PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | 20 | z. 2 | 5--36
Tytuł artykułu

Wkład nauk geograficznych w rozwój wiedzy o turystyce w Polsce

Warianty tytułu
The Contribution of Geography to the Development of Tourism Research in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano - w układzie historycznym i problemowym - wkład nauk geograficznych w rozwój wiedzy o turystyce. Rozważania dotyczą sytuacji w Polsce, ale przeprowadzono je na tle rozwoju geografii turyzmu w Europie i na świecie. W analizie uwzględniono jedynie studia o charakterze teoretyczno-metodycznym. Dorobek polskiej geografii turyzmu po II wojnie światowej jest w tej dziedzinie znaczący i liczy łącznie około 800 tego typu prac. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents, both chronologically and thematically, the contribution of geography to the development of tourism research. The discussion concerns the situation in Poland but is presented in the context of the development of tourism geography in Europe and globally. The analysis includes only theoretical-methodological research. The output of Polish tourism geography after World War II has been considerable and comprises around 800 publications. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
5--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Andrzejewski E., 1971, Wpływ niektórych elementów demograficznych Polski na dynamikę ruchu turystycznego, Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UG, Geografia, no. 1, pp. 151-171.
 • Andrzejewski E., 1976, Struktura przestrzenno-funkcjonalna gospodarki turystycznej województwa gdańskiego, Instytut Ekonomii i Organizacji Produkcji UG, Gdańsk.
 • Andrzejewski E., Korowicki A., 1992, Researches in geography of tourism, [in:] J. Warszyńska (ed.), Scientific and didactic activity in Polish university centres on the Geography of Tourism, Kraków, UJ, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 86, pp. 11-12.
 • Bachvarov M., Dziegieć E., 2005, Relacje pomiędzy pojęciami "rekreacja" i "turystyka", Turyzm, vol. 15, no. 1/2, pp. 79-93.
 • Bajcar A., 1969, Regiony turystyczne Polski, Geografia w Szkole, vol. 22, no. 2, pp. 122-133, no. 4, pp. 202-210.
 • Baranowska-Janota M., 1988, Formuła planu zagospodarowania przestrzennego parku krajobrazowego, Biuletyn Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, vol. 15, no. 2/3, pp. 9-14.
 • Baranowska-Janota M., 1993, Polityka przestrzenna w parkach krajobrazowych, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.
 • Baranowska-Janota M., 1995, Ku ekoturystyce w polskich parkach narodowych, Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, vol. 14, no. 4, pp. 119-128.
 • Baranowska-Janota M., Korzeniak G., 1991, Zasady turystycznego użytkowania i ochrony parków krajobrazowych, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków.
 • Baranowska-Janota M., Kozłowski J., 1984, Krańcowe progi przyrodnicze w rozwoju turystyki, Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa.
 • Baranowska-Janota M., Ptaszycka-Jackowska D., 1987, Plany zagospodarowania przestrzennego parków narodowych. Metody i zasady sporządzania, IGPiK, Warszawa.
 • Bartkowski T., 1965, Zagadnienie atrakcyjności środowiska geograficznego w Polsce dla wypoczynku (na wybranych przykładach z Niziny Wielkopolskiej), Sprawozdania PTPN za III i IV kwartał 1965, pp. 283-293.
 • Bartkowski T., 1973, Pojęcie "sezonu" a ocena atrakcyjności środowiska geograficznego dla wypoczynku i turystyki, Monografie AWF w Poznaniu, no. 40, pp. 43-53.
 • Bartkowski T., 1977, O definicjach i zakresach pojęć rekreacji, turyzmu i turystyki, Monografie AWF w Poznaniu, no. 90, pp. 59-80.
 • Bartkowski T., 1977-1980, Wypisy do geografii turystycznej, part 1-2, AWF, Poznań.
 • Bartkowski T. (ed.), 1982, Problemy regionalizacji turystycznej (materiały seminarium naukowego), Poznań, 10 kwietnia 1981 AWF w Poznaniu, Monografie AWF w Poznaniu, no. 201.
 • Bartkowski T., 1986, O zakresach niektórych podstawowych pojęć nauki o turystyce i turyzmie, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, no. 2, pp. 47-60.
 • Bartkowski T., Krzymowska-Kostrowicka A., 1985, Warunki przyrodnicze turystycznych form rekreacji. Podstawowe elementy teorii i przykłady rozwiązań metodologicznych, [in:] Warunki przyrodnicze rozwoju turystycznych form rekreacji, Monografie AWF w Poznaniu, no. 209.
 • Bas A., Błażejczyk K., Matzarakis A. (eds.), 2007, Climat change and tourism: assessment and coping strategies, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Maastricht, Warsaw, Freiburg.
 • Biderman E., 1979, Strefa koncentracji wypoczynku świątecznego mieszkańców Poznania, [in:] Z. Chojnicki (ed.), Struktura i funkcje układów przestrzenno-ekonomicznych, ser. Geografia UAM w Poznaniu, no. 18.
 • Biderman A., 1992, Basic Research Directions of Tourist Geography of the Poznań University, [in:] J. Warszyńska (ed.), Scientific and didactic activity in Polish university centres on the Geography of Tourism, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 86, pp. 125-137.
 • Bilska-Wodecka E., 1999, Zagospodarowanie oraz promocja kalwarii polskich i sacri monti dla turystyki i ruchu pielgrzymkowego, [in:] Turystyka w obiektach zabytkowych i sakralnych, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Instytut Turystyki, Kraków, pp. 43-49.
 • Bilska-Wodecka E., 2000, Typology of European calvaries, Peregrinus Cracoviensis, no. 10, pp. 143-159.
 • Bilska-Wodecka E., 2003, Kalwarie europejskie. Analiza struktury, typów i genezy, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
 • Bilska-Wodecka E., Sołjan I., 2007, Dziedzictwo religijne jako czynnik rozwoju turystyki na przykładzie województwa małopolskiego, [in:] D. Ptaszycka-Jackowska (ed.), Polska przestrzeń turystyczna, Prace Geograficzne, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, no. 117, pp. 197-214.
 • Błażejczyk K., 1988, A model for bioclimatic evaluation and typology of health resorts and recreation areas, [in:] L. Starkel (ed.), Changes in the geographical environment of Poland, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, pp. 141-148.
 • Błażejczyk K., 2000, Biotermiczne warunki klimatoterapii i rekreacji w wybranych uzdrowiskach Polski, Balneologia Polska, vol. 42, no. 3/4, pp. 98-104.
 • Błażejczyk K., 2001, Bioklimatyczne podstawy planowania rozwoju polskich uzdrowisk nadmorskich, [in:] M. Boruszczak (ed.), Perspektywy rozwoju uzdrowisk polskiego wybrzeża Bałtyku, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk, pp. 159-164.
 • Błażejczyk K., 2004, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Prace Geograficzne, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, no. 192.
 • Bogucka A., 1971, Badanie obszarów rekreacyjnych ziem karpackich województwa krakowskiego pod kątem ich wykorzystania dla różnych form wypoczynku, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, no. 9, pp. 5-35.
 • Bogucki J., 1999, Biometeorologia turystyki i rekreacji, Podręczniki, AWF Poznań, no. 48.
 • Bohdanowicz J., Wyrzykowska A., Wyrzykowski J., Ziółkowski Z., 1979, Miejscowości wypoczynku urlopowego i wakacyjnego w Polsce, Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu, no. 24.
 • Bokwa A., 1994, Bioklimatyczne uwarunkowania turystyki w półroczu chłodnym w ośrodkach miejskich w górach, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, no. 37, pp. 49-60.
 • Brzóska J., Krawczyk P., Sołowiej D., 1996, Metoda symulacji sposobów zagospodarowania rekreacyjnego Słowińskiego Parku Narodowego jako punkt wyjścia do obliczeń naturalnej chłonności rekreacyjnej, Badania Fizjograficzne Polski Zachodniej, ser. A, vol. 47, pp. 7-18.
 • Chojnicki Z., 2005, Charakter i sytuacja nauki o turystyce - rozważania metodologiczne, [in:] W. Maik, K. Marciniak, P. Palich (eds.), Teoria i praktyka w turystyce. Zbiór rozpraw, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, pp. 11-23.
 • Czerwiński J., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 1991, Geograficzne podstawy rozwoju turystyki w Karpatach i Sudetach, Studia Geograficzne UWr, no. 53.
 • Czyrwik I., 1991, Zróżnicowanie etniczne, etnograficzne i religijne jako walor turystyczny województwa białostockiego, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 87, pp. 67-84.
 • Deja W. (ed.), 1991, Przyrodnicze warunki aktywności ruchowej w gminach podmiejskich wielkich aglomeracji (Kórnik, Stęszew, Konstancin-Jeziorna, Dobczyce, Sobótka), Wyd. AWF, Warszawa.
 • Deja W. (ed.), 1992, Terytorialny system rekreacyjny Poznania, Monografie AWF w Poznaniu, no. 297.
 • Deja W., 2001, Geografia turyzmu podstawą rozwoju turystyki, Sprawozdania PTPN. 1990-1998.
 • Deja W., Raniszewska M., 1991, Bioklimat Kołobrzegu. Sezonowość a frekwencja turystyczna, Monografie AWF w Poznaniu, no. 276.
 • Derek M., 2007, Gmina turystyczna - ujęcie metodologiczno-metodyczne, [in:] W. Kurek, R. Pawlusiński (eds.), Studia nad turystyką. Problemy ekonomiczne i społeczne, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
 • Długosz Z., 2009, Wybrana bibliografia polskiego piśmiennictwa turystycznego (2000-2008), Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 • Dłużewska A., 2009, Społeczno-kulturowe dysfunkcje turystyczne w krajach islamu, Wyd. UW, Warszawa.
 • Dohnalik T., Zadworna H., 1968, Miejscowości turystyczne w Polsce i ich klasyfikacja, Ruch Turystyczny, no. 1, pp. 13-23.
 • Drzewiecki M., 1980, Rola turystyki w rozwoju ekonomicznym wsi pomorskich, Instytut Turystyki, Warszawa,.
 • Drzewiecki M., 1983, Uwagi o zakresie pojęć: "turystyka", "rekreacja", "wczasy", "wypoczynek", Przegląd Geograficzny, vol. 55, no. 1, pp. 219-225.
 • Drzewiecki M., 1985, Rola przestrzeni wiejskiej w rekreacji, Problemy Turystyki, no. 1, pp. 41-56.
 • Drzewiecki M., 1986, Warunki wypoczynku we wsiach letniskowych, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Drzewiecki M. (ed.), 1988, Zagospodarowanie przestrzenne terenów rekreacyjnych w mieście i regionie: wybrane studia metodyczne i planistyczne z województwa bydgoskiego, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Drzewiecki M., 1989, Osadnictwo wiejskie dla rekreacji, Miasto, no. 8, pp. 14-18.
 • Drzewiecki M., 1992, Wiejska przestrzeń rekreacyjna, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Drzewiecki M., 1993, Strategia rozwoju turystyki w planach zagospodarowania przestrzennego regionów, Problemy Turystyki, vol. 16, no. 4, pp. 3-8.
 • Drzewiecki M., 1995a, Agroturystyka. Założenia - uwarunkowania - działania, Instytut Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz.
 • Drzewiecki M., 1995b, Wstępna diagnoza stanu turystycznej gospodarki przestrzennej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Problemy Turystyki, vol. 18, no. 3/4, pp. 5-10.
 • Drzewiecki M., 1998, Pojęcie turystyki wiejskiej, Turyzm, vol. 8, no. 1, pp. 21-27.
 • Drzewiecki M., 2001, Podstawy agroturystyki, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 • Drzewiecki M., Grabiszewski M. A., Iwicki S., Przybyszewska-Gudelis R., 1988, Zagospodarowanie przestrzenne terenów rekreacyjnych w mieście i regionie. Wybrane studia metodyczne i planistyczne z województwa bydgoskiego, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Dubaniewicz H., Maksymiuk Z., Zych S., 1971, Bioklimatyczna bonitacja obszaru województwa łódzkiego dla potrzeb rekreacji, Zeszyty Naukowe UŁ, ser. 2, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, no. 43, pp. 3-60.
 • Durydiwka M., 2005, Zróżnicowanie rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnych w miejscowościach uzdrowiskowych, [in:] E. Rydz (ed.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk, pp. 46-59.
 • Durydiwka M., 2007, Kształtowanie się funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, [in:] W. Kurek, M. Mika (eds.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 261-269.
 • Durydiwka M., Kowalczyk A., 2003, Region turystyczny a procesy globalizacji, Turyzm, vol. 13, no. 1, pp. 21-42.
 • Dziegieć E., 1987, Przemiany osadnictwa wiejskiego pod wpływem turystyki i wypoczynku w świetle literatury, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, no. 3, pp. 7-31.
 • Dziegieć E., 1988, Przemiany wsi Chałupy i Kuźnica pod wpływem rozwoju turystyki, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, no. 4, pp. 69-95.
 • Dziegieć E., 1989, Przemiany wsi położonych w strefie krajobrazowej pojezierzy, [in:] Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Wyniki prac z lat 1986-1987, Instytut Turystyki, Warszawa, pp. 118-141.
 • Dziegieć E., 1990, Przemiany wsi Cisna i Wołkowyja pod wpływem turystyki, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, no. 6, pp. 83-102.
 • Dziegieć E., 1991, Przemiany wsi rybackich pod wpływem turystyki. Przykład Mierzei Wiślanej i Helskiej, [in:] S. Liszewski (ed.), Przemiany przestrzeni wiejskiej w Polsce i we Francji pod wpływem urbanizacji i turystyki, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, no. 14, pp. 107-120.
 • Dziegieć E., 1992, Rural tourist centres in the Polish uplands zones, Turyzm, vol. 2, no. 1, pp. 83-97.
 • Dziegieć E., 1995, Urbanizacja turystyczna terenów wiejskich, Turyzm, vol. 5, no. 1, pp. 5-56.
 • Dziegieć E., Liszewski S., 1981, Expansion des terrains de loisirs et de tourisme dans la region urbaine de Łódź, Etudes et Memoires, Centre des Hautes Etudes Touristiques, Actes du Colloque d'Aix-en-Provence, 6-11 Septembre 1981, Aix-en Provence, pp. 88-96.
 • Dziegieć E., Liszewski S., 1983, Zones suburbaines en tant que les terrains de recreation pour les habitants des grandes villes polonaises, [in:] Tourisme et Loisire aux environs de grandes villepp. Materiały z Sympozjum International Geographical Union Commision of the Georaphy of Tourism and Leisure, Łódź 4-11 September 1983, pp. 7-42.
 • Dziegieć E., Liszewski S., 1984, Zones suburbaines en tant que terrains de recreation pour les habitants des grandes villes polonaises, Problemy Turystyki, no. 2, pp. 11-21.
 • Dziegieć E., Liszewski S., 1985, Wyjazdy wakacyjno-urlopowe mieszkańców Łodzi, Turyzm, vol. 12, no. 2, pp. 33-49.
 • Dziegieć E., Liszewski S., 2002, Rozwój badań geografii turyzmu w Polsce w XX wieku, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, no. 1, pp. 5-26.
 • Faracik R., 2003, The state of research on tourism and recreation in suburban zones of major Polish cities, [in:] W. Kurek (ed.), Issues of tourism and health resort management, Prace Geograficzne, no. 111, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 105-127.
