PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1991 | nr 99 | 182
Tytuł artykułu

Mechanizm regionalnej integracji gospodarczej w teorii i praktyce Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej

Warianty tytułu
Mechanism of the Regional Economic Integration in Theory and Practice of the European Economic Community
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca niniejsza poświęcona jest właśnie problematyce mechanizmu integracji, a mówiąc precyzyjniej konfrontacji teoretycznych koncepcji funkcjonowania mechanizmu z praktyczną działalnością EWG w sferze regulacji. Oznacza to, że zagadnienia integracji w sferze realnej zostały uwzględnione na tyle na ile istnieje współzależność między integracją w sferze regulacji i w sferze realnej. Związki te wynikają z faktu, iż zespalanie się struktur i zacieśnianie się więzi gospodarczych jest zazwyczaj lub przynajmniej winno być wynikiem polityki integracyjnej. Z drugiej strony procesy te silnie oddziaływują na kształt i przyjęte kierunki polityki regulacyjnej. (fragment tekstu)
EN
The problems of the economic integration have been the subject of numerous studies and research works for a long time but considerably less attention has been given to the detailed analysis of the integration process mechanism itself. Meanwhilee, the attempts at the realization of the economic and monetary union conception within the EEC have clearly proved that the mechanism of integration has become one of the most important problems the solution of which is conditioned by the practicability of the economic union formation. The present paper deals with the problems of the integration mechanism and, in particular, with the confrontation of the theoretical conceptions of the mechanism operation with the practical activities of the EEC in the sphere of control. The motif of the paper is the thesis that the integration is a complex and many-sided process. Thus, the tendency for it to expand both horizontally and vertically should be considered natural. The attainment of a definite stage of development somehow or other generates the aspiration after the next stage which, in terms of quality, is a higher phase of the economic bond development. This is why the mechanism of integration requires the repeated modernization of the means of control as the forms of ties between the participants of that process stimulate, with various force, the transition to the next stages of development. The paper consists of three chapters and their arrangement results from the assumed conception. Chapter 1 is essentially the discussion of the total integration mechanism including the spheres of politics, economy, and all kinds of relations between the societies, of the integrating countries. Attention has been focused on the critical analysis of the three basic directions in the research: pluralism, functionalism and neofunctionalism, and federalism. Chapter 2 deals with the market mechanism in theory and practice of the EEC, i.e. the mechanism functioning in the commodity market and production factors markets. It is discussed by means of drawing a comparison between the ideas of the neoliberal theory and those of the current called regionalism and the real mechanism functioning in the EEC markets. Chapter 3 includes the deliberations on the mechanism of the co-ordinated and supranational integration. The co-ordinated integration means a group of tools assisting the market mechanism and including the common agricultural policy, financial policy, and the co-ordination of currency policy. The sphere of the supranational control includes the co-ordination of economic policy and harmonization of industrial, power, transport, and regional policies. The last problems raised in this chapter is the discussion on the model of the economic union and the political activities undertaken in this respect. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Bibliografia
 • Allais M., L' europe unie: Route de la prosperite, Paris 1960.
 • Aitken N.D., The Effects of the EEC and EFTA on European Trade: A Temporal Cross-Section Analysis, American Economic Review, December 1973.
 • Antonowska-Bartoszewicz J., Integracja rynków kapitałowych w EWG a stosunki kredytowe Wschód-Zachód, IF, Warszawa 1979.
 • Aron R., Problems of European Integration, Lloyds Bank Review 1953, nr 28.
 • Balassa B., The Theory of Economic Integration, London 1962.
 • Bień A., Optymalny obszar walutowy. Teoria i praktyka, Warszawa 1988.
 • Bożyk P., Ekonomiczne mechanizmy integracji międzynarodowej, "Handel Zagraniczny" 1972, nr 1.
 • Bracewell-Milnes B., Economic Integration in East and West, London 1376.
 • "Bulletin of the European Communities"-różne numery.
 • Brugmans M., L' Idée européenne 1918-1965, Bruges 1965.
