PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 22 (2) Zarządzanie strategiczne : Quo vadis? | 205--221
Tytuł artykułu

Organizacja sieciowa jako przedmiot zainteresowań nauk o zarządzaniu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Network Organization as a Subject of Interest of Management Studies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmiany zachodzące w otoczeniu społecznym i gospodarczym sprawiły dynamiczny rozwój powiązań sieciowych przedsiębiorstw. Przewiduje się, że w przyszłości organizacje sieciowe mogą nawet zdominować gospodarkę. Naturalną konsekwencją rozwoju sieci i organizacji sieciowych jest wzrost zainteresowania badaczy tą tematyką. W poniższym artykule autorki starają się przybliżyć istotę i cechy organizacji sieciowej oraz dokonać przeglądu wybranych badań krajowych i zagranicznych, dotyczących tej problematyki. (abstrakt oryginalny)
EN
Changes in the social and economic environment contributed to the dynamic development of business networking. It is expected that in the future, network organizations may even dominate the economy. A natural consequence of the development of networks and network organizations is the increase of researchers' interests in the subject. In this article the authors are trying to explain the essence and characteristics of network organization and make a review of selected national and international research concerning this issue. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • [1] Austin A., Teoria sieci i teoria rozwoju w zarządzaniu organizacjami świadczącymi usługi publiczne,/w:/ (red.) J. Skalik, A. Barabasz, Współczesne przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • [2] Badanie potencjału rozwoju gospodarczych sieci powiązań, w tym inicjatyw klastrowych w Wielkopolsce, (red.) Jankowska B., Raport Końcowy w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego, Poznań 2009.
 • [3] Baker W. E., The Network Organization in Theory and Practice, w: Network Organizations (red.) N. Nohria, B. Eccles, Harvard Business School Press, Cambridge 1992.
 • [4] Baran R., Siła przetargowa przedsiębiorstwa a efektywność jego działalności marketingowej, Wyd. SGH, Warszawa 2009.
 • [5] Bin Chen, Assessing Interorganizational Networks for Public Service Delivery A Process-Perceived Effectiveness Framework, "Public Performance & Management Review" 2008, Vol. 31, No. 3
 • [6] Bin Chen, E.A. Graddy, The Effectiveness of Nonprofit Lead-Organization Networks for Social Service Delivery, "Nonprofit Management & Leadership" 2010, Vol. 20, No. 4.
 • [7] Blażlak R., Struktury sieciowe a innowacyjność przedsiębiorstw, /w:/ Klastry w gospodarce regionu, (red.) K. Owczarek, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010.
 • [8] Brzóska J., Modele strategiczne przedsiębiorstw energetycznych, Wyd. Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice 2007.
 • [9] Castells M., Galaktyka Internetu, Rebis, Poznań 2003.
 • [10] Castells M., The Rise of the network Society, Blackwell Publishers, Oxford 2000.
 • [11] Ciechomski W., Koncentracja handlu w Polsce i jej implikacje dla strategii konkurowania przedsiębiorstw handlowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2010.
 • [12] Cygler J., Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i konkurencyjne, OW SGH, Warszawa 2009.
 • [13] Czakon W., Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2007.
 • [14] Czakon W., Koordynacja sieci - wieloraka forma organizacji współdziałania, Przegląd Organizacji, Nr 9/2008.
 • [15] Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • [16] Dwojacki P., Nogalski B., Tworzenie struktur sieciowych jako wynik restrukturyzacji scentralizowanych przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji, Nr 4/1998.
 • [17] Frąckiewicz E., Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w marketingu przedsiębiorstw na rynku sieciowych powiązań, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 • [18] Frączkiewicz-Wronka A., Efektywność sieci jako czynnik krytyczny rozwoju organizacji realizujących usługi społeczne, /w:/ Zmiana warunkiem sukcesu. Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw, (red.) J. Skalik, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • [19] Fulop L., A Study of Government-Funded Small Business Networks in Australia, "Journal of Small Business Management" 2000, Vol. 38, Iss. 4.
 • [20] Gorynia M., Jankowska B., Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
 • [21] Górzyński M., Pander W., Koć P., Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesowego, PARP, Warszawa 2006.
 • [22] Ing-Shane Yung, Hung-Wen Lee, Ming-Hong Lai, Competitive advantages created by a cluster collaboration network for supplier management in notebook PC production, "Total Quality Management" 2009, Vol. 20, No.7.
 • [23] Jarillo J. C., Strategic Networks. Creating the Borderless Organization, Butterworth- Heinemann, Oxford 1995.
 • [24] Järvensivu T., Rajala R., To Produce, Co-produce, Enable or Co-enable? The Art of Balancing Managerial Action in Inter-Organizational Networks, "International Journal of Business Administration" 2013, Vol.4, No. 1.
 • [25] Jurga A., Struktury sieciowe przyczynkiem kreowania wirtualnej organizacji przedsiębiorstwa, /w:/ Zarządzanie organizacjami gospodarczymi. Koncepcje i metody, (red. ) J. Lewandowski, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2005.
 • [26] Kenny B., Fahy J., Network resources and international performance of high tech SMEs, "Journal of Small Business and Enterprise Development" 2011, Vol. 18 No. 3.