 • Faracik R., 2006, Turystyka w strefie podmiejskiej Krakowa, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
 • Faracik R., Kurek W., Mika M., Pawlusiński R., 2009, Turystyka w Karpatach Polskich w świetle współczesnych kierunków rozwoju, [in:] B. Domański, W. Kurek (eds.), Gospodarka i przestrzeń. Prace dedykowane Profesor Danucie Ptaszyckiej-Jackowskiej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 77-97.
 • Fischbach J., 1989, Funkcja turystyczna jednostek przestrzennych i program jej badania, [in:] S. Liszewski (ed.), Funkcja turystyczna, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, no. 5, pp. 7-26.
 • Furmankiewicz M., Potocki J. (eds.), 2004, Problemy ochrony przyrody w zagospodarowaniu przestrzennym Sudetów, Muzeum Przyrodnicze, Jelenia Góra.
 • Gadzojanis A., 1977, Zastosowanie metody dendrytu w regionalizacji geograficznej dla potrzeb turystyki. Na przykładzie Sudetów Kłodzkich, Acta Universitatis Wratislaviensis, Studia Geograficzne, no. 26.
 • Gerstmannowa E., 2004, Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki na polskich wybrzeżach mierzejowych, Turyzm, vol. 14, no. 2, pp. 5-24.
 • Gerstmannowa E., 2005, Kierunki zmian w krajobrazie polskiego wybrzeża wynikające z rozwoju turystyki, Turyzm, vol. 15, no. 1/2, pp. 187-201.
 • Gotowt-Jeziorska A., Wyrzykowski J. (eds.), 2005, Turystyka a uzdrowiska, Polskie Stowarzyszenie Turystyki, Warszawa.
 • Górz B., 2007, Funkcje turystyki na obszarach wiejskich, [in:] W. Kurek, M. Mika (eds.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 223-235.
 • Groch J., 1979, Zastosowanie aksonometrycznej metody różnic przeciętnych w badaniach użytkowania przestrzeni obszarów o funkcji uzdrowiskowej na przykładzie Szczawnicy, Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie, vol. 20.
 • Groch J., 1983, Użytkowanie przestrzeni uzdrowiskowej Szczawnicy i Krynicy, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 56.
 • Groch J., 1991, Badania diagnostyczne uzdrowisk polskich z zastosowaniem metod wielowymiarowej analizy porównawczej, Rozprawy Habilitacyjne UJ, Kraków, no. 220.
 • Groch J., 1992, Contemporary problems of balneological curing development in Polish Carpathian spas, [in:] J. Warszyńska (ed.), Scientific and didactic activity in Polish university centres on the Geography of Tourism, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 86, pp. 51-58.
 • Groch J., 1995, Niektóre problemy zróżnicowania rozwoju funkcjonalnego uzdrowisk w Karpatach Polskich i Masywie Centralnym, Turyzm, vol. 5, no. 2, pp. 35-47.
 • Groch J., 1996, Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniach rozwoju funkcjonalnego uzdrowisk polskich, [in:] R. Domański (ed.), Nowa generacja badań gospodarki przestrzennej, Biuletyn KPZK PAN, no. 174, pp. 277-295.
 • Groch J., 1997, Uzdrowiska i lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w okresie transformacji systemu ekonomicznego państwa (na przykładzie uzdrowisk karpackich), [in:] B. Domański, A. Jackowski (eds.), Geografia. Człowiek. Gospodarka, Instytut Geografii UJ, Kraków, pp. 257-263.
 • Groch J., Harrison C., Munton R., 1987, Funkcja wypoczynkowa podmiejskiej strefy Londynu (London's Green Belt), Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 68.
 • Groch J., Kurek W., Warszyńska J., 2000, Tourist regions in the Polish Carpathians, Universitas, Kraków.
 • Grykień S., 1998, Agroturystyka w ekologicznych gospodarstwach rolnych w Polsce, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Instytutu Geograficznego, ser. B, vol. 16, pp. 27-36.
 • Grzeszczak J., Kiedrowska-[Lijewska] T., Lijewski T., 1957, Charakterystyka geograficzna regionów turystycznych Polski, Komisja Turystyki Pieszej, ZG PTTK, Warszawa.
 • Guzik Cz., 1999, Warunki rozwoju agroturystyki w południowo-wschodniej Polsce, [in:] R. Orłowski, Z. Zioło (eds.), Przemiany gospodarcze struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Zamość, pp. 31-43.
 • Guzik Cz., 2003, Agrotourism in the Podhale Region (villages of Białka and Bukowina Tatrzańska example), [in:] W. Kurek (ed.), Issues of tourism and health resort management, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Prace Geograficzne, no. 111, pp. 61-69.
 • Guzik Cz., 2007, Z zagadnień rozwoju agroturystyki w południowo-wschodniej Polsce, [in:] W. Kurek, M. Mika (ed.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, pp. 237-247.
 • Hofmeister B., Steinecke A. (hrsg.), 1984, Geographie des Freizeit- und Fremdenverkehrs, Wissenschaftliche Buchegesellschaft, Darmstadt.
 • Iwicki S., 1998, Turystyka w zrównoważonym rozwoju obszarów pojeziernych, Rozprawy Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, no. 87.
 • Iwicki S., 2001, Rola turystyki w zrównoważonym i wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, [in:] W. Maik, K. Marciniak (eds.), Turystyka jako czynnik rozwoju regionów, miast i obszarów wiejskich, Wyd. Wyższej Pomorskiej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Bydgoszcz, pp. 27-41.
 • Iwicki S., 2006, Zagospodarowanie turystyczne obszarów wiejskich, Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.
 • Jackowski A., 1968, Bibliografia turystyki polskiej 1900-1944, Zakład Zagospodarowania Turystycznego GKKFiT, Wrocław.
 • Jackowski A., 1969a, Bibliografia turystyki polskiej 1945-1960, Zakład Zagospodarowania Turystycznego GKKFiT, Wrocław.
 • Jackowski A., 1969b, Przepływy pieniężne jako przedmiot badań geograficzno-gospodarczych (na przykładzie powiatu Nowy Targ), Folia Geographica, ser. Geographica-Oeconomica, vol. 2, pp. 125-147.
 • Jackowski A., 1970, Bibliografia turystyki polskiej 1961-1965, Zakład Zagospodarowania Turystyki GKKFiT, Wrocław.
 • Jackowski A., 1971a, Bibliografia turystyki polskiej. Biografie 1800-1970, Studia i Materiały, Zakład Zagospodarowania Turystyki GKKFiT, Wrocław.
 • Jackowski A., 1971b, Polska literatura krajoznawcza, Nowa Szkoła, no. 7/8, pp. 114-117.
 • Jackowski A., 1971c, Wpływ turystyki na kształtowanie się dochodów ludności powiatu Nowy Targ, Folia Geographica, ser. Geographica-Oeconomica, vol. 4, pp. 93-112.
 • Jackowski A., 1972a, Bibliografia turystyki polskiej 1800-1899, Wrocław.
 • Jackowski A., 1972b, Turystyka jako element gospodarki Podhala. Studium z geografii turyzmu, Dokumentacja Geograficzna, no. 6, pp. 132-136.
 • Jackowski A., 1973, Bibliografia turystyki polskiej do roku 1972. (Wybór), Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Jackowski A. (ed.), 1973, Główne problemy rozwoju turystyki zimowej w Polsce, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Jackowski A., 1974, Rozwój geografii turyzmu w Polsce, Zeszyty Naukowe UJ, no. 379, Prace Geograficzne, no. 38, pp. 21-49.
 • Jackowski A., 1976a, Developpement des recherches geographico-touristiques dans les Carpates Polonaises, [in:] Geography of Tourism and Recreation. XXIII International Geographical Congress, Moskva, pp. 170-174.
 • Jackowski A., 1976b, The influence of tourism on village settlement units in the Podhale region, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 43, pp. 173-185.
 • Jackowski A., 1977, Developpement de la geographie du tourisme en Pologne, [in:] Proceedings of the 6th International Congress of Speleology, vol. 7, Praha, pp. 201-204.
 • Jackowski A., 1978a, Influence du tourisme sur l'habitat rural du bassin de Podhale, [in:] Transformation of rural areas, Instytut Geografii PAN, Warszawa, pp. 84-93.
 • Jackowski A., 1978b, Typologia miejscowości turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich, Folia Geographica, ser. Geographica-Oeconomica, vol. 11, pp. 137-147.
 • Jackowski A., 1979, Bibliografia historii krajoznawstwa i turystyki w Polsce, Ziemia, 1975/1976, Zarząd Główny PTTK, Warszawa, pp. 287-307.
 • Jackowski A., 1980, Methodical problems of functional typology of tourist localities, Folia Geographica, ser. Geographica-Oeconomica, vol. 13, pp. 85-91.
 • Jackowski A., 1981a, Badania w zakresie geografii turyzmu. Uniwersytet Jagielloński. Instytut Geografii. Zakład Geografii Turyzmu, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 54, pp. 19-36.
 • Jackowski A., 1981b, Typologia funkcjonalna miejscowości turystycznych (na przykładzie województwa nowosądeckiego), Rozprawy Habilitacyjne UJ, no. 53.
 • Jackowski A., 1984a, Le tourisme de pelerinage en Pologne, [in:] 25e Congres International de Geographie, Resume des Communications, Paris.
 • Jackowski A., 1984b, Typologie fonctionnelle des localites touristiques de la Voivodie de Nowy Sącz, Geographica Polonica Polski, vol. 49, pp. 139-148.
 • Jackowski A., 1985, Wybrane problemy turystyki pielgrzymkowej w Polsce, [in:] Materiały II. Zjazdu Geografów Polskich, Łódź 11-13 IX 1985 (streszczenia referatów), Łódź, pp. 199-201.
 • Jackowski A., 1987a, Geography of Pilgrimage in Poland, [in:] Trends in the Geography of Pilgrimages. Homage to David E. Sopher, National Geographical Society of India, Banaras Hindu University, Varanasi, pp. 70-77, [idem in:] National Geographical Journal of India, vol. 33, no. 4, pp. 422-429.
 • Jackowski A., 1987b, Les problemes principales de la geographie des pelerinages, Geografia [Roma], X, no. 1, pp. 79-86.
 • Jackowski A., 1987c, Turystyka i pielgrzymki religijne, Problemy Turystyki, no. 1(35) pp. 28-44; [idem in French] Tourisme et pelerinage religieux, Problems of Tourism, no. 1(35), pp. 37-53.
 • Jackowski A., 1987d, Wybrane problemy turystyki pielgrzymkowej, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 68, pp. 69-86.
 • Jackowski A., 1989a, Historia turystyki pielgrzymkowej w Polsce, [in:] Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, Instytut Turystyki, Warszawa, pp. 314-327.
 • Jackowski A., 1989b, History of Tourism in Polish Carpathians, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 80, pp. 75-83.
 • Jackowski A., 1989c, Wybrane problemy geografii pielgrzymek w Polsce, Folia Geographica, ser. Geographica-Oeconomica, vol. 22, pp. 11-37.
 • Jackowski A., 1990a, Basic Research Problems of the Geography of Pilgrimage, Geografia [Roma], XIII, no. 1, pp. 36-42.
 • Jackowski A., 1990b, Development of Pilgrimages in Poland. Geographical-Historical Study, [in:] Pilgrimages Studies: Text and Context, Pilgrimage Studies, II, The Society of Pilgrimages Studies, Allahabad, pp. 242-250.
 • Jackowski A., 1990c, Pielgrzymki w Polsce a pielgrzymki na świecie, Problemy Turystyki, no. 1/2 (47/48), pp. 54-65.
 • Jackowski A., 1991a, Les conditions du developpement des pelerinages dans le Massif Central et Carpates Polonaises, [in:] Le developpement regional en moyenne montagne Carpates et Massif Central, CERAMAC, Clermont-Ferrand, pp. 172-178.
 • Jackowski A., 1991b, Les pelerinages en Pologne comme le phenomene spatial et social, [in:] La lettura geografica, illinguaggio geografico i contenuti geografici a servizio dell'uomo, vol. 2, Patron Editore, Bologna, pp. 385-409.
 • Jackowski A., 1991c, Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Jackowski A., 1991d, Rozwój funkcji turystycznej Zakopanego w okresie międzywojennym, [in:] R. Dutkowa (ed.), Zakopane w czterysta lat później, vol. 2, KAW, Kraków, pp. 22-36.
 • Jackowski A., 1991e, Zarys geografii pielgrzymek, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 85.
 • Jackowski A., 1992a, Pielgrzymki jako przedmiot badań geograficznych, Przegląd Religioznawczy, no. 2, pp. 63-74.
 • Jackowski A., 1992b, Pilgrimages as research object of geography of tourism, [in:] J. Warszyńska (ed.), Scientific and didactic activity in Polish university centres on the Geography of Tourism, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 86, pp. 75-79.
 • Jackowski A., 1992c, Pilgrimage Centres in Poland, Turyzm, vol. 2, no. 1, pp. 99-111.
 • Jackowski A. (ed.), 1992, Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego (1936-1939), Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 89.
 • Jackowski A., 1995, Geography of Pilgrimage in the Twenty-First Century: A Forecast, [in:] The Future of Religion. East and West, Instytut Religioznawstwa UJ, Kraków, pp. 218-228.
 • Jackowski A., 1996, Jasna Góra, międzynarodowe centrum ruchu pielgrzymkowego, Turystyka Religijna, no. 1, Podyplomowe Studium Pielgrzymkowe, Wyd. Educator, Częstochowa.
 • Jackowski A., 1997, Pielgrzymki a gospodarka turystyczna, [in:] Turystyka w rozwoju regionalnym, Instytut Turystyki, Kraków, pp. 57-69.
 • Jackowski A., 1998a, Pielgrzymki = turystyka pielgrzymkowa = turystyka religijna? Rozważania terminologiczne, Turyzm, vol. 8, no. 1, pp. 5-20.
 • Jackowski A., 1998b, Pielgrzymki do sanktuariów maryjnych jako jeden z czynników integracji Wschodu z Zachodem, [in:] Nosicielka Ducha Pneumatofora, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin, pp. 361-369.
 • Jackowski A., 1998c, Pielgrzymowanie, ser. A to Polska Właśnie, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław [issue 2, 2004].
 • Jackowski A., 2000, Polskie pielgrzymowanie, [in:] Ziemia. V Kongres Krajoznawstwa Polskiego 8-10 września 2000, Ziemia 2000, Wyd. Zarząd Główny PTTK, Warszawa, pp. 251-268.
 • Jackowski A., 2002, Szlaki pielgrzymkowe jako element integracji Europy, [in:] Europejskie Dni Dziedzictwa, Oddział PTTK, Kraków, pp. 55-71.
 • Jackowski A., 2003a, Geography of Religion, [in:] A. Jackowski, I. Sołjan (eds.), Sacred Geography, Peregrinus Cracoviensis, no. 13, pp. 25-34.
 • Jackowski A., 2003b, Pilgrimaging in the history of Polish tourism, [in:] W. Kurek (ed.), Issues of tourism and health resort management, Prace Geograficzne, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, no. 111, pp. 247-260.
 • Jackowski A., 2003c, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wyd. UJ, Kraków.
 • Jackowski A., 2005a, Jasnogórskie pielgrzymowanie bez granic, Tygodnik Katolicki "Niedziela", Częstochowa.
 • Jackowski A., 2005b, Patriotyczna funkcja ośrodków kultu i pielgrzymek, [in:] B. Dopart, J. Popiel, M. Stala (eds.), Literatura - kulturoznawstwo - uniwersytet. Księga ofiarowana Franciszkowi Ziejce w 65 rocznicę urodzin, Universitas, Kraków, pp. 571-586.
