PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | R. 12, nr 3, cz. 1 | 321--348
Tytuł artykułu

Regulacje w energetyce a nowe inwestycje w moce wytwórcze

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Regulations in Energy Sector and New Investments Into Generation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie wpływu niepewnej sytuacji dotyczącej systemów wsparcia energetyki na szacowanie opłacalności inwestycji w nowe, bardziej ekologiczne i efektywne źródło energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji z ciepłem, a także porównanie efektywności inwestycji w nowe źródło w zależności od systemu wsparcia. W artykule przedstawiono ogólne przesłanki wprowadzania regulacji w gospodarkach. Na tym tle wskazano i scharakteryzowano wybrane regulacje, które wpływają na warunki inwestycji w kogeneracyjne źródła energii (wytwarzania ciepła i energii elektrycznej). Szczególną uwagę zwrócono na ryzyko regulacyjne wynikające z niedokończonego procesu legislacyjnego oraz warunki konkurencji na lokalnym rynku ciepła w kontekście wsparcia rozwoju preferowanych źródeł energii ("zielonej energetyki"). Poruszono takie zagadnienia, jak: system certyfikatów w Polsce, zasada TPA, handel emisjami oraz system FIT. Następnie krótko scharakteryzowano potencjalną inwestycję oraz założenia prognostyczne dla trzech wariantów regulacji dotyczących wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z gazu. Rozpatrzono następujące przypadki: brak wsparcia finansowego dla inwestycji, będzie obowiązywać system wsparcia w formie tzw. żółtych certyfikatów, będzie obowiązywać system wsparcia w formie cen gwarantowanych FIT. Dla każdego wariantu rozpatrzono dwa podwarianty dla wyższej i niższej ceny ciepła. Na podstawie otrzymanych wyników wskazano najlepszy wariant regulacyjny z punktu widzenia inwestora oraz związane z tym potencjalne zagrożenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of article is the indication how an uncertain situation related to supportive systems of energy influence the estimation of the efficiency of new investment into more ecological and more effectiveness plant which generates electricity and heat together (called co-generation) and also the comparison of investment efficiency into new energy generator depending on the different systems of its support. In the article there are described general reasons for the introduction of regulation into economies. In this context, selected regulations which influence investment process into co-generation energy plant were characterized. Special attention was focused on regulation risk which is the result of unfinished process of legislation related to energy sector and competitiveness conditions on the local heat market in the context of the support for the development of the preferred energy sources ("green energy"). Also there are presented the following items: certificate system in Poland, the TPA, emission trading system and the system of FIT. Next, there was described potential investment and its forecasting assumptions addressed to three variants of regulations related to the support for electricity production from gas. There were analysed the following options: no support for new investments, there will be the support system like 'yellow certificates', there will be the support system like FIT. For each of them it was analyse two options: for higher and lower price of heat. Basing on the results of the analysis the best solution for regulation, from an investor's point of view, was chosen and there were identified potential threats. (original abstract)
Rocznik
Strony
321--348
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Wrocławska
 • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
 • Antonelli M., Desideri U. (2014), The doping effect of Italian feed-in-tariffs on the PV market, "Energy Policy", Vol. 67.
 • Agencja Rynku Energii (2013), Statystyka elektroenergetyki Polskiej 2012, Warszawa.
 • Begg D., Fischer S., Rudiger D. (2007), Mikroekonomia, PWE, Warszawa.
 • Blok gazowo-parowy w Stalowej Woli w decydującej fazie realizacji (2014), Komunikat prasowy z 28.04.2014, termika.pgnig.pl, dostęp dnia 15.05.2014.
 • Duda M. (2010), Dlaczego Polska potrzebuje energetyki jądrowej?, Agencja Rynku Energii, Warszawa.
 • Dyrektywa 2003/87/WE PEiR z 13.10.2003 ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE, Dz.U. L 275 z 25.10.2003.
 • Dyrektywa 2004/8/WE PEiR z 11.02.2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniającej dyrektywę 92/42/EWG, D.U. L 52 z 21.02. 2004.
