PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 5 (929) | 75--92
Tytuł artykułu

Spełnienie wymogu niezależności członków rad nadzorczych w procesie zapewnienia jakości rewizji finansowej

Warianty tytułu
Board Member Independence as a Legal Requirement in Statutory Audits
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Właściwy tryb powołania biegłego rewidenta w obrocie gospodarczym oraz jego kompetencje merytoryczne i etyczne stanowią warunek konieczny efektywności rewizji finansowej. Działalność biegłego rewidenta może być jednak optymalizowana, gdy po stronie badanego podmiotu (jednostki) odnajduje on właściwych partnerów merytorycznych. Poza członkami zarządu dotyczy to również członków rad nadzorczych. Zarysowujący się trend wzmacniania roli organów nadzoru korporacyjnego w szeroko rozumianym procesie sprawozdawczości i rewizji finansowej znajduje wyraz w przepisach ustawy o rachunkowości (np. w art. 4a tej ustawy). Przedmiotem opracowania jest ustalenie podstawowego kryterium pozwalającego przyjąć, że biegły rewident może odnaleźć partnera merytorycznego w procesie rewizji finansowej (kryterium tym jest niezależność członków rad nadzorczych). Celem opracowania jest także zbadanie stopnia występowania zjawiska niezależności członków rad nadzorczych w wybranych grupach spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (abstrakt oryginalny)
EN
Employing an appropriate method of choosing an auditor together with his competence (both knowledge and ethical conduct) constitute conditio sine qua non of the efficient performance of financial audits. It should be noted that an auditor's performance can be optimised only if he finds appropriate counterparts at the entity he is to audit. Apart from management board members, particular attention should be paid to the supervisory board members. Strengthening the position of the supervisory bodies in financial reporting and audit-related issues is becoming a more and more visible trend in current legislation (e.g. article 4a of the law on accountancy). The first purpose of this paper is to find a substantive criterion by which to determine whether an auditor has an appropriate counterpart within the entity he is auditing (this is the independence of the supervisory board members). The second purpose is to check how common it is for supervisory board members to actually be independent (examples of two groups of companies listed on the Warsaw Stock Exchange are analysed). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
75--92
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Andrzejewski M. [2012], Komentarz do ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, ODDK, Gdańsk.
 • Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG, Dz.U. L 157 z 9.06.2006.
 • Garstka M. [2011], Rola biegłego rewidenta i jednostki przy identyfikacji ryzyka gospodarczego, w tym kontynuacji działalności, "Rachunkowość", nr 8.
 • Grzegorczyk F. [2010a], Komitet audytu jako instytucja wspomagająca bezpieczne funkcjonowanie instytucji finansowych, "Bezpieczny Bank", nr 1.
 • Grzegorczyk F. [2010b], Komitet ds. audytu - uwagi o potrzebie właściwego uregulowania instytucji w prawie polskim, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 11.
 • Kutera M. [2008], Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych, Difin, Warszawa.
 • Oplustil K. [2010], Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, C.H. Beck, Warszawa.
 • Śliwińska-Grzegorczyk M. [2011], Funkcja kontrolna rachunkowości w działalności rad nadzorczych spółek publicznych - zarys problemu [w:] Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, red. B. Micherda, Difin, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. nr 94, poz. 1037, ze zm.
 • Ustawa z dnia 18 maja 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2013, poz. 330.
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U. nr 77, poz. 649 ze zm.
 • Zalecenie Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) 2005/162/WE, Dz.Urz. UE L 52.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171329757

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.