 • Jackowski A., 2006, Geography of Pilgrimages, [in:] D. Doleżal, H. Kuhne (eds.), Wallfarten in der europaischen Kultur, European Verlag der Wissenschaften, Peter Lang, Frankfurt a. Main, pp. 25-33.
 • Jackowski A., 2007a, Dopełnienie dziejów Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego, [in:] W. Kurek, M. Mika (eds.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 11-41.
 • Jackowski A., 2007b, Pielgrzymki zagraniczne szansą dla rozwoju polskich ośrodków kultu religijnego, [in:] D. Ptaszycka-Jackowska (ed.), Polska przestrzeń turystyczna, Prace Geograficzne Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, no. 117.
 • Jackowski A., 2009a, Instytut Geograficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego i początki planowania przestrzennego oraz regionalnego w Krakowie (do 1945 r.), [in:] B. Domański, W. Kurek (eds.), Gospodarka i przestrzeń. Prace dedykowane Profesor Danucie Ptaszyckiej-Jackowskiej, Kraków, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków, pp. 123-157.
 • Jackowski A., 2009b, Początki piśmiennictwa krajoznawczo-turystycznego w Uniwersytecie Jagiellońskim (XV wiek - połowa XVII wieku), Turyzm, vol. 19, no. 1/2, pp. 17-24 [idem in English] Early Tourism writing at the Jagiellonian University, Kraków (15th c. - Mid-17th c.), ibid.
 • Jackowski A., 2010, Pielgrzymki a turystyka religijna. Rozważania na czasie, [in:] S. Kroplewski, A. Panasiuk (eds.), Turystyka religijna, Rozprawy i Studia Uniwersytetu Szczecińskiego, vol. 765, pp. 17-31.
 • Jackowski A., Bilska-Wodecka E., Sołjan I., Quirini-Popławski Ł., 2009, Pielgrzymki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego (miejscowości, regionu), [in:] Z. Górka, A. Zborowski (eds.), Człowiek i Rolnictwo. Profesorowi Czesławowi Guzikowi w 70. rocznicę urodzin, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 311-320.
 • Jackowski A., Krupianka I., 1975, Bibliografia turystyki polskiej 1966-1970, part 1, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Jackowski A., Mróz F., Hodorowicz I. (ed.), 2008, Drogi św. Jakuba w Polsce. Stan badań i organizacja, Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła, Oddział Małopolski w Więcławicach Starych, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
 • Jackowski A., Mróz F., Hodorowicz I. (ed.), 2009, Turystyka religijna na obszarach górskich, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Targ.
 • Jackowski A., Pach J. OSPPE, Rudziński PP. OSPPE, 2001, Jasna Góra, ser. A to Polska Właśnie, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław [2. edition, 2004].
 • Jackowski A., Ptaszycka-Jackowska D., 1970a, Polska literatura turystyczna 1945-1968. Bibliografia adnotowana wybranych pozycji dla celów dydaktyczno-szkoleniowych, Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej i Turystyki, GKKFiT, Warszawa.
 • Jackowski A., Ptaszycka-Jackowska D., 1970b, Przegląd ważniejszych pozycji polskiej literatury turystycznej do roku 1939 na tle rozwoju organizacji turystyki i badań naukowych z zakresu turyzmu, [in:] A. Jackowski, D. Ptaszycka-Jackowska (eds.), Polska literatura turystyczna 1945-1968. Bibliografia adnotowana wybranych pozycji dla celów dydaktyczno-szkoleniowych, Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej i Turystyki, GKKFiT, Warszawa, pp. 21-36.
 • Jackowski A., Ptaszycka-Jackowska D., 1973, Polska literatura turystyczna 1945-1972. Bibliografia adnotowana dla celów dydaktyczno-szkoleniowych, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Jackowski A., Ptaszycka-Jackowska D., Sołjan I., 2002, Światowy system ośrodków pielgrzymkowych, Turyzm, vol. 12, no. 2, pp. 51-63.
 • Jackowski A., Smith V. L., 1992, Polish Pilgrim-Tourists, Annals of Tourism Research, vol. 19, no. 1, pp. 92-106.
 • Jackowski A., Sołjan I., 2000, Milenium polskiego pielgrzymowania, Peregrinus Cracoviensis, no. 8 pp. 9-38 [idem in English] The Millennium of Polish Pilgrimages, [in:] A. Jackowski, I. Sołjan (eds.), Selected research problems in the Geography of Pilgrimage, Peregrinus Cracoviensis, no. 10, pp. 111-141.
 • Jackowski A., Sołjan I., 2003, Turystyka religijna jako element integracji europejskiej, [in:] Unia Europejska a przyszłość polskiej turystyki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, pp. 125-136.
 • Jackowski A., Sołjan I., 2005, Les pelerinages comme un facteur d'integration de l'Europe, People on the Move, XXXVII, Vatican City, pp. 79-88.
 • Jackowski A., Sołjan I., 2007, Pielgrzymki jako przejaw solidarności międzyludzkiej, Peregrinus Cracoviensis, no. 18, pp. 13-27.
 • Jackowski A., Sołjan I., 2008a, Funkcja religijna i turystyczna ośrodków pielgrzymkowych, [in:] I. Jażdżewska (ed.), Funkcja turystyczna miast, XXI Konwersatorium o Mieście, Wyd. UŁ, Łódź, pp. 39-56.
 • Jackowski A., Sołjan I., 2008b, Główne problemy badawcze w zakresie turystyki religijnej, Turyzm, vol. 18, no. 1, pp. 39-50.
 • Jackowski A., Sołjan I., 2008c, Les pelerinages comme manifestation de la solidarite inter-humaine, People on the Move, XL, no. 107 (Suppl.), pp. 129-142.
 • Jackowski A., Sołjan I., 2008d, Pielgrzymki do Santiago de Compostela w czasie i przestrzeni, [in:] A. Jackowski, F. Mróz, I. Hodorowicz, Drogi św. Jakuba w Polsce. Stan badań i organizacja, Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła Oddział Małopolski, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 15-26.
 • Jackowski A., Sołjan I., 2009, Z dziejów geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim (XV-XXI wiek), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
 • Jackowski A., Sołjan I., 2011a, Badania z zakresu geografii pielgrzymek i turystyki religijnej w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego (1985-2010), Preregrinus Cracoviensis, no. 22, pp. 77-116.
 • Jackowski A., Sołjan I., 2011b, Próba nowego spojrzenia na początki geografii turyzmu w Polsce (do roku 1939), [in:] B. Włodarczyk (ed.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. UŁ, Łódź, pp. 33-51.
 • Jackowski A., Sołjan I., Bilska-Wodecka E., 1999a, Ośrodki turystyki religijnej w Polsce i perspektywy ich rozwoju, Turyzm, vol. 9, no. 1, pp. 91-103.
 • Jackowski A., Sołjan I., Bilska-Wodecka E., 1999b, Religie świata. Szlaki pielgrzymkowe, ser. Wielka Encyklopedia Świata, vol. XV, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
 • Jackowski A., Sołjan I., Zembik A., 2000, Pielgrzym Polski, Stowarzyszenie "Nasza Częstochowa", Częstochowa.
 • Jackowski A., Warszyńska J., 1971, Turystyka w Regionie Krakowskim, Nauka dla Wszystkich, no. 152, PAN, Oddział w Krakowie.
 • Jackowski A., Warszyńska J., 1976, Le tourisme comme l'objet des recherches de la geographie du tourisme, [in:] J. Warszyńska, A. Jackowski (eds.), Zagadnienia terminologii w geografii turyzmu, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 42, p. 69-73.
 • Jackowski A., Warszyńska J., 1979, Funkcja uzdrowiskowa i turystyczna regionu muszyńskiego, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Historyczne, no. 60, pp. 149-193.
 • Jackowski A., Warszyńska J. (ed.), 1981, Problemy badawcze geografii turyzmu w Polsce w latach 1970-1978. Materiały Sympozjum organizowanego przez Instytut Geografii UJ, Kraków 17-18 XI 1978 r., Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 54.
 • Jackowski A., Warszyńska J., 1987, Rozwój badań z zakresu geografii turyzmu w ośrodku krakowskim w latach 1945-1985, Folia Geographica, ser. Geographica-Oeconomica, vol. 20, pp. 95-110.
 • Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 1995, Wybrane aspekty rozwoju funkcji wypoczynkowej w strefie podmiejskiej trzech największych miast Polski: Warszawy, Łodzi i Krakowa, Turyzm, vol. 5, no. 2, pp. 67-77.
 • Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Marcińczak Sz., Siejkowska A., 2008, Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Łodzi: plany, perspektywy, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 • Janota E., 1860, Przewodnik w wycieczkach na Babią Górę, do Tatr i Pienin, Issue Wildta, Kraków.
 • Jarowiecka T., 2000, Wypoczynek oraz turystyka i ich niektóre odniesienia społeczne i geograficzne w Małopolsce w latach 1970-1990, Kraków.
 • Jażdżewska I. (ed.), 2008, Funkcja turystyczna miast, XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. UŁ, Łódź.
 • Jażewicz I., 2001, Funkcja turystycznych miast nadmorskich środkowego wybrzeża, [in:] W. Maik, K. Marciniak (eds.), Turystyka jako czynnik rozwoju regionów, miast i obszarów wiejskich, Wyd. Wyższej Pomorskiej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Bydgoszcz, pp. 161-170.
 • Jędrusik M., 1999, Przestrzeń turystyczna i jej wykorzystanie na wyspach Morza Andamańskiego i Morza Karaibskiego. Studium porównawcze, Prace i Studia Geograficzne WGiST UW, no. 25, pp. 159-171.
 • Jędrusik M., 2002, Quelques modeles de colonisation touristique contemporaine, Miscellanea Geograficzne, vol. 10, pp. 241-246.
 • Jędrusik M., 2003, Trzy modele kolonizacji turystycznej na przykładzie archipelagów mórz ciepłych, Przegląd Geograficzny, vol. 75, no. 1, pp. 81-100.
 • Jędrusik M., 2005, Przestrzeń turystyczna wysp tropikalnych w początkach XXI wieku, [in:] E. Rydz (ed.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk, pp. 171-181.
 • Jędrusik M., Makowski J., Plit F., 2010, Geografia turystyczna świata. Nowe trendy. Regiony turystyczne, Wyd. UW, Warszawa.
 • Kaczmarek J., Liszewski S., Włodarczyk B., 2007, Strategia rozwoju turystyki w Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2001, Produkt turystyczny i jego ewolucja, Turyzm, vol. 11, no. 1, pp. 7-23.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2002, Produkt turystyczny albo Jak organizować poznawanie świata [course book + course book for trainning], Wyd. UŁ, Łódź.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny: pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa [2. edition, 2010].
 • Kaczmarek S., Liszewski S., 1997, The role of Tourism in the Restructuring of the Łódź Region and in Creating a New Image of the City, [in:] S. Liszewski, C. Young (eds.), A Comparative Study of Łódź and Manchester. Geographies of European Cities in Transition, University of Łódź, Łódź, pp. 249-261.
 • Klimentowski K., Werner Z.T., 2002, Baza noclegowa w Polsce i jej wykorzystanie w 2001 roku, Zeszyty Statystyczne, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Korowicki A., 1988, Wykorzystane elektronicznej techniki obliczeniowej w delimitacji strefy wypoczynku weekendowego aglomeracji gdańskiej, Geografia, no. 17, Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii, Geografii i Oceanografii UG, pp. 201-208.
 • Korowicki A., 1996, Koncepcja zintegrowanego geograficznego systemu informacyjnego i jego wykorzystanie w formułowaniu strategii turystyki regionu gdańskiego, Turyzm, vol. 6, no. 1, p. 89-100.
 • Kostrowicki A.S., 1970, Zastosowanie metod geobotanicznych w ocenie przydatności terenu dla potrzeb rekreacji i wypoczynku, Przegląd Geograficzny, vol. 42, no. 4, pp. 631-646.
 • Kostrowicki A.S., 1975, Podejście systemowe w badaniach nad rekreacją. Artykuł dyskusyjny, Przegląd Geograficzny, vol. 57, no. 2, pp. 263-278.
 • Kowalczyk A., 1986, Second homes ownership in the urban environment. The case of Warsaw, Miscellanea Geograficzne, pp. 215-221.
 • Kowalczyk A., 1990a, Geograficzne uwarunkowania lokalizacji drugich domów w strefie podmiejskiej Warszawy, [in:] Problemy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego na obszarach zurbanizowanych, part 2, SGGW-0AR, Warszawa, pp. 116-121.
 • Kowalczyk A., 1990b, Second homes and functional changes in the suburban zone of Warsaw, Miscellanea Geograficzne, pp. 197-204.
 • Kowalczyk A., 1991, Trzy postulaty badawcze dla polskiej geografii turyzmu lat dziewięćdziesiątych, Turyzm, vol. 1, no. 2, pp. 56-61.
 • Kowalczyk A., 1992, Metodologia i metodyka badań percepcji krajobrazu z punktu widzenia potrzeb turystyczno-wypoczynkowych, [in:] Metody oceny środowiska przyrodniczego. Wizualne zmiany krajobrazu. Antropogeniczne zmiany środowiska, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, Warszawa, pp. 25-36.
 • Kowalczyk A., 1993, Modele lokalizacji wypoczynku podmiejskiego i próba ich zastosowania dla Warszawy, [in:] D. Jędrzejczyk, W. Kusiński (eds.), Studia z historii i metodologii geografii ekonomicznej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.
 • Kowalczyk A., 1994, Geograficzno-społeczne problemy zjawiska drugich domów, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.
 • Kowalczyk A., 1995, Perspektywy rozwoju agroturystyki w Polsce, [in:] A. Kowalczyk (ed.), Zmiany w przestrzeni geograficznej w warunkach transformacji społeczno-ekonomicznej (na przykładzie obszarów wiejskich), Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, pp. 60-66.
 • Kowalczyk A., 1997, Geografia turyzmu, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, [next edditions: 2000, 2001, 2002, Wyd. Naukowe PWN].
 • Kowalczyk A., 1999, Polityka lokalizacyjna wybranych systemów hotelowych, Turyzm, vol. 9, no. 1, pp. 137-159.
 • Kowalczyk A., 2001a, Definicja i przedmiot badań geografii hotelarstwa, Turyzm, vol. 11, no. 2, pp. 5-22.
 • Kowalczyk A., 2001b, Geografia hotelarstwa, Wyd. UŁ, Łódź.
 • Kowalczyk A, 2002, Transformacja przestrzeni turystycznej miasta. Problemy rozwoju i lokalizacji usług hotelarskich w Warszawie, [in:] G. Węcławowicz (ed.), Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonpomicznej, Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, no. 184, 241-251.
 • Kowalczyk A. (ed.), 2003, Geografia turyzmu, Prace i Studia Geograficzne Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, no. 32.
 • Kowalczyk A., 2004, Koncepcja zależności od ścieżki (path dependency) w badaniach wpływu turystyki na rozwój regionalny i lokalny, [in:] W. Maik, K. Marciniak, S. Sikora (eds.), Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne uwarunkowania rozwoju turystyki w układach regionalnych i lokalnych, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, pp. 179-193.
 • Kowalczyk A., 2005a, Między sacrum a profanum. Problemy badawcze współczesnej geografii turyzmu, [in:] B. Domański, S. Skiba (ed.), Geografia i sacrum. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 70. rocznicę urodzin, vol. 2, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 63-76.
 • Kowalczyk A., 2005b, Nowe formy turystyki miejskiej, [in:] A. Lisowski (ed.), Zmiany przestrzenne i funkcjonalne obszarów miejskich, Prace i Studia Geograficzne Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, no. 35, pp. 155-197.
