PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 11 | 5--21
Tytuł artykułu

Reformy w administracji z perspektywy konkurencyjnych wizji państwa

Warianty tytułu
Reforms in Administration from the Point of View of Competing Visions of the State
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wizje państwa aktywnego, minimalnego i sieciowego nawiązują do dawnych idei personifikujących państwo, które troszczy się o ludzi na swoim terytorium niczym pater familias o własne dzieci. Jednak to dopiero państwo prawa i oferowane przez nie konstrukcje prawne w zakresie podmiotów i struktur administracyjnych, zadań publicznych oraz dopuszczalnych form działania pozwalają na realizację pożądanej wizji. Celem artykułu jest wykazanie, że reformom w administracji publicznej przyświeca zawsze preferowanie określonych instrumentów prawnych, adekwatnych do realizacji interesu publicznego, interpretowanego inaczej w państwie aktywnym, minimalnym i sieciowym. (abstrakt oryginalny)
EN
Visions of an active, minimal and networking State relate to past ideas personifying a State which cares about the people in its territory like the pater familias about his own children. However, it is only the rule of law and the legal structures it offers with regard to entities and administrative structures, public tasks and admissible forms of operation which enable the desired vision to be realized. The objective of the article is to demonstrate that public administration reforms are always underpinned by giving preference to certain legal instruments that are appropriate for implementing the public interest, which is interpreted differently in an active, minimal and networking State. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--21
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Ch. Hood, The Art of the State: Culture, Rhetoric and Public Management, Oxford 1998.
 • J.G. March, J.P. Olsen, Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics, Nowy Jork 1989, s. 69 (polskie wydanie: Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki, przeł. D. Sielski, Warszawa 2005.)
 • J. Przedańska, Koncepcja nowego zarządzania publicznego w świetle zasad administracji publicznej demokratycznego państwa prawa, Wrocław 2012.
 • A. Błaś, Zadania administracji publicznej, w: A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Nauka administracji, Wrocław 2013, s. 131 i n.
 • H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004, s. 96-97.
 • M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1986, s. 10.
 • M. Stahl, Cele publiczne i zadania publiczne, w: J. Zimmermann (red.), Koncepcja sytemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Warszawa 2007, s. 99.
 • E. Modliński, Pojęcie interesu publicznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1932, s. 65.
 • W. Jann, Der Wandel verwaltungspolitischer Leitbilder: Von Management zu Governance?, w: K. König (red.), Deutsche Verwaltung an der Wende zum 21. Jahrhundert, Baden-Baden 2002, s. 280 i n.
 • S. Baer, "Der Bürger" im Verwaltungsrecht: Subjektkonstruktion durch Leitbilder vom Staat, Tübingen 2006.
 • T. Judt, T. Snider, Rozważania o wieku XX, Warszawa 2013.
 • G. Esping-Andersen, Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, Warszawa 2010.
 • W. Rutkowski, Współczesne państwo dobrobytu. Ekspansja, kryzys, spory, Warszawa 2009.
 • N. Luhmann, Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego, Warszawa 1994.
 • A. Hurrelmann (red.), Transforming the Golden Age Nation State, Basingstoke 2007.
 • W. Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart, Monachium 1999.
 • D.E. Lach, Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011, s. 37.
 • J. Auleytner, Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, Warszawa 2002, s. 198.
 • H. Szewczyk, Modele służby publicznej i ich przydatność dla polskiego porządku prawnego, w: M. Stec, S. Płażek (red.), Służba publiczna. Stan obecny, wyzwania i oczekiwania, Warszawa 2013, s. 269 i n.
 • T. Rabska, Przedsiębiorstwo państwowe jako podmiot administracji, Warszawa 1966.
 • W. Jakimowicz, Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2000.
 • A. Chrisidu-Budnik, Klient organizacji publicznej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2013/619, s. 12.
 • J.S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, reprint z 1948 r., Kraków 2003, s. 198.
 • Z. Cieślak, J. Bukowska, W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, Nauka administracji, Warszawa 2012, s. 157.
 • R. Stasikowski, O istocie funkcji planistycznej administracji publicznej, "Przegląd Prawa Publicznego" 2009/5, s. 23 i n.
 • K. Wlaźlak, Infl acja prawa administracyjnego w zakresie planowania, w: D.R. Kijowski, P.J. Suwaj (red.), Kryzys prawa administracyjnego?, t. 2: Infl acja prawa administracyjnego, Warszawa 2012, s. 118-137.
