PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 6 | nr 1 | 5--31
Tytuł artykułu

Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce w ramach wspólnych ram strategicznych Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Development of Agriculture and Rural Areas in Poland under the Common Strategic Framework of European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zwiększenie dynamiki i konkurencyjności europejskiego sektora rolnego i skuteczna realizacja strategii "Europa 2020" i jej wizji stymulowania rozwoju zrównoważonego, bazującego na wiedzy i innowacjach wiąże się nierozerwalnie z celami określonymi we Wspólnych Ramach Strategicznych". W realizacji tych wyzwań swoje kluczowe miejsce zajmuje nauka i transfer wiedzy, za który na obszarach wiejskich w znacznej mierze odpowiada doradztwo rolnicze. Priorytety wyznaczone w strategii "WPR w kierunku 2020 roku" jednoznacznie wskazują strategicznie ważną rolę jaka została przypisana systemowi doradztwa rolniczego (Farm Advisory System - FAS), którego obszar działania nierozerwalnie związany jest z transferem wiedzy i innowacji. Istniejący w Polsce stan organizacyjny nauki, doradztwa rolniczego i transferu wiedzy oraz uwarunkowania prawne i finansowe działalności naukowej i innowacyjnej, których efekty powinny wspierać rozwój gospodarczy jak dotychczas nie spełniają oczekiwań. Przedstawione wnioski wskazują kierunki koniecznych zmian systemowych, które umożliwią bardziej efektywny proces wdrażania rozwiązań innowacyjnych w sektorze rolno-spożywczym i usługach działających na obszarach wiejskich.(abstrakt oryginalny)
EN
Accelerating growth and competitiveness of the European agriculture and an effective implementation of the "Europe 2020" strategy and its vision of stimulating sustainable development, based on knowledge and innovation is inextricably linked with the objectives of the "Common Strategic Framework". Science and transfer of knowledge play a key role in implementing these challenges, which in rural areas are largely the responsibility of agricultural advisory services. The priorities identified in the strategy "CAP towards 2020" clearly indicate strategically important role that has been assigned the Farm Advisory System (FAS), whose activities are intricately connected with the transfer of knowledge and innovation. In Poland, the status of science, advisory services and knowledge transfer and the legal and financial considerations of science and innovation activities, which should promote economic development have, as yet, not met expectations. Conclusions indicate directions of the necessary system changes that will allow a more efficient process for innovation implementation in the agro-food sector and services in rural areas. (original abstract)
Rocznik
Tom
6
Numer
Strony
5--31
Opis fizyczny
Twórcy
 • Komisja Europejska
Bibliografia
 • 1. Chyłek E.K. (2012), "Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich w ramach polityki rolnej" ss. 279 . Agencja Reklamowo-Wydawnicza, Warsawa.
 • 2. Poczta W., Czubak W., Pawlak K. (2009), Zmiany w wolumenie produkcji i dochodach rolniczych w warunkach akcesji Polski do UE, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 4.
 • 3. Pawlak K., Poczta W. (2010), Potencjał polskiego rolnictwa pięć lat po akcesji Polski do UE jako przesłanka jego konkurencyjności, Wieś i Rolnictwo nr 1.
 • 4. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego i Komitetu Regionów WPR do 2020 r.: Sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi.
 • 5. eur-lex.europa.eu
 • 6. ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/.../index_ en.htm
 • 7. eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode...el... Inicjatywa Wspólnego Planowania - Joint Programming Initiatives (JPIs).
 • 8. Ustawa z 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2004 r. Nr 251, poz. 2507 z późn. zmianami)
 • 9. Ustawa z 1995 roku o izbach rolniczych (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3, z późn. zm.)
 • 10. www.proinno-europe.eu/.../european-innovation-... European Innovation Scoreboard, 2008.
 • 11. Złożony wskaźnik innowacyjności (SII) w: European Innovation Scoreboard 2008 - 2009, s. 5-7.
 • 12. Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Bruksela, dnia 12.10.2011. KOM(2011) 627 wersja ostateczna.
 • 13. Wniosek Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej, Bruksela KOM (2011)628/3.
 • 14. European innovation Partnership (EIP) "Agricultural Productivity and Sustainability".
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171332257

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.