 • Kowalczyk A., 2005c, Turystyka kulinarna - ujęcie geograficzne, Turyzm, vol. 15, no. 1/2, pp. 163-186.
 • Kowalczyk A., 2006, Podejście postmodernistyczne w geografii turyzmu - nieuchronność czy/i moda?, Turyzm, vol. 16, no. 2, pp. 31-40.
 • Kowalczyk A., 2007, Problemy badawcze we współczesnej geografii turyzmu. Ich odzwierciedlenie w kierunkach badań ośrodka warszawskiego, [in:] W. Kurek, M. Mika (ed.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 101-113.
 • Kowalczyk A. (ed.), 2008, Turystyka kulturowa: spojrzenie geograficzne, Geografia Turyzmu, no. 1, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.
 • Kowalczyk A., 2009, Stacje górskie - ich geneza i ewolucja, Turyzm, vol. 19, no. 1/2, pp. 33-42.
 • Kowalczyk A. (ed.), 2010, Turystyka zrównoważona, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kowalczyk A., 2011, Osadnictwo turystyczne: początki, rozwój, formy współczesne, [in:] B. Włodarczyk (ed.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. UŁ, Łódź, pp. 73-85.
 • Kowalczyk A., Derek M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kowalczyk A., Kulczyk S., 2008, Cztery "kamienie węgielne" geografii turyzmu, Turyzm, vol. 18, no. 1, pp. 7-26.
 • Kowalczyk-Anioł J., 2007, Rozwój przestrzeni urlopowo-wakacyjnej rodzin studentów Uniwersytetu Łódzkiego, Szlakami Nauki, no. 34, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 • Kozłowska-Szczęsna T. (ed.), 1975-1984, Problemy bioklimatologii uzdrowisk, parts 1-5, Dokumentacja Geograficzna, IGiPZ PAN: 1975 - no. 3/4, 1977 - no. 4, 1979 - no. 2, 1981 - no. 2, 1984 - no. 1/2.
 • Kozłowska-Szczęsna T., 2000, Stan badań klimatu i bioklimatu uzdrowisk polskich, Dokumentacja Geograficzna IGiPZ PAN, no. 16.
 • Kozłowska-Szczęsna T., 2002, Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwość jego wykorzystania w lecznictwie, Monografie IGiPZ PAN, vol. 3.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., 1999, Osobliwości warunków bioklimatycznych Ciechocinka. Wybrane zagadnienia, Balneologia Polska, vol. 41, no. 1/2, pp. 126-132.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., Limanówka D., 2002, Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie, Monografie IGiPZ PAN, vol. 3.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Grzędziński E., 1988, Warunki bioklimatyczne ograniczające możliwości leczenia uzdrowiskowego, Problemy Uzdrowiskowe, no. 5/6, pp. 39-48.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Błażejczyk K., 2003, Warunki bioklimatyczne polskich uzdrowisk, Balneologia Polska, vol. 45, no. 1/2, pp. 78-91.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Błażejczyk K., 2004, The main features of bioclimatic conditions at Polish health resorts, Geographica Polonica, vol. 77, no. 1, pp. 45-61.
 • Kożuchowski K., 2005, Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji. Podręcznik akademicki, Wyd. Kurpisz, Poznań.
 • Krzymowska-Kostrowicka A., 1980, Terytorialny system rekreacyjny. Analiza struktury i charakter powiązań, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, no. 138.
 • Krzymowska-Kostrowicka A., 1986, Tourist regions and territorial recreation systems, Miscellanea Geograficzne, pp. 209-214.
 • Krzymowska-Kostrowicka A., 1990, Podstawy oceny przydatności i atrakcyjności szaty roślinnej dla rekreacji, [in:] Problemy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego na obszarach zurbanizowanych, part 2, SGGW-AR, Warszawa, pp. 122-129.
 • Krzymowska-Kostrowicka A., 1991, Refleksje na temat kierunków badań w geografii turyzmu w Polsce lat dziewięćdziesiątych, Turyzm, vol. 1, no. 2, pp. 62-65.
 • Krzymowska-Kostrowicka A., 1991, 2005, Zarys geoekologii i rekreacji, vol. 1-2, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.
 • Krzymowska-Kostrowicka A., 1992a, Geography of tourism at the University of Warsaw, [in:] J. Warszyńska (ed.), Scientific and didactic activity in Polish university centres on the Geography of Tourism, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 86, pp. 155-160.
 • Krzymowska-Kostrowicka A., 1992b, Principles of valorization of utility and attractiveness of vegetational mantle for recreation. (Methodical study), [in:] J. Warszyńska (ed.), Scientific and didactic activity in Polish university centres on the Geography of Tourism, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 86, pp. 161-171.
 • Krzymowska-Kostrowicka A., 1992c, Typologiczno-przestrzenna charakterystyka i ocena walorów zdrowotnych (bioterapeutycznych) środowiska przyrodniczego strefy podmiejskiej Warszawy, [in:] A.S. Kostrowicki (ed.), Wpływ urbanizacji na układy ekologiczne strefy podmiejskiej Warszawy, Dokumentacja Geograficzna IGiPZ PAN, no. 5/6, pp. 91-104.
 • Krzymowska-Kostrowicka A., 1995a, Człowiek w środowisku przyrodniczym. Geoekologia zachowań turystyczno-rekreacyjnych, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.
 • Krzymowska-Kostrowicka A., 1995b, Z problematyki badawczej zachowań turystyczno-rekreacyjnych w środowisku przyrodniczym, Turyzm, vol. 5, no. 2, pp. 65-76.
 • Krzymowska-Kostrowicka A., 1997, Geoekologia turystyki i wypoczynku, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krzymowska-Kostrowicka A., 1999, Geoekologia turystyki - nowy kierunek badawczy w geografii turyzmu, Turyzm, vol. 9, no. 1, pp. 29-36.
 • Krzymowska-Kostrowicka A., 2000, The geoecology of tourism - a new direction in the geography of tourism, Miscellanea Geograficzne, no. 9, pp. 193-198.
 • Krzymowska-Kostrowicka A., 2005a, Sacrum - mit - symbole jako źródła doznań turystycznych, [in:] B. Domański, S. Skiba (eds.), Geografia i sacrum. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 70. rocznicę urodzin, vol. 2, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 87-94.
 • Krzymowska-Kostrowicka A., 2005b, Turystyka jako wędrówka po śladach zamierzchłego świata, Turyzm, vol. 15, no. 1/2, pp. 29-39.
 • Krzymowska-Kostrowicka A., Kostrowicki A.S., 1985, Środowisko przyrodnicze jako obiekt użytkowania turystycznego, [in:] Warunki przyrodnicze rozwoju turystycznych form rekreacji, ser. Monografie AWF, Poznań, no. 209, pp. 67-78.
 • Kulczyk S., 2007, Problem regionalizacji dla potrzeb turystyki na przykładzie Mazowsza, [in:] W. Kurek, R. Faracik (eds.), Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków.
 • Kurek W., 1983a, Influence of agriculture development of tourist values of the natural environment of Polish Carpathians, [in:] Rural life and the exploatation of natural resources in Highlands and High - latitude zones, University of Barcelona, Barcelona.
 • Kurek W., 1983b, Problems of development of tourism in rural areas, [in:] Tourisme et loisirs aux environs de grandes villes, Commission of the Geography of Tourism and Leisure IGU, Łódź.
 • Kurek W., 1985, Degradacja walorów turystycznych środowiska przyrodniczego Karpat w wyniku intensyfikacji rolnictwa, [in:] Warunki przyrodnicze rozwoju turystycznych form rekreacji, ser. Monografie AWF, Poznań, no. 209, pp. 251-257.
 • Kurek W., 1987, Turystyka jako czynnik społeczno-gospodarczych przemian wsi podhalańskiej (na przykładzie Białki), Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 68.
 • Kurek W., 1990, Wpływ turystyki na przemiany społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich Polskich Karpat, Rozprawy Habilitacyjne UJ, no. 194.
 • Kurek W., 1992, Investigations on tourism role in socio-economic transformations of Carpathian rural areas, [in:] J. Warszyńska (ed.), Scientific and didactic activity in Polish university centres on the Geography of Tourism, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 86, pp. 59-64.
 • Kurek W., 1995, Gospodarstwa agroturystyczne w Karpatach, Turyzm, vol. 5, no. 2, pp. 77-85.
 • Kurek W., 1996a, Agriculture versus tourism in rural areas of the Polish Carpathians, GeoJournal, vol. 38, no. 2, pp. 191-196.
 • Kurek W., 1996b, Społeczne i ekonomiczne przemiany wiejskich obszarów Karpat pod wpływem turystyki, [in:] R. Domański (ed.), Nowa generacja w badaniach gospodarki przestrzennej, Biuletyn KPZK PAN, no. 174, pp. 241-259.
 • Kurek W., 1999, Rozwój turystyki i jej wpływ na środowisko przyrodnicze Alp, Turyzm, vol. 9, no. 1, pp. 161-172.
 • Kurek W., 2003a, Turystyka zrównoważona - turystyką przyszłości, [in:] J. Biliński, D. Sawaryn (eds.), Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej, Rzeszów, Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, pp. 105-114.
 • Kurek W., 2003b, Wybrane problemy badawcze geografii turyzmu, [in:] G. Gołembski (ed.), Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 123-129.
 • Kurek W., 2004a, Turystyka na obszarach górskich Europy. Wybrane zagadnienia, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
 • Kurek W., 2004b, Turystyka na obszarach górskich w świetle idei zrównoważonego rozwoju, [in:] J. Wyrzykowski, K. Klimentowski (eds.), Współczesne tendencje w turystyce i rekreacji, AWF, Wrocław, pp. 75-80.
 • Kurek W., 2005a, Problematyka badawcza z zakresu turystyki w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej, [in:] Turystyka w badaniach naukowych w Polsce i na świecie, AWF, WSIiZ, Kraków-Rzeszów.
 • Kurek W., 2005b, Turystyczna funkcja obszarów górskich, Turyzm, vol. 15, no. 1/2, pp. 151-162.
 • Kurek W. (ed.), 2007, Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kurek W., Faracik R. (eds.), 2007, Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne, Geograficzne, społeczne i regionalne aspekty turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
 • Kurek W., Mika M. (ed.), 2007, Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze. Geograficzne, społeczne i regionalne aspekty turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
 • Kurek W., Mika M. (ed.), 2008, Waloryzacja przestrzeni miejskiej Krakowa dla potrzeb turystyki: raport końcowy, Kraków.
 • Kurek W., Pawlusiński R. (ed.), 2007, Studia nad turystyką. Prace ekonomiczne i społeczne. Geograficzne, społeczne i regionalne aspekty turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
 • Latosińska J., 1998a, Przestrzeń turystyczna łodzian, Turyzm, vol. 8, no. 2, pp. 5-26.
 • Latosińska J., 1998b, Przestrzeń urlopowo-wakacyjna pracowników wyższych uczelni Łodzi, Szlakami Nauki, no. 27, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 • Latosińska J., 2006, Przestrzeń turystyczna - jedno pojęcie, dwa znaczenia. Rozważania na temat indywidualnej przestrzeni turystycznej, Turyzm, vol. 16, no. 2, pp. 93-98.
 • Leszczycki S., 1932, Geografia turystyczna jako naukowe ujęcie zagadnień turystycznych, Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Balneologicznego, vol. 11, pp. 32-35.
 • Leszczycki S., 1937a, Współczesne zagadnienia turyzmu, Komunikaty Studium Turyzmu UJ, no. 3.
 • Leszczycki S., 1937b, Zagadnienia geografii turyzmu, Komunikaty Studium Turyzmu UJ, no. 2.
 • Leszczycki S., 1937c, Znaczenie gospodarcze ruchu uzdrowiskowo-turystycznego na Śląsku, Zagadnienia Gospodarcze Śląska, no. 10, Wyd. Instytutu Śląskiego, Katowice.
 • Leszczycki S., 1938, Region Podhala. Podstawy geograficzno-gospodarcze planu regionalnego, Prace Instytutu Geograficznego UJ, no. 20.
 • Leszczycki S., 1975, Geografia jako nauka i wiedza stosowana, PWN, Warszawa.
 • Leśko R., 1975, Charakterystyka warunków bioklimatycznych Polski w odniesieniu do turystyki i wypoczynku, Zeszyty Naukowe Instytutu Turystyki, no. 2/3.
 • Leśko R., 1976, Sezon kąpieli morskich na polskim wybrzeżu Bałtyku, Ruch Turystyczny, no. 1-2.
 • Leśko R., Klimentowski K., 1979, Rejonizacja turystyczna (uwzględniająca nowy podział administracyjny) oraz określenie zasobów turystycznych podstawowych jednostek gospodarki przestrzennej w turystyce, Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki, no. 1.
 • Leśko R., Mazurek Cz., 1977, Długość klimatycznego sezonu kąpielowego na rzekach polskich, Czasopismo Geograficzne, no. 1.
 • Lijewski T., 1991, Zadania dla geografii turyzmu, Turyzm, vol. 1, no. 2, pp. 72-75.
 • Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 1985, Geografia turystyczna Polski, PWE, Warszawa [few edditions].
 • Liszewski S., 1981, Badania w zakresie geografii turyzmu, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 54, pp. 41-50.
 • Liszewski S., 1987a, Geneza i rozwój osadnictwa wypoczynkowego w otoczeniu Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, no. 3, pp. 33-54.
 • Liszewski S., 1987b, Główne kierunki badań geograficznych nad turystyką w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu, Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie, no. 54, pp. 243-270.
 • Liszewski S., 1988, Funkcja osadnictwa nadmorskiego w świetle analizy ruchu turystycznego. Przykład Mierzei Helskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, no. 4, pp. 39-67.
 • Liszewski S. (ed.), 1989a, Funkcja turystyczna, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, no. 5.
 • Liszewski S. (ed.), 1989b, Funkcja turystyczna Augustowa, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Liszewski S., 1989c, Klasyfikacja i typologia osadnictwa turystycznego. Założenia teoretyczne, [in:] Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Wyniki prac z lat 1986-1987, Rocznik Centralnego Programu Badań Podstawowych 08.06., Instytut Turystyki, Warszawa, pp. 93-103.
 • Liszewski S., 1989d, Region turystyczny Augustowa, [in:] S. Liszewski (ed.), Funkcja turystyczna Augustowa, Instytut Turystyki, Warszawa, pp. 94-113.
 • Liszewski S., 1989e, La typologie fonctionnelle de l'implantation touristique; l'exemple des villages de Wysowa et Rytro dans les Carpates polonaises, Mediterranée. Revue geographique des pays mediterraneens, vol. 69, no. 4, pp. 25-32.
 • Liszewski S., 1991a, Osadnictwo turystyczne, Problemy Turystyki, R. XIV, no. 1/2, pp. 65-74.
 • Liszewski S. (ed.), 1991b, Przemiany przestrzeni wiejskiej w Polsce i we Francji pod wpływem urbanizacji i turystyki, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, no. 14.
 • Liszewski S., 1991c, Przemiany przestrzeni wiejskiej w Polsce w ostatnim czterdziestoleciu. Przyczyny - skutki - formy, [in:] S. Liszewski (ed.), Przemiany przestrzeni wiejskiej w Polsce i we Francji pod wpływem urbanizacji i turystyki, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, no. 14, pp. 7-19.
 • Liszewski S., 1991d, Ruch turystyczny krajowy i zagraniczny w Polsce. Metodologia pomiaru i analizy ruchu turystycznego, Problemy Turystyki, R. XIV, no. 1/2, pp. 17-28.
