PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 11 | nr 1 | 109--117
Tytuł artykułu

Inter-Organizational Proximity in the Context of Logistics - Research Challenges

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Interorganisationale Nähe im Kontext der Logistik - Forschungsherausforderungen
Bliskość międzyorganizacyjna w kontekście logistyki - wyzwania badawcze
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Wstęp: Jednym z głównych obszarów badań współczesnej nauki o zarządzaniu są sieci międzyorganizacyjne (w tym łańcuchy dostaw) oraz zachodzące w ich ramach procesy współdziałania zmierzające do poprawy sprawności ich funkcjonowania. Podstawowym czynnikiem sprawności łańcucha dostaw jest logistyka. Możliwym i stosunkowo nowym kierunkiem badań w obszarze sprawności procesów współdziałania międzyorganizacyjnego jest hipoteza bliskości rozpatrywana w pięciu wymiarach (geograficznym, organizacyjnym, społecznym, poznawczym oraz instytucjonalnym). W opinii autorów brakuje jednak badań prowadzonych w kontekście łańcuchów dostaw przyjmujących logistyczny punkt widzenia. W tym obszarze hipoteza bliskości wciąż stanowi swoiste novum. Dlatego też, w artykule przybliżono koncepcję bliskości z perspektywy nauk o zarządzaniu, przedstawiono przegląd dotychczasowych badań wiążących bliskość międzyorganizacyjną z łańcuchami dostaw z punktu widzenia logistyki oraz nakreślono możliwe kierunki dalszych badań. Metody: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie dotychczasowego dorobku teoretycznego oraz empirycznego nad bliskością międzyorganizacyjną w logistyce ze wskazaniem aktualnych wyzwań badawczych w tym obszarze. Dla realizacji tak skonstruowanego celu wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury. Wyniki: Stan wiedzy dotyczący znaczenia bliskości międzyorganizacyjnej dla sprawnego funkcjonowania łańcuchów dostaw jest dość skromny, a dotychczasowe badania empiryczne są fragmentaryczne i nie są wolne od ograniczeń koncepcyjno-metodycznych. Dodatkowym uzasadnieniem potrzeby dalszej i głębszej eksploracji naukowej są zidentyfikowane w artykule luki badawcze. Zdaniem autorów przyszłe badania empiryczne powinny służyć: (1) ujednoliceniu oraz aktualizacji wykorzystywanych podejść koncepcyjno-metodycznych w badaniach nad bliskością w łańcuchach dostaw, (2) testowaniu postulatów teoretycznych wskazujących na znaczenie bliskości dla funkcjonowania łańcuchów dostaw z uwzględnieniem znaczącej heterogeniczności tej formy współdziałania międzyorganizacyjnego, a także (3) rozpoznaniu roli bliskości międzyorganizacyjnej dla praktyk zarządzania łańcuchami dostaw oraz dla realizacji integracyjnej funkcji logistyki. Wnioski: W literaturze widoczny jest deficyt badań naukowych (teoretycznych oraz empirycznych) zawężających rozważania nad znaczeniem hipotezy bliskości do sprawności funkcjonowania łańcuchów dostaw. Co więcej, w istniejącym dorobku naukowym łączącym dorobek logistyki (sprawność łańcuchów dostaw) oraz geografii ekonomicznej (hipoteza bliskości) występują interesujące luki poznawcze, których zapełnienie powinno przyczynić się do głębszego zrozumienia sprawności łańcuchów dostaw - co będzie przedmiotem dalszych badań autorów. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: One of major areas of modern research econnected with management issues covers inter-organizational networks (including supply chains) and cooperation processes aimed at improvement of the effectiveness of their performance to be found in such networks. The logistics is the main factor responsible for effectiveness of the supply chain. A possible and a quite new direction of research in the area of the performance of processes of the inter-organizational cooperation is the proximity hypothesis that is considered in five dimensions (geographical, organizational, social, cognitive, and institutional). However, according to many authors, there is a lack of research on supply chains conducted from the logistics point of view. The proximity hypothesis in this area of research can be seen as a kind of novum. Therefore, this paper presents the proximity concept from the perspective of the management science, the overview of prior research covering the inter-organizational proximity with supply chain from the logistics point of view as well as the possible future directions of the empirical efforts. Methods: The aim of this paper is to present previous theoretical and empirical