 • Dyrektywa 2009/29/WE PEiR z 23.04.2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, D.U. L 140 z 5.06.2009.
 • Feed-in -tariffs: produkcja zielonej energii ruszy w polskich domach? (2012.06.01), gramwzielone.pl
 • Golej R. (2008), Metody dynamiczne, w: Ocena efektywności inwestycji, Wrzosek S. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • http://www.handel-emisjami-co2.cire.pl/st,34,360,item,96956,5,0,0,0,0, 0,prognoza-rynku-z-dnia-29-lipca-2014-r.html.
 • Informacja nr 39/2013 w sprawie zasad ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zatwierdzanych w roku 2014 zwrotu z kapitału (kosztu kapitału).
 • Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 13/2014 w sprawie wskaźnika referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), Warszawa 28.03.2014.
 • Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 14/2014 w sprawie średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych nie będących jednostkami kogeneracji za 2013, Warszawa 28.03.2014.
 • Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 20/2014 w sprawie jednostkowych opłat zastępczych dla kogeneracji obowiązujących w 2014 roku, Warszawa 13.05.2014.
 • Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 22/2014 w sprawie jednostkowych opłat zastępczych dla kogeneracji obowiązujących w 2015 roku, Warszawa 30.05.2014.
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Departament Analiz Strategicznych (2013), Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060, wersja 2.0, Warszawa, 12 listopada 2013.
 • Kotowicz J. (2008), Elektrownie gazowo-parowe, Wydawnictwo KAPRINT, Lublin.
 • Ocena skutków regulacji, Projekt z dnia 28.03.2014, Warszawa.
 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (styczeń 2014), Taryfa dla usługi przesyłania paliw gazowych Nr 7, Warszawa.
 • PGNiG (grudzień 2013), Taryfa w zakresie dostarczania paliw gazowych Nr 6/2014, Warszawa.
 • Polityka Energetyczna Państwa do roku 2030 (2009), Ministerstwo Gospodarki, Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009, Warszawa.
 • Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii z projektami aktów wykonawczych, Sejm RP VII kadencja, Prezes Rady Ministrów, RM 10-33-14, Druk nr 2604, Warszawa 7 lipca 2014.
 • Rozporządzenie MG z 17 września 2010 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, Dz. U. z 2010 r., Nr 194, poz. 1291.
 • Rozwój odnawialnych źródeł energii szansą dla Polski (2013), naszatvp.pl, dostęp dnia 1.12.2013.
 • Schaffer L.M., Bernauer Th. (2014), Explaining government choices for promoting renewable energy, "Energy Policy", Vol. 68.
 • Sobiech K., Woźniak B. (2007), Ekonomia instytucjonalna, w: Współczesne teorie ekonomiczne, Ratajczak M. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Soliński B. (2008), Rynkowe systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii - porównanie systemu taryf gwarantowanych z systemem zielonych certyfikatów, "Polityka Energetyczna", Tom 11, Zeszyt 2.
 • Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2013 r. (2014), "Biuletyn URE" Nr 2 (88), 30.06.2014.
 • Surdej A. (2006), Determinanty regulacji administracyjnoprawnych w oddziaływaniu państwa na gospodarkę, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • termika.pgnig.pl/kogeneracja-gazowa/najważniejszeprojekty/blokga-zowo-parowy.
 • Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie (2012), Odpowiedź na uwagi Komisji Europejskiej do wniosku o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na lata 2013-2020 na modernizację wytwarzania energii elektrycznej (tzw. Wniosek derogacyjny) przekazywanego przez Polskę w dniu 30 września 2011 r. III etap pracy: " Opracowanie analiz i projektów dokumentów związanych z uzyskaniem przydziałów nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2 w latach 2013-2020", Warszawa, 24 kwiecień 2012 r.
 • Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.
 • Ustawa z 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym, Dz.U. z 2009 Nr 3, poz. 11.
 • Wytyczne do metodyki określania bezpłatnych przydziałów uprawnień. Dokument n°2 z wytycznymi dotyczącymi zharmonizowanej metodyki przydziału bezpłatnych uprawnień w EU ETS po 2012 r. (2011), Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Działania w Dziedzinie Klimatu, Dyrekcja B - Europejskie i Międzynarodowe Rynki Uprawnień, Wersja ostateczna wydana 14.04.2011, tłumaczenie robocze wykonane przez KASHUE.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171331371

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.