PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 5 | nr 1 | 91--96
Tytuł artykułu

Współpraca samorządów gminnych i powiatowych z instytucjami wspierającymi rozwój turystyki w województwie lubelskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Cooperation of Communal and District Self-Governments with the Institutions Supporting the Development of Tourism in Lubelskie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie form i zakresu współpracy urzędów powiatowych (miasta) oraz urzędów gminy z instytucjami wspierającymi rozwój turystyki i przedsiębiorczości na obszarze województwa lubelskiego. Badania jedenastu urzędów powiatowych przeprowadzono wykorzystując indywidualny, standaryzowany wywiad prosty. Do badań sześćdziesięciu pięciu urzędów gminy wykorzystano ankietę pocztową. Ostatecznie uzyskano wyniki badań z dwudziestu sześciu jednostek. Współpraca między urzędami powiatowymi, a organizacjami wspierającymi rozwój turystyki i przedsiębiorczości przyjmuje formy finansowe oraz niefinansowe. Do najważniejszych należy zaliczyć: wspólne działania promocyjne w mediach, udostępnianie infrastruktury technicznej, nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi odpowiednikami organizacji pomocowych. Dość popularną formą pomocy ze strony urzędów powiatowych jest udostępnianie swoich zasobów majątkowych instytucjom, które są podmiotem analizy. Urzędy gminy są szczególnie aktywne w procesach ciągłej wymiany informacji, tworzeniu strategii i programów działania oraz podejmowaniu wspólnych działań rozwojowych. Niestety, gminy nie są aktywne w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych, które mogłyby umożliwić wykorzystywanie sprawdzonych, efektywnych wzorców działania bliźniaczych instytucji z zagranicy. Niespełna jedna trzecia urzędów powiatowych napotyka na bariery we współpracy z organizacjami wspierającymi rozwój turystyki i przedsiębiorczości. Wynikają one z obowiązujących uwarunkowań prawnych. Ograniczenia są także często związane z brakiem środków finansowych. Z perspektywy urzędów gminy za najważniejsze uznano bariery finansowe, brak aktywności ze strony jednostek otoczenia biznesu we współpracy z urzędami gminy oraz małe zainteresowanie mieszkańców rozwojem turystyki i przedsiębiorczości. Badania wskazują, że istotnym warunkiem skutecznej współpracy między gminnymi i powiatowymi jednostkami samorządu terytorialnego, a organizacjami przyczyniającymi się do rozwoju turystyki oraz przedsiębiorczości na terenie województwa lubelskiego jest uzyskanie potrzebnych środków finansowych, które mogą częściowo pochodzić z funduszy pomocowych UE, a także grantów i dotacji na rozwój turystyki i przedsiębiorczości. Szansą na skuteczniejszą współpracę, byłoby większe zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcia pracowników samorządowych, a także pracowników jednostek "otoczenia biznesu", którzy często nie są w stanie efektywnie ze sobą współdziałać.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to determine the forms and the extent of cooperation between poviat (cities) and commune offices and the institutions supporting the development of tourism and entrepreneurship in Lubelskie Voivodeship. The research within eleven poviat offices was conducted with the use of individual, standardized straight interview. The postal questionnaire was used to test sixty-five commune offices. Finally, results were obtained from twenty-six units. The cooperation between poviat offices and the institutions supporting the development of tourism and entrepreneurship takes financial and non-financial forms. The most important are: joint promotional actions in the media, providing the technical infrastructure, establishing contacts with foreign counterparts of aid organizations. Fairly popular form of help from the poviat offices is sharing their financial resources to the institutions that are the subject of analysis. Commune offices are particularly active in the process of continuous exchange of information, developing common strategies and action programs, and making joint development activities. Unfortunately, the communes are not active in establishing contacts abroad, which could allow to use the proven, effective action patterns of twinning institutions from abroad. Less than one third of poviat offices faces barriers in cooperation with the organizations supporting the development of tourism and entrepreneurship. They result from the current legal requirements. Restrictions are also often associated with the lack of funds. From the perspective of commune offices the most important were financial barriers, lack of activity on the part of the business environment in collaboration with commune offices and low interestof residents in the development of tourism and entrepreneurship. Research indicates that the important prerequisite for effective cooperation between the communal and poviat territorial self-government units and organizations contributing to the development of tourism and business in Lubelskie Voivodeship is to obtain the necessary financial resources, which may partly come from EU funds and grants and subsidies for development of tourism and entrepreneurship. The chance for more effective cooperation, it would be to involve in joint projects of local government employees and employees of "business environment", who often are not able to work together effectively.(original abstract)
Rocznik
Tom
5
Numer
Strony
91--96
Opis fizyczny
Twórcy
  • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Bibliografia
  • 1. Adamowicz M. (2003), Strategie rozwoju lokalnego, t. I, Aspekty instytucjonalne. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, s. 17.
  • 2. Kot J. (2003), Zarządzanie rozwojem gmin, a praktyka planowania strategicznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 100-102.
  • 3. Sikorska-Wolak I. (red.), (2004), Turystyka w rozwoju lokalnym. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, s. 10-57.
  • 4. Ziółkowski M., Goleń M. (2003), Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym. W: H. Sochacka-Krysiak (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 45.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171332909

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.