 • [27] Latusek-Jurczak D., Zarządzanie międzyorganizacyjne, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 • [28] Lundberg H., Strategic networks for increased regional competitiveness: two Swedish cases, "Competitiveness Review: An International Business Journal" 2010, Vol. 20 No. 2.
 • [29] Łobejko S., Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • [30] Łobos K., Organizacje sieciowe, /w:/ Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, (red.) R. Krupski, PWE, Warszawa 2005.
 • [31] Łobos K., Organizacja sieciowa, /w:/ Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, (red.) K. Perechuda, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 2000.
 • [32] Malone T.W., Laubacher R.J., Johns T., Era hiperspecjalizacji, "Harvard Business Review Polska" lipiec-sierpień 2012.
 • [33] Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Organizacje sieciowe, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Nr 715/2006, Kraków 2006.
 • [34] Miller N., Besler T., Exploring Decision Strategies And Evaluations Of Performance By Networked and Non-networked Small U.S. Businesses, "Journal of Developmental Entrepreneurship" 2005, Vol. 10, No. 2.
 • [35] Mitrega M., Zdolność sieciowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstw, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2010.
 • [36] Morrisom A., Lynch P., Johns N., International tourism networks, "International Journal of Contemporary Hospitality Management" 2004, Vol. 16, No. 3.
 • [37] Nogalski B., Rozważania o modelach biznesowych przedsiębiorstw jako ciekawego poznawczo kierunku badań problematyki zarządzania strategicznego, /w:/ Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań, (red.) R. Krupski, Prace Naukowe WWSZiP, Wałbrzych 2009.
 • [38] Nogalski B., Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, /w:/ Krytycznie i twórczo o zarządzaniu, (red.) W. Kieżun, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 • [39] Olejczak-Kita K., Redundacja zasobów sieci, /w:/ Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw. Klastry - Alinse-Sieci, (red.) R. Borowiecki, T. Rojek, Fundacja UE w Krakowie, Kraków 2012.
 • [40] Olesiński Z., Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • [41] Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • [42] Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • [43] Piekarczyk A., Zieniewicz K., Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa 2010.
 • [44] Pierścionek Z., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2011.
 • [45] Provan K., Miliard H., A Preliminary Theory of Interorganizational Network Effectiveness: A Comparative Study of Four Community Mental Health System, "Administrative Science Quarterly" 1995, Vol. 40 Iss.1.
 • [46] Quinn J. B., Intelligent Enterprise. A Knowledge and Service based Paradigm for Industry, The Free Press, New York 1992.
 • [47] Robinson Sh., Stubberud H.A., Innovation Networks In European Small Businesses, "Proceedings of Academy of Studies in International Business" 2012, Vol. 12, No. 2.
 • [48] Sak-Skowron M., Sieci, sieci medyczne i efekty sieciowe w służbie zdrowia, "Master of Business Administration" 2009, Vol. 98, No.3.
 • [49] Seppo M., The Role Of Business Networks In The Internationalization Of Estonian Chemical Industry Enterprises, "University of Tartu - Faculty of Economics & Business Administration Working Paper Series" 2007, Iss.50.
 • [50] Sieci logistyczne, (red.) M. Ciesielski, Wyd. AE w Poznaniu, Poznan 2002.
 • [51] Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, (red.) J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • [52] Sopińska A., Determinanty zarządzania wiedzą w organizacjach sieciowych, /w:/ Współczesne przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka, (red.) A. Sopińska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 • [53] Sopińska A., Zasoby wiedzy w organizacjach sieciowych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 118, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 • [54] Sroka W., Determinanty konkurencyjności sieci aliansów, Master of Business Administration" 2008, Vol. 95, No. 6.
 • [55] Sroka W., Sieci aliansów. Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez współpracę, PWE, Warszawa 2012.
 • [56] Staszewska J., Rozwój przedsiębiorstw sieciowych w Polsce - perspektywy dla klasteringu, Przegląd Organizacji, Nr 11/2007.
 • [57] Street Ch., Cameron A.F., External Relationships and the Small Business: A Review of Small Business Alliance and Network Research, "Journal of Small Business Management" 2007, Vol. 45, No. 2.
 • [58] Świerżewski Ł., "Nowa normalność" w świecie biznesu, "Harvard Business Review Polska" lipiec-sierpień 2012.
 • [59] Turrini A., Cristofoli D., Frosini F., Nasi G., Networking Literature About Determinants Of Network Effectiveness, "Public Administration" 2010, Vol. 88, Iss. 2.
 • [60] Wai Fong Chua, H. Mahama, The Effect of Network Ties on Accounting Controls in a Supply Alliance: Field Study Evidence, "Contemporary Accounting Research" 2007, Vol. 24, No. 1.
 • [61] Wan Li, R. Veliyath, J. Tan, Network Characteristics and Firm Performance: An Examination of the Relationships in the Context of a Cluster, "Journal of Small Business Management" 2013, Vol. 51, No. 1.
 • [62] Westerlund M., Rajala R., Learning and innovation in inter-organizational network collaboration, "Journal of Business & Industrial Marketing 2010, Vol. 25, No.6.
 • [63] Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw. Klastry-Alianse-Sieci, (red.) R. Borowiecki, T. Rojek, Fundacja UE w Krakowie, Kraków 2012.
 • [64] Zarządzanie sieciami współdziałania w procesie budowy innowacyjnej organizacji i regionu, (red.) M. Nowicka-Skowron, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171332369

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.