 • Liszewski S., 1991e, Spała. Monografia i funkcja miejscowości wypoczynkowej, Turyzm, vol. 1, no. 2, pp. 5-32.
 • Liszewski S., 1991f, Stan obecny oraz kierunki dalszego rozwoju geografii turyzmu w Polsce w latach dziewięćdziesiątych (głos w dyskusji), Turyzm, vol. 1, no. 2, pp. 76-81.
 • Liszewski S., 1992a, Geography of Tourism in Poland, Osterreichische Osthefte, Jahrgang 34, Heft 1, Wien, pp. 39-44.
 • Liszewski S., 1992b, Geography of Tourism in Poland, Turyzm, vol. 2, no. 1, pp. 129-135.
 • Liszewski S., 1992c, Geography of tourism in the University of Łódź, [in:] J. Warszyńska (ed.), Scientific and didactic activity in Polish university centres on the Geography of Tourism, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 86, pp. 91-108.
 • Liszewski S., 1992d, The industrial city as a tourist center. The example of Łódź, Turyzm, vol. 2, no. 1, pp. 9-24.
 • Liszewski S., 1992e, 10 lat specjalizacji z geografii turyzmu na Uniwersytecie Łódzkim, Turyzm, vol. 4, no. 2, pp. 117-122.
 • Liszewski S., 1994, Perspektywy badań naukowych w zakresie turystyki w Polsce w najbliższym dziesięcioleciu, Problemy Turystyki, R. XVII, no. 3/4 (65/66), pp. 105-111.
 • Liszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, vol. 5, no. 2, pp. 87-103.
 • Liszewski S., 1998, Specjalizacja z geografii turyzmu na kierunku geografia na Uniwersytecie Łódzkim (1982-1998), Turyzm, vol. 8, no. 2, pp. 131-142.
 • Liszewski S., 1999a, Pielgrzymowanie czy turystyka religijna, [in:] III Międzynarodowy Kongres Miast Pielgrzymkowych, Częstochowa 23-25 września 1999 r., Częstochowa, pp. 54-57.
 • Liszewski S., 1999b, Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi), Turyzm, vol. 9, no. 1, pp. 51-73.
 • Liszewski S., 1999c, Studia z geografii turyzmu i hotelarstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Założenia programowe i organizacja, Turyzm, vol. 9, no. 2, pp. 9-29.
 • Liszewski S., 2000, Pilgrimages or Religious Tourism?, Peregrinus Cracoviensis, no. 10, pp. 47-51.
 • Liszewski S., 2002a, Jakość środowiska naturalnego a jakość turystyki, [in:] G. Gołembski (ed.), Kompendium wiedzy o turystyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Poznań, pp. 351-368.
 • Liszewski S., 2002b, Przestrzeń turystyczna i osadnictwo turystyczne, [in:] G. Gołembski (ed.), Kompendium wiedzy o turystyce. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Poznań, pp. 77-109.
 • Liszewski S. (ed.), 2003a, Możliwości i kierunki rozwoju turystyki w dolinie Odry, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 • Liszewski S., 2003b, Region turystyczny, Turyzm, vol. 13, no. 1, pp. 44-54.
 • Liszewski S., 2003c, Wkład geografii w rozwój turystyki w Polsce, [in:] G. Gołembski (ed.), Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 111-121.
 • Liszewski S., 2004, Polska jako subregion turystyczny w zjednoczonej Europie. Nadzieje i niepokoje, [in:] S. Bosiacki, J. Grell (eds.), Gospodarka turystyczna XXI wieku. Szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej, AWF, Poznań, pp. 9-16.
 • Liszewski S., 2005a, Badania geograficzne nad turystyką w Polsce i na świecie, [in:] R. Winiarski, W. Alejziak (eds.), Turystyka w badaniach naukowych, AWF w Krakowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Kraków-Rzeszów, pp. 230-34.
 • Liszewski S., 2005b, Geography studies on tourism in Poland and worldwide, [in:] W. Alejziak, R. Winiarski (eds.), Tourism in scientific research, Academy of Phisical Education in Kraków, University of Information Technologii and Managenent in Rzeszów, Kraków-Rzeszów, pp. 21-32.
 • Liszewski S., 2005c, Koncepcje zintegrowanych badań nad turystyką, [in:] B. Domański, S. Skiba, Geografia i sacrum, vol. 2, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 105-113.
 • Liszewski S., 2005d, Metropolitalny region turystyczno-wypoczynkowy. Przykład miasta Łodzi, Turyzm, vol. 15, no. 1/2, pp. 121-138.
 • Liszewski S., 2005e, Przestrzeń turystyczna w ujęciu podmiotowym. Przyczynek do dyskusji o przestrzeni w geografii, [in:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (eds.), Podstawowe idee i koncepcje w geografii, vol. 1: Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, ŁTN, Łódź, pp. 50-60.
 • Liszewski S., 2006a, Nowe przestrzenie turystyczne i rekreacyjne w Polsce i ich rola w rozwoju kraju i regionu, [in:] G. Gołembski (ed.), Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek - Przestrzeń - Przedsiębiorstwo, AWF, Poznań, pp. 113-125.
 • Liszewski S., 2006b, Powstanie i rozwój geografii turyzmu w Łodzi, Turyzm, vol. 16, no. 2, pp. 153-182.
 • Liszewski S., 2006c, Przestrzenie turystyki i ich transformacje we współczesnym świecie, Turyzm, vol. 16, no. 2, pp. 7-19.
 • Liszewski S., 2007a, Geografia turyzmu w Polsce i jej wkład w rozwój nauk o turystyce, [in:] W. Kurek, M. Mika (eds.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 61-76.
 • Liszewski S., 2007b, Miasto jako obszar podaży i popytu turystycznego. Studium z geografii turyzmu, Turyzm, vol. 17, no. 1-2, pp. 77-92.
 • Liszewski S., 2008a, Ewolucja poglądów na temat regionu turystycznego. Od regionu krajoznawczego po funkcjonalny, [in:] G. Gołembski (ed.), Turystyka jako czynniki wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, pp. 127-135.
 • Liszewski S., 2008b, Miasto jako przedmiot badań geografii turyzmu, Turyzm, vol. 18, no. 1, pp. 27-38.
 • Liszewski S., 2008c, Powstanie i rozwój geografii turyzmu, [in:] A. Jackowski, S. Liszewski, A. Richling (eds.), Historia geografii polskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 206-219.
 • Liszewski S., 2008d, Stan i perspektywy rozwoju geografii turyzmu w Polsce, [in:] S. Liszewski, J. Łoboda, W. Maik (eds.), Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce, Komisja Nauk Geograficznych PAN, Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz, pp. 181-187.
 • Liszewski S., 2009a, Jakość środowiska naturalnego a jakość turystyki, [in:] G. Gołembski (ed.), Kompendium wiedzy o turystyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 373-393.
 • Liszewski S., 2009b, Miejska przestrzeń eksploracji turystycznej. Przykład Łodzi, Turyzm, vol. 19, no. 1/2, pp. 59-65.
 • Liszewski S., 2009c, Przestrzenie turystyki i osadnictwo turystyczne, [in:] G. Gołembski (ed.), Kompendium wiedzy o turystyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 95-128.
 • Liszewski S., 2009d, Przestrzeń turystyczna parków narodowych w Polsce, [in:] B. Domański, W. Kurek (eds.), Gospodarka i przestrzeń, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 187-201.
 • Liszewski S., 2009e, Przestrzeń turystyczna Polski. Koncepcja regionalizacji turystycznej, [in:] I. Jażewicz (ed.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej, Wyd. Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk, pp. 59-69.
 • Liszewski S. (ed.), 2010, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź.
 • Liszewski S., Baczwarow M., 1998, Istota i właściwości przestrzeni rekreacyjno-turystycznej, Turyzm, vol. 8, no. 1, pp. 39-67.
 • Liszewski S., Kaczmarek S., 1989, Funkcja turystyczna Kartuz, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, no. 5, pp. 67-93.
 • Łoboda J., 2009, Niektóre uwarunkowania społeczne rozwoju współczesnej turystyki, [in:] B. Domański, W. Kurek (ed.), Gospodarka i Przestrzeń. Prace dedykowane Profesor Danucie Ptaszyckiej-Jackowskiej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 203-213.
 • Łoboda J., Wyrzykowski J., 1971, Wybrane problemy metodologiczne hierarchizacji miejscowości turystycznych i węzłów komunikacyjnych na przykładzie regionu karkonoskiego, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, no. 9, pp. 65-98.
 • Madurowicz M., 2008, Rozumienie turystyki miejskiej, [in:] I. Jażdżewska (ed.), Funkcja turystyczna miast, XXI Konwersatorium o Mieście, Wyd. UŁ, Łódź, pp. 11-16.
 • Maik W., 2005, Człowiek - przestrzeń - sacrum. Refleksje na temat turystyki i migracji pielgrzymkowych we współczesnym świecie, [in:] B. Domański, S. Skiba (eds.), Geografia i sacrum. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 70. rocznicę urodzin, vol. 2, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 307-313.
 • Maik W., Marciniak K. (eds.), 2001, Turystyka jako czynnik rozwoju regionów, miast i obszarów wiejskich, Wyd. Wyższej Pomorskiej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Bydgoszcz.
 • Maik W., Marciniak K. (eds.), 2007, Wybrane problemy turystyki w XXI wieku, Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.
 • Maik W., Marciniak K. (eds.), 2008, Wybrane problemy turystyki i rekreacji, Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.
 • Maik W., Marciniak K., Palich P. (eds.), 2005, Teoria i praktyka w turystyce, Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.
 • Maik W., Marciniak K., Sikora S. (ed.), 2004, Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne uwarunkowania rozwoju turystyki w układach regionalnych i lokalnych, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz.
 • Maik W., Przybecka-Maik M., 2005, Główne czynniki i płaszczyzny integracyjne w naukach o turystyce, [in:] W. Maik, K. Marciniak, P. Palich (eds.), Teoria i praktyka w turystyce. Zbiór rozpraw, Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz, pp. 25-32.
 • Maik W., Sokołowski D. (eds.), 1997, Geografia osadnictwa, ludności i turyzmu wobec transformacji systemowej, Wyd. UMK, Toruń.
 • Marak J., Wyrzykowski J., 2007, Rola turystyki w gospodarce regionalnej - zarys problematyki, [in:] J. Wyrzykowski (ed.), Rola turystyki w gospodarce regionalnej, WSH, Wrocław, pp. 227-239.
 • Marczak Z., Wychowaniec A., 1989, Użytkowanie ziemi w miastach uzdrowiskowych Ziemi Kłodzkiej jako metoda określenia funkcji turystyczno-uzdrowiskowej, [in:] S. Liszewski (ed.), Funkcja turystyczna, Łódź, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, no. 5, pp. 95-117.
 • Marsz A., 1972, Metoda obliczania pojemności rekreacyjnej ośrodków wypoczynkowych na Niżu, Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego PTPN, vol. 12, no. 3.
 • Matczak A., 1985, Funkcja wypoczynkowa strefy podmiejskiej Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, no. 5, pp. 299-312.
 • Matczak A., 1986a, Budownictwo letniskowe w strefie podmiejskiej Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, no. 7, pp. 137-166.
 • Matczak A., 1986b, Przyrodnicze podstawy organizacji wypoczynku w strefie podmiejskiej Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, no. 2, pp. 25-45.
 • Matczak A., 1987a, Próba określenia funkcji wypoczynkowej osiedli podmiejskich na przykładzie Kolumny, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, no. 3, pp. 55-85.
 • Matczak A., 1987b, Ruch wypoczynkowy w strefie podmiejskiej Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, no. 8, pp. 21-40.
 • Matczak A., 1988, Chłonność naturalna środowiska przyrodniczego w strefie podmiejskiej Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, vol. 9, pp. 143-153.
 • Matczak A., 1989, Problemy badania funkcji turystycznej miast Polski, [in:] S. Liszewski (ed.), Funkcja turystyczna, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, no. 5, pp. 27-39.
 • Matczak A., 1991a, Funkcje wypoczynkowe osiedli podłódzkich w świetle badań użytkowania ziemi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, no. 13, pp. 129-140.
 • Matczak A., 1991b, Przemiany przestrzenne wsi położonych w strefie podmiejskiej Łodzi na przykładzie rejonu Grotnik, [in:] S. Liszewski (ed.), Przemiany przestrzeni wiejskiej w Polsce i we Francji pod wpływem urbanizacji i turystyki, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, no. 14, pp. 33-46.
 • Matczak A., 1992a, Methods of studying the recreational function of suburban settlements, [in:] J. Warszyńska (ed.), Scientific and didactic activity in Polish university centres on the Geography of Tourism, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 86, pp. 109-122.
 • Matczak A., 1992b, Model badań ruchu turystycznego. Studium metodologiczne, Acta Universitatis Lodziensis.
 • Matczak A., 1993, Percepcja przestrzeni turystycznej Polski przez młodzież licealną Łodzi, Turyzm, vol. 3, no. 2, pp. 61-70.
 • Matczak A., 1994, Percepcja przestrzeni turystycznej Polski przez zamiejscową młodzież akademicką studiującą w Łodzi, Turyzm, vol. 4, no. 1, pp. 23-33.
 • Matczak A., 1995, Kolonizacja turystyczna obszarów wiejskich w strefie podmiejskiej Łodzi, [in:] A. Kowalczyk (ed.), Zmiany w przestrzeni geograficznej w warunkach transformacji społeczno-ekonomicznej (na przykładzie obszarów wiejskich), Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, pp. 49-59.
 • Matczak A., 1996, Percepcja regionalna przestrzeni turystycznej przez uczniów szkół licealnych w Łodzi, Turyzm, vol. 6, no. 1, pp. 63-75.
 • Matczak A., 2003, Metoda bezpośredniego pomiaru w badaniach rynku turystycznego. Przykład rejonu Ustka-Rowy, [in:] E. Nowak (ed.), Regionalne oraz lokalne czynniki i bariery rozwoju turystyki, Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, no. 74, pp. 73-88.
 • Matczak A. (ed.), 2004, Lokalizacja hoteli w krajowych metropoliach Europy Środkowo-Wschodniej, Szlakami Nauki, no. 33, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 • Matczak A., 2005, Rozwój podmiejskich osiedli letniskowych w świetle koncepcji cyklu życia obszaru turystycznego. Przykład podłódzkiego letniska w Wiśniowej Górze, [in:] B. Domański, S. Skiba (eds.), Geografia i sacrum. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 70. rocznicę urodzin, vol. 2, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 115-122.
 • Matczak A. (ed.), 2008, Turystyka miejska, Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.
 • Matczak A., 2009a, Turystyka wiejska - konceptualizacja pojęcia, [in:] I. Jażewicz (ed.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Profesorowi Eugeniuszowi Rydzowi w 70. rocznicę urodzin, Akademia Pomorska, Słupsk, pp. 375-387.
 • Matczak A., 2009b, Urbanizacja podmiejska osiedli letniskowych. Przykład Wiśniowej Góry w strefie podmiejskiej Łodzi, Turyzm, vol. 19, no. 1-2, pp. 67-72.
 • Matczak A., Rydz E., 2001, Koncepcja monitoringu ruchu turystycznego w strefie brzegowej Bałtyku (na przykładzie rejonu Ustka-Rowy), [in:] W. Maik, K. Marciniak (eds.), Turystyka jako czynnik rozwoju regionów, miast i obszarów wiejskich, Wyd. Wyższej Pomorskiej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Bydgoszcz, pp. 183-193.
