PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 2 | nr 2 | 80--94
Tytuł artykułu

The Role of the Polish Financial Supervision Authority in the New European Architecture of Supervision Over the Financial Market

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The purpose of this paper is to analyze the main provisions of the regulation of European financial supervision from the perspective of the competencies and functions of the Polish Financial Supervision Authority (KNF). It was also considered necessary by the Authors to present the current tasks, aims and competencies of the KNF. The implementation of a new supervisory structure in the EU brought about changes to the functioning of the KNF. These changes are particularly visible in the regulatory functions as domestic supervisory authorities are obliged to introduce uniform supervisory standards defined on a European level. The current reform of the European financial markets has shown that the role of national supervisors in the financial safety net requires a new approach. It is obvious that in these times of financial crisis, national supervisors must incur significant costs, namely the functional reduction of regulatory independence in some matters. This paper is a contribution to the discussion on the course of the development of Polish and EU financial markets supervision. (original abstract)
Rocznik
Tom
2
Numer
Strony
80--94
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Social Sciences and Humanities in Warsaw, Poland
 • European School of Law and Administration in Warsaw
Bibliografia
 • Conference: The Polish Financial Supervision Authority - legal status and tasks of financial supervision in Poland Warsaw 22 February 2010.
 • The Act on Financial Market Supervision of 21 July 2006 (Dz.U. (Journal of Laws) 2006, no 157, item 1119, as amended).
 • Piotr Stanisławiszyn, Kompetencje Komisji Nadzoru Bankowego i Komisji Nadzoru Finansowego przy wykonywaniu nadzoru nad bankami w okresie przejściowym (2007) 5 "Prawo Bankowe" 74ff.
 • Justification for Sejm bulletin no 654 Sejm of V tenure, dated 6.7.2006 for a draft version of an act on supervision over the financial markets, dated 21.7.2006.
 • Magdalena Fedorowicz, Integrierte Allfinanzaufsicht in Deutschland und Polen unter besonderer Berücksichtigung der Bankenaufsicht - eine rechtsvergleichende Analyse (2010) 7 "Opolskie Studia Administracyjno-Prawne" 73-86.
 • Instytucjonalna organizacja nadzoru finansowego w krajach Unii Europejskiej (NBP Warsaw 2009) <http://www.nbp.pl/systemfinansowy/nadzor_finansowy_ue.pdf> accessed 20 November 2012.
 • Anna Zalcewicz, Problemy prawne nadzoru Krajowej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi (2004) 10 "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 25-31.
 • Witold Srokosz, Nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo - kredytowymi a zintegrowany nadzór finansowy (2007) 6 "Prawo Bankowe" 59ff.
 • Witold Srokosz, Charakter prawny nadzoru Kasy Krajowej nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo kredytowymi (2007) 12 "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 17ff.
 • Marcin Olszak, System bankowy oraz parabankowy w Polsce in Cezary Kosikowski and Eugeniusz Ruśkowski (eds), Finanse publiczne i prawo finansowe (3rd edn, Wolters Kluwer 2008) 222-31.
 • Anna Zalcewicz, Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem usług płatniczych - nowe uregulowania prawne w zakresie kompetencji i zadań Nadzorczych in Eugenia Fojcik-Mastalska and Edyta Rutkowska-Tomaszewska (eds), Nadzór nad rynkiem finansowym. Aktualne tendencje i problemy dyskusyjne (2011) 1 Seria Studia Finansowo prawne 137-145.
 • Lesław Góral, Nadzór bankowy (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 1998).
 • Act of 12 February 2009 on the Provision of Financial Support by the State Treasury to Financial Institutions, Journal of Laws no 39, item 308.
 • Act of 23 October 2008 on the Amendments to the Act on the Bank Guarantee Fund and Amendments to Other Acts, Journal of Laws no 209, item 1315.
 • European Parliament and Council Regulation (EU) 1093/2010 of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC [2010] O J L331/12 (European Banking Authority Regulation).
 • European Parliament and Council Regulation (EU) 1094/2010 of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), amending Decision 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/79/EC [2010] OJ L331/48 (European Insurance and Occupational Pensions Authority Regulation).
