PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia | 15--62
Tytuł artykułu

Nowoczesna koncepcja świadczenia usług publicznych - zmiana w kierunku nowego zarządzania publicznego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kończąc rozważania podejmowane w niniejszym rozdziale należy podkreślić, że w ostatnich latach nastąpiła wyraźna zmiana funkcjonowania organizacji operujących w sektorze publicznym. Zmiana ta jest następstwem rozwoju cywilizacyjnego ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi jego aspektami. Szczególnie należy zwrócić uwagę na problemy wynikające z demokratyzacji współczesnego państwa, którego rozszerzenie funkcji wyraźnie wpływa na konieczność podejmowania działań mających na celu sanację sektora publicznego. Jeśli sanacja sektora publicznego ma przynieść efekty, to co do zasady powinna się odbywać na dwóch podstawowych poziomach: na poziomie państwa i odnosić się do realizowanej doktryny politycznej i ekonomicznej oraz na poziomie organizacji i odnosić się do zmiany praktyk menedżerskich w nich realizowanych. Istotą tych zmian powinno być poszukiwanie sposobów zwiększania efektywności gospodarowania środkami publicznym przeznaczonymi na realizację usług publicznych, dzięki którym budowany jest kapitał ludzki na pożądanym poziomie. Z punktu widzenia podejścia omawianego w niniejszej publikacji oznacza to skierowanie uwagi badawczej na poszukiwanie metod pomiaru efektywności działania organizacji publicznych. Pomimo niedogodności związanych z niekompletnością informacji o skomplikowanej w swej naturze działalności organizacji publicznej, dużą złożonością, ograniczeniami w uzyskiwaniu wiarygodnych pomiarów i związanym z tym niemałymi nakładami, trudnościami w ustaleniu związków przyczynowo-skutkowych, koniecznością wyważenia ilości i jakości usług, ze skłonnością do manipulacji dla wykreowania korzystnego obrazu sytuacji, zniekształceniami powodowanymi dążeniem do szybkich efektów, czy też nieracjonalnością metodyczną wielu decyzji politycznych - są ważkie argumenty, aby stwierdzić, że pomiar efektywności organizacji publicznych jest krytycznym nośnikiem podążania ku społeczeństwu obywatelskiemu. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Kożuch B., Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Nowa koncepcja zarządzania sprawami publicznymi: współzarządzanie rozwojem lokalnym, w: Nowe trendy w ekonomii i ich wykorzystanie w zarządzaniu, red. K. Ryć, Problemy Zarządzania, Uniwersytet Warszawski 2007, nr 2(17).
 • Kleer J., Identyfikacja dóbr wytwarzanych przez sektor publiczny, w: Sektor publiczny w Polsce i na świecie, Między upadkiem a rozkwitem, red. J. Kleer, CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Guo K.L., Entrepreneurship Management In Heath Services: an Integrative Model, "Journal of Health and Human Services Administration" 2006, Spring, Vol. No 28.
 • Szumlicz T., Modele polityki społecznej, SGH, Warszawa 1994.
 • Księżpolski M., Modele polityki społecznej, IPSS, Warszawa 1999.
 • Esping-Andersen G., After the Golden Age? Welfare State Dilemmas in a Global Economy, w: Welfare States in Transition, National Adaptations in Global Economies, ed. G. Esping-Andersen, SAGE Publication, London 1996.
 • Schwartz H., Round up the Usual Suspect! Globalization, Domestic Politics and Welfare State Change, w: The New Politics of the Welfare, ed. P. Pierson, State Oxford University Press, Oxford 2001.
 • Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Rosenau J.N., Czempiel E.O., Governance Without Government: Order and Change in World Politics, Cambridge University Press, Cambridge 1992.
 • Jachtenfuchs M., Theoretical Perspectives on European Governance, "European Law Journal" 1995, No 1/2.
 • Heritier A., New Modes of Governance in Europe; Policy-Making without Legislating?, w: Common Goods, Reinventing Eurropean and International Governance, ed. A. Heritier, Rowman and Liitlefield, Langham MD 2002.
 • Owsiak S., Finanse publiczne, PWN, Warszawa 2005.
 • Bratnicki M., Frączkiewicz-Wronka A., Efektywność organizacyjna i zarządzanie publiczne. Wyłaniające się koncepcje, kluczowe wyzwania i kierunki dalszych badań w obszarze pomiaru efektywności, "Organizacja i Kierowanie" 2006, nr 3.
 • Blaug M., Teoria ekonomii, Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Fukuyama F., Budowanie państwa, Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005.
 • Marska N., Efektywność gospodarowania środkami publicznymi, w: Źródła finansowania i miary oceny finansowej podmiotów publicznych i prywatnych, red. J. Iwin-Garzyńska, Uniwersytet Szczeciński, Studia i Prace (738), Szczecin 2009.
 • Nutt P.C., Public-private differences and the assessment of alternatives for decision making, "Journal of Public Administration Research and Theory" 1999, No 9(2).