 • Matuszewska D., 2003, Funkcje turystyczne i konflikty w wybranych parkach narodowych Polski północno-zachodniej, Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań.
 • Mazurski K.R., 2000, Geographical perspectives on Polish tourism, GeoJournal, vol. 50, no. 2/3 pp. 173-79.
 • Mazurski K.R., 2003, Tereny zielone uzdrowisk sudeckich, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław.
 • Mazurski K.R., 2006, Geneza i przemiany turystyki, Wyższa Szkoła Zarządzania, Wrocław.
 • Mazurski K., 2008, Miasto jako obiekt turystyczny, [in:] I. Jażdżewska (ed.), Funkcja turystyczna miast, XXI Konwersatorium o Mieście, Wyd. UŁ, Łódź, pp. 17-23.
 • Meyer B., 2001, Przestrzenno-geograficzne aspekty turystyki, [in:] A. Panasiuk (ed.), Turystyka. Zarys wykładu, Wydział Zarządzania i Ekonomii Usług US, Szczecin, pp. 27-53.
 • Meyer B., 2004, Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Rozprawy i Studia, vol. 545, Wyd. Naukowe US, Szczecin.
 • Meyer B., 2007, Turystyka jako jeden z czynników determinujących przestrzeń, [in:] W. Kurek, M. Mika (eds.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 173-180.
 • Meyer B., 2008, Kształtowanie układów przestrzenno-funkcjonalnych przez turystykę, Rozprawy i Studia, vol. (750) 676, Wyd. Naukowe US, Szczecin.
 • Meyer B. (ed.), 2010, Potencjał turystyczny: zagadnienia przestrzenne, Ekonomiczne Problemy Usług, no. 52, Wyd. Naukowe US, Szczecin.
 • Międzynarodowy słownik turystyczny. Wydanie polskie 1961, 1961, Warszawa.
 • Migoń P., Latocha A., 2010, Zróżnicowanie abiotycznych elementów środowiska i ich wykorzystanie w rozwoju funkcji turystycznej regionu sudeckiego, [in:] S. Ciok, P. Migoń (ed.), Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr, Wrocław, pp. 397-417.
 • Mika M., 2000, Turystyka jako czynnik przemian środowiska przyrodniczego - stan badań, Prace Geograficzne Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, no. 106, pp. 73-98.
 • Mika M., 2004, Turystyka a przemiany środowiska przyrodniczego Beskidu Śląskiego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
 • Mika M., 2007, Turystyka przyrodnicza - jej istota i współczesne kierunki rozwoju, [in:] W. Kurek, M. Mika (eds.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 311-320.
 • Mika M. (ed.), 2011, Kraków jako ośrodek turystyczny, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
 • Mikulski M., 1991, Transport w obsłudze ruchu turystycznego, Wyd. AE, Kraków.
 • Milata W., 1954, O właściwą lokalizację schronisk w górach, Turysta, no. 2, pp. 11.
 • Mileska M.I., 1949, Podstawowe zagadnienia geografii i kartografii dla turystyki, [in:] Turystyka powszechna, vol. 1, Nakł. Wyd. Komunikacji, Warszawa, pp. 112-140.
 • Mileska M.I. (ed.), 1956-1959, Słownik geografii turystycznej Polski, vol. 1-2, Komitet dla Spraw Turystyki, Warszawa.
 • Mileska M.I., 1963, Regiony turystyczne Polski. Stan obecny i potencjalne warunki rozwoju, Prace Geograficzne Instytutu Geografii PAN, no. 43.
 • Mileska M.I., 1967, Klasyfikacja miejscowości turystycznych, Ziemia, pp. 246-267.
 • Mileska M.I., 1971a, A propos de la terminologie en geographie du tourisme, Extr. Lucrarile celui de al II-lea colocviu national de geografia turismului, Bucuresti, pp. 39-45.
 • Mileska M.I., 1971b, Classification des stations touristiques dans les Carpates Polonaises, [in:] L'Amenagement de la montagne, Warszawa, pp. 197-207.
 • Mileska M.I., 1977, Aktualność poglądów Stanisława Leszczyckiego na geografię turyzmu, Przegląd Geograficzny, vol. 49, no. 2, pp. 289-296.
 • Mileska M.I. (ed.) 1983, Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, PWN, Warszawa [next few editions].
 • Milewska M., Włodarczyk B., 2009, Hotelarstwo: podstawowe wiadomości, PWE, Warszawa.
 • Mityk J. (ed.), 1996, Agroturyzm świętokrzyski, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Kochanowskiego, Kielce.
 • Nowacka M., 1984, Zasady kwalifikowania terenu na potrzeby rekreacji. (Wybrane zagadnienia), UMCS, Lublin.
 • Partyka J. (ed.), 2002, Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ruch turystyczny, zagospodarowanie, konflikty, zagrożenia. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojcowski Park Narodowy, Ojców.
 • Paszyński J., Kuczmarska L., 1965, Projekt podziału Polski na strefy bioklimatyczne z punktu widzenia potrzeb wypoczynku i turystyki. Zakład Klimatologii, Instytut Geografii PAN, Warszawa.
 • Pawlusiński R., 2007, Historia rozwoju turystyki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej do 1989 roku, [in:] D. Ptaszycka-Jackowska (ed.), Polska przestrzeń turystyczna, Prace Geograficzne, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, no. 111, pp. 79-97.
 • Pietrzak M (ed.), 1993, Ekologia krajobrazu w badaniach Terytorialnych Systemów Rekreacyjnych, Krajowy Instytut Badań Samorządowych, Poznań.
 • Pietrzak M., 1998, Syntezy krajobrazowe. Założenia, problemy, zastosowanie, Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań.
 • Pietrzak M. (ed.), 1999, Geoekologiczne podstawy badania i planowania krajobrazu rekreacyjnego, AWF w Poznaniu, Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań.
 • Plan kierunkowy zagospodarowania turystycznego Polski. Założenia i podstawowe ustalenia planu, 1971, generalny projektant O. Rogalewski, Zakład Zagospodarowania Turystycznego, GKKFiT, Wrocław.
 • Plan przestrzennego zagospodarowania turystycznego Polski do 1990 roku, 1973, Zakład Przestrzennego Zagospodarowania Polski, Komisja Planowania przy Radzie Ministrów, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Potocki J., 2004, Rozwój zagospodarowania turystycznego Sudetów od połowy XIX wieku do II wojny światowej, Wyd. Turystyki Plan, Jelenia Góra.
 • Potocki J., 2009, Funkcje turystyki w kształtowaniu transgranicznego regionu górskiego Sudetów, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław.
 • Przybylska L., 2005, Pojęcie przestrzeni sakralnej, [in:] B. Domański, S. Skiba (eds.), Geografia i sacrum. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 70. rocznicę urodzin, vol. 2, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 381-387.
 • Przybylska L., 2008, Zróżnicowanie przestrzeni sakralnej Gdyni, Regiony Nadmorskie, no. 14, Wyd. Bernardinum, Gdynia-Pelplin.
 • Ptaszycka-Jackowska D., 1970, Turystyka a krajobraz, Architektura, vol. 24, no. 12, pp. 452-455.
 • Ptaszycka-Jackowska D., 1971, O podziale rezerwatów pod kątem ich wykorzystania turystycznego, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, vol. 27, no. 4, pp. 46-48.
 • Ptaszycka-Jackowska D., 1982, Turystyczne funkcje rezerwatów przyrody, Ochrona Przyrody, no. 44, pp. 401-434.
 • Ptaszycka-Jackowska D., 1990a, Kształtowanie stref ochronnych przyrodniczych obszarów chronionych, IGPiK, Warszawa [2. edition, Kraków 1993].
 • Ptaszycka-Jackowska D., 1990b, Wypoczynek codzienny i cotygodniowy w planach zagospodarowania przestrzennego miast średniej wielkości, IGPiK, Oddział w Krakowie, Kraków.
 • Ptaszycka-Jackowska D., 1991, Problematyka wypoczynku codziennego i cotygodniowego w planach zagospodarowania przestrzennego miast średniej wielkości, Człowiek i Środowisko, vol. 15, no. 1/2, pp. 29-43.
 • Ptaszycka-Jackowska D., 1995, "Szlak ikon" w Euroregionie Karpackim (zarys koncepcji), Peregrinus Cracoviensis, no. 1, pp. 67-84.
 • Ptaszycka-Jackowska D., 1997, Przestrzenne bariery rozwoju turystyki i wypoczynku, [in:] A. Jackowski, B. Domański (eds.), Geografia. Człowiek. Gospodarka, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 75-84.
 • Ptaszycka-Jackowska D., 1999, Lecznictwo uzdrowiskowe a turystyka, Turyzm, vol. 9, no. 1, pp. 201-207.
 • Ptaszycka-Jackowska D., 2000a, Religious Tourism and the Protection of the Nature Environment and Nature Conservation, Peregrinus Cracoviensis, no. 10, pp. 83-99.
 • Ptaszycka-Jackowska D., 2000b, Turystyka religijna a ochrona środowiska i przyrody, [in:] B. Zemanek (ed.), Przyroda - nauka - kultura. Humanistyczny kontekst nauk przyrodniczych u progu XXI wieku, Instytut Botaniki PAN, Kraków, pp. 175-185.
 • Ptaszycka-Jackowska D., 2005, Sacrum w parkach narodowych w Karpatach Polskich, [in:] B. Domański, S. Skiba (ed.), Geografia i sacrum. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 70. rocznicę urodzin, vol. 2, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 389-402.
 • Ptaszycka-Jackowska D., 2007a, Gospodarowanie przestrzenią turystyczną w Polskich Karpatach, [in:] D. Ptaszycka-Jackowska (ed.), Polska przestrzeń turystyczna, Prace Geograficzne Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, no. 117, pp. 99-112.
 • Ptaszycka-Jackowska D., 2007b, Gospodarowanie w przestrzeni turystycznej, [in:] W. Kurek, M. Mika (eds.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 205-221.
 • Ptaszycka-Jackowska D. (ed.), 2007c, Polska przestrzeń turystyczna, Prace Geograficzne Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, no. 117.
 • Ptaszycka-Jackowska D., 2007d, Turystyka na przyrodniczych obszarach chronionych, [in:] W. Kurek (ed.), Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 333-338.
 • Ptaszycka-Jackowska D., 2007e, Turystyka religijna, [in:] W. Kurek (ed.), Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 292-300.
 • Ptaszycka-Jackowska D., 2007f, Turystyka uzdrowiskowa, [in:] W. Kurek (ed.), Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 279-286.
 • Ptaszycka-Jackowska D., 2009, Zmiany w strukturach przestrzennych przyrodniczych obszarów chronionych w Polsce, [in:] I. Jażewicz (ed.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Profesorowi Eugeniuszowi Rydzowi w 70. rocznicę urodzin, Akademia Pomorska, Słupsk, pp. 169-180.
 • Ptaszycka-Jackowska D., Baranowska-Janota M., 1986, Zasady korzystania przez turystykę z górskich przyrodniczych obszarów chronionych, [in:] Wpływ środowiska przyrodniczego na zróżnicowanie turystycznych form rekreacji, AWF, Warszawa, pp. 179-197.
 • Ptaszycka-Jackowska D., Baranowska-Janota M., 1994, Model konstruowania programu aktywizacji turystyki w gminie, Człowiek i Środowisko, vol. 18, no. 1, pp. 129-141.
 • Ptaszycka-Jackowska D., Baranowska-Janota M., 1996, Przyrodnicze obszary chronione. Możliwości użytkowania, IGPiK, Warszawa.
 • Ptaszycka-Jackowska D., Baranowska-Janota M., 2003, Tourism within the Polish and Slovak transfrontier region, [in:] W. Kurek (ed.), Issues of tourism and health resort management, Prace Geograficzne Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, no. 111, pp. 43-60.
 • Ptaszycka-Jackowska D., Jackowski A., 1998, Jasnogórskie pielgrzymki w przestrzeni miasta i regionu Częstochowy, Instytut Geografii UJ, Kraków.
 • Ptaszycka-Jackowska D., Matlak H., Faracik R., 1999, Uzdrowiska w południowo-wschodnich Karpatach Polskich. Szanse i zagrożenia rozwoju, Człowiek i Środowisko, vol. 23, no. 2/3, pp. 279-296.
 • Raciborski M., Sawicki L., 1914, Badanie i ochrona zabytków przyrody. Program pracy dla działaczy kulturalnych, Wyd. Towarzystwa Uniwersytetu Ludowego im. A. Mickiewicza w Krakowie, Kraków.
 • Regel S. (ed.), 1973, Wskaźniki chłonności środowiska przyrodniczego na obszarach turystycznych, Instytut Turystyki, Bydgoszcz.
 • Regel S., 1975, Chłonność obszarów turystyczno-wypoczynkowych, Zeszyty Naukowe Instytut Turystyki, vol. 2, no. 2-3, p. 109-117.
 • Regel S. (ed.), 1978, Wskaźniki i normy użytkowania turystycznego obszarów, miejscowości, obiektów, szlaków, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Richling A., 1971, Parę uwag na temat oceny przydatności terenu dla potrzeb rekreacji i wypoczynku, Przegląd Geograficzny, vol. 43, no. 3, pp. 451-454.
 • Richling A., 2010, Ocena krajobrazu naturalnego Polski dla potrzeb rekreacji, [in:] S. Ciok, P. Migoń (eds.), Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Instytut Geograficzny i Rozwoju Regionalnego UWr, Wrocław, pp. 391-396.
 • Rogalewska B., 1978, Tendencje lokalizacyjne zakładowych ośrodków wczasowych w Polsce do 1971 roku, Prace Geograficzne Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, no. 129.
 • Rogalewski O., 1959, Rozwój turystyki na wybrzeżu w świetle dotychczasowych koncepcji planu perspektywicznego, Zeszyty Regionalnego Planowania Perspektywicznego, no. 5, pp. 184-191.
 • Rogalewski O., 1964a, Podstawowe pojęcia z zakresu zagospodarowania turystycznego, [in:] Zagospodarowanie turystyczne, Departament Zagospodarowania Turystyki, GKKFiT, Warszawa, pp. 3-14.
 • Rogalewski O., 1964b, Urbanistyczne problemy turystyki, [in:] Materiały Sprawozdawcze z konferencji problemowej Towarzystwa Urbanistów Polskich na temat "Problemy wypoczynku i turystyki w planowaniu miejscowym" odbytej 19 listopada 1964 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, Warszawa, pp. 5-23.
 • Rogalewski O., 1964c, Zagospodarowanie turystyczne Polski, Wrocław.
 • Rogalewski O., 1965, Niektóre problemy zagospodarowania regionów turystycznych dla potrzeb turystyki zagranicznej, Problemy Ekonomiczne, juni, pp. 5-16.
 • Rogalewski O., 1966a, Propozycje w sprawie usystematyzowania niektórych pojęć w turystyce, Ruch Turystyczny, no. 2, pp. 3-13.
 • Rogalewski O., 1966b, Turystyka w długookresowym planowaniu przestrzennym, Problemy Ekonomiczne, vol. 5, no. 2, pp. 3-13.
 • Rogalewski O., 1967a, Urządzenia usługowe jako czynnik aktywizacji wsi letniskowych, Problemy Ekonomiczne, vol. 6, no. 1, pp. 62-70.
 • Rogalewski O., 1967b, Zagospodarowanie turystyczne, Wrocław.
 • Rogalewski O., 1967c, Zasady zagospodarowania turystycznego dla głównych rodzajów turystyki krajowej, Ruch Turystyczny, no. 2, pp. 77-95.
