warszawa 1978, Monografie i Opracowania, nr 60.
 • Zawadzki S.M., Podstawy planowania regionalnego, PWE, Warszawa 1972.
 • Zegar J., Sterowanie rozwojem społeczno-gospodarczym w gminie, "Wieś współczesna" 1973, nr 12.
 • Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN Warszawa 1981.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327281

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.