PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 4 | nr 2 | 66--75
Tytuł artykułu

Wykorzystanie instrumentów marketingu terytorialnego na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Use of Territorial Marketing Instruments in Rural Areas of Warmia and Mazury Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest przedstawienie wybranych instrumentów z zakresu marketingu terytorialnego kierowanych przez władze samorządowe wybranych gmin województwa warmińsko-mazurskiego do przedsiębiorców. Rozważania oparto na wynikach badań empirycznych przeprowadzonych w 2008 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego oraz analizie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin, przeprowadzonej z wykorzystaniem miernika Hellwiga. Przekrój gmin według miernika rozwoju Hellwiga pozwolił na odnotowanie wyraźnych różnic w nakładach na promocję gospodarczą gminy. Gminy o wyższym poziomie rozwoju charakteryzowało bardziej holistyczne podejście do marketingu terytorialnego, podczas gdy gminy najsłabsze skupiały się na marketingu minimalistycznym. Wynikać to mogło przede wszystkim z ograniczoności środków finansowych przeznaczanych w budżecie na promocję gminy, zwłaszcza w gminach o niższym poziomie rozwoju, w których wpływy do budżetu były niższe w porównaniu z innymi badanymi jednostkami, i w których relatywnie większy udział procentowy wydatków budżetowych stanowiły inwestycje "twarde". Badania wykazały również, iż w jednostkach o wyższym i średnim poziomie rozwoju stosowano szerszy wachlarz instrumentów wspierania przedsiębiorczości, niż w gminach o niższym poziomie rozwoju, gdzie posługiwano się jedynie instrumentami cenowymi i podatkowymi. Wśród instrumentów stosowanych przez samorządy gminne przeważały formy pasywne, niewymagające inwencji, starań czy też aktywności władz. Inwestorzy dostrzegali starania władz i walory obszarów podmiejskich - tam właśnie rejestrowano w 2010 r. kilkakrotnie więcej firm w przeliczeniu na 10 tys. ludności niż w obszarach wiejskich oddalonych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present selected instruments in the field of territorial marketing led by selected local authorities of Warmia and Mazury Voivodeship to entrepreneurs. Considerations were based on the results of empirical studies carried out in 2008 in rural and urban-rural communes of the voivodeship and analysis of the socio-economic development level of the communes, carried out using the Hellwig index. A section of the communes according to the meter allowed to find significant differences in expenditures for economic promotion of the communes. Entities with higher levels of development were characterized by a more holistic approach to territorial marketing, while the weakest municipalities focused on minimalist marketing. This could result primarily from limitations of financial resources allocated in the local budget for the promotion, especially in communes with lower level of development, where revenues were lower in comparison to other examined units, and a relatively greater percentage of expenditure constituted "hard" investments. The research also showed that in units with the higher and average level of development a wider range of instruments was used to promote entrepreneurship, than in communes with lower level of development, where the only instruments used were pricing and taxation. Among the instruments used by local governments prevailed passive forms, not requiring ingenuity, efforts or activity of the authorities. Investors perceived the efforts of the authorities and the advantages of suburban areas. As it was recorded in 2010, there were set up several times more companies per 10 thousand of population than in peripheral rural areas.(original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
66--75
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Baranowska-Janota M., Korzeniak G. (1991), Zasady turystycznego użytkowania i ochrony parków krajobrazowych. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków.
 • 2. Błaszczyk A. (2004), Kształtowanie samorządu lokalnego w Europie. W: Sikorska-Wolak I. (red.): Turystyka w rozwoju lokalnym. SGGW Warszawa.
 • 3. Christaller W. (1964). Some considerations of tourism location in Europe: The peripheral regionsunder- developed countries-recreation areas. Papers in Regional Science, Volume 12, Number 1, December 1964 W: http://www.springerlink.com/content/ph12ll2k5 77u7067/fulltext.pdf?page=1 (dostęp 16.01.2009).
 • 4. Dziemianowicz W., Juchniewicz M., Samulowski W., Szmigel K. (2006), Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki Warmii i Mazur, Urząd Marszałkowski Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego, Warszawa- Olsztyn.
 • 5. Fedyszak-Radziejowska B. (2006), Kapitał społeczny wsi - w poszukiwaniu utraconego zaufania. W: Szafraniec K. (red.): Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. Ludzie - społeczność lokalna - edukacja. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • 6. Gawroński H. (2010), Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • 7. Grzebyk B. (2003), Szanse i ograniczenia rozwoju przedsiębiorczości na obszarach prawnie chronionych (na przykładzie gminy Baligród). W: Czudec A. (red.): Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarow wiejskich, tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 296-297.
