PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2 | 31--45
Tytuł artykułu

Udział klienta w doskonaleniu łańcucha wartości przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
The Customer Participation in Improving the Company's Value Chain
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki tworzenia łańcucha wartości przedsiębiorstwa z punktu widzenia klienta i ukazanie zakresu wykorzystania wiedzy o kliencie dla potrzeb podejmowania decyzji związanej z wyborem kierunku efektywnego doskonalenia struktury łańcucha wartości przedsiębiorstwa. Przeprowadzona analiza literatury przedmiotu pozwoliła objaśnić podstawowe terminy: wartość dla klienta oraz łańcuch wartości. Ponadto w artykule zaprezentowano miejsce klienta w tworzeniu systemu wartości oraz kierunki poszukiwania zmian w strukturze łańcucha wartości przedsiębiorstwa. Artykuł ten posiada nie tylko walory teoretyczne, ale także empiryczne. Przedstawiono w nim bowiem fragmenty wyników badań empirycznych zrealizowanych wśród przedsiębiorstw produkcyjnych funkcjonujących na terenie Polski. Badania miały na celu ustalenie m.in.: znaczenia parametrów oferty produktowej dla klientów, kierunku i zakresu wprowadzanych zmian w strukturze wewnętrznego łańcucha wartości przedsiębiorstw pod wpływem opinii klientów, częstotliwości i sposobu wykorzystania wyników dokonywanej analizy preferencji i potrzeb klientów, wskazania procesów, w których aktywnie uczestniczy klient w tworzeniu wartości dodanej oraz rodzaju korzyści osiąganych przez przedsiębiorstwa z tytułu tworzenia dobrych relacji z klientami. Wyniki uzyskane na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych wśród kierownictwa potwierdzają, iż identyfikowanie wartości dla klienta jest istotnym procesem pozwalającym na skonfigurowanie efektywnego łańcucha wartości przedsiębiorstwa. Otwartość przedsiębiorstw na zmiany i zdolność ciągłego dostosowywania ich działań do warunków otoczenia wymaga dostrzegania i odpowiadania na potrzeby klientów poprzez tworzenie dla nich nowych wartości.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present issues concerning creation of the value chain from the customer's perspective and show the scope of using knowledge about customer for needs of decision making regarding the choice of the effective improvement of the enterprise value chain structure. The conducted analysis of the literature allowed to explain basic terms in the article such as value for the customer and value chain. Moreover, in the article has been presented the position of the customer in creation of the value chain and directions of seeking changes in the enterprise value chain structure. This article has both theoretical and empirical values. There has been presented fragments of empirical research results conducted among managerial staff of manufacturing enterprises functioning in Poland. The aim of the research was to determine, inter alia, the significance of parameters of product offer for customers, the direction and scope of changes in the internal structure of the enterprise value chain under the influence of customers' opinions, the frequency and the way of using results of conducted analysis of customers preferences and needs, the identification of processes in which the customer actively participates in creating the value-added, and the kind of benefits acquired by enterprises due to maintaining good relationships with customers. The results obtained on the basis of surveys conducted among managerial staff confirm that identifying the value for customer is a crucial process which allows to configure the enterprise value chain in an effective way. The enterprises openness to changes and the ability of continuous adapting their activities to the environmental conditions requires recognising and responding to customers' needs by creating new values for them.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
31--45
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Baker M., (ed.) (1985), Marketing - Theory and Practice, MacMillan Press Ltd., London 1985.
 • 2. Beliczyński J. (2011), Analiza systemu zarządzania wartością dla klienta, [w:] A. Stabryła (red), Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo MFiles.pl, Kraków.
 • 3. Blaik P. (2001), Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • 4. Brock J., Colgate M. (2007), Customer Value Creation: A Practical Framework, Journal of Marketing Theory and Practice", Vol. 15, No. 1, Winter, p. 7-23.
 • 5. Drucker P. (1976), Skuteczne zarządzanie. Zadania ekonomiczne a decyzje związane z ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 6. Dytwald J. (1997), Współczesne koncepcje zarządzania korporacjami, WSPiZ, Warszawa.
 • 7. Jaki A. (2012), Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • 8. Kotler Ph. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa.
 • 9. Kotler Ph. (2005), Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • 10. Kotler Ph., Keller L. (2006), Marketing Management, Prentice Hall, New York.
 • 11. Koźmiński A.K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, WN PWN, Warszawa.
 • 12. Lichtarski J., O współczesnych orientacjach w teorii i praktyce zarządzania przedsiębiorstwami, [w:] J. Lichtarski (red.) Kierunki i dylematy rozwoju nauki o przedsiębiorstwie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008, Nr 34.
 • 13. Lisiecka K., Czakon W. (2002), Aspekt ekonomiczny integrowania łańcucha wartości (na przykładzie sektora ciepła systemowego), Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, nr 928.
 • 14. Matwiejczuk R. (2006), Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Wartość i efektywność, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • 15. Narver J.C., Slater S.F. (1990), The effect of market orientation on business profitability, "Journal of Marketing", Vol. 54, p. 20-35.
 • 16. Porter M. E. (2006), Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymanie lepszych wyników, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • 17. Porter ME. (1985), Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York.
 • 18. Rogoziński К. (2012), Zarządzane wartością z klientem, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • 19. Rokita J. (2005), Zarządzanie strategiczne, tworzenie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 • 20. Rutkowski I. (2006), Marketingowe koncepcje wartości, "Marketing i Rynek', Nr 2, s. 2-6.
 • 21. Rutkowski K. (2000), Zintegrowany łańcuch dostaw. Doświadczenia globalne i polskie, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • 22. Schary PB., Skjott-Larsen T. (2002), Zarządzane globalnym łańcuchem podaży, WN PWN, Warszawa.
 • 23. Seweryn R. (2012), Kreowanie wartości dla klienta przez obszar recepcji turystycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • 24. Slywotzky A., Morrison D.J., Andelman B. (2000), Strefa zysku, Strategiczne modele działalności, PWE, Warszawa.
 • 25. Stabryła A. (2007), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, WN PWN, Warszawa.
 • 26. Szymura-Tyc M. (2002), Zarządzanie przez wartość dla klienta, [w:] L. Żabiński, K. Śliwińska (red), Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie, PWE, Warszawa.
 • 27. Szymura-Tyc M. (2004), Wartość dla klienta w teorii wyboru, zachowań konsumentów i marketingu, [w:] H. Zadora (red.), Wartość w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • 28. Szymura-Tyc M. (2005), Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • 29. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P, Witczak H. (2007), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • 30. Walas-Trębacz J. (2014), Metodyka analizy łańcucha wartości przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, Nr 922, s. 27-45.
 • 31. Webb J., Glie Ch. (2001), Reversing the Value Chain, "Journal of Business Strategy", No. 3-4, April/May, p. 12-18.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171329033

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.