 • Nutt P.C., Comparing Public and Private Sector Decision-Making Practices, "Journal of Public Administration Research and Theory" 1999, No 16.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Holecki T., Austen-Tynda A., Władza i podejmowanie decyzji w sektorze publicznym, w: Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, T. 1, PWN, Warszawa 1995.
 • Normand Ch., Economics, Health and the economics of health, BMJ 1991.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 • Hausner J., Zarządzanie publiczne, Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 • Freeman R.E., Strategie management, A stakeholder approach, Pitman Publishing, Boston 1984.
 • Barr N., The Economics of Welfare State, Oxford University Press, Oxford, New York 2004.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Reforma systemu opieki zdrowotnej w perspektywie integracji z Unią Europejską, Wybrane aspekty zachodzących zmian, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 • Auleytner J., Wprowadzenie do doktryn polityki społecznej, Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, nr 7 (264), Warszawa 1986.
 • Barr N., Ekonomika polityki społecznej, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1993.
 • Rymsza M., Urynkowienie państwa czy uspołecznienie rynku? Kwestia socjalna w Trzeciej Rzeczypospolitej na przykładzie ubezpieczeń społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1998.
 • Ossowski S., O osobliwościach nauk społecznych, PWN, Warszawa 1962.
 • Okrasa W., Teoretyczne i empiryczne aspekty sprawiedliwości społecznej, w: B. Prandecka, Funkcje opiekuńcze państwa socjalistycznego, Wrocław 1986.
 • Frąckiewicz L., Sfery niedostatku, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1983.
 • Esping-Anderson G., The tree worlds of welfare Capitalism, Polity Press, Cambridge 1990.
 • Golinowska S., Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne, Warszawa 1994.
 • Golinowska S., O wartościach, modelach i strategicznych wyborach w polityce społecznej w Polsce lat dziewięćdziesiątych, w: O nowy model polityki społecznej, "Studia i Materiały" 1993, nr 1.
 • Księżpolski M., Kryzys systemu socjalistycznych gwarancji w polityce społecznej, w: Zagrożenia i szanse polityki społecznej w Polsce w okresie transformacji, Zbiór studiów, red. M. Księżpolski, J. Supińska, IPSS, Warszawa 1993.
 • Urbaniak B., Zmiany polityki społecznej po przejściu do gospodarki rynkowej, w: Polityka społeczna w drodze do Unii Europejskiej, red. K. Piątek, Włocławek 1997.
 • Kurzynowski A., Polityka społeczna wobec wyzwań rozwoju, w: Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI w., IPiSS, Warszawa 1998.
 • Rajkiewicz A., Istota polityki społecznej - wczoraj i dziś, w: A. Rajkiewicz, J. Supińska, M. Księżpolski, Polityka społeczna, Materiały do studiowania, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1996.
 • Szarfenberg R., Definicje polityki społecznej, w: Wokół teorii polityki społecznej, red. B. Szatur-Jaworska, B. Rysz-Kowalczyk, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2003.
 • Nelson J.M., Social Cost, Social-Sector Reforms and Politics in Post- Communist Transformations, w: Transforming Post-Communist Political Economies, eds. J.M. Nelson, Ch. Tilly, L. Walker, National Academy Press, Washington D.C. 1997.
 • Włodarczyk C.W., Wprowadzenie do polityki zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Włodarczyk C.W., Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", Łódź-Warszawa-Kraków 1996.
 • Frąckiewicz L., Polityka ochrony zdrowia, w: L. Frąckiewicz, B. Iwankiewicz-Rak, G. Hereźniak, Ochrona zdrowia jako problem konsumpcji społecznej, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1991.
 • Ziemniewicz K., Zasada intersubiektywności w naukach o zarządzaniu, "Współczesne Zarządzanie, Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu" 2006, nr 3.
 • Osborn D., Geabler T., Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is transforming the Public Sector, Addison-Wesley, Reading MA 1992.
 • Kożuch B., Kożuch A., Istota usług publicznych, "Kwartalnik Współczesne Zarządzanie" 2008, nr 1.
 • Dylewski M., Filipiak B., Usługi publiczne, w: Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Rosenbloom D.H., Kravchuk R.S., Public administration, Understanding management, politics, and law in the public sector, McGraw Hill, Boston 2005.
 • Radwan A., Tendencje w rozwoju sektora usługowego w Polsce, w: Zarządzanie usługami publicznymi, red. B. Kożuch, Towarzystwo Naukowe Współczesnego Zarządzania, Kraków 2008.
 • Becker G.S., Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, University of Chicago Press, Chicago 1964, 1993.
 • Kettl D.F., The Global Public Management Revolution, A Report on the Transformation of Governance, Brookings Institution Press, Washington 2000.
 • Pollitt Ch., Bouckaert G., Public Management Reform, A Comparative Analysis, Oxford University Press, Oxford 2000.
 • Siwińska J., Ewolucja sfery publicznej w gospodarce, w: Teoria wyboru publicznego, Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, red. J. Wilkin, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 • Drucker P.F., Managing the non-profit organization: Principles and practices, Harper Collins, New York 1990.
 • Hughes O.E., Public management and administration. An introduction, Palgrave Macmillan, New York 2003.
