PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 354 Usługi 2014 Wybrane uwarunkowania rozwoju usług | 137--149
Tytuł artykułu

Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym w świetle polityki konkurencji Unii Europejskiej w latach 2009- -2011

Warianty tytułu
Services of General Economic Interest in the Light of the European Union Competition Policy in the Years 2009-2011
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono prawno-ekonomiczne aspekty usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym w Unii Europejskiej. Informacje teoretyczne i empiryczne pochodziły z Komisji Europejskiej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Głównymi beneficjentami pomocy publicznej w formie rekompensaty z tytułu świadczenia tych usług w latach 2009-2011 były: Wielka Brytania (sektor mieszkalnictwa czynszowego i transportu lotniczego), Łotwa (ochrona zdrowia, usługi wodno-kanalizacyjne), Czechy (szpitale), Słowenia (ochrona osób starszych), Słowacja (ośrodki zdrowia, telewizja), Hiszpania (szpitale, transport morski). W Polsce najwięcej środków skierowano do sektora: transportu (47%), energetyki (27%), gospodarki odpadami (10%) i gazu ziemnego (8%). Zderzenie reguł polityki konkurencji z priorytetami UE odzwierciedla proces liberalizacji kolejnych sektorów, determinowany czynnikami społeczno-ekonomicznymi oraz politycznymi, np. postępem technologicznym i poziomem rozwoju gospodarczego państwa.(abstrakt oryginalny)
EN
Legal and economic aspects of Services of General Economic Interest in EU were discussed. Theoretical and empirical information came from European Commission and Office of Competition and Consumer Protection. Main beneficiaries of state aid in 2009-2011 were: United Kingdom (tenement housing sector, air transport), Latvia (waste and water services), Czech Republic (hospitals), Slovenia (long-term care), Slovakia (health centers, public broadcasting), Spain (hospitals, maritime transport). Poland supported sectors of transport (47%), energy (27%), waste and water management (10%), natural gas (8%). Clash between competition policy principles and priorities of EU entails the process of sectors' liberalization determined by socio-economic and political factors, such as technological progress and a level of Member States' economic development.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Breton A., Competitive governments. An economic theory of politics and public finance, Cambridge University Press, Cambridge 1998.
 • Brol M., Zarys ekonomii sektora publicznego, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Country report for 2009-2011 regarding Services of General Economic Interest (SGEI) according to the Commission's SGEI Decision, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/public_services/2009_2011/finland1_en.pdf.
 • Decyzja Komisji nr 2005/842/WE z 28.11.2005 w sprawie stosowania art. 86 ust. 2 Traktatu WE do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym, Dz. Urz. UE, 29.11.2005, L 312.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/6/WE z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty, DzU L 52, 27.2.2008.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13.07.2009 r. dotycząca zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, DzU L 211 z 14.8.2009.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13.07.2009 r. dotycząca zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego, DzU L 211, 14.8.2009.
 • Informācija par pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi par laika periodu 2008.-2011.gads, Latvijas Republikas Finansu Ministrija, Riga 17.07.2012.
 • Komunikat Komisji w sprawie udzielania pomocy państwa dla radiofonii i telewizji publicznej, DzU C 257 z 27.10.2009.
 • Kożuch B., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2004.
 • Pełka P., Stasiak M., Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2002.
 • Przygodzka R., Rola sektora publicznego we współczesnych procesach rozwojowych, "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2009, nr 4 (44).
 • Raport o pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom (za lata 2009-2011), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2010-2012.
 • Reforma zasad UE dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, Komisja Europejska, Bruksela 23.3.2011.
 • Report of the Republic of Slovenia on the implementation of the Commission Decision of 28 November 2005 on the application of Article 86(2) of the EC Treaty to State aid in the form of public service compensation granted to certain undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest for the period 2009-11, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/public_services/2009_2011/slovenia_en.pdf.