 • Cantori L.J., Spiegel S.L., The Analysis of Regional International Politics: The Integration Versus the Empirical Systems Approach, "International Organization" 1975, nr 1.
 • Chęciński M., Metody i formy gospodarczej integracji państw kapitalistycznych, "Ekonomista" 1967, nr 3.
 • Ciamaga L., Podział pracy w przemyśle krajów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, KPZK PAN, Studia, Warszawa 1969, t, XXX.
 • Ciamaga L., Polityka przestrzennego zagospodarowania krajów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Warszawa 1972.
 • Ciamaga L., Polityka ekonomiczna Europejskiej Wspólnoty gospodarczej. Doświadczenia i perspektywy, Warszawa 1977.
 • Ciamaga L., Landau P., Pastusiak L., Sonnenfeld R., Integracja zachodnioeuropejska , PISM, Warszawa 1970.
 • Coffey P., Europe and Money, London 1977.
 • Coffey P., The External Economic Relations of EEC, London 1978.
 • Coffey P., The European Monetary System - Past, Present and future, Dordrecht 1984.
 • "Community Report"- różne numery.
 • Corden W.M., Economics of Scale and Customs Union Theory, "Economic Journal", May 1972.
 • Corden W.M., Customs Union Theory and Nonuniformity of Tariffs, "Journal of International Economics", February 1976.
 • Czekańska H., Pozataryfowe instrumenty protekcjonizmu, "Handel Zagraniczny" 1985, nr 10.
 • Czepurko A., Problemy efektów unii celnej, "Zeszyty Naukowe", SGPiS, Warszawa 1971, nr 78.
 • Czepurko A., Cło w handlu międzynarodowym, Warszawa 1972.
 • Dahlberg K.A., Regional Integration, The Neo-functional versus a configurative Approach, "International Organization" 1977, nr 1.
 • Deutch K.W., Political Community and the North Atlantic Area, Princeton 1957.
 • Deutch K.W., Nerves of Geoverment, Hew York 1963.
 • Deutch K.W., Integration and Arms Control in European: A Summary Report, "American Political Science Review" 1966, nr 2.
 • Drabowski E., Pieniądz międzynarodowy, Warszawa 1988.
 • Duchacek D., Comparative Federalism, the Territorial dimension of politics, New York 1970.
 • Economic Divergence in the European Community, London 1981.
 • Economic Integration: Concepts, Theories and Problems, Budapest 1977.
 • Economic Integration in Europe, London 1969.
 • Economic integration. Worldwide, Regional, Sectoral, London 1978.
 • Economic Report of President, Washington D.C., February 1988.
 • Ekart-Scharner H.A., A Robust System, Intereconomics, March-April 1989.
 • Ekonomiczne i polityczne mechanizmy integracji kapitalistycznej Wrocław 1976.
 • Eleventh Report on Competition Policy, Brussels-Luxembourg 1982.
 • Europas Wirtschaftseinheit von Morgen, Baden-Baden 1960.
 • "European Community"- różne numery.
 • "European Documentation"- różne numery.
 • European Economic Integration, Amsterdam 1975.
 • European Economic Integration and Monetary Unification, Commision, Brussels 1973.
 • "European Economy"- różne numery.
 • "European File"- różne numery.
 • Europejska Wspólnota Gospodarcza. Wybór dokumentów. Cz. I i II, PISM, Warszawa 1974.
 • Fifteen Years of the Community Policy, Brussels 1974.
 • "Financial Times"-różne numery.
 • France, Germany and the Western Alliance: A Study of Elite Attitudes on European Integration and World Politics, New York 1967.
 • Friedrich C.J., International Federalism in Theory and Practice: Systems of Integration the International Communities, Princeton 1964.
 • Friedrich C.J., Trends of Federalism in Theory and Practice, New York 1968.
 • Granet T., A French View, Intereconomics, March-April 1989.
 • Gehrels F., Customs Unions from a Single Country View Point, Review of Economic Studies, 1956-1957, v. XXIV.
 • Giersch H., Economic Union between Nations and the Location of Industries, Review of Economic Studies, 1949-1950, v, XVII.