 • D'Aunno T., Management scholars and public policy: A bridge too far?, "Academy of Management Journal" 2006, No 48.
 • Rainey H.G,, Understanding and managing public organizations, Jossey-Bass, San Francisco CA 2003.
 • Hensel P., Transfer wzorców zarządzania, Studium organizacji sektora publicznego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Implementowanie narzędzi NPM do zarządzania w publicznej jednostce ochrony zdrowia, Omówienie wyników badań, w: Nowoczesność przemysłu i usług, Kreatywność i innowacyjność w unowocześnianiu przemysłu i usług, red. J. Pyka, TNOiK, Katowice 2009.
 • Perechuda K., Dyfuzja wiedzy jawnej i niejawnej jako instrument sieciowego zarządzania gminą, "Współczesne Zarządzanie. Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu" 2006, nr 2.
 • Starczewska-Krzysztoszek M., Sektor publiczny a sektor prywatny - kierunki i siła zmian, w: Sektor publiczny w Polsce i na świecie, Między upadkiem a rozkwitem, red. J. Kleer, CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Kożuch B., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2004.
 • Opolski K., Modzelewski P., Zarządzanie jakością w usługach publicznych, CeDeWu, Warszawa 2004.
 • Boland T. & Fowler A., A Systems Perspective of Performance Management in Public Sector Organizations, "International Journal of Public Sector Management" 2000, No 13 (5).
 • March J.G., Sutton R.I., Organizational performance as a dependent variable, "Organization Science" 1997, No 8.
 • Henri J.-F., Performance measurement and organizational effectiveness: Bridging the gap, "Managerial Finance" 2004, No 30(6).
 • Gasparski W., Normy etyczne a normy sprawnościowe w zarządzaniu, biznesie i gospodarce, w: Krytyczna teoria organizacji, Wybór zagadnień, red. W. Kieżun, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 • Child J., Organization, Contemporary principles and practice, Blackwell Publishing, Oxford 2005.
 • Davis S., Albright T., An investigation of the effect of balanced scorecard implementation on financial performance, "Management Accounting Research" 2004, No 15.
 • Evans J.R., An exploratory study of performance measurement systems and relationships with performance results, "Journal of Operations Management" 2004, No 22.
 • Ferlie E., Hartley J., Martin S., Changing public service organizations: Current perspectives and future prospects, "British Journal of Management" 2003, No 14.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Pomiar efektywności i interesariusze oraz ich znaczenie dla strategii organizacji publicznych, w: Zarządzanie strategiczne, podstawowe problemy, red. R. Krupski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2010.
 • Meier K.J., O'Toole Jr. L.L.J., Public management and organizational performance: The impact of managerial quality, "Journal of Policy Analysis and Management" 2002, No 21 (3).
 • Kessler I., Dopson S., Public management: Shifting Challenges and Issues, w: Mapping the management journey, Practice, theory and context, eds. S. Dopson, M. Earl, P. Snow, Oxford University Press, Oxford 2008.
 • Hillman A.J., Keim G.D., Shareholder value, stakeholder management and social issues, what's the bottom line ?, "Strategic Management Journal" 2001, Vol. 22, No 2.
 • Neely A., Adams C., Kennerley M., The performance Prism - The Scorecard for Measuring and Managing Business Success, Prentice-Hall Englewood Cliffs, New York 2002.
 • MacAdam R., Hazlett S.-A., Casey C., Performance management in the UK public sector, Addressing multiplestakeholder complexity, "The International Journal of Public Sector Management" 2006, No 18 (3).
 • Fletcher A., Guthrie J., Steane P., Roos G., Pike S., Mapping stakeholder perceptions for a third sector organization, "Journal of Intellectual Capital" 2003, Vol. 4, No 4.
 • Bryson J.M., What to do when stakeholders matter, Stakeholder identification and analysis techniques, "Public Management Review" 2004, Vol. 6, No 1.
 • Moullin M., Delivering Excellence in Health and Social Care, Open University Press, Buckingham 2002.
 • Kożuch B., Istota zarządzania publicznego, "Problemy zarządzania", Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2005, nr 4.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Bratnicki M., Efektywność organizacyjna i zarządzanie publiczne: Wyłaniające się koncepcje, kluczowe wyzwania i kierunki dalszych badań w obszarze pomiaru efektywności. "Organizacja i Kierowanie" 2006, nr 3.
 • Kenny G., Strategic planning and performance management, Develop and measure a winning strategy, Elsevier/Butterworth-Heinemann, London 2005.
 • Talbot C., Performance management, w: The Oxford handbook of public management, eds. E. Ferlie, L.E. Lynn, C. Pollitt, Oxford University Press, Oxford 2005.
 • Dahler-Larsen P., Evaluation and public management, w: The Oxford handbook of public management, ed. E. Ferlie, L.E. Lynn i C. Pollitt, Oxford University Press, Oxford 2005.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Bratnicki M., Możliwości wykorzystania koncepcji pomiaru efektywności do oceny działalności organizacji publicznej, w: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Analiza krytyczna, red. K. Ziemniewicz, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171328189

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.