PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 11 | 45--60
Tytuł artykułu

Zakres władzy dyskrecjonalnej i współdziałania organów samorządu terytorialnego przy udzielaniu koncesji geologicznych i górniczych

Warianty tytułu
The Scope of Discretionary Authority and Collaboration of Territorial Self-government Authorities when Awarding Geological and Mining Concessions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prawo geologiczne i górnicze wśród organów koncesyjnych w zakresie udzielania koncesji geologicznych i górniczych wymienia, w zależności od prawnorzeczowego statusu złóż kopalin, ministra właściwego do spraw środowiska, starostów oraz marszałków województw. Organy te - jak podkreśla autor - podejmując decyzję o udzieleniu koncesji lub o odmowie jej udzielenia, posiadają pewien zakres swobody w określeniu treści podejmowanego rozstrzygnięcia, dając organowi koncesyjnemu możliwość władczego działania, ograniczanego jednak niekiedy koniecznością współdziałania, w ustawowo określonych przypadkach, z organami jednostek samorządu terytorialnego, które są zobowiązane wyrazić wówczas swoje stanowisko w sprawie będącej przedmiotem wydawanej decyzji. (abstrakt oryginalny)
EN
In terms of awarding geological and mining concessions, depending on the substantive law status of the mineral deposits, among the licensing authorities, the Geological and Mining Law mentions the minister responsible for the environment and the heads of counties or regions. When deciding whether to award a concession or refuse to award it, these authorities - as the author emphasizes - have a certain degree of freedom in specifying the content of the decision being made, giving the licensing body the ability to act authoritatively, albeit sometimes being constrained by the need to collaborate, in certain cases specified by law, with the authorities of the territorial self-government units, which are then required to express their position in the case constituting the subject matter of the decision to be issued. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
45--60
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2000, s. 122-123.
 • C. Banasiński, H. Gronkiewicz-Walz, R. Kaszubski, K. Pawłowicz, D. Szafrański, M. Wierzbowski, M. Wyrzykowski, Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2001, s. 121.
 • J. Szreniawski, J. Niczyporuk, Działy administracji rządowej, w: E. Knosala, A. Matan, G. Łaszczyca (red.), Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, Kraków 1999, s. 111-112.
 • J. Boć, Organizacja prawa administracji, w: J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2007, s. 126 i n.
 • J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2006, s. 203.
 • S. Biernat, Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa-Kraków 1994, s. 16 i n.
 • J. Boć, Obywatel wobec ingerencji współczesnej administracji, Wrocław 1985, s. 110 i n.
 • Z. Cieślak, Zbiory zachowań w administracji państwowej. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1992, s. 63 i n.
 • W. Szydło, Reprezentacja Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami, Wrocław 2012, s. 188 i n.
 • M. Szydło, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2008, s. 43 i n.
 • C. Banasiński, M. Kulesza, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2002, s. 13.
 • P. Wagner, Własność komunalna. Zagadnienia węzłowe, "Samorząd Terytorialny" 1998/1-2, s. 26.
 • L. Zacharko, Prywatyzacja zadań publicznych gminy. Studium administracyjnoprawne, Katowice 2000, s. 17.
 • Z. Niewiadomski (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2006, s. 17, 360 i n.
 • M. Wolanin w: J. Jaworski, A. Prusaczyk, A. Tułodziecki, M. Wolanin, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2013, s. 45 i n.
 • M. Szydło, Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe, Bydgoszcz-Wrocław 2011, s. 216 i n.
 • E. Hofmann, Abwägung im Recht, Tübingen 2007.
 • R. Alexy, Theorie der Grundrechte, Baden-Baden 1994, s. 144 i n.
 • J. Nadler w: E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2006, s. 291.
 • E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2000, s. 68-70.
 • R. Mikosz, Odpowiednie stosowanie przepisów o własności nieruchomości gruntowej do własności złóż kopalin i innych fragmentów wnętrza ziemi, w: A. Oleszko (red.), Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, Kraków 1997, s. 114 i n.
 • A. Lipiński, Cywilnoprawne problemy geologii i górnictwa, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 1996/4, s. 655 i n.
