PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 5 | nr 2 | 74--82
Tytuł artykułu

Promocja zdrowia w aspekcie współpracy samorządów wojewódzkich z organizacjami pozarządowymi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Health Promotion and the Cooperation of Provincial Governments with Non-Government Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Samorządy terytorialne odgrywają coraz większą rolę w realizowaniu zadań publicznych. Jest to rezultat konsekwentnej polityki państwa, która prowadzi do stopniowego przejmowania przez jednostki niższego szczebla zobowiązań uprzednio spoczywających na barkach państwa. Wyrazem tej tendencji może być m.in. stale malejące zaangażowanie państwa w finansowanie zadań publicznych, takich jak, pomoc społeczna czy ochrona zdrowia. Od początku lat 90- tych obserwujemy gwałtowny przyrost liczby organizacji pozarządowych, również tych które ogniskują swoje zadania na poprawie stanu zdrowia lokalnych społeczności. Celem opracowania jest prezentacja materiału badawczego, związanego z praktyką działań samorządów wojewódzkich, w kontekście inicjatyw promujących zdrowie. Analiza objęła wszystkie województwa w kraju w ciągu następujących po sobie 5 lat, okresu 2005-2010. Projekt badawczy zakładał sprawdzenie zróżnicowania terytorialnego w kontekście odpowiedzialności za realizowaną politykę zdrowotną pomiędzy poszczególnymi województwami w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem udziału organizacji non-profit w realizowanej promocji zdrowia na bazie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Materiał badawczy został poddany analizie kontekstowej, poprzedzonej wnikliwym przestudiowaniem literatury, zarówno krajowej, jak i zagranicznej z dziedziny promocji zdrowia, odnośnych wskaźników zdrowotnych, nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień samorządu terytorialnego i jego odpowiedzialności za sektor ochrony zdrowia oraz zagadnień zdrowia publicznego. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety skierowany do wszystkich jednostek wojewódzkiego samorządu terytorialnego w Polsce. Badanie dotyczyło związków jednostek samorządu terytorialnego i organizacji non-profit w zakresie współpracy w obszarze promocji zdrowia, koncentrującej się na partycypowaniu w aktualnie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego programach zdrowotnych, wsparciu organizacyjnemu, kadrowemu, merytorycznemu i finansowemu tych przedsięwzięć.(abstrakt oryginalny)
EN
Local governments play an increasingly important role in the implementation of public tasks. This is a result of consistent national policy, which leads to a gradual takeover, by the subordinated units, of obligations previously carried out by the state. The demonstration of this tendency is reflected, among others, in the decreasing government involvement in the financing public tasks, such as welfare assistance and health care. Since the early 90's, a sharp increase in the number of non-government organizations is observed, including those focused on health improvement of local communities. The purpose of this article is to present the research material about the practice of provincial government actions from the perspective of health promotion initiatives. The analysis covered all provinces during the five consecutive years, between 2005-2010. The research project verified the territorial differentiation in the context of pursued responsibility for the health care among particular provinces in the country, with a special emphasis on the participation of non-profit organizations in health promotion in terms of their cooperation with local governments. The research material was subjected to a context analysis and was preceded by a careful study of both domestic and foreign literature in the area of health promotion, relevant health indicators and social sciences, with a particular emphasis on the responsibilities of local governments for the health sector and public health issues. The research tool was a survey instrument developed by the authors and directed to all twelve provincial governments in Poland. The study examined the connections of local governments and nonprofit organizations cooperation in the area of health promotion, focusing on the currently implemented health programs, organizational, personnel, content-related and financial support of these investments.(original abstract)
Rocznik
Tom
5
Numer
Strony
74--82
Opis fizyczny
Twórcy
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Bibliografia
 • 1. Arnold J. (1998), The community as client. [in:] Klainberg M, Holzemer S, Leonard M, Arnold J, ed. Community health nursing: An alliance for health. New York: McGraw-Hill
 • 2. Boni M. (1999), Rola i szanse organizacji pozarządowych, w: Golinowska S., Głogosz D. (red.) Pozarządowe instytucje społeczne. Między państwem a społeczeństwem, Warszawa
 • 3. Bunton R, Macdonald G, (2002), Health Promotion: Disciplines, diversity and developments. Second edition.; Routledge
 • 4. Dercz M. (2005), Samorządowy model systemu ochrony zdrowia. Analizy i Opinie
 • 5. Frączkiewicz-Wronka A. (2002), Samorządowa polityka ochrony zdrowia. [w:] Frączkiewicz-Wronka A, red. Samorządowa polityka społeczna. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA
 • 6. Griffiths H. (1999), Health promotion: when the client is the community. Nurs BC, 31(1)
 • 7. Karski J. B. (2007), Postępy promocji zdrowia. "Przegląd międzynarodowy". Warszawa: CeDe- Wu.pl
 • 8. Kickbusch I. (1997), Think Health: What makes the difference. In Health Promotion International, Vol. 12, No.4
 • 9. Laverack G. (2006), Improving health outcomes through community empowerment: a review of the literature. J Health Popul Nutr, 24(1)
 • 10. Ministerstwo Polityki Społecznej, Strategia wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na lata 2007 - 2013
 • 11. Naccarella L. (1998), Community Based Health promotion Community health promotion. A guide for divisions of general practice, Public Health And Health Promotion SERU. URL
 • 12. Nine Steps to a Health Promoting Integrated Health System. (1999), Toronto: University of Toronto Centre for Health Promotion
 • 13. Ottawa Charter for Health Promotion First International Conference on Health Promotion Ottawa, 21 November 1986
 • 14. Raeburn J. (2007), Ottawa Charter: reflections from down under. Promot Educ., Suppl 2
 • 15. Ridde V, Guichard A, Houéto D. (2007), Social inequalities in health from Ottawa to Vancouver: action for fair equality of opportunity. Promot Educ., Suppl 2
 • 16. Rifkin S, Muller F, Bichman W. (1988), Primary health care on measuring participation. Social Science and Medicine, 1(26)
 • 17. Simpson R, Issaak S. (1982), On Selecting a Definition of Health Promotion: A Guide for Local Planning Bodies. Toronto: Addiction Research Foundation
 • 18. Tones K, Green J. (2004), Health Promotion. Planning and strategies., London: SAGE Publications
 • 19. Tones K, Tilford S, Thornes N. (2001), Health Promotion: Effectiveness, Efficiency and Equity, 3rd edn. Cheltenham: Nelson Thorns Ltd.
 • 20. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. 1998, nr 133, poz. 872)
 • 21. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 ze zmianami)
 • 22. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r., (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.)
 • 23. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. 1998, nr 96, poz. 603, nr 104, poz. 656)
 • 24. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości, (Dz. U. nr 35 poz. 230 z późn. zm.)
 • 25. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, (Dz. U. nr 179 poz. 1485)
 • 26. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. 1998, nr 91, poz. 577)
 • 27. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998, nr 91, poz. 578 z późn. zm.)
 • 28. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 1998, nr 91, poz. 576 z późn. zm.)
 • 29. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, (Dz. U. Nr 10 poz. 55 z późn. zm.)
 • 30. WHO Tobacco or Health (1997), A Global Status Report
 • 31. Włodarczyk C, Sitko S. (1999) Zarządzanie ochroną zdrowia w powiecie. Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius
 • 32. www.gp.unimelb.edu.au
 • 33. www.mpips.gov.pl
 • 34. www.mpips.gov.pl
 • 35. www.pozytek.gov.pl
 • 36. www.who.int
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327861

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.