 • 8. Grzebyk B. (2004), Rozwój przedsiębiorczości na obszarach prawnie chronionych (na przykładzie powiatu bieszczadzkiego). Maszynopis rozprawy doktorskiej pod kierunkiem prof. dr hab. B. Klepackiego, Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy.
 • 9. Grzebyk B. (2008), Rozwój działalności pozarolniczej na terenach przyrodniczo cennych. Wieś Jutra, październik 10(123).
 • 10. Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju i strukturę kwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny Nr 4, 307-328.
 • 11. Kamińska W. (2002), Rola samorządu gminnego w rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. W: Kamińska W. (red.): Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich. Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce.
 • 12. Kisiel R., Babuchowska K., Mierzejewska J. (2006), Działania władz lokalnych wspierające rozwój obszarów wiejskich. W: Adamowicz M. (red.): Samorządy i społeczności lokalne w zrownoważonym rozwoju obszarow wiejskich. Wyd. SGGW, Warszawa, s. 11-19.
 • 13. Kłodziński M. (1997), Istota wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich. W: Kłodziński M., Rosner A. (red.): Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • 14. Kobyliński R. (2001): Wybrane problemy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach chronionych. W: Kłodziński M. (red.): Gospodarka, człowiek, środowisko na obszarach wiejskich. IRWiR PAN, Warszawa 2001.
 • 15. Krzyżanowska K. (2006), Rola stowarzyszeń agroturystycznych i samorządów lokalnych w rozwoju turystyki wiejskiej. W: Adamowicz M. (red.): Rola samorządu w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska.
 • 16. Kutkowska B. (2007), Kierunki rozwoju obszarów wiejskich zlokalizowanych na terenach o dużych walorach przyrodniczych. Wieś i rolnictwo, nr 3 (136).
 • 17. Kuźniar W. (2007), Wdrażanie marketingu terytorialnego na poziomie gminy jako innowacyjna forma zarządzania jednostką terytorialną. W: Makarski S. (red.): Ttransfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu uwarunkowania, mechanizmy, efekty. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszow, s. 192-199
 • 18. Lewandowski J. (2002), Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. W: Kamińska W. (red.): Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich. Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce.
 • 19. Lizińska W, Nazarczuk J. (2008), Działania władz lokalnych gmin województwa warmińskomazurskiego w aspekcie przyciągania inwestorów zewnętrznych. Zeszyty Naukowe SERiA tom X, zeszyt 2, s. 148-153.
 • 20. Marks M. (2005), Wpływ aktywności promocyjnej na rozwój lokalny gmin wiejskich w województwie łódzkim. Wieś i rolnictwo, nr 1 (126), s. 98-114.
 • 21. Młynarczyk K., Marks E. (2005), Przyrodnicze i kulturowe uwarunkowania kształtowania produktu turystycznego na Warmii i Mazurach. W: Pieńkos K.: Konkurencyjność polskiego produktu turystycznego. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 • 22. Niedzielski E. (2000), Przedsiębiorczość gospodarcza i bezrobocie na obszarach wiejskich. Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 • 23. Noworol A. (2006), Planowanie rozwoju lokalnego. W: Imiołczyk B. (red.): ABC samorządu terytorialnego. Poradnik nie tylko dla radnych. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
 • 24. Okrasiński A. (2005), Jak wypromować gminę, czyli marketing terytorialny. Gazeta Prawna, Urząd i Obywatel, 5 października (nr 194), s. 4-5.
 • 25. Podstawka M., Babuchowska K. (2006), Wykorzystanie instrumentów planistycznych w zarządzaniu gminą. W: Adamowicz M. (red.): Rola samorządu w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska.
 • 26. Pomianek I. (2010), Poziom rozwoju społecznogospodarczego obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Acta Sci. Pol. Oeconomia 9(3), s. 227-239.
 • 27. Pomianek I. (2009), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie województwa warmińsko- mazurskiego. Maszynopis rozprawy doktorskiej pod kierunkiem prof. dr hab. J. Sawickiej, Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych.
 • 28. Rumpel P., Siwek T. (2006), Marketing terytorialny a kreowanie regionów: przykład czeski. Przegląd Geograficzny, 78, 2, s. 191-205.
 • 29. Sekuła A. (2009): Marketing terytorialny. W: Strzelecki G. (red.): Gospodarka regionalna i lokalna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 266- 295.
 • 30. Szromnik A. (2007), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa.
 • 31. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2006 r. Nr 121 poz. 844 - tekst jednolity).
 • 32. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z poźn. zm.).
 • 33. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z poźn. zm.).
 • 34. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 z poźn. zm.).
 • 35. Woźniak M. (2003), Rola samorządu w systemie kształtowania ekologicznego wizerunku gminy. W: Czudec A. (red.): Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarow wiejskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171328331

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.