 • R. Mikosz, Stosunek ustawy o gospodarce nieruchomościami do prawa geologicznego i górniczego (zagadnienia wybrane), "Rejent" 1998/12, s. 111 i n.
 • R. Mikosz w: E. Gniewek (red.), System prawa prywatnego, t. 4: Prawo rzeczowe, Warszawa 2005, s. 669-670.
 • A. Lipiński, R. Mikosz, Komentarz do ustawy prawo geologiczne i górnicze, Warszawa 1995, s. 51.
 • M. Bednarek, Mienie. Komentarz do art. 44-553 KC, Kraków 1997, s. 96-97.
 • A. Klein, Ewolucja pojęcia nieruchomości w polskim prawie cywilnym, w: Prace z prawa cywilnego. Wydane dla uczczenia pracy naukowej profesora J.S. Piątowskiego, Wrocław 1985, s. 93-94.
 • R. Mikosz w: T. Dybowski (red.), System prawa prywatnego, t. 3: Prawo rzeczowe, Warszawa 2003, s. 283 i n.
 • Z. Niewiadomski, Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2002, s. 90 i n.
 • S. Rudnicki w: S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2007, s. 185.
 • S. Rudnicki, Własność nieruchomości, Warszawa 2007, s. 66-67.
 • T. Dybowski, Części składowe rzeczy, "Nowe Prawo" 1969/1, s. 86.
 • S. Grzybowski w: S. Grzybowski (red.), System prawa cywilnego, t. 1: Część ogólna, Wrocław 1985, s. 417.
 • W.J. Katner, Rozważania nad pojęciem rzeczy ruchomej, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 1985/XXXIV, s. 35.
 • A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2000, s. 238-239.
 • Z. Radwański, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2003, s. 118.
 • E. Skowrońska-Bocian w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1-44911, t. 1, Warszawa 2005, s. 195.
 • E. Gniewek w: E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2008, s. 116 i n.
 • W. Szydło, Ustanawianie odrębnej własności części składowych rzeczy ruchomych - niedopuszczalny wyłom systemowy czy gospodarcza konieczność?, w: Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, Warszawa 2010, s. 603 i n.
 • M. Szydło, Opinia prawna o projekcie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (druk sejmowy nr 1696), s. 4 i n., http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk6.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=1696.
 • L. Leszczyński, Dyskrecjonalność a jednolitość stosowania prawa. Rola argumentu per rationem decidendi, w: W. Staśkiewicz, T. Stawecki (red.), Dyskrecjonalność w prawie, Warszawa 2010, s. 137 i n.
 • M. Jędrzejczak, Elementy dyskrecjonalności organu administracyjnego na poszczególnych etapach stosowania prawa, "Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2013/2, s. 5 i n.
 • M. Mincer, Uznanie administracyjne, Toruń 1983, s. 66.
 • W. Brzeziński w: W. Brzeziński, M. Jaroszyński, M. Zimmermann, Polskie prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 1956, s. 358.
 • S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001, s. 223.
 • T. Zieliński, Klauzule generalne w prawie pracy, Warszawa 1988, s. 56.
 • M. Kulesza, O kolizji interesów w prawie administracyjnym, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo" 1985/CXLIII, s. 142 i n.
 • M. Waligórski, Nowe prawo działalności gospodarczej, Poznań 2001, s. 279 i n.
 • M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Prawne formy działania administracji, w: Z. Cieślak, J. Jagielski, J. Lang, M. Szubiakowski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Prawo administracyjne, Warszawa 2001, s. 296 i n.
 • M. Szydło, Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa 2005, s. 231 i n.
 • C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2005, s. 186.
 • M. Szydło, Udzielanie koncesji na działalność gospodarczą, w: Prawo do dobrej administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa-Dębe, 23-25 września 2002 r., Warszawa 2003, s. 651 i n.
 • S. Biernat, Działania wspólne w administracji państwowej, Wrocław 1979, s. 38.
 • Z. Kmieciak, Glosa do wyroku NSA z 19 listopada 1993 r. II SA 2017/92, "Edukacja Prawnicza" 1994/10, s. 242.
 • J. Borkowski, Uprawnienia organu samorządu terytorialnego współdziałającego przy wydawaniu decyzji, "Jurysta" 1995/1, s. 11.
 • J. Wyporska-Frankiewicz, Publicznoprawne formy działania administracji o charakterze dwustronnym, Warszawa 2010, s. 47 i n.
 • K. Ziemski, Zajęcie stanowiska a prawo bycia stroną postępowania administracyjnego (na przykładzie rady izby notarialnej), "Rejent" 1996/2, s. 99-100.
 • R. Kostecki, Glosa do wyroku NSA z 13 września 1991 r., SA/Wr 538/91, OSP 1993/2, poz. 25, s. 63.
 • J. Borkowski w: B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2006, s. 499-500.
 • T. Kiełkowski, Sprawa administracyjna, Kraków 2004, s. 74.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171328215

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.