PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | nr 3 | 143--164
Tytuł artykułu

Prakseologia i logika w edukacji bankowej

Warianty tytułu
Praxeology and Logic in Banking Education
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W środowiskach akademickich toczą się aktualnie dyskusje na temat dostosowanej do nowych realiów organizacji studiów eksternistycznych. Chodzi o tzw. distance learning, (e-learning): o wykorzystanie w celach edukacyjnych możliwości, związanych z rozwojem sieci internetowych i upowszechnianiem się komputerów (coraz częściej traktowanych jako standardowy sprzęt domowy). Skądinąd korzystanie z technik oraz z edukacyjnych programów komputerowych coraz bardziej zakorzenia się już w naszych uczelniach jako forma uzupełniania tradycyjnego kontaktu dydaktycznego ze studentem. Zachęcona tymi okolicznościami, autorka skorzystała w minionym roku akademickim z możliwości popróbowania własnych sił w tym zakresie i podjęła się przeprowadzenia dla studentów zaocznych poznańskiej Wyższej Szkoły Bankowej - Wydział Zamiejscowy w Chorzowie - zajęć dydaktycznych wykorzystujących Internet i kontakt e-mailowy ze studentami. Formę zajęć określono jako wykład internetowy; publikowaniu na stronie internetowej Chorzowskiego Wydziału WSB kolejnych odcinków tekstu wykładowego (uzupełnianego zadaniami) towarzyszyły grupowe spotkania konsultacyjne. Problematyka tych zajęć - Elementy prakseologii i logiki praktycznej (EPiLP) - też miała charakter nowej oferty: autorka chciała sprawdzić pewną wizję zintegrowania tych dwu dziedzin rozważań, mających wspólne pogranicze, ciekawe i poznawczo i ze względu na możliwości elementarnych zastosowań. W artykule autorka rozważa (w nawiązaniu do problematyki swoich zajęć) kwestie dotyczące potrzeby łączenia w procesie edukacyjnym nauczania ,że", nauczania "jak", oraz: - integrującego nauczania "dlaczego" (that, how, why). Wypowiada uwagi na temat potrzeby łączenia w dydaktyce tradycji z nowoczesnością: między innymi wyraża swoje przeświadczenie, że wprowadzanie technik internetowych nie powinno odbywać się kosztem całkowitej (albo zbyt daleko posuniętej) rezygnacji z bezpośredniego kontaktu wykładowcy ("edukatora") ze studentem. Te zagadnienia są przedmiotem pierwszych trzech rozdziałów. Czwarty (ostatni) rozdział - to sprawozdanie z przeprowadzonej próby wdrożeniowej. Wyniki tej próby wydały się autorce na tyle interesujące, że umotywowało to ją do podzielenia się z czytelnikiem swoimi refleksjami, w nadziei na dyskusję. (abstrakt oryginalny)
EN
Academic communities worldwide have for some time been discussing a more up-to-date organization of extramural studies, whose design would thereby become better suited to contemporary technological environment. What is at stake is a practical implementation of the idea of distance leaming (e-leaming): using the potential that emerged with the Internet and the common application of.computers (more and more often regarded as a standard household appliance) - for an educational purpose. This way or another, the application of Computer support and computer-based techniques has as a matter of fact already found its way into the everyday practice of a modern university, even though such techniques are mostly seen as complementary with regard to traditional teaching methodology involving immediate contact with students. Much encouraged by observations such as those above, in the previous academic year the author resolved to try her hand in this area and agreed to deliver a class via the Internet to part-time students of the Chorzow Division of the Banking School of Poznan. The class took the form of an Internet-based lecture where the publication of successive portions of the lecture (supplemented with practice activities) on the Schoors web site went along with e-mail support and tutoring sessions held within groups of students. The class content - "Elements of praxeology and practical logic" (EPiLP) - was also very new among the School's class offerings: the author intended to test a vision of hers, which was to seamlessly integrate the two areas of thought whose common border is so interesting to explore and, given the rich opportunities for basic applications, so attractive to apply. The paper contemplates (making frequent reference to the content of the class) the need to combine teaching "that" and teaching "how" with the integrative teaching "why" (that, how, why). A number of comments are addressed at the prospect of merging the tradition in teaching with modern technology; at the same time, the author expresses her strong belief that the introduction of Internet-based techniques should not be done at the expense of abandoning or neglecting the immediate contact between professors (educators) and their students. These and related issues are discussed in the first three chapters of the paper. The fourth (last) chapter delivers a report on the implementation attempt which the author has made. To her, the results seemed interesting enough to stimulate her toward sharing her thoughts with the reader and to hope for a prolific debate. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Bieniok H. i in., Metody sprawnego zarządzania, A W "Placet", Warszawa 2001.