 • Gleske L., Monetary Integration Has Made Progress, Intereconomics March-April 1989.
 • Gołembski F., Funkcjonalizm - koncepcja pokojowego ładu światowego (w ujęciu D. Mitrany'ego). "Studia Nauk Politycznych" 1975, nr 3.
 • Gotz-Kozierkiewicz D., Podatki w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, Warszawa 1975.
 • Grabska W., Koncepcja i praktyka integracji w EWG, Warszawa 1988.
 • "Green-Europe"- rożne numery.
 • Guzek M., Istota i cel integracji gospodarczej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1969, nr 1.
 • Gwiazda A., Funkcjonalizm i neofunkcjonalizm w teorii stosunków międzynarodowych, "Studia Nauk Politycznych" 1978, nr 2.
 • Hass E.B., Beyond the Nation-State, Functionalism in International Organization, Stanford 1964.
 • Hass E.B., The Uniting of Europe, (2-nd ed.), Stanford 1968.
 • Haber A., Doktryna integracyjna NRF, Wrocław 1968.
 • Hansen R.D., European Integration, "International Organization 1973, nr 2.
 • Harmonization of National Economic Policies under Free Trade, Toronto 1967.
 • Harrison R.J., Europe in Question. Theories of Regional International Integration, London 1974.
 • Hausner J., Wpływ nierównomierności rozwoju gospodarczego na przebieg procesu integracji krajów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, AE, Kraków 1980 (praca doktorska).
 • Hay P., Federalism and Supranational Organizations, Patterns for New Legal Structures, London 1969.
 • Héroud G., Lesprincipes de federalisme et la fédération Eurapéenne, Paris 1968.
 • Industrial Policy in the Community. Memorandum from the Commission to the Counsil, Brussels 1970.
 • Inglehart R., An End to European Integration?, "American Political Science Review" 1967, nr 1.
 • Integration europénne et réalité économique, Semaine de Bruges 1964, Bruges 1964.
 • International Economic Integration, Selected Readings, Harmondsworth 1972.
 • International Organization, A Conceptual approach, New York 1973.
 • International Political Communities, An Anthology, New York 1966.
 • International Regionalism, Readings, Boston 1968.
 • Kamecki Z., Pojęcie i typy integracji gospodarczej, "Ekonomista" 1967, nr 1.
 • Kaplan M., Systems and Processes in International Politics. New York 1957.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Liberalizacja handlu światowego na forum GATT, "Handel Zagraniczny" 1981, nr 3.
 • Kitzinger U., The European Common Market and Community, London 1967.
 • Krause L.B., The Common Market. Progress and controversy, New York 1964.
 • Krauss M.B., Recent Developments in Customs Union Theory: An Interpretative Survey, "Journal of Economic Literature", June 1972.
 • Kreinin M.E., On the Dynamics Effects of Customs Union, "Journal of Political Economy" April 1964.
 • Kreinin M.E., Effects of the EEC on Imports on Manufactures, "Economic, Journal" September 1972.
 • Kreinin M.E., Static Effects of the EC Enlargement on Trade Flows on Manufactured Products, "Kyklos" 1981, v. 34.
 • Kwilecki A., Idea zjednoczenia Europy, Poznań 1969.
 • Lindberg L.N., The Political Dynamics of European Economic Integration, Stanford 1963.
 • Lindberg L.N., Scheingold S.A., Europe's Would-be Polity: Patterns of Change in the European Community, New Jersey 1970.
 • Liosey R.G., The Theory of Customs Unions. Trade Diversion and Welfare, "Economic" February 1957.
 • Lipsey R.G., The Theory of Customs Unions. A General Equilibrium Analysis, London 1970.
 • Lipsey R.G., Lancaster K.J., The General Theory of the Second Best, "Review of Economic Studies", 1956-1957, v. XXIV.
 • Lutkowski K., Problemy unii monetarnej w ramach EWG, Warszawa 1974.
 • Lutz Ch., Die Technische lüke zwischen den USA und Europa, Zürich 1968.
 • Machlup F., Integracja gospodarcza - narodziny i rozwój idei, Warszawa 1986.