results of research covering inter-organizational proximity in logistics and to show current and up-to-date research challenges in this area. The method of the critical analysis of literature is used to realize the goal constructed this way. Results: Knowledge about the influence of the inter-organizational proximity on the performance of supply chains is rather limited, and the research conducted so far, is rather fragmentary and not free of limitations of the conceptual and methodological nature. Additional rationales for further research in this area include knowledge and cognitive gaps indentified in this paper. According to authors the aim of future empirical research should be as follows: (1) unification and update of used conceptual and methodological approaches in research on the proximity in supply chains, (2) testing of theoretical hypotheses with attention paid to importance of the proximity for supply chains taking into account the significant heterogeneity of this form of inter-organizational cooperation, and (3) recognizing the role of the inter-organizational proximity for the practice of supply chain management and for the realization of the integration function of the logistics. Conclusions: There is a shortage of scientific research (both in the theoretical and empirical dimension) explaining the importance of the proximity hypothesis for the performance of supply chains. Additionally, there are interesting gaps in existing scientific output, connecting the logistics output (effectiveness and performance of supply chains) and economic geography (the proximity hypothesis). Closing these gaps should increase our understanding of the supply chains performance and, therefore, this will be the area of further research of authors. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
11
Numer
Strony
109--117
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Economics in Katowice, Poland
 • University of Economics in Katowice, Poland
Bibliografia
 • Boschma R., 2005. Proximity and Innovation:A Critical Assessment". Regional Studies, 39.1: 61-74.
 • Boschma R., Frenken K., 2010. The Spatial Evolution of Innovation Networks: a Proximity Perspective. In Ron Boschma, Ron Martin (eds.), The handbook of evolutionary economic geography. Cheltenham: Edward Elgar, 120-135.
 • Broekel T., Boschma R., 2012. Knowledge networks in the Dutch aviation industry: the proximity paradox. Journal of Economic Geography, 12: 409-433.
 • Canda J.S., Vázques A.M., 2005. Quality certification, institutions and innovation in local agro-food systems: Protected designations of origin of olive oil in Spain. Journal of Rural Studies, 21(4): 475-486.
 • Capaldo A. Petruzzelli A.M., 2014. Partner Geographic and Organisational Proximity and the Innovative Performance of Knowledge-Creating Alliances. European Management Review, 11(1): 63-84.
 • Carbone V., Blanquart C., 2013. Examining Collaborative Green Supply Chains Through the Lens of Proximity Economics. 22nd IPSERA Conference, Mar 2013, France (dostęp: https://hal.archivesouvertes.fr/hal-00963526/document).
 • Ciesielski M., 2011. Rozwój i integracja łańcuchów dostaw [Development and integration of supply chains], in: Zarządzanie łańcuchami dostaw [Management of supply chains], red. M. Ciesielski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Cunningham S.W., Werker C., 2012. Proximity and Collaboration in European Nanotechnology". Papers in Regional Science, 91(4): 723-742.
 • Czakon W., 2010. Hipoteza bliskości [Hypothesis of proximity], Przegląd Organizacji, 9/2010: 16-21.
 • Dangelico R.M., Garavelli A.C., Petruzzelli A.M., 2010. A system dynamics model to analyze technology districts' evolution in a knowledge-based perspective. Technovation, 30: 142-153.
 • De Oliveira M.P.V., McCormack K., Ladeira M.B., Trkman P., van den Bergh J., 2011. Supply Chain Process Collaboration and Internet Utilization: an International Perspective of Business to Business Relationships. "Economic and Business Review 2011, 13, 4, 203-226.
 • Galli F., Brunori G. (eds.), 2013. Short Food Supply Chains as drivers of sustainable development. Evidence Document. Document developed in the framework of the FP7 project FOODLINKS (GA No. 265287). Laboratorio di studi rurali Sismondi, ISBN 978-88-90896-01-9.
 • Hall P.V., Jacobs W., 2010. Shifting Proximities: The Maritime Ports Sector in an Era of Global Supply Chains, Regional Studies, 44:9, 1103-1115.
