PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 11 | 61--74
Tytuł artykułu

Uzupełnienie albo sprostowanie decyzji wydanej w postępowaniu administracyjnym ogólnym

Warianty tytułu
Supplementing or Correcting a Decision Issued in General Administrative Proceedings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przepis art. 111 kodeksu postępowania administracyjnego regulujący jedną z form rektyfikacji, tj. uzupełnienie bądź sprostowanie decyzji, został zmieniony od 11.04.2011 r. Rozważania autorki w artykule koncentrują się na problemach związanych z tą zmianą. Czy jest to zmiana korzystna? Czy obecnie jest jednoznacznie określona forma usuwania wad nieistotnych decyzji na podstawie tego przepisu? Czy strona postępowania dysponuje środkami prawnymi gwarantującymi jej ochronę w przypadku uzupełnienia bądź sprostowania decyzji, np. z rażącym naruszeniem prawa? I czy możliwe jest pociągnięcie funkcjonariusza publicznego do odpowiedzialności za takie rażące naruszenie prawa? (abstrakt oryginalny)
EN
The provision of Article 111 of the Administrative Procedures Code governing one of the forms of rectification, namely a supplement or correction of the decision, was amended on 11 April 2011. The authoress' considerations in the article focus on the problems related to this change. Is this a positive change? Is the form of remedying defects in insignificant decisions based on this provision currently specified unambiguously? Does a party to proceedings have legal remedies guaranteeing it protection in the case of supplements to or corrections of a decision, for example, in gross breach of the law? And is it possible to hold a public official liable for such a gross breach of the law? (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
61--74
Opis fizyczny
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, adiunkt
Bibliografia
 • B. Adamiak, Konstytucyjna zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, w: C. Martysz, A. Matan (red.), Pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w postępowaniu administracyjnym, Kraków 2005, s. 19-20.
 • A. Wróbel, Konstytucyjne podstawy postępowania administracyjnego. Zarys problemu, w: Państwo w służbie obywateli. Księga jubileuszowa Jerzego Świątkiewicza, Warszawa 2005, s. 53.
 • W. Dawidowicz, Model postępowania w sprawie administracyjnej i obowiązywanie decyzji wydanej w tej sprawie, "Państwo i Prawo" 1993/11-12, s. 58-59.
 • W. Chróścielewski, Z. Kmieciak, J.P. Tarno, Czy nowy kodeks postępowania administracyjnego?, "Państwo i Prawo" 1993/5, s. 68.
 • S. Rozmaryn, O projekcie kodeksu postępowania administracyjnego, "Państwo i Prawo" 1959/4, s. 537-538.
 • J.P. Tarno, Psucie kodeksu postępowania administracyjnego, w: J. Niczyporuk (red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie K.P.A., Lublin 2010, s. 847-848.
 • A. Korzeniowska-Polak, Uwagi na temat uzasadniania projektów ustaw nowelizujących kodeks postępowania administracyjnego, w: M. Błachucki, T. Górzyńska (red.), Źródła prawa administracyjnego a ochrona praw i wolności obywatelskich, Warszawa 2014, s. 43-69.
 • W. Chróścielewski, Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym (propozycje zmian przepisów k.p.a.), "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2013/4, s. 10.
 • R. Herrnritt, Grundlehren des Verwaltungsrechtes. Tübingen 1921, s. 281.
 • E. Iserzon, J. Starościak, W. Dawidowicz, Podstawowe zagadnienia postępowania administracyjnego, Warszawa 1955, s. 111 i n.
 • B. Graczyk, Postępowanie administracyjne, Warszawa 1953, s. 201 i n.
 • E. Iserzon, H. Groszyk, A. Słomiński, Prawo do zaskarżenia aktu administracyjnego (Próba krytyki i rewizji konstrukcji postępowania administracyjnego z 1928 r.), "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" 1954, s. 86.
 • J. Starościak w: T. Rabska, J. Łętowski (red.), System prawa administracyjnego, Wrocław 1978, s. 79.
 • M. Zimmermann w: M. Jaroszyński, M. Zimmermann, W. Brzeziński, Polskie prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 1956, s. 336.
 • Litwin, Postępowanie administracyjne, postępowanie karno-administracyjne, postępowanie przymusowe w administracji objaśnione orzecznictwem Sądów Najwyższych i okólnikami ministerialnymi, Łódź 1948, s. 62.
 • J. Borkowski w: B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2008, s. 546.
 • J. Starościak w: E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Teksty, wzory i formularze, Warszawa 1961, s. 148.
 • J. Jendrośka w: J. Borkowski (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1989, s. 212.
 • B. Adamiak, Rektyfikacja decyzji w postępowaniu administracyjnym, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo" 1988/922, s. 12.
 • Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1995, s. 286.
 • W. Dawidowicz, Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962, s. 185.
 • S. Hambura, M. Muszyński, Karta Praw Podstawowych z komentarzem, Bielsko-Biała 2001.
 • J. Borkowski w: B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2012, s. 453.
 • R. Suwaj, Jakość tworzonego prawa na przykładzie zmian dokonanych w Kodeksie postępowania administracyjnego w latach 2010-2012, "Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka" 2013/1, s. 56-57.
 • Zestawienie uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, http://bip. mswia.gov.pl/download.php?s=4&id=5170, s. 13.
 • W. Chróścielewski, Opinia dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Biuro Analiz Sejmowych, druk sejmowy nr 2987, s. 9-10.
 • W. Chróścielewski, Zmiany w zakresie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które weszły w życie w 2011 r., "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2011/4, s. 18.
 • M. Safjan, Rekomendacja nr R(84) 15 w sprawie odpowiedzialności władzy publicznej a stan prawny obowiązujący w Polsce, w: Standardy prawne Rady Europy. Teksty i komentarze, t. 2, Warszawa 1995, s. 286 i n.
 • A. Plucińska-Filipowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, LEX/el. 2012, s. 22-23.
 • A. Korzeniowska-Polak, Dylematy nowelizacji k.p.a., "Państwo i Prawo" 2012/2, s. 9-12.
 • A. Korzeniowska- Polak, Zażalenie na przewlekłość postępowania, w: M. Błachucki, T. Górzyńska, G. Sibiga (red.), Analiza i ocena zmian kodeksu postępowania administracyjnego w latach 2010-2011, Warszawa 2012, s. 127-143.
 • R. Hauser, Terminy załatwiania spraw w k.p.a. w doktrynie i orzecznictwie sądowym, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1997/1, s. 8.
 • J. Borkowski w: B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2009, s. 189.
 • P.M. Głąba, Prawo jednostki do rozpoznania sprawy administracyjnej bez nieuzasadnionej zwłoki, "Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka" 2011/1, s. 66.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171328927

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.