 • M. Kulesza, D. Sześciło, Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa 2013.
 • A. Zybała, Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa, Warszawa 2013.
 • E. Knosala, Decyzja i doradztwo w administracji publicznej. Studium z nauki administracji i prawa administracyjnego, Bytom 2003, s. 18.
 • L. Balcerowicz, W kierunku ograniczonego państwa, Warszawa 2007.
 • P. Bobbitt, The Shield of Achilles. War, Peace, and the Course of History, Londyn 2002.
 • J. Bogumil, W. Jann, Verwaltung und Verwaltungswissenschaft in Deutschland. Einführung in die Verwaltungswissenschaft, Wiesbaden 2009, s. 48 i n.
 • T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Wrocław 1982.
 • J. Korczak, O pojęciu sprawności administracji, w: Z. Czernik, Z. Niewiadomski, J. Posłuszny, J. Stelmasiak (red.), Studia z prawa administracyjnego i nauki administracji. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Januszowi Szreniawskiemu, Przemyśl- -Rzeszów 2011, s. 456 i n.
 • S. Biernat, Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa-Kraków 1994.
 • J. Blicharz (red.), Prawne aspekty prywatyzacji, Wrocław 2012.
 • M. Szydło, Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki, Warszawa 2005.
 • W. Wilson, The study of administration, "Political Science Quarterly" 1887/2, s. 481 i n.
 • D. Osborne, T. Gaebler, Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, przeł. A. Jankowski, Poznań 1994.
 • K. Sawicka, Formy prawnoorganizacyjne jednostek sektora finansów publicznych, w: E. Ruśkowski (red.), System prawa fi nansowego, t. 2: Prawo fi nansowe sektora fi nansów publicznych, Warszawa 2010, s. 62.
 • J. Panejko, Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Paryż 1926, s. 9-10, za: J. Korczak, P. Lisowski, A. Ostapski, Ustrój samorządu terytorialnego. Materiały dydaktyczne, Wrocław 2013, s. 23.
 • M. Zioło, Efekty i efektywność jako przedmiot pomiaru w sektorze publicznym a paradoks towarzyszący procesowi. Aspekty teoretyczne i metodyczne, "Finanse Komunalne" 2013/10, s. 19 i n.
 • M. Bugdol, Cele jakości w systemach zarządzania jakością w administracji samorządowej, "Samorząd Terytorialny" 2014/3, s. 57 i n.
 • K. Marcinek, Grupy wymiany doświadczeń jako przykład zastosowania benchmarkingu w doskonaleniu usług sektora kultury w miastach, "Zarządzanie Publiczne" 2011/3, s. 41-51.
 • K. Lisiecka, T. Papaj (red.), Zarządzanie w administracji publicznej. Narzędzia, Katowice 2013.
 • L. Borowiec, Controlling w realizacji usług publicznych gminy, Warszawa 2007.
 • Z. Niewiadomski, Pojęcie administracji publicznej, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 1: Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa 2010, s. 21.
 • R. Stasikowski, Regulacja jako nowe zjawisko administracyjnoprawne, w: L. Zacharko, G. Łaszczyca, A. Matan (red.), Ewolucja prawnych form administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali, Warszawa 2008, s. 258.
 • J. Jeżewski, Funkcje administracji. Zagadnienia wstępne, "Acta Universitas Wratislaviensis. Prawo" 1985/CXLIII, s. 109 i n.
 • M. Zawicki, Nowe zarządzanie publiczne, Warszawa 2011, s. 108.
 • A. Błaś, Administracja publiczna w warunkach gospodarki rynkowej, w: A. Błaś, K. Nowacki (red.), Współczesne europejskie problemy prawa administracyjnego i administracji publicznej, Wrocław 2005, s. 83.
 • J. Jeżewski, Prawo stosowane jako kryterium rozgraniczenia drogi administracyjnej i drogi sądowej, w: A. Doliwa, S. Prutis (red.), Kryzys prawa administracyjnego?, t. 3: Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne, Warszawa 2012, s. 13 i n..
 • J. Jeżewski, Administracja pod rządem prawa cywilnego. Z badań porównawczych nauki prawa administracyjnego, Wrocław 1974.
 • P. Lisowski, Relacje strukturalne w polskim samorządzie terytorialnym, Wrocław 2013.
 • J. Supernat, Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, "Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe" 2003/2, s. 28.