 • Rogalewski O., 1968a, Badania nad wpływem turystyki na przyrost majątku trwałego, Problemy Ekonomiczne, vol. 7, no. 2, pp. 20-24.
 • Rogalewski O., 1968b, Plany zagospodarowania turystycznego Polski, Ruch Turystyczny, no. 1, pp. 5-12.
 • Rogalewski O. (ed.), 1969a, Główne problemy rozwoju turystyki kajakowej i motorowodnej oraz turystycznej żeglugi pasażerskiej w Polsce, Studia i Materiały, no. 5, GKKFiT, Wrocław.
 • Rogalewski O. (ed.), 1969b, Główne problemy rozwoju turystyki żeglarskiej w Polsce, Studia i Materiały, no. 3, Zakład Zagospodarowania Turystyki, GKKFiT, Wrocław.
 • Rogalewski O., 1969c, Inwestycje turystyczne, [in:] Zagadnienia ekonomiczne ruchu turystycznego, Częstochowa, pp. 19-24.
 • Rogalewski O., 1970a, Struktura przestrzenna turystyki w Polsce jako przedmiot prac badawczych w latach 1971-1975, Ruch Turystyczny, no. 1, pp. 3-12.
 • Rogalewski O., 1970b, Uwagi w sprawie budownictwa ośrodków wypoczynku świątecznego, Szczecin.
 • Rogalewski O., 1971, Podstawy zagospodarowania turystycznego Polski, Ruch Turystyczny, no. 1/2, pp. 3-23.
 • Rogalewski O., 1972a, Plan krajowy zagospodarowania turystycznego Polski jako podstawa regionalnych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów i miejscowości o funkcjach turystycznych [Warszawa].
 • Rogalewski O., 1972b, Podstawy gospodarki przestrzennej w turystyce, Ruch Turystyczny. Monografie, no. 13.
 • Rogalewski O., 1972c, Struktura przestrzenna turystyki i wypoczynku, [in:] Wstępna prognoza przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2000, Warszawa, pp. 125-136.
 • Rogalewski O., 1974, Zagospodarowanie turystyczne, Warszawa, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne [and next editions].
 • Rotter-Jarzębińska K., 2009, Konkurencyjność Krakowa na europejskim rynku turystycznym, [in:] B. Domański, W. Kurek (eds.), Gospodarka i Przestrzeń. Prace dedykowane Profesor Danucie Ptaszyckiej-Jackowskiej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 245-261.
 • Rouba R., 2010, Hotelarstwo w zabytkowych rezydencjach jako czynnik modyfikujący otoczenie, ŁTN, Łódź.
 • Rudzka-Rogalewska B., Rogalewski O., 1965, Walory turystyczne Polski, Wrocław.
 • Rydz E., 2002, Przebieg procesów kolonizacji turystycznej gmin powiatu kościerskiego, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, no. 9, pp. 255-270.
 • Rydz E., 2003, Agroturystyka jako jeden z czynników aktywizacji gospodarki wiejskiej (na przykładzie woj. wielkopolskiego), [in:] W. Siwiński, R.D. Tauber E., Mucha-Szajek (eds.), Czas wolny. Rekreacja. Turystyka. Hotelarstwo. Żywienie, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań, p. 403-416.
 • Rydz E., 2004, Wybrane aspekty rozwoju agroturystyki na przykładach nadmorskich powiatów: lęborskiego i słupskiego, [in:] W. Maik, K. Marciniak, K. Sikora (eds.), Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne uwarunkowania rozwoju turystyki w układach regionalnych i lokalnych, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, pp. 53-74.
 • Rydz E., 2005a, Kolonizacja turystyczna na przykładzie Mierzei Wiślanej, [in:] M. Dutkowski (ed.), Zagospodarowanie przestrzenne i rozwój obszarów nadmorskich w Polsce, Szczecin-Wołczkowo, pp. 78-82.
 • Rydz E. (ed.), 2005b, Kształtowanie funkcji turystycznej w miejscowościach uzdrowiskowych, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk.
 • Rydz E., 2008, Osadnictwo letniskowe i ruch turystyczny na Pojezierzu Sławskim w okresie transformacji systemowej, [in:] W. Siwiński, R.D. Tauber, E. Mucha-Szajek (eds.), Współczesne tendencje w rekreacji i turystyce, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronnomii, Poznań, pp. 286-302.
 • Rydz E., Jażewicz I., 1999, Funkcja turystyczna małych miast Pomorza Środkowego, Słupskie Prace Matematyczno-Przyrodnicze, no. 12c, pp. 181-218.
 • Rydz E., Jażewicz I., 2001, Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-ekonomicznego Łeby, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, no. 8, pp. 41-61.
 • Rydz E., Miedziński M., 2005, Kolonizacja turystyczna na przykładzie gminy Ustronie Morskie, Słupskie Prace Geograficzne, vol. 2, pp. 21-36.
 • Sawicki L., 1916, Przestrzeń życiowa na ziemiach polskich. Szkic antropogeograficzny, [in:] Sprawozdanie Gimnazjum św. Jacka, Kraków, pp. 1-28.
 • Sewerniak J., 1991, Geografia turyzmu a planowanie przestrzenne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, vol. 1, no. 2, pp. 66-67.
 • Sewerniak J., 2004, Program rozwoju gospodarczego turystyki na szczeblu lokalnym (na przykładzie gminy Osie), [in:] W. Maik, K. Marciniak, S. Sikora (eds.), Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne uwarunkowania rozwoju turystyki w układach regionalnych i lokalnych, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, pp. 307-343.
 • Skoczek M., 1999, Turystyka wiejska jako czynnik rozwoju lokalnego w krajach Europy i Ameryki Łacińskiej, Prace i Studia Geograficzne Wydziału Geograficznego i Studiów Regionalnych UW, pp. 143-157.
 • Skoczek M., 2002, The development of alternative tourism as a factor in the new migration behaviour of the population in Latin America, Miscellanea Geograficzne, vol. 10, pp. 247-254.
 • Smith S.L.J., 2010, The Discovery of Tourism, Tourism Social Science Series, vol. 13, Bingley, UK.
 • Smoleński J., 1912, Krajobraz Polski, Warszawa.
 • Sołjan I., 2003, Perspektywy rozwoju turystyki religijnej w Karpatach Polskich na przykładzie maryjnych ośrodków kultowych, [in:] J. Bergier, J. Żbikowski (eds.), Turystyka a religia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Biała Podlaska, pp. 239-248.
 • Sołjan I., 2005, Fenomen Lourdes, [in:] B. Domański, S. Skiba (eds.), Geografia i sacrum. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 70. rocznicę urodzin, vol. 2, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 431-439.
 • Sołjan I., 2007a, Kształtowanie się strefy sacrum w Lourdes, [in:] B. Domański, W. Kurek (eds.), Gospodarka i przestrzeń. Prace dedykowane Profesor Danucie Ptaszyckiej-Jackowskiej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 295-303.
 • Sołjan I., 2007b, Turystyka religijna jako przedmiot badań geografii religii i geografii turyzmu - wybrane zagadnienia, [in:] W. Kurek, M. Mika (eds.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 289-296.
 • Sołjan I., 2009, Perspektywy rozwoju turystyki religijnej i kulturowej Bieszczadach, Roczniki Bieszczadzkie, no. 17, pp. 367-388.
 • Sołjan I., Bilska-Wodecka E., 2005, Metody badawcze stosowane w geografii pielgrzymek, Turyzm, vol. 15, no. 1/2, pp. 65-78.
 • Sołowiej D., 1987, Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka, Wyd. UAM, Poznań.
 • Sołowiej D., 1991, Model rekreacyjnego zagospodarowania Łagowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny, Sprawozdania PTPN 1989/1990, Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, pp. 181-182.
 • Sołowiej D., 1993, Weryfikacja ocen integralnych atrakcyjności środowiska przyrodniczego człowieka w wybranych systemach rekreacyjnych, ser. Geografia, Wyd. Naukowe UAM, no. 53.
 • Sołowiej D., Brzóska J., Krawczyk P., 1995, Modele rozpraszania się rekreantów jako podstawa obliczania naturalnej chłonności rekreacyjnej Słowińskiego Parku Narodowego, [in:] R. Klimko (ed.), Studia z geografii fizycznej, Wyd. PTPN, Poznań, pp. 140-145.
 • Sprawozdanie Komisji Międzyministerialnej do zbadania zagadnień turystyki 1928-1931, 1931, Wyd. Ministerstwa Skarbu, Warszawa.
 • Stachowski J., 1976, Z problematyki turystyki, wypoczynku i sieci osadniczej, Acta Universitatis Nicolae Copernicus, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, ser. Geografia, no. 12.
 • Stachowski J., 1987, Modele lokalizacji zagospodarowania turystycznego i turyzmu, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, no. 3, pp. 103-118.
 • Stachowski J., 1990, O terminologii osadnictwa turystycznego, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, no. 6, pp. 5-20.
 • Stachowski J., 1991, Geografia turyzmu w Polsce lat dziewięćdziesiątych, Turyzm, vol. 1, no. 2, pp. 68-71.
 • Stachowski J., 1992, Ewolucja struktury przestrzenno-funkcjonalnej osiedla pod wpływem rozwoju rekreacji na przykładzie wsi Charzykowy koło Chojnic, Turyzm, vol. 2, no. 2, pp. 45-58.
 • Stachowski J., 1993, O pojmowaniu przestrzeni w geografii turyzmu, Acta Universitatis Nicolae Copernicus, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, ser. Geografia, vol. 24, pp. 171-180.
 • Stalski M., 1963, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw obsługi ruchu turystycznego, Wrocław.
 • Stalski M., 1970a, Granice chłonności, Zeszyty Problemowe, Przegląd Techniczny, vol. 11, no. 3/4, pp. 16-19.
 • Stalski M., 1970b, Metoda określania chłonności turystycznej wybranego obszaru, Przegląd Geograficzny, vol. 42, no. 4, pp. 703-712.
 • Stalski M., 1973, Przestrzenne aspekty zagospodarowania turystycznego, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, vol. 41.
 • Stalski M., 1974, Analiza literatury problemu koncentracji i rozproszenia w turystyce, Zeszyty Naukowe Instytutu Turystyki, vol. 1, no. 1, pp. 95-144.
 • Stalski M., 1981, Metody obliczania pożądanej struktury ruchu w regionie, Problemy Turystyki, no. 3 (13), pp. 16-32.
 • Stalski M. (ed.), 1984, Turystyka i rekreacja, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, Instytutu Geografii PAN, no. 2.
 • Stasiak A., Włodarczyk B., 2003, Produkt turystyczny - miejsce, Turyzm, vol. 13, no. 1, pp. 55-80.
 • Szaflarski J., 1972, Poznanie Tatr. Szkice z rozwoju wiedzy o Tatrach do połowy XIX wieku, Sport i Turystyka, Warszawa.
 • Szkup R., 2003, Kształtowanie podmiejskiej przestrzeni wypoczynkowej. Przykład zachodniego sektora strefy podmiejskiej Łodzi, Wyd. UŁ, Łódź.
 • Szwichtenberg A., 1991, Stymulatory i bariery rozwoju funkcji turystycznej w polskiej strefie nadbałtyckiej, Koszaliński Ośrodek Naukowo-Badawczy, Koszalin.
 • Szwichtenberg A., 1993, Wybrane zagadnienia zagospodarowania przestrzennego nadmorskich obszarów turystycznych w Polsce i w Europie, Problemy Turystyki, vol. 17, no. 2, pp. 61-70.
 • Szwichtenberg A., 1995, Gospodarka turystyczna w okresie przejściowym, Wyd. WSI, Koszalin.
 • Szwichtenberg A., 1998, Pojmowanie turystyki wiejskiej w Polsce i na świecie, Turyzm, vol. 8, no. 1, pp. 29-37.
 • Szwichtenberg A., 1999, Szanse rozwoju polskiej turystyki wynikające z położenia nad Bałtykiem, Turyzm, vol. 9, no. 1, pp. 173-188.
 • Szwichtenberg A. (ed.), 2000a, Podstawy turystyki, Politechnika Koszalińska, Koszalin.
 • Szwichtenberg A. (ed.), 2000b, Rola marketingu w rozwoju regionów turystycznych, Politechnika Koszalińska, Koszalin.
 • Szwichtenberg A., 2001, Ułomności metod badawczych i informacji statystycznej wykorzystywanych w geografii turyzmu, [in:] H. Rogacki (ed.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań, pp. 201-206.
 • Szwichtenberg A. (ed.), 2003, Gospodarka turystyczna na obszarach parków narodowych i krajobrazowych, Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Międzyzdroje-Koszalin.
 • Szwichtenberg A., 2006, Gospodarka turystyczna polskiego Wybrzeża, Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 • Szwichtenberg A., Dziegieć E. (eds.), 2000, Przemysł turystyczny, Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 • Tanaś S., 2008, Przestrzeń turystyczna cmentarzy: wstęp do tanatoturystyki, Wyd. Uł, Łódź.
 • Tanaś S. (ed.), 2010, Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 • Trafas K. (ed.), 1973, Problemy kartografii turystycznej. Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych, vol. 2, Komisja Kartograficzna PTG, Kraków-Warszawa.
 • Trafas K., Struś P., Szewczuk J. (ed.), 2003, Kartografia w turystyce - turystyka w kartografii. Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych, vol. 24, PTG, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
 • Turystyka powszechna. Materiały z wykładów wygłoszonych na kursie przeszkolenia turystycznego zorganizowanego przez Biuro Turystyki Ministerstwa Komunikacji, 1949, vol. 1-4, Nakł. Wydawnictw Komunalnych, Warszawa.
 • Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, 1992-2010, vol. 1-11, ed. L. Baraniecki (vol. 1-3), J. Wyrzykowski (vol. 4-10), J. Wyrzykowski, K. Widawski (vol. 11) [idem in English, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego UW, Wrocław].
 • Walczak W., 1963, Zarys geografii turystycznej Polski, Wrocław.
 • Warszyńska J., 1970, Waloryzacja miejscowości z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej. (Zarys metody), Zeszyty Naukowe UJ 249, Prace Geograficzne, no. 27, pp. 103-114.
 • Warszyńska J., 1972a, Ocena środowiska naturalnego pow. Żywieckiego pod względem sezonowości i form ruchu turystycznego, Czasopismo Geograficzne, vol. 43, no. 2, pp. 171-190.
 • Warszyńska J., 1972b, Ocena walorów turystycznych miejscowości położonych w dorzeczu Białej Dunajcowej, Folia Geographica, ser. Geographica-Oeconomica, vol. 5, pp. 121-148.
 • Warszyńska J., 1974, Ocena zasobów środowiska naturalnego dla potrzeb turystyki (na przykładzie woj. krakowskiego), Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 36.
 • Warszyńska J., 1980, The application of the simulation metod "Monte Carlo" to forecast spatial distribution of tourist movement, Folia Geographica, ser. Geographica-Oeconomica, vol. 13.
 • Warszyńska J., 1984, Geography of tourism in Poland, Geo Journal, vol. 9, no 1.
 • Warszyńska J., 1985, Funkcja turystyczna Karpat Polskich, Folia Geographica, ser. Geographica-Oeconomica, vol. 18, pp. 79-104.
 • Warszyńska J., 1986, Problemy badawcze geografii turyzmu, Folia Geographica, ser. Geographica-Oeconomica, vol. 19, pp. 59-65.
 • Warszyńska J. (ed.), 1988, 1990, Regionalna geografia turystyczna świata, part 1-2, Skrypty Uczelniane UJ, no. 578, 631, Kraków.