 • European Parliament and Council Regulation (EU) 1095/2010 of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority, amending Decision 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC [2010] OJL331/84 (European Securities and Markets Authority Regulation).
 • European Parliament and Council Directive 2010/78/EU of 24 November 2010 amending Directives 98/26/EC, 2002/87/EC, 2003/6/EC, 2003/41/EC, 2003/71/EC, 2004/39/EC, 2004/109/EC, 2005/60/EC, 2006/48/EC, 2006/49/EC and 2009/65/EC in respect of the powers of the European Supervisory Authority (European Banking Authority), the European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority) and the European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority) [2010] OJ L331/120.
 • Magdalena Fedorowicz, Normatywne aspekty regulacji europejskiego nadzoru finansowego ze szczególnym uwzględnieniem europejskiego nadzoru w prawie bankowym in Anna Dobaczewska, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński (eds), System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku (CeDeWu 2010) 299-307.
 • Anna Jurkowska-Zeidler, Nowe europejskie ramy ochrony stabilności wewnętrznego rynku finansowego bankowym in Anna Dobaczewska, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński (eds), System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku (CeDeWu 2010) 195-204.
 • Anna Zalcewicz, Zmiany struktury instytucjonalnej i koncepcji nadzoru nad jednolitym rynkiem finansowym UE bankowym in Anna Dobaczewska, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński (eds) System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku (CeDeWu 2010) 231-40.
 • Piotr Stanisławiszyn, Perspektywy zmian europejskich regulacji w zakresie nadzoru finansowego w 2011 r. in Jan Szambelańczyk (ed), Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego (SGH 2011) 131.
 • Anna Jurkowska-Zeidler, Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej (Wolters Kluwer 2008).
 • Position of KNF, dated 14 October 2009 on the Reform of the European supervisory architecture.
 • Magdalena Fedorowicz, Nowy europejski nadzór finansowy ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru bankowego - pojęcie, istota prawna i funkcje (2010) 630 "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 22 Roczniki Prawnicze 59-75.
 • Anna Dobaczewska, Nadzór bankowy, (Wydawnictwo Prawnicze Lex 1998).
 • Jolanta Gliniecka, Jerzy Harasimowicz, Zasady polskiego prawa bankowego i dewizowego (Oficyna Wydawnicza Branta 2000) 85.
 • Bernard Smykla, Prawo bankowe. Komentarz (CH Beck 2005) 432.
 • Małgorzata Urban, Cele nadzoru bankowego w praktyce ustawodawczej (2011) 2 "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 173-93.
 • Act of 22 May 2003 on Supervision over Insurance and Pension Supervision and Ombudsmen of Insured Persons, Journal of Laws no 124, item 1153 as amended.
 • Act of 19 August 2011 on Payment Services, Journal of Laws 2011 no 199 item 1175 as amended, hereinafter referred to as u.o.u.p.
 • European Parliament and Council Regulation (EC) 924/2009 of 16 September 2009 on cross-border payments in the Community and repealing Regulation (EC) 2560/2001 [2009] OJ L266/11.
 • The Act of 22 May 2003 on Insurance and Pension Supervision (art 8).
 • The Act of 28 August 1997 on the Reorganisation of the Functioning of Pension Funds, consolidated text Journal of Laws 2010, no 34 item 189 as amended (art. 200).
 • The Act of 22 May 2003 on Insurance Activities, consolidated text Journal of Laws 2010, no 11, item 66 as amended (art 202) the Act of 15 April 2005 on Supplementary Supervision over Loan Institutions, Insurance Institutions, Counter-insurance Institutions and Investment Firms Being a Part of a Financial Conglomerate, Journal of Laws no 83 item 719 as amended (art. 54).
 • Marek Szewczyk, Nadzór w materialnym prawie administracyjnym (Wydawnictwo Naukowe UAM 1995) 150.
 • Edyta Rutkowska, Problem integracji nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce (2007) XVI "Gdańskie Studia Prawnicze", 605-19.
