PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 32 Mikroekonomiczne i makroekonomiczne uwarunkowania sprawności procesów zarządzania przedsiębiorstwami | 125--141
Tytuł artykułu

Wielowymiarowe podejście do zmian zasad (polityki) rachunkowości sektora bankowego w sytuacji kryzysowej

Warianty tytułu
Multidimensional Approach to the Changes of the Principles (Politics) of the Accountancy of the Banking Sector in the Critical Situation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł zawiera zestawienie obowiązujących przepisów w skali makroekonomicznej (tzn. na poziomie Unii Europejskiej, państwa) i mikroekonomicznej (ustalanych w podmiotach gospodarczych), dotyczących polityki rachunkowości dla jednostek Prawa bankowego. Badaniom zostały poddane rozwiązania stosowane w 2010 r. przez wybrane banki komercyjne (WBK Bank Zachodni, DZ Bank Polska SA i Kredyt Bank SA). Jednak w dziedzinach, w których występują luki prawne czy inny poziom wiedzy specjalistycznej kadry menedżerskiej bądź różne doświadczenia branżowe, przedstawiane reguły czy metody związane z zasadami rachunkowości mogą być odmienne.(abstrakt oryginalny)
EN
The study offers the composition of the valid recipes relating to the politics of accountancy for the banking law firms in the EU scale and national one. Moreover, applied solutions were studied for the realization put aims investigations by chosen commercial banks in 2010 (WBK Bank Zachodni, DZ Bank Polska SA i Kredyt Bank SA). In the fields where we have legal lacks, non-uniform interpretation of the banking and accountancy law or the different level of the knowledge of specialist manager personnel in commercial banks or different trade experiences, applied solutions connected with the introduced principles of accountancy could be different.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • A.D., Złe kredyty w polskich bankach: rekordowa wartość długów trafiła do windykatorów, "Dziennik. Gazeta Prawna", 28.10.2011, http://forsal.pl/artykuly/560988,zle_kredyty_w_polskich bankach rekordowa wartosc dlugow trafila do windykatorow.html [2.11.2011].
 • Gadomski W., Pytania o kryzys, Obserwatorfinansowy.pl, 15.10.2011, http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/10/15/kryzys-swiatowy-pytania-przyczyny-ratowanie-strefy-euro/?k=analizy [2.11.2011].
 • Mity związane z Rekomendacją T, KNF, 4.03.2010.
 • Niewiadoma M., Problems of the cost accounting in banking sector, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji 2012. Part II", red. J. Chluska, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2012.
 • Niewiadoma M., Wpływ zmian polityki rachunkowości na entropię sektora bankowego w warunkach kryzysu, w: Zawartość informacyjna polityki rachunkowości wybrane problemy, red. H. Żukowska, B. Sawicka, Wyd. KUL Jana Pawia II, Lublin 2012.
 • Praktyczny przewodnik po MSSF, Deloitte, Warszawa 2012.
 • Raport roczny 2010 WBK Banku Zachodniego, http://www.bankier.pl/static/att/emitent/2011-03/ SABR2010_pol_201103020000166884.pdf [2.11.2011 ].
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1136/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1, Dz.Urz. UE z 2009 r., L 311/6.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 243/2010 z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Zmian do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Dz.Urz. UE L 77/33.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 633/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgod- nie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji IFRIC 14 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, Dz.Urz. UE z 2010 г., L 186/10.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich, Dz.U. z 2009 r. nr 226, poz. 1824.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Dz.U. z 2001 r. nr 149, poz. 1674 z późn. zm.
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010 Grupy Kapitałowej DZ Bank Polska SA, http://slimak.onet.pl/_m/nb/biznes/20110316/164645/skonsolidowane_sprawozdanie_finanso- we za rok_2010.pdf [2.11.2011].
 • Sprawozdanie finansowe Kredyt Banku SA sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2010 r., http://slimak.onet.pl/rn/nb/biznes/20110225/073851 /sprawozdanie jednostkowe_2010.pdf [30.10.2011].
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. Prawo bankowe, Dz.U. z 2004 r. nr 91, poz. 870 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, Dz.U. z 2004 r. nr 213, poz. 2155.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171331831

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.