PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 354 Usługi 2014 Wybrane uwarunkowania rozwoju usług | 200--212
Tytuł artykułu

Usługi szkoleniowe uczelni ekonomicznych - możliwości i wyzwania rynkowe

Warianty tytułu
Training Services Offered by Universities of Economics - Opportunities and Market Challenges
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W większości krajów Unii Europejskiej kształcenie ustawiczne jest tożsame z pojęciem kształcenia przez całe życie (lifelong learning)1. Jego istotę najpełniej wyraża pogląd, że obejmuje ono całe życie człowieka i służy jego rozwojowi. To kompleks procesów edukacyjnych będący narzędziem umożliwiającym stałe uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz dostosowywanie ich do zmieniających się uwarunkowań2. To uczenie się skierowane zarówno na rozwój indywidualny (w tym zawodowy), jak i rozwój cech społecznych we wszystkich formach i wszystkich kontekstach - także przy wykorzystaniu oferty edukacyjnej uczelni i szkół wyższych. Celem artykułu jest identyfikacja możliwości i wyzwań związanych z obszarem kształcenia ustawicznego na uczelniach ekonomicznych, w szczególności tych, które odnoszą się do usług szkoleniowych. Rozważania nad podnoszeniem kompetencji przez osoby dorosłe zostały poparte wynikami badań bezpośrednich dotyczącymi preferencji odbiorów usług szkoleniowych, w tym postrzeganych korzyści, oraz ich opinii na temat szkoleń oferowanych przez uczelnie na tle ofert konkurencyjnych. W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań autorki formułują wstępne wnioski dotyczące możliwych źródeł przewagi konkurencyjnej i rozwoju oferty szkoleniowej uczelni ekonomicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
In most countries of the European Union continuous education is synonymous with the concept of learning throughout life (lifelong learning). Its essence expresses the notion that it covers the whole human life and serves its development. Lifelong learning covers complex educational processes which enable continuous replenishment of knowledge and skills and adapting to changing circumstances. This learning is focused both on the individual development (including professional), as well as social development of all forms and in all contexts - including using educational offer of colleges and universities. The purpose of this article is to identify opportunities and challenges associated with the area of lifelong learning at universities of economics, in particular those which relate to training services. Reflections on raising the competence of adults have been supported by results of the survey concerning preferences of training recipients, including perceived benefits and their views on the trainings offered by universities against the background of competing bids. Based on the results of the studies the authors formulate preliminary conclusions regarding possible sources of competitive advantage and the development of university training offer.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Broda-Wysocki P., Regionalne zróżnicowanie kapitału ludzkiego i społecznego. Analiza na przykładzie regionów koszalińskiego i opolskiego, "Polityka Społeczna" 2002, nr 2.
 • Daszkiewicz M., Wrona S., Podsumowanie badań fokusowych, Kuźnia Kadr 6 "Uczelnie na Rzecz Kształcenia Ustawicznego", Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, czerwiec 2013.
 • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dn. 28.05.2009, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:PL:PDF, dostęp: 15.01.2014.
 • Górska R., Półturzycki J. (red.), Edukacja ustawiczna w szkołach wyższych - od idei do praktyki, Płock-Toruń 2004.
 • Janoś-Kresło M., Inwestowanie w rozwój kapitału ludzkiego przez polskie gospodarstwa domowe, "Konsumpcja i Rozwój" 2012, nr 2.
 • Krupowicz J., Wyniki badania CATI dotyczącego dokształcania się i podnoszenia kompetencji przez osoby dorosłe, Kuźnia Kadr 6 "Uczelnie na Rzecz Kształcenia Ustawicznego", Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, czerwiec 2013.
 • Making a European Area of Lifelong Learning a Reality, Communication from the Commission, COM(2001) 678 final, Brussels, 21.11.2001, http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/MitteilungEng.pdf, dostęp: 15.01.2014.
 • Pluta-Olearnik M. (red.), Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem, Difin, Warszawa 2009.
 • Tissot P., Terminology of vocational training policy. A multilingual glossary for an enlarged Europe. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171328429

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.