PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 2, t. 300 Future of Finance. Część II. Przyszłość finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń | 157--170
Tytuł artykułu

Płynność a efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa na przykładzie spółek notowanych na GPW

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Liquidity and Efficiency of the Enterprise as an Example of Companies Listed on the WSE
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza zależności płynności przedsiębiorstwa a jego rentowności. Płynność przedsiębiorstwa reprezentowana jest przez współczynnik bieżącej płynności oraz współczynnik płynności szybki. Natomiast rentowność reprezentowana jest przez współczynnik ROE i ROA. Dla realizacji celu postawiono hipotezę mówiącą, że zależność pomiędzy płynnością a rentownością w wybranej grupie przedsiębiorstw ma charakter nieliniowy. Przeprowadzona analiza została wykona na próbie zawierającej 3278 obserwacji pochodzących z 419 przedsiębiorstw funkcjonujących w warunkach rynku polskiego. Poprzez jedną obserwację autorzy rozumieją zestaw pięciu zmiennych w postaci: wskaźnika płynności bieżącej, wskaźnika płynności szybkiej, ROA, ROE oraz wielkości kapitału pracującego w przedsiębiorstwie w danym roku kalendarzowym. Pozyskana próba badawcza obejmuje lata 2002 do 2013, lecz ze względu na niekompletność dostępnych danych dla wszystkich lat we wszystkich analizowanych spółkach, liczba danych pozyskanych dla każdego przedsiębiorstwa nie jest jednakowa. W celu dokonania dokładniejszej analizy w dalszej części badania dokonano szeregu estymacji ekonometrycznych, z których wybrano trzy najlepiej obrazujące postawione problemy badawcze oraz najpoprawniejsze pod kątem statystycznym. Analizując współczynniki znajdujące się przy poszczególnych zmiennych widzimy, iż ponownie płynność niejednoznacznie wpływa na zyskowność przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to analyze the dependence of the companyʼs liquidity and profitability. The liquidity of the company is represented by the current liquidity ratio and liquidity ratio fast. However, profitability is represented by ROE and ROA. For achieving the hypothesized saying that the relationship between liquidity and profitability in a selected group of companies have non- -linear. The analysis was performed on a sample consisting of 3278 observations from 419 companies operating in the Polish market conditions. Through the observation of the authors understand one set of five variables as: the current ratio, quick ratio, ROA, ROE, and the size of the working capital in the company in a calendar year. Acquired research sample covers the years 2002 to 2013, but due to the incompleteness of the data available for all years in all these companies, the number of data obtained for each company is the same. In order to make a more detailed analysis later in the study made a number of econometric estimation, of which three were selected the best imaging posed problems and a most correct in terms of statistics. Analyzing the factors contained in the individual variables, we see that again ambiguously liquidity influences profitability of the company. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bednarski L., 1994, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Bielawska A., 2009, Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Bień W., 2005, Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych, Difin, Warszawa.
 • Dobija M., 1994, Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dobija M., 1997, Rachunkowość zarządcza i kontroling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gajdka J., Walińska E., 1998, Zarządzanie finansowe spółek kapitałowych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Gąsiorkiewicz L., 2002, Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Hawryszuk-Misztal A., 2007, Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach. Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Nowak E., 2005, Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa.
 • Rutkowski A., 2007, Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa.
 • Sierpińska M., Jachna T., 2003, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Waściński T., Kruk M., 2010, Analiza powiązań pomiędzy rentownością a płynnością spółek branży cukierniczej notowanych na GPW w Warszawie, "Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach", nr 84.
 • Waśniewski T., 1993, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Włoszczowski B., 1994, Problemy analizy finansowej w nieustabilizowanych warunkach, "Rachunkowość", nr 10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333007

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.