 • Warszyńska J., 1992a, Geografia turyzmu w Instytucie Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego po drugiej wojnie światowej, [in:] A. Jackowski (ed.), Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego (1936-1939), Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 89.
 • Warszyńska J., 1992b, Research problems of the geography of tourism, [in:] J. Warszyńska (ed.), Scientific and didactic activity in Polish university centres on the Geography of Tourism, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 86, pp. 45-50.
 • Warszyńska J. (ed.), 1992, Scientific and didactic activity in Polish university centres on the Geography of Tourism, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 86.
 • Warszyńska J. (ed.), 1994, Geografia turystyczna świata, vol. 1-2, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa [few editions].
 • Warszyńska J., 1999a, Geografia turyzmu, [in:] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (ed.), Rozwój i dorobek nauk geograficznych w Uniwersytecie Jagiellońskim, IG UJ, Kraków, pp. 383-420.
 • Warszyńska J., 1999b, Główne problemy badawcze geografii turyzmu, Turyzm, vol. 9, no. 1, pp. 37-50.
 • Warszyńska J., 2003a, Geografia turyzmu - zarys problematyki, [in:] R. Winiarski (ed.), Nauki o turystyce, part 1, Studia i Materiały AWF w Krakowie, no. 7, Kraków, pp. 9-32.
 • Warszyńska J., 2003b, International tourism in the last decade of the 20th century, [in:] W. Kurek (ed.), Issues of tourism and health resort management, Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, no. 111, pp. 21-28.
 • Warszyńska J. (ed.), 2006, Turystyka zrównoważona na obszarze Beskidów Zachodnich. Studium uwarunkowań i barier rozwoju. Zakład Sozologii, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków.
 • Warszyńska J., Bukowski J., Jackowski A., 1968, Metodyka badań statystycznych ruchu turystyczno-wypoczynkowego i związanych z nim dziedzin życia gospodarczego, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Kraków.
 • Warszyńska J., Jackowski A., (ed.), 1976, Zagadnienia terminologii w geografii turyzmu. Materiały Międzynarodowego Sympozjum Kraków-Zakopane 7-10 listopada 1974 r., Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 42.
 • Warszyńska J., Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.
 • Warszyńska J., Jackowski A., 1986, Studies on the Geography of Tourism, Annals of Tourism Research, pp. 655-658.
 • Warszyńska J., Jackowski A., 1992, Development of Research on Geography of Tourism in the Institute of Geography, Jagiellonian University, [in:] J. Warszyńska (ed.), Scientific and didactic activity in Polish university centres on the Geography of Tourism, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 86, pp. 29-44.
 • Warszyńska J., Kurek W., 2007, Dorobek i aktualne problemy badawcze w zakresie turystyki w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, [in:] W. Kurek, M. Mika (eds.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 77-90.
 • Wawrzyniak S., 1976, Ważniejsze miejscowości turystyczne w Polsce, Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki, no. 7-9.
 • Wawrzyniak S., 1977, Zmiany w strukturze przestrzennej bazy noclegowej w Polsce w latach 1960-1970, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Wawrzyniak S., 1978, Kierunki badań geograficznych na potrzeby turystyki w Polsce, Problemy Turystyki, no. 1.
 • Wawrzyniak S. (ed.), 1981, Zagospodarowanie turystyczne dorzecza Wisły, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Wawrzyniak S., 1985, Diagnosis of the spatial structure of tourism: selected methodological problems, Problemy Turystyki, no. 2, pp. 47-55.
 • Werner Z.T., 1991, Klasyfikacja turystycznych miejscowości i obiektów krajoznawczych w Polsce, Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Werner Z.T., 2004, Baza noclegowa w Polsce i jej wykorzystanie w 2003 roku, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Werner Z.T., Mikułowski B., 2003, Baza noclegowa w Polsce i jej wykorzystanie w 2002 roku, Zeszyty Statystyczne Instytutu Turystyki, Warszawa.
 • Widawski K., 2006, Agro-tourism in Poland and Lower Silesia at the beginning of the XXI century, [in:] Rural tourism and Sustainable Development, Ed. Univ. din Oradea, Oradea, pp. 23-32.
 • Widawski K., 2008, Agro-tourism as a factor of the rural areas development on the example of Kłodzko land, [in:] On the Social, Economic and Spatial Transformations of the Region, Warszawa, pp. 167-187.
 • Widawski K. (ed.), 2009, Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku: wybrane aspekty, Rozprawy Naukowe Instytutu Geograficznego i Rozwoju Regionalnego UWr, no. 9.
 • Widawski K., 2009, Wpływ folkloru i tradycyjnej kultury ludowej na rozwój ruchu turystycznego na przykładzie Hiszpanii, Instytut Geograficzny i Rozwoju Regionalnego UWr, Wrocław.
 • Wilgat T., 1962, Zagadnienie strefy wypoczynkowej Lublina, [in:] Przewodnik VII Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Gdańsku, no. 1, Gdańsk, pp. 23-27.
 • Wilgat T., 1971, Zagadnienie terenów rekreacyjnych w woj. lubelskim, Miasto, vol. 22, no. 3, pp. 12-18.
 • Wiluś R., 1997, Rozwój funkcji turystycznej w dolinie rzeki Warty na odcinku od Działoszyna do Uniejowa, Szlakami Nauki, no. 24, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 • Wiluś R., Liszewski S., 2010, Region Łódzki w nowej koncepcji regionalizacji turystycznej Polski, [in:] M. Barwiński (ed.), Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, vol. 2, Łódź, pp. 235-250.
 • Włodarczyk B., 1993, Funkcja turystyczna Świętokrzyskiego Parku Narodowego w świetle badań ruchu turystycznego, Turyzm, vol. 3, no. 1, pp. 5-29.
 • Włodarczyk B., 1999, Przemiany form aktywności turystycznej. Przykład krawędzi Wyżyny Łódzkiej, Szlakami Nauki, no. 24, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 • Włodarczyk B., 2004, Geograficzne aspekty produktu turystycznego, Problemy Turystyki, vol. 27, no. 3/4, pp. 32-51.
 • Włodarczyk B., 2006, Przestrzeń turystyczna - cykliczność, "aktorzy", determinanty rozwoju, Turyzm, vol. 16, no. 2, pp. 41-64.
 • Włodarczyk B., 2009a, Krajobrazy przestrzeni turystycznej, Turyzm, vol. 19, no. 1/2, pp. 89-97.
 • Włodarczyk B., 2009b, Przestrzeń turystyczna: istota, koncepcje, determinanty, Wyd. Uł, Łódź.
 • Włodarczyk B., 2011, Miasto i przestrzeń turystyczna, [in:] B. Włodarczyk (ed.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uł, Łódź, pp. 105-120.
 • Włodarczyk B. (ed.), 2011, Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uł, Łódź.
 • Wojciechowska J., 1995, Turystyka wiejska - nowa forma turyzmu?, Geografia w Szkole, vol. 48, no. 5, pp. 267-269.
 • Wojciechowska J., 1998, Kolonizacja turystyczna terenów nadpilicznych, Szlakami Nauki, no. 26, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 • Wojciechowska J., 2006, Bilans efektów rozwoju agroturystyki, Turyzm, vol. 16, no. 2, pp. 65-74.
 • Wojciechowska J., 2007, Systematyka i wyróżniki pojęć dotyczących turystyki na obszarach wiejskich, [in:] W. Kurek, M. Mika (eds.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, IGiGP UJ, Kraków, pp. 297-310.
 • Wojciechowska J., 2009, Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce, Wyd. UŁ, Łódź.
 • Wojciechowski K., 1986, Problemy percepcji i oceny estetycznej krajobrazu, UMCS, Lublin.
 • Wojciechowski K.H., 1992, Geography of tourism in Lublin, [in:] J. Warszyńska (ed.), Scientific and didactic activity in Polish university centres on the Geography of Tourism, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 86, pp. 83-88.
 • Wolaniuk A., 1991, Ogrody działkowe łodzi jako teren wypoczynku mieszkańców miasta, Turyzm, vol. 1, no. 1, pp. 31-53.
 • Wolaniuk A., 1998, Funkcja turystyczna ulicy Piotrkowskiej, Turyzm, vol. 8, no. 2, pp. 75-84.
 • Wrzosek A., 1964, Próba charakterystyki regionu Pirenejów francuskich, Roczniki Naukowo-Dydaktyczne WSP Kraków, Prace Geograficzne, no. 3, pp. 385-412.
 • Wrzosek A., 1976, Le probleme de la classification des montagnes du point de vue de leur utilite pour le tourisme - le cas de l'Europe, [in:] Geography of tourism and recreation, XXIII International Geographical Congress, Moskva, pp. 60-64.
 • Wykaz i klasyfikacja miejscowości turystycznych w Polsce, 1965, 1968, [part 1], Departament Zagospodarowania Turystyki GKKFiT; [part 2] Miejscowości o znaczeniu lokalnym, Departament Urządzeń Sportowych i Turystycznych GKKFiT, Warszawa.
 • Wyrzykowska A., 1989, Ważniejsze opracowania dotyczące typologii i klasyfikacji miejscowości wypoczynkowych w Polsce, Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki, vol. 16, no. 1, pp. 26-35.
 • Wyrzykowski J., 1975, Walory wypoczynkowe środowiska przyrodniczego Polski w świetle aktualnego stanu badań, Zeszyty Naukowe Instytutu Turystyki, no. 2/3.
 • Wyrzykowski J., 1980, Wskaźniki optymalnej pojemności turystycznej obszarów wypoczynkowych, Ruch Turystyczny, no. 1.
 • Wyrzykowski J., 1985, Studia nad oceną walorów krajobrazowych Sudetów dla potrzeb turystyki, [in:] Warunki przyrodnicze rozwoju turystycznych form rekreacji, ser. Monografie AWF Poznań, no. 209, pp. 235-249.
 • Wyrzykowski J., 1986, Geograficzne uwarunkowania rozwoju urlopowej turystyki wypoczynkowej w Polsce, Wrocław, Acta Universitatis Wratislaviensis, Studia Geograficzne, no. 44.
 • Wyrzykowski J. (ed.), 1991, Ocena krajobrazu Polski w aspekcie fizjonomicznym na potrzeby turystyki, Instytut Geograficzny UWr, Wrocław.
 • Wyrzykowski J., 1991, Les problemes du tourisme polonaise au tourant des annees 80/90, Hommes et Terres, no. 1, pp. 34-36.
 • Wyrzykowski J., 1992, Geography of tourism at the Wrocław University, [in:] J. Warszyńska (ed.), Scientific and didactic activity in Polish university centres on the Geography of Tourism, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 86, pp. 175-179.
 • Wyrzykowski (ed.), 1997, Koncepcja badań nad czasem wolnym mieszkańców Wrocławia i jego wykorzystaniem na rekreację i turystykę, Wyd. AWF, Wrocław.
 • Wyrzykowski J., 1999a, Strategia rozwoju produktu turystycznego na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim, Turyzm, vol. 9, no. 1, pp. 209-219.
 • Wyrzykowski J. (ed.), 1999b, Turystyka alternatywna jako ważny czynnik rozwoju turystyki przyjazdowej w Europie Środkowej i Wschodniej, [in:] Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, vol. 5, Instytut Geograficzny UWr, Wrocław.
 • Wyrzykowski J. (ed.), 2000, Studia nad czasem wolnym mieszkańców dużych miast Polski i jego wykorzystanie na rekreację ruchową i turystykę, Wyd. AWF, Wrocław.
 • Wyrzykowski J. (ed.), 2001, Zmiany modelu turystyki w ostatnim dziesięcioleciu, Instytut Geograficzny UWr, [in:] Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, vol. 6, Instytut Geograficzny UWr, Wrocław.
 • Wyrzykowski J. (ed.), 2003, Problemy rozwoju ekoturystyki ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich, [in:] Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, vol. 7, Instytut Geograficzny UWr, Wrocław.
 • Wyrzykowski J., 2005a, Czas wolny mieszkańców Wrocławia i jego wykorzystanie, Turyzm, vol. 15, no. 1/2, pp. 209-215.
 • Wyrzykowski J., 2005b, Geografia turyzmu, [in:] J. Łoboda, P. Migoń (eds.), Kierunki badań geograficznych ośrodka wrocławskiego, Instytut Geograficzny i Rozwoju Regionalnego UWr, Wrocław, pp. 137-146.
 • Wyrzykowski J., 2005c, Wielokulturowe dziedzictwo Dolnego śląska jako podstawa rozwoju turystyki etnicznej (sentymentalnej), [in:] B. Domański, S. Skiba (ed.), Geografia i sacrum. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 70. rocznicę urodzin, vol. 2, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 127-133.
 • Wyrzykowski J., 2007a, Dorobek naukowy i planistyczny ośrodka wrocławskiego w zakresie turystyki, [in:] W. Kurek, M. Mika (ed.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 91-100.
 • Wyrzykowski J. (ed.), 2007b, Rola turystyki w gospodarce regionu, WSH, Wrocław.
 • Wyrzykowski J. (ed.), 2007c, Współczesne modele turystyki uzdrowiskowej w kontekście zrównoważonego rozwoju, [in:] Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, vol. 9, Instytut Geograficzny UWr, Wrocław.
 • Wyrzykowski J. (ed.), 2008a, Turystyka w Środowisku geograficznym, [in:] Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, vol. 10, Instytut Geograficzny i Rozwoju Regionalnego UWr, Wrocław.
 • Wyrzykowski J. (ed.), 2008b, Urban tourism - present state and development perspectives, [in:] Conditions of the foreign tourism development in Central and Ekstern Europe, vol. 8, Instytut Geograficzny i Rozwoju Regionalnego UWr, Wrocław.
 • Wyrzykowski J., Klimentowski K. (ed.), 2004, Współczesne tendencje w turystyce i rekreacji, Wyd. AWF, Wrocław.
 • Wyrzykowski J., Marak J. (ed.), 2010, Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, WSH, Wrocław.
 • Wyrzykowski J., Marak J., Mikułowski B., 1999, Turystyka na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim. Strategia rozwoju produktu turystycznego, Stowarzyszenie na rzecz Promocji Dolnego śląska, Wrocław.
 • Wyrzykowski J., Widawski K. (ed.), 2010, Conditions, state and development perspectives of business tourism, [in:] Conditions of the foreign tourism development in Central and Ekstern Europe, vol. 11, Instytut Geograficzny i Rozwoju Regionalnego UWr, Wrocław.
 • Wysocki Z., 1964, Zarys geografii komunikacji Polski i Europy, Wrocław.
 • Zawilińska B., 2010, Możliwości rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich w świetle idei zrównoważonego rozwoju, Monografie. Prace Doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, no. 8.
 • Zwoliński A., 1992, Ocena walorów turystyczno-rekreacyjnych sztucznych zbiorników (na przykładzie zbiorników nizinnych), Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Zych S., 1949, Meteorologia a turystyka, [in:] Turystyka powszechna, vol. 4, Nakł. Wydawnictw Komunalnych, Warszawa, pp. 789-796.
 • Żakowski W. (ed.), 1995, Warszawa jako centrum turystyczne: raport o stanie turystyki, Warszawa.
 • Żebrawski T., 1862, Wykaz zdrojowisk lekarskich Galicyi i Bukowiny ułożył... dla objaśnienia mapy tychże zdrojowisk, Towarzystwo Naukowe Krakowskie, Kraków.
 • Żmuda S., 1990, Waloryzacja środowiska przyrodniczego Polski dla potrzeb rekreacyjno-turystycznych, Folia Turistica, no. 1, pp. 117-131.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171329841

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.