 • Report on State aid granted in the form of public service compensation under Article 8 of the Commission Decision of 28 November 2005, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/public_services/2009_2011/bulgaria_en.pdf.
 • Report on the implementation of Commission Decision of 28 November 2005 on the application of Article 86(2) of the EC Treaty to State aid in the form of public service compensation granted to certain undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest (2005/842/EC).
 • http://ec.europa.eu/competition/state_aid/public_services/2009_2011/czech_republic_en.pdf.
 • http://ec.europa.eu/competition/state_aid/public_services/2009_2011/sweden_en.pdf.
 • Republic of Cyprus - Report on services of general economic interest to be submitted pursuant to the Decision of the European Commission of 28 November 2005, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/public_services/2009_2011/cyprus_en.pdf.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 20.06.2006 r. w sprawie stawek, szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych, DzU nr 112, poz. 760.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 28.06.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych, DzU nr 113, poz. 777.
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z 27.10.2005 r. w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii, DzU nr 219, poz. 1870, z późn. zm.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego, DzU L 315 z 3.12.2007.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty, DU L 293 z 31.10.2008.
 • Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3577/92 z dnia 7 grudnia 1992 r. dotyczące stosowania zasady swobody świadczenia usług w transporcie morskim w obrębie państw członkowskich (kabotaż morski), DzU L 364 z 12.12.1992.
 • Services of general economic interest: Report pursuant to Article 8 of the Commission Decision of 18.11.2005 (2005/842/EC) for the period 2009-2011, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/public_services/2009_2011/slovakia_en.pdf.
 • Services of General Economic Interest: Report submitted pursuant to the decision of 28 November 2011, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/public_services/2009_2011/estonia_en.pdf.
 • Sprawa C-364/92: SAT Fluggesellschaft mbH v. European Organization for the Safety of Air Navigation (Eurocontrol), OJ C 273, 22.10.1992, s. 6.
 • Sprawa C-343/95: Diego Calì & Figli srl v. Servizi Ecologici Porto di Genova SpA, OJ C 351, 30.12.1995, s. 7.
 • Sprawa: C-218/00: Cisal di Battistello Venanzio & C. Sas v Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), European Court Reports 2002, s. 691.
 • Sprawa C-280/00, Altmark Trans GmbH and Regierungspräsidium Magdeburg v Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, and Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht, Judgment of the Court of 24.07.2003, European Court reports, 2003, s. 1-7747.
 • State aid SGEI Commission Decision 2005/842, Report 2009-2011, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/public_ services/2009_2011/spain5_en.pdf; http://ec.europa.eu/competition/state_aid/public_services/2009_2011/spain9_en.pdf.
 • Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Szewczuk A., Zioło M., Zarys ekonomiki sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 • The Application of EU State Aid rules on Services of General Economic Interest since 2005 and the Outcome of the Public Consultation, European Commission, Brussels 23.03.2011, SEC(2011) 397.
 • Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wersja skonsolidowana, Dz. Urz. UE, C 115, 09.05.2008.
 • UK Government report on aid granted for SGEI 2009-11, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/public_services/2009_2011/uk_en.pdf.
 • Ustawa z 20.06.1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, DzU z 2002 r., nr 175, poz. 1440, z późn. zm.
 • Ustawa z 7.11.1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, DzU, nr 152, poz. 722 z późn. zm.
 • Ustawa z 29.11.2000 r. Prawo atomowe, DzU 2007, nr 42, poz. 276.
 • Ustawa z 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym, DzU 2007, nr 16, poz. 94, z późn. zm.
 • Ustawa z 12.06.2003 r. Prawo pocztowe, DzU Nr 130, poz. 1188, z późn. zm.
 • Ustawa z 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, DzU 2011, nr 5, poz. 13, z późn. zm.
 • Wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska, DzU C 81, 01.04.2008.
 • Wytyczne wspólnotowe w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych, DzU C 235 z 30.9.2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171328401

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.