PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 2, t. 300 Future of Finance. Część II. Przyszłość finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń | 61--73
Tytuł artykułu

Rynkowe metody wyceny przedsiębiorstw

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Company Valuation Market Methods
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorstwo jest szczególną formą inwestycji. Ważność wyceny przedsiębiorstwa polega na tym, że pozwala oszacować wartość przedsiębiorstwa, a zatem kontrolować osiągnięcie podstawowego celu finansowego spółek kapitałowych, jakim jest jej maksymalizacja. Rosnące potrzeby informacyjne doprowadziły do rozwoju wielu metod, wśród których najważniejszym podziałem jest rozróżnienie na metody rynkowe i nierynkowe. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie metody porównań rynkowych, jako jednej z rynkowych metod wyceny przedsiębiorstw, w celu zweryfikowania hipotezy o istnieniu stosunkowo dużej subiektywności w stosowanej powszechnie procedurze, która może prowadzić do rozbieżności w końcowych wynikach. Procedura wyceny metodą porównań rynkowych składa się z kilku etapów: wybór mnożników, wybór grupy porównawczej, wyznaczenie mnożników dla grupy porównawczej i ich uśrednienie, obliczenie wartości wycenianego przedsiębiorstwa, oraz dokonanie korekty o dyskonto i premie. Zaprezentowanie tej metodyki ma na celu uwypuklenie pewnych niedoskonałości, co może być jednym z dowodów na słuszność postawionej hipotezy - rezultaty przeprowadzanych wycen przedsiębiorstw ciągle różnią się od siebie w dość dużym stopniu ze względu na dowolność i subiektywność doboru danych wejściowych oraz brak spójności w szacowaniu parametrów. Poruszenie zagadnienia rynkowych metod wyceny jest impulsem do dyskusji na temat wyceny przedsiębiorstw, która powinna poprowadzić do pożądanego ujednolicenia metodyki szacowania podstawowych parametrów służących wycenie, co niewątpliwie będzie stanowiło wartość dodaną dla nauk o finansach i zarządzaniu. (abstrakt oryginalny)
EN
The company is a special form of investment. The validity of company valuation is a fact, that it allows to estimate the company value, and thus control the achievement of the basic objective of companies, which is the maximization of company value. Growing information needs led to the development of many methods, among which the most important division is the distinction between market and non-market methods. The purpose of this paper is to present market valuation methods to verify the hypothesis of the existence of a board subjectivity in commonly used procedure, which could lead to discrepancies in the final results. Procedure of market valuation consists of several steps: the selection of multipliers, the choice of the comparison group, the designation of the multipliers for the comparison group and their averaging, the calculation of the value measured at the company, and the adjustment of discount and bonuses. The presentation of this methodology should emphasize certain imperfections, and may be a proof of the validity of the hypothesis - the results carried out valuations of companies still differ from each other in a fairly large extent due to the arbitrariness and subjectivity of the selection of input data and the lack of consistency in the estimation of parameters. Moving the issue of market valuation methods is the impulse to discuss the valuation of companies, which in the future would lead to desired harmonize the methodology for estimating the basic parameters for the valuation, which undoubtedly will be an added value to the science of finance and management. (original sbstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Beccalli E., Frantz P., 2011, Valuation and securities analysis, Undergraduate Study in Economics, Management, Finance and the Social Sciences, The London School of Economics and Political Science, London.
 • Borowiecki R. (red.), 1997, Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. Tom 2. Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, TWIGGER, Warszawa.
 • Estimating Illiquidity Discounts - New York University Stern School of Business. Źródło: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/valquestions/illiquiddic.htm [data dostępu: 28.07.2013].
 • Fernandez P., 2004, Company valuation methods. The most common errors in valuations, IESE Business School, University of Navara, Barcelona.
 • Higgins R. C.,1989, Analysis for Financial Management, IRWIN, Homewood.
 • Hill R. A., 2012, Company valuation and takeover: Part II, Ventus Publishing ApS, London.
 • Jaki A., 2004, Wycena przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., DzU 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.
 • List PwC Polska Sp. z o.o., Rekomendacja dotycząca parytetu wymiany, załącznik nr 6, s. 9, Warszawa 2006. Źródło: http://www.zrew.com.pl/raporty-files/Rekomendacja%20dot.parytetu%20wymiany.pdf [data dostępu: 28.07.2013].
 • Michalski M., 2001, Zarządzanie przez wartość. Finanse i Przedsiębiorstwo, Warszawa.
 • Miciuła I., 2012, Metody wyceny przedsiębiorstw jako mierniki efektywności gospodarowania, [w:] T. Dudycz, G. Obsert-Pociecha, B. Brycz (red.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 261, Wrocław.
 • Fabozzi F. J., Peterson P. P., 2003, Finacial management & analysis, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey.
 • Nowak M., 2010, Wycena przedsiębiorstw, Centrum Edukacji Ekspert, Warszawa.
 • Roj M., 2012, Wycena wartości przedsiębiorstwa metodą rynkową - między teorią a praktyką, Grupa Gumułka Audyt Sp. z o. o., wykład ekspercki przeprowadzony na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w dniu 27.03.2012 r.
 • Roj M., 2012, Case study - Wycena przedsiębiorstwa metodą rynkową, Grupa Gumułka Audyt Sp. z o. o., wykład ekspercki przeprowadzony na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w dniu 27.03.2012 r.
 • Steiger F., 2008, The validity of company valuation using Discounted Cash Flow methods, Seminar Paper, European Business School, Cambridge.
 • Szablewski A., Tuzimek R. (red.), 2004, Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa.
 • Szablewski W. (red.), 2003, Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem, wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Zadora H., 2005, Wycena przedsiębiorstw w teorii i praktyce, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Zarzecki D., 1999, Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171328115

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.