 • Gasparski W., Anatomia działania (Wykład Inauguracyjny w Warszawskiej Szkole Zarządzania - Szkole Wyższej, wygłoszony w dniu 7 października 1994), "Prakseologia", nr 3-4 (124-125) 1994.
 • Kieżun W., Prakseologiczna teoria organizacji i zarządzania, w: Materiałach Seminarium "Znaczenie i rola Tadeusza Kotarbińskiego dla teorii organizacji i zarządzania". Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. 2002.
 • Koźmiński A., Zarządzanie wiedzą warunkiem konkurencyjności firmy, "Prakseologia" nr 141/2001.
 • Kałużny S., Kałużna H., Bankowiec i klient. Technologia, kultura, etyka, CSW Kwantum, Warszawa 1996.
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Łódź 1955.
 • Kotarbiński T., Sprawność i błąd, PZWS, Warszawa 1956.
 • Kwiatkowski S., Komputerowe systemy dydaktyczne, w: M. Godlewski, L. Kołkowski. E. Lipiński, (red.) Problemy algorytmizacji i automatyzacji procesu dydaktycznego, PWN, Warszawa 1983.
 • Lem S., Prognoza rozwoju biologii do roku 2040, "Projektowanie i Systemy. Zagadnienia metodologiczne nauk praktycznych" Tom XVI. Komitet Naukoznawstwa PAN, Warszawa 2000.
 • Lipiński E. (red.). Problemy algorytmizacji i automatyzacji procesu dydaktycznego, PWN, Warszawa 1983.
 • Mann W.P., Arkana edukacji komputerowej, Intersoftland, Warszawa 1995 [tłum. z ang. Edutainment Comes Alive! - Wydawn. SAMS Publishing].
 • Marciszewski W., Tajniki Internetu, Filomat-Aleph, Warszawa 1995.
 • Miller D., Wiedza projektanta jako narzędzie rozpatrywania wybranego obszaru rzeczywistości, "Prakseologia", Nr 1-2 1989.
 • Morbitzer J., Mikrokomputery w kształceniu studentów kierunków humanistycznych. [Z obszerną Bibliografią] Wydawnictwo Naukowe WSP. Kraków 1993.
 • Obecny A., Statystyka opisowa w Excelu dla szkól. Ćwiczenia praktyczne. Wydawnictwo Helion, 2002.
 • Olędzki J., Komunikowanie w świecie. Narzędzia, teorie, unormowania. Warszawa 2001.
 • Pawłowski T., Rodzaje skal a struktura zdań stwierdzających wiązki między wielkościami, w: Logiczna teoria nauki. Wybór artykułów (red. T. Pawłowski). PWN. Warszawa 1966.
 • Porębska M., Suchoń W., Elementarny wykład logiki formalnej z ćwiczeniami komputerowymi, Wyd. II, Universitas, Warszawa 1999.
 • Rembierz M., O pojęciu " konkurencji" i warunkach skutecznego działania. Szkic semiotyczno-prakseologiczny, w: Materiałach Konferencji Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej", Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego. Katowice 2001.
 • Siemieniecki B., Komputery i hipermedia w procesie edukacji dorosłych, Wyd. A. Marszałek. Toruń. 1995.
 • Siemieniecki B., Kognitywistyka a media. Obszary cywilizacyjnych zagrożeń i możliwości, "Kognitywistyka i Media w Edukacji", Nr 1/1998. Wydz. Humanistyczny UMK w Toruniu.
 • Sloan D. (red.), The Computer in Education. A Critical Perspective, New York 1985.
 • Suchoń W.. The "KRZ" System: computerized logic teaching in Poland, "Computerized Logic Teaching Bulletin", Vol.II. No.2, 1989.
 • Szumakowicz E., W. Wilkosz o liczeniu i myśleniu, w: Logika i jej nauczanie w dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. E. Żarnecka-Biały, Wyd. UJ, 1980.
 • Widomski J., Ontologia liczby, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Seria "Dialogikon". Vol. IV, 1996, s. 16-35.
 • Tyszka T., Pieniądze i etyka, "Prakseologia" nr 141/2001.
 • Ziembiński Z., Logika praktyczna, Wyd. XXIII, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Żarnecka-Biały E., Mała logika. Podstawy logicznej analizy tekstów, wnioskowania i argumentacji, Wyd. trzecie, rozszerzone, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999.
 • Żarnecka-Biały E., Aksjologiczne podstawy prakseologii Tadeusza Kotarbińskiego, Odczyt wygłoszony na sesji dedykowanej T. Kotarbińskiemu, zorganizowanej przy udziale IFiS PAN w Warszawie, kwiecień 2001. W druku w serii "Biblioteka Myśli Semiotycznej". redagowanej przez prof. J. Pelca.
 • Żarnecka-Biały E., O sztuce racjonalnego działania czyli zaproszenie do prakseologii, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie". Nr 2, 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171328707

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.