 • Mackay R.W.G., Towards a United States of Europe, London 1969.
 • Magnifico G., European Monetary Unification, London 1973.
 • Major R.L., Hays S., Another Look at the Common Market, National Institute Economic Review, November 1970.
 • Makeover H., Morton G., A Contribution towards a Theory of Customs Unions, "Economic Journal" March 1953.
 • Mally G., The European Community in Perspective. The New-Europe, the United states and the World, Massachusetts, Lexington 1973.
 • Marc A., Europe: Terre Décisive, Paris 1959.
 • Marchal A., L'Europe Solidaire, Paris 1965.
 • Marchal A., L'intégration teritoriale, Paris 1965.
 • Mays D.G., The Effects of European Integration on Trade, "Journal of Common Market Studies" September 1976.
 • Mc Kinnon R.I., Optimum Currency Areas, "American Economic Review" September 19-53.
 • Meade J.E.,The Theory of Customs Unions, Amsterdam 1955.
 • Medium-term economic policy programme, "Information Economic and Financial" 1976, nr 165.
 • Memorandum from Commission on the Technological and Industrial Policy Programme, Brussels 3 May 1973.
 • Mennes L.B.M., Planning economic integration among developing countries. Rotterdam 1973.
 • Michaely M., The Assumptions of Jacob Viener's Theory of Customs Unions, "Journal of International Economy" February 1976.
 • Michałowska-Gorywoda K., Klawe A., Zimny Z., Europejska Wspólnota Gospodarcza. Założenia, rzeczywistość, perspektywy, Warszawa 1981.
 • Międzynarodowa integracja gospodarcza krajów EWG i RWPG a procesy globalizacji stosunków międzynarodowych. Podobieństwa i różnice, UŁ, Łódź 1984.
 • Miklaszewski S., Wybrane zagadnienia teorii unii celnej, "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe", Studia z historii myśli ekonomicznej, 1978, nr 26.
 • Miklaszewski S., Polityka regionalna Wspólnego Rynku, "Zeszyty Naukowe AE Kraków" 1981, nr 134.
 • Miklaszewski S., Uwagi o stanie teorii integracji w literaturze zachodniej, "Folia Oeconomica Cracoviensia" 1984, v. XXVIII.
 • Miklaszewski S., Państwa EWG wobec nowego 'wyzwania' technologicznego, "Folia Oeconomica Cracoviensia" 1987, v. XXX.
 • Miklaszewski S., Niemiec D., Wojtyna A., Problemy międzynarodowego podziału pracy w rolnictwie krajów europejskich, PISM, Kraków 1981 (maszynopis powielony).
 • Mitrany D., A Working Peace System. An Argument for the Functional Development of International Organization, New York 1944.
 • Monetary Problems of International Economy, Chicago 1969.
 • Mundell R.A., A Theory of Optimum Currency Areas, American Economic Review, September 1961.
 • Muńko A., Współczesne tendencje protekcjonizmu rozwiniętych krajów kapitalistycznych, "Handel Zagraniczny" 1983, nr 1.
 • Muńko A., Rybowski W., Realizacja polityki protekcjonizmu rozwiniętych krajów kapitalistycznych w warunkach postępującej liberalizacji handlu międzynarodowego, "Kapitalizm" 1982, nr 2.
 • Nye J.S., Comparing Common Markets, A Revised Neofunctionalist Model, "International Organization" 1970, nr 4.
 • Olszewski L., Francuskie teorie międzynarodowej integracji ekonomicznej, WSE, Wrocław 1970 (praca doktorska).
 • Onida F., The Theory and Policy of Optimum Currency Areas and their Implication for the European Monetary Union, Leyden 1972.
 • Park F., Richardson J., Why Europe Lags Behind, Science and Technology, May 1968.
 • Pelkmans J., The Process of Economic Integration, Tilburg 1975.
 • Pelkmans J., Market Integration in the European Community, Hague 1984.
 • Pentland Ch., International Theory and the European Integration, New York 1973.
