PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 2 | 39--72
Tytuł artykułu

Analiza uwarunkowań prawnych i systemu finansowego, wspierającego prowadzenie badań naukowych przez przedsiębiorstwa - zagadnienia klastrowe

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest poświęcony prawnym aspektom wspierania badań naukowych podejmowanych w obrębie przedsiębiorstw. W ocenie autorki, działalność -rozwojowa (dalej: B+R) jest wspólnym mianownikiem dla działalności naukowej oraz gospodarczej, stanowi zasadniczy filar wzrostu innowacyjności, a ponadto przyczynia się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw i osiągnięcia ważnych celów społecznych. Z przedstawionych względów, w ostatnich latach, działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorców stała się przedmiotem zainteresowania zarówno prawodawcy krajowego, jak i unijnego. Mianowicie, w szeroko rozumianym materiale normatywnym można zauważyć tendencję do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki poprzez inicjowanie wzrostu nakładów sektora prywatnego na badania i rozwój oraz poprawę efektywności gospodarowania środkami publicznymi dedykowanymi sektorowi B+R. Poza zagadnieniami wstępnymi, praca składa się z pięciu zasadniczych części. Część pierwsza ma charakter teoretyczny i poświęcona jest wyjaśnieniu kluczowych dla podejmowanego zagadnienia pojęć, takich jak działalność badawcza, prace rozwojowe, badania naukowe, czy działalność innowacyjna, poprzez wskazanie oraz omówienie ich definicji legalnych. W drugiej i trzeciej części artykułu autorka analizuje podstawowe akty normatywne regulujące podejmowanie aktywności badawczo - naukowej przez przedsiębiorców oraz wskazuje potencjalne źródła ich finansowania ze środków publicznych. W tym celu omówiona zostaje działalność centrów badawczo-rozwojowych, instytutów badawczych, centrów naukowo - przemysłowych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, Centrów Polskiej Akademii Nauk, konsorcjów naukowych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz specjalnych stref ekonomicznych. Czwarta część artykułu porusza problematykę tzw. "bodźców" finansowych dla przedsiębiorców prowadzących działalność B+R. Pokrótce zostają omówione najważniejsze rozwiązania przyjęte na gruncie danin publicznoprawnych. Piąta, ostatnia część artykułu przybliża zagadnienie klastrów gospodarczych, ich celów i roli w rozwoju otoczenia biznesu. Konkluzją podjętych rozważań jest krótka diagnoza problemów i potrzeb przedsiębiorców zainteresowanych podjęciem szeroko rozumianej aktywności badawczej i naukowej. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
39--72
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Frascati Manual 2002: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Expérimental Development Manuel de Frascati, OECD 2002.
 • Główny Urząd Statystyczny, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008 - 2010, Informacja i Opracowania Statystyczne, Warszawa 2012, dostępne przez: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4997 _PLK_HTML.htm.
 • Główny Urząd Statystyczny, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006 2009, Informacja i Opracowania Statystyczne, Warszawa 2010, dostępne przez: http://www.stat.gov.pl/gus/nauka_technika _PLK_HTML.htm.
 • Klastry w województwie łódzkim, PARP, dostępne przez: http//www.parp.gov.pl/index/more/27897.
 • Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu europejskiego oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego - W kierunku bardziej skutecznego stosowania zachęt podatkowych na rzecz badań i rozwoju,{SEK(2006)1515} /* C0M/2006/0728 końcowy */
 • Komunikat Komisji EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna.
 • Méthode type proposée pour les enquętes sur la recherche et le développement expérimental, OECD 2002. Ministerstwo Gospodarki, Koncepcja klastra, dostępne przez: http://www.mg.gov.pl/node/11784.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.
 • Pomiar działalności naukowo-badawczej. Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. Podręcznik Frascati, OECD 2002.
 • Rozp. 800/2008 Rozporządzenia Komisji, E) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu, ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Dz. U. z 2004 Nr 254, poz. 2544 ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 roku w sprawie udzielania przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi, Dz. U.2006.226.1651.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1411.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na nauką na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. Nr 218, poz. 1438, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielania przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na promocją gospodarczą Polski Wschodniej, stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora, tworzenie i rozwój klastrów, tworzenie polityki rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Dz.U.2009.61.503.
 • Rozporządzenie Nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 maja 1924 roku o połączeniu, fuzji) Państwowych Instytucji Kredytowych w Bank Gospodarstwa Krajowego, Dz. U. Nr 46, poz. 477.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej, Dz. U. z 2006 r. Nr 190, poz. 1402.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, PKWiU) ,Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753.
 • Rozporządzenie Rady, WE) nr 1234/2007, Dz.U. L 299 z 16.11.2007.
 • Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r., Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz.979 ze zmianą z 2003 r., Dz.U. Nr137, poz.1304.
 • Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20 października 1994 r., Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, ze zm.
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, Dz. U. 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.
 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o Banku Gospodarstwa Krajowego, Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 594 ze zm.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 1985 roku o jednostkach badawczo rozwojowych, Dz. U. 2008 Nr 159, poz. 993 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, DZ. U. Z 2012 R., POZ. 572 ZE zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Dz.U. 2007 nr 59, poz. 404 z późn. zm. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku Narodowym Centrum Badań i Rozwoju , Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 616 ze zm.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych , Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618 ze zm.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Nauki, Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617 ze zm.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk , Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619 ze zm.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki, Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 ze zm.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki, Dz. U. z 2010 Nr 96, poz. 620 ze zm.
 • Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych, Dz. U. Nr 35, poz. 194 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 maja 2008 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730 ze zm.
 • Ustawa z dnia 4 marca 2005 roku o Krajowym Funduszu Kapitałowym, Dz. U. 2005 Nr 57, poz. 491 ze zm.
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych, Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.
 • Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych, Dz. U. Nr 35, poz. 195, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171332665

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.