PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 2 Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku | 7--18
Tytuł artykułu

Zintegrowana efektywność polityki rozwoju regionalnego w okresie programowania 2014-2020

Warianty tytułu
Integrated Efficiency and Effectiveness of the 2014-2020 Regional Development Policy Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analiza opracowanego dla województwa opolskiego modelu efektywności zintegrowanej wydatkowania środków funduszy europejskich w latach 2004-2006 wykazała, iż nie w każdym wymiarze rozwoju interwencja ta była zbieżna ze strategicznymi celami rozwoju regionu. Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia oraz założenia nowego okresu programowania 2014-2020 obejmujące bogaty zestaw zasad, mechanizmów i narzędzi proefektywnościowych można wskazać na rosnące znaczenie ewaluacji efektywności wydatkowania środków unijnych. W tym kontekście można założyć, iż proponowana koncepcja efektywności zintegrowanej będzie stanowiła nadrzędną kategorię wspomagającą zarządzanie interwencją publiczną na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym po 2013 roku. Model taki powinien być oparty na wzajemnie się przenikających kryteriach, tj. paradygmacie sustainable development, komplementarności i podejściu terytorialnym, bazującym na koncentracji tematycznej, rezultatach i zasadzie warunkowości działań. (abstrakt oryginalny)
EN
The analysis worked out for the Opole Voivodeship model of integrated effectiveness of spending EU funds in the years 2004-2006 showed that not in every dimension of development that intervention was coherent with the region's development strategic goals. Taking into consideration the hitherto experience and assumption of the new programming period of 2014-2020 covering a rich set of principles, mechanisms and pro-effectiveness tools, one may indicate an ever growing importance of evaluation of effectiveness of spending EU funds. In this context, we may assume that the proposed concept of integrated effectiveness will be an overriding category supporting management of public intervention at the European, national and regional levels beyond the year 2013. Such a model should be based on the mutually interpenetrating criteria, i.e. on the paradigm of sustainable development, complementarity and territorial approach based on the thematic concentration, results and principal of conditionality of actions. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Opolska
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A place-based approach to meeting EU challenges and expectations. Independent Report prepared at the request of Danuta Huebner, Commissioner for Regional Policy by Fabrizio Barca, kwiecień 2009; Working papers of High Level Group reflecting on future Cohesion Policy.
 • Bedrunka K., Malik K., Zintegrowana efektywność strategiczna wykorzystania funduszy pomocowych Unii Europejskiej na poziomie regionu, (w:) Malik K. (red.), Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, ekonomiczny i środowiskowych, tom 1, Politechnika Opolska, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Instytut Śląski, Opole 2008.
 • Bedrunka K., Malik K., Monitoring of operational programmes as the basis for evaluating the impact of EU funds on the region`s development (The case of the Opolskie voivodship) in: Regional development and regional Policy In Poland: first experiences and New challenges of the European Union membership - part I, Polish Academy of Sciences, Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warsaw 2010.
 • Borys T., Jakość życia a zrównoważony rozwój. Relacja i pomiar, (w:) Piontek F. (red.), Ekonomia a rozwój zrównoważony, tom 1, Teoria i kształcenie, Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego inkluzji społecznej, COM (2010), 2020 wersja ostateczna, http://ec.europa.eu/eu2020
 • Krajowa Strategia rozwoju regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 13 lipca 2010 r.
 • Malik K., Efektywność zrównoważonego i trwałego rozwoju w wymiarze lokalnym i regionalnym, Instytut Śląski, Opole 2004.
 • Malik K., Ewaluacja polityki rozwoju regionu: metody, wymiary i konteksty rozwoju zrównoważonego, "Studia KPZK PAN", tom CXXV, Warszawa 2011.
 • Malik K., Trwały i zrównoważony rozwój regionu - wybrane aspekty realizacji i ewaluacji strategii (w:) Rauziński R., Sołdra-Gwiżdż T., Szczygielski K., Sytuacja społeczno-gospodarcza Śląska. Szanse i zagrożenia, Instytut Śląski, Opole 2006.
 • Outcome indicators and target. Toward a new system of monitoring and evaluation in EU Cohesion Policy. Materiały z konferencji, pt. Polityka Spójności oparta na wynikach, Gdańsk, 7-8 lipca 2011 r.
 • Strategia rozwoju województwa opolskiego na lata 2000-2015 przyjęta Uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego nr XIX/129/2000 z dn. 30 maja 2000 r., zaktualizowana Uchwałą nr XXXIX/350/2005 z dn. 11 października 2005 r. (obecnie w trakcie kolejnej aktualizacji).
 • Szlachta J., Ocena propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej pakietu rozporządzeń dla polityki spójności po 2013 roku - wnioski dla Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, wrzesień - październik 2011, wersja robocza.
 • Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFRiM, objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS i FS oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Bruksela, dnia 14.3.2012 r., COM(2011) 615 final/2.
 • Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski. Dokument przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów w dn. 27 kwietnia 2009 r.
 • Zielona Księga w sprawie Spójności Terytorialnej, Komunikat KE do RE, PE, KR oraz Komitetu Społeczno-Ekonomicznego, Bruksela 6.10.2008, COM (2008), 616 final.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171332915

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.