 • Perroux F., L Intégration et l'échec de la théorie traditionelle des échanges extérieurs, "Economic Appliqué" 1968, nr 2.
 • Prewo W.E., Integration Effects in EEC. An Attempt at quantification in a general equilibrium framework, "European Economic Review" 1974, nr 5.
 • Procesy integracyjne w systemie współczesnego kapitalizmu, Poznań 1973.
 • Procesy międzynarodowej integracji ekonomicznej krajów EWG i RWPG. Podobieństwa i różnice, UŁ, Łódź 1980.
 • Procesy międzynarodowej integracji regionalnej w gospodarce światowej, UŁ, Łódź 1986.
 • Programowanie gospodarcze w krajach Europy Zachodniej, Warszawa 1972.
 • Puchala D., Integration and Disintegration in Franco-German Relations 1954-1965, "International Organization" 1970, nr 2.
 • Regional Integration, Theory and Research, Cambridge 1971.
 • Regional Policy in the European Community, "Community Topics" June 1965, nr 24.
 • Ragions of Europe, Brussels 7-th January 1981.
 • Report of the Study Group "Economic and Monetary Union 1980", Brussels, March 1975.
 • Report on Economic and Monetary Union in the European Community, Brussels 12-th April 1989.
 • Report to the Counsil and the Commission on the realization by Stages of Economic and Monetary Union in the Community, Luxembourg October 1970.
 • Research and Development, Public Financing of Research and Development in the Community Countries 1967-1970, Brussels 1971.
 • Russett B., Transactions, Community and International Political Integration, "Journal of Common Market Studies", March 1971.
 • Rutkowski J., EWG a międzynarodowy ruch kapitału, Warszawa 1969.
 • RWPG-EWG. Realia i perspektywy, PISM, Warszawa 1970.
 • Rybowski M., Integracja gospodarcza EWG. Stopień zaawansowania, perspektywy, "Zeszyty Naukowe", UG, Rozprawy i monografie, Gdańsk 1984, nr 53.
 • "Rynki Zagraniczne"- różne numery.
 • Samuelson P., International Trade and the Equalisation of Factor Prices, "Economic Journal" June 1948.
 • Samuelson P., International Factor-Price Equalisation Once Again, "Economic Journal" June 1949.
 • Sannwald R., Stohler J., Economic Integration. Theoretical Assumptions and Consequences of European Unification, Princeton 1959.
 • Schmiegelow M., System Change or System Maintenance. Problems of Functionalism in European Monetary Integration, UCL Institut des Sciences Politiques et Socials, Louvain La Neuve, Mai 1978.
 • Schmitter Ph. , Three Neo-Functional Hypotheses about International Integration, "International Organization" 1969, nr 1.
 • School R.B., International Investment Position of the United States in 1985, "Survey of Current Business" June 1986, nr 6.
 • Scitovsky T., Economic Theory and Western European Integration, London 1958.
 • Seventh Report on Policy, Brussels-Luxembourg 1978.
 • : Śliwiński W., Kapitalizm wielonarodowy. Przesłanki i bariery integracji gospodarczej, Warszawa 1976.
 • Sołdaczuk J., Integracja gospodarcza we współczesnym kapitalizmie, Warszawa 1963.
 • Spinelli A., The Eurocrats, Conflict and Crisis in European Community, Baltimore 1966.
 • Stymulatory rozwojowe w procesach integracyjnych krajów EWG i RWPG, UŁ, Łódź 1982.
 • Swann D., The Economics of the Common Market, Harmondsworth 1972.
 • Taylor P., The Concept of Community and European Integration Process, "Journal of Common Market Studies" December 1969.
 • The Development of European Capital Harket, EC Commission, Brussels - November 1966.
 • The Economic consequences of the size of Nations, London 1960.
 • The Economics of Europe. What the Common Market Means for Britain, London 1971.
 • The Economics of Integration. A book of readings, London 1973.
 • "The Economist"- różne numery.
 • The European Challenge-1992. The Benefits of a Single Market, Wildwood House 1988.
 • The European Community and the United States, Europe Information, "External Relations" May 1982, nr 57.