 • D. Sześciło, Niemiecki Neues Steuerungsmodell. Nowe zarządzanie publiczne w samorządzie lokalnym, "Samorząd Terytorialny" 2012/5, s. 45-52.
 • R. Kusiak-Winter, W trosce o efektywność: przeobrażenia w kierunku postweberowskiego modelu administracji na przykładzie Niemiec, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2013/168, s. 131.
 • A. Walasik, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych w zakresie budżetu zadaniowego, "Państwo i Prawo" 2013/10, s. 35.
 • A. Chrisidu-Budnik, Państwo sieciowe, w: J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu: przeobrażenia systemów zarządzania przedsiębiorstw, Wrocław 2008, s. 471 i n.
 • B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2014.
 • H. Izdebski, Nowe kierunki zarządzania publicznego a współczesne kierunki myśli polityczno-prawnej, w: A. Bosiacki, H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz (red.), Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie, Warszawa 2010, s. 11-31.
 • R.A.W. Rhodes, Understanding Governance. Policy Network, Governance, Refl exivity and Accountability, Maidenhead 1997, s. 46 i n., za: J. Kooiman, Współ(rządzenie) socjopolityczne, "Zarządzanie Publiczne" 2008/3, s. 138 i n.
 • H. Izdebski, Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007, s. 70.
 • E. Schmidt-Aßmann, Ogólne prawo administracyjne jako idea porządku. Założenia i zadania tworzenia systemu prawnoadministracyjnego, Warszawa 2011, s. 129.
 • A. Chrisidu-Budnik, Organizacja ucząca się. Region uczący się, w: A. Chrisidu-Budnik, J. Korczak, A. Pakuła, J. Supernat, Nauka organizacji i zarządzania, Wrocław 2005, s. 485-486.
 • H. Izdebski, Od administracji publicznej do public governance, "Zarządzanie Publiczne" 2007/1, s. 15.
 • M. Stępień, Responsywna administracja publiczna, Warszawa 2007.
 • K. Mrówczyński, Samorządy lokalne w procesie absorpcji środków unijnych - kluczowe wyzwania. Raport Banku Pekao SA, Warszawa 2013.
 • H. Szurgacz, Zagadnienie przekazywania przez państwo zadań w zakresie zabezpieczenia społecznego podmiotom niepublicznym, w: H. Szurgacz (red.), Konstytucyjne problemy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Referaty na XV Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, 1-2 czerwca 2005 r., Wrocław 2005, s. 132.
 • J. Jończyk, Glosa do wyroku SN z 10.12.2004 r., III CK 134/04, OSP 2005/6, s. 333.
 • C. Franzius, Der "Gewährleistungsstaat" - ein neues Leitbild für den sich wandelnden Staat?, "Der Staat" 2003/42, s. 493.
 • M. Wierzbowski, Kryzys ekonomiczny a prawo administracyjne, w: J. Supernat (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wrocław 2009, s. 778.
 • E. Prandota-Prandecka, Kontrakt socjalny jako narzędzie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej benefi cjenta pomocy społecznej - zagadnienia wybrane, w: J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun (red.), Umowy w administracji, Wrocław 2008, s. 372 i n.
 • E. Łętowska, Prawo w "płynnej nowoczesności", "Państwo i Prawo" 2014/3, s. 25.
 • J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2012, s. 113-114.
 • A. Chrisidu-Budnik, Zaufanie i wiarygodność w sieciach międzyorganizacyjnych, w: J. Skalik, A. Barabasz (red.), Współczesne przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa, Wrocław 2011, s. 63 i n.
 • M. Błachucki, Stanowienie aktów tzw. prawa miękkiego przez organy administracji publicznej na przykładzie prawa antymonopolowego, w: M. Stahl, Z. Duniewska (red.), Legislacja administracyjna. Teoria, orzecznictwo, praktyka, Warszawa 2012, s. 234 i n.
 • K. Skarżyńska, Państwo i społeczeństwo. Jak Polacy postrzegają instytucje, politykę i samych siebie, w: G. Ulicka, S. Wronkowska (red.), Spory wokół teorii i praktyki państwa prawa, Warszawa 2011, s. 97.
 • P. Winczorek, Dobre państwo - spojrzenie prawnika, w: W. Kieżun, J. Kubin (red.), Dobre państwo, Warszawa 2004, s. 19
 • M. Marczewska-Rytko, Wokół wizji dobrego państwa. Refl eksje i uwagi, "Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych" 2009/4, s. 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171328199

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.