 • Dariusz Daniluk, Regulacje i nadzór bankowy w Polsce (Biblioteka Menadżera i Bankowca 1996) 13.
 • Sławomir Niemierka, Komisja Nadzoru Bankowego - nowy nadzorca bankowy (1998) 9 "Glosa" 3ff.
 • Włodzimierz Szpringer, Polskie regulacje bankowe. Perspektyw europejska (DIFIN 2000) 34.
 • Edyta Rutkowska, Nadzór bankowy in Eugenia Fojcik-Mastalska (ed) Prawo bankowe w zarysie (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2006) 165.
 • Bernard Smykla, Nadzór bankowy w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym - wybrane zagadnienia (2007) 1 "Prawo Bankowe" 48.
 • Zbigniew Ofiarski, Prawo bankowe (3rd edn, Wolters Kluwer 2008) 396-401.
 • Jacek Kołacz, Anna Stocka, Zintegrowany nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce (PTM 2009) 80ff.
 • Dariusz Daniluk, Sławomir Niemierka, Nadzór bankowy w Polsce, Polski system bankowy - stan I perspektywy (2005) 9 "Bank i Kredyt" 7.
 • R. W. Kaszubski, Funkcjonalne źródła prawa bankowego publicznego (Wolters Kluwer 2006) 64-67.
 • Rafał Blicharz, Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kapitałowym w Polsce (Oficyna Wydawnicza Branta 2009) 57-60.
 • European Parliament and Council Regulation (EU) 1092/2010 of 24 November 2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board [2010] OJ L331/1 (ESRB Regulation).
 • European Banking Authority Regulation.
 • European Insurance and Occupational Pensions Authority Regulation.
 • Anu Arora, The Global Financial Crisis: A new Global Regulatory Order? (2010) 8 "Journal of Business Law" 2010 672.
 • Anu Arora, The 2007-09 Banking Crisis and the EU`s Regulatory Response (2010) 21 "European Business Law Review" 613.
 • Elaine Fahey, Does the Emperor have Financial Crisis Clothes?: Reflections on the legal basis of the European Banking Authority (2011) 74 MLR 581-95.
 • Matthias Lehmann and Cornelia Manger-Nestler, Die Vorschläge zur neuen Architektur der europäischen Finanzaufsicht (2010) 3 EuZW 88.
 • Hannes Rehm, Reformen der nationalen und internationalen Finanzarchitektur (2011) 3 "Kredit und Kapital" 317.
 • Dirk Schoenmaker, Banking supervision and resolution: The European dimension (2012) 6 "Law and Financial Market Review" 52-60.
 • Commission, European Financial Supervision (Communication) COM (2009) 252 final, 3ff.
 • European Insurance and Occupational Pensions Authority Regulation, art 40.
 • European Securities and Markets Authority Regulation, art 40.
 • European Banking Authority Regulation, art 40.
 • European Banking Authority Regulation art 17, 18, 19.
 • European Insurance and Occupational Pensions Authority Regulation, art 17, 18, 19.
 • European Securities and Markets Authority Regulation art 17, 18, 19.
 • Magdalena Fedorowicz, Andrzej Michór, O charakterze prawnym decyzji nowych europejskich organów nadzoru nad rynkiem finansowym UE (2011) 11 "Europejski Przegląd Sądowy" 24-35.
 • Magdalena Fedorowicz, Regulacja nadzoru nad rynkiem finansowym w UE -integracja czy dezintegracja prawnych instrumentów antykryzysowych (2011) 7 "Ekonomia i Prawo" 287-303.
 • Magdalena Fedorowicz, Współpraca między Europejskimi Urzędami Nadzoru Finansowego a Komisją Nadzoru Finansowego w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym w UE in Nadzór nad rynkiem finansowym Eugenia Fojcik-Mastalska and Edyta Rutkowska-Tomaszewska (eds) Aktualne tendencje i problemy dyskusyjne, [2011] 1 Seria Studia Finansowo prawne 31-44.
 • Jan Barcz, Zapewnienie skuteczności prawu UE w prawie polskim. Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej (UKIE Biblioteka Europejska 2003) 12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171328447

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.