 • Harorimana D., Harebamungu M., 2013. Innovation, proximity, and knowledge gatekeepers - is proximity a necessity for learning and innovation? International Journal of Innovation and Learning, 14(2): 177-196.
 • Harrison A., van Hoek R., 2010. Zarządzanie logistyką [Management of logistics], Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Herrmann A.M., Taks J.L., Moors E., 2012. Beyond Regional Clusters: On the Importance of Geographical Proximity for R&D Collaborations in a Global Economythe Case of the Flemish Biotech Sector. Industry and Innovation. Volume 19, Issue 6, 499-516.
 • Huyghe A., Knockaert M., Wright M., Piva E., 2014. Technology transfer offices as boundary spanners in the prespin-off process: the case of a hybrid model. Small Business Economics, 43(2): 289-307.
 • Jones A., Search P., 2009. Proximity and power within investment relationships: The case of the UK private equity industry. Geoforum, 40(5): 809-819.
 • Kebir L., Torre A., 2013. Geographical proximity and new short supply food chains, in Lazzeretti L. (ed), Creative Industries and Innovation in Europe, Concepts, Measures, and Comparative Case Studies, Routledge, N. York, 328.
 • Kechidi M., Talbot D., 2010. Institutions and coordination: what is the contribution of a proximity-based analysis? The case of Airbus and its relations with the subcontracting network. International Journal of Technology Management, 50(3/4): 285-299.
 • Klimas P., Twaróg S., 2013. Wpływ bliskości międzyorganizacyjnej na wzrost poziomu integracji łańcuchów dostaw [Influence of Inter-organizational proximity on the increase of the intergration level in supply chains]. In: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji [Innovations in management and production engineering]. R. Knosala (red.) Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, 769-778.
 • Klimas P., 2014. Sieci innowacji. Implikacje bliskości organizacyjnej [Networks of innovations. Implications of Interorganizational proximity]. Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice.
 • Knoben J., Oerlemans L.A.G., 2006. Proximity and Inter-organizational Collaboration: A Literature Review. International Journal of Management Reviews, 8: 71-89.
 • Letaifa S.B., Rabeau Y., 2013. Too close to collaborate? How geographic proximity could impede entrepreneurship and innovation. Journal of Business Research, 66(10): 2071-2078.
 • Li S., Ragu-Nathan B., Ragu-Nathan T.S., Subba Rao S., 2006. The impact of supplychain management practices on competitive advantage and organizational performance. Omega 34, 107 - 124.
 • Mattees J., 2012. Dimensions of Proximity and Knowledge Bases Innovation Between Spatial and Non-Spatial Factors". Regional Studies, 46: 1085-1099.
 • Nikkanen M., 2005. Spatial Concerns in Logistical Networks with Special Reference to Proximity. The paper was published at the 21st IMP-conference in Rotterdam, Netherlands in 2005 (dostęp: http://impgroup.org/uploads/papers/4734.pdf).
 • Petruzzelli A.M., Albino V., Carbonara N., 2007. Technology Districts: Proximity and Knowledge Access. Journal of Knowledge Management, 11: 98-114.
 • Rallet A., Torre A., 1999. Is Geographical Proximity Necessary in the Innovation Networks in the Era of Global Economy. GeoJournal, 49: 373-380.
 • Rodríguez-Cohard J. C., Parras M., 2011. The Olive Growing Agri-Industrial District of Jaén and the International Olive Oils Cluster. The Open Geography Journal, 4: 55-72.
 • Sołtysik M., Świerczek A., 2009. Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw [Introduction to management of supply chians], Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • Szołtysek J., 2012. Paradygmat logistyki a paradygmat w logistyce [Paradigm of logistics and paradigm in logistics], in: Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych [Logistics and Rother management concepts in economical sciences], red. S. Kauf, Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Szołtysek J., 2011. Integracja w logistyce [Integration in logistics], in: Integracyjna funkcja logistyki [Integrational functional of logistics]. red. J. Szołtysek, Zeszyty naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 13, Poznań.
 • Witkowski J., 2010. Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje. Procedury. Doświadczenia [Management of supply chain. Concepts, procedures, experiences], wydanie II zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327893

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.