 • The European Community in the World, Rotterdam 1972.
 • The Export Credit Financing System in DECD Member Countries, DECD, Paris 1987.
 • The Integration of Political Communities, Philadelphia 1964.
 • The Social Theories of Tolcatt Parsons, E. Cliffs, Prentice Hall 1961.
 • Tinbergen J., International Economic Integration, Amsterdam 1954.
 • Tinbergen J., The Impact of European Economic Community on third Countries, Bruges 1960.
 • Tinbergen J., International Economic Integration, Amsterdam 1965.
 • Towards European Economic Recovery in the 1980-s, European Parliament, Working Documents 1983-1984, 31 August 1983.
 • Truman E.M., The European Economic Community. Trade Creation and Trade Diversion, Yale Economic Essays, Spring 1969.
 • Ugeux G., Europe Sans Frontiers: The Integration of financial Markets, "The Royal Bank of Scontland Review" June 1989, nr 162.
 • Vaubel R., Real Exchange - Rate Changes in the European Community. A new approach to the determination of optimum currency areas, "Journal of International Economics" 1978, nr 8.
 • Verdoorn P.J., Van Bochove C.A., Measuring Integration Effects: A Survey, "European Economic Review" October 1972, v. 3.
 • Viner J., The Customs Union Issue, New York 1950.
 • Walter J., The European Common Market. Growth and Patterns of Trade and Production, New York 1967.
 • Weiller J., Les degrés de 1'intégration et les changes d'une 'zone de cooperation' internationale. "Revue Economiqueˮ, Marc 1958.
 • Wheare K.C., Federal Government, London 1953.
 • White Paper on Completing the International Market, The Commission of EC, Brussels 1985.
 • Wierzbicki W., Proces integracji krajów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, WSE, Kraków 1967.
 • Williamson J., Bottrill A., The impact of Customs Unions on Trade in Manufactures, "Oxford Economic Papers" November 1971.
 • Wojtyna A., Finansowanie wspólnej polityki rolnej jako czynnik hamujący przebieg procesów integracyjnych w krajach EWG, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1980, nr 4.
 • Wojtyna A., Znaczenie sektora rolnego w procesie integracji gospodarczej państw EWG, AE, Kraków 1981 (praca doktorska).
 • Wojtyna A., Teoria optymalnych obszarów walutowych i jej adekwatność na obecnym etapie integracji, "Przegląd Stosunków Międzynarodowych" 1983, nr 4.
 • Wojtyna A., Możliwość koordynacji polityki fiskalnej w ranach DECD, Kraków 1989 (maszynopis).
 • Z problemów integracji gospodarczej. Ameryka Łacińska, Warszawa 1568.
 • Żurawicki L., Polityka regionalna w EWG, "Gospodarka Planowa" 1974, nr 11.
 • Bank for International Settlements, Fifty-Seventh Annual Report, Basle 1987.
 • Bank for International Settlements, Fifty-Eight Annual Report, Basle 1988.
 • Basic Statistics of the Community 1971, SOEC 1971.
 • Basic Statistics of the Community 1980, SOEC 1980.
 • Community of Ten in figures, Europe Information, External Relation, December 1980.
 • European Investment Bank, Annual Report 1986, Luxembourg 1987.
 • Eurostat Review 1970-1979, Luxembourg 1981.
 • Eurostat Review 1976-1985, Luxembourg 1987.
 • Eurostat Review 1977-1986, Luxembourg 1988.
 • External Trade, Monthly Statistics 1989, nr 6.
 • Foreign Trade, Monthly Statistics 1971, nr 12.
 • International Trade 1979-80, GATT Geneva 1980.
 • International Trade 1983/84, GATT Geneva 1984.
 • International Trade 1986/87, GATT Geneva 1987.
 • International Trade 1987/88, GATT Geneva 1988.
 • Regions Statistical Yearbook 1986, Luxembourg 1988.
 • Rocznik Statystyki Międzynarodowej 1984, GUS Warszawa 1985.
 • Year Book of Labour Statistics 1986, ILO Geneva 1986.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171331637

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.