PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 11 Prace z zakresu nauk społecznych | 155--171
Tytuł artykułu

Tryb wnoszenia odwołania jako instrument zabezpieczenia i gwarancji uprawnień podatnika

Autorzy
Warianty tytułu
A Procedure for filing for appeal as an instrument of guarantee of taxpayer's entitlements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem publikacji jest wykazanie, że obowiązki, jakie ustawodawca nałożył na podatnika, chcącego skorzystać z prawa do obrony, poprzez złożenie sformalizowanego środka zaskarżenia (odwołania) są unormowaniami restrykcyjnymi i nadmiernie formalizującymi tę instytucję w postępowaniu podatkowym. Tym samym sprostanie takim wymogom staje się uciążliwe dla strony, a biorąc pod uwagę brak wykształcenia prawniczego, czy też niekorzystanie z profesjonalnego pełnomocnika, zamyka podatnikowi prawo do dwukrotnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy, powodując naruszenie konstytucyjnej zasady dwuinstancyjności. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the publication is to point out that the duties imposed by legislator on taxpayers, who want to exercise their right to defence by lodging an appeal, are restrictive normalizations, excessively formalizing this institution in tax proceedings. In the process, to meet these requirements is onerous for the party, taking into consideration the lack of legal education, or not using the legal advice, deprive the taxpayer of two times hearing and adjudicating the case, causing constitutional violation of the system of two instances. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Komentarz 2008, Oficyna Wydawnicza "Unimex", Wrocław 2008, s. 704.
 • Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Komentarz 2009, Oficyna Wydawnicza "Unimex", Wrocław 2009, s. 554.
 • Adamiak B., Konstytucyjna zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, [w:] Pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w postępowaniu administracyjnym, Wydawnictwo Kantor Zakamycze, Kraków 2005, s. 23.
 • Adamiak B., Odwołanie w polskim systemie postępowania administracyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1980, s. 144 i nast.
 • Art. 169 § 4 w związku z art. 235 O.p.
 • Babiarz S., Dauter B., Gruszczyński B., Hauser R., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009, s. 676.
 • Borkowski J., Przepisy postępowania podatkowego na tle Kodeksu postępowania administracyjnego, "Przegląd Podatkowy" 1999, nr 3, s. 4.
 • Brzeziński B., Masternak M., Dokument sporządzony w języku obcym jako dowód w postępowaniu podatkowym, "Przegląd Podatkowy" 2005, nr 5, s. 45; B. Brzeziński, M. Masternak, O tak zwanym ciężarze dowodu w postępowaniu podatkowym, "Przegląd Podatkowy" 2004, nr 5, s. 59.
 • Brzeziński B., Nykiel W., Uwagi o treści i zakresie pojęcia "procedura podatkowa", [w:] Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności. Księga jubileuszowa poświęcona prof. dr. hab. Januszowi Borkowskiemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 55.
 • Brzeziński B., Wprowadzenie do prawa podatkowego, Wyd. TNOiK, Toruń 2008, s. 272-273.
 • Chróścielewski W., Nykiel W., Ordynacja a przepisy postępowania administracyjnego, [w:] Studia nad Ordynacją podatkową, Wydawnictwo TNOiK, Łódź-Toruń 1999, s. 29-66.
 • Chróścielewski W., Tarno J.P., Postępowanie..., s. 158; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lutego 1996 r., sygn. akt SA/Wr 477/95, niepubl.
 • Dzwonkowski H. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz 2008, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 973.
 • Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010, s. 435.
 • Hauser R., Rola przepisów procesowych w realizacji norm materialnego prawa podatkowego, [w:] Rola materialnego prawa administracyjnego a ochrona praw jednostki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998, s. 24.
 • Kosikowski C., Etel L., Dowgier R., Pietrasz P., Presnarowicz S., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009, [w:] System Informacji Prawnej "Lex".
 • Kosikowski C., Etel L., Dowgier R., Pietrasz P., Presnarowicz S., Ordynacja..., "Lex".
 • Kosikowski C., Ordynacja podatkowa - cele i rzeczywistość, [w:] Studia nad Ordynacją podatkową, Wydawnictwo TNOiK, Łódź-Toruń 1999, s. 15.
 • Mariański A., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 lipca 2002 r., sygn. akt SA/Sz 1508/01, "Glosa" 2003, nr 3, poz. 33-34.
 • Mastalski R., Postępowanie podatkowe, [w:] System instytucji prawno-finansowych PRL, t. III Instytucje budżetowe, cz. II, Dochody i wydatki budżetu, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985, s. 224; W. Chróścielewski, W. Nykiel, Postępowanie podatkowe w świetle Ordynacji podatkowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000, s. 11-14; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 marca 2006 r., sygn. akt II FSK 563/05, [w:] CBOSA.
 • Ochendowski E., Instytucje ustawy o postępowaniu administracyjnym w RFN, "Folia Societatis Scientiarum" 1981, Vol. 23, s. 5.
 • Olszowy W., Decyzja podatkowa. Podejmowanie i kontrola, Wydawnictwo KiK, Warszawa 1997, s. 131.
 • Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 października 2009 r., sygn. akt II SA/Wa 1068/09, [w:] Centralna Baza Orzeczeń Sądu Administracyjnego, www.orzeczenia.nsa.gov.pl; dalej CBOSA.
 • Strzelec D., Naruszenie przepisów postępowania przez organy podatkowe, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 313.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., tekst jednolity Dz.U. RP 2000, nr 98, poz. 1071 ze zm.
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. RP 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.
 • Ustawa z dnia z 29 sierpnia 1997 r., tekst jednolity Dz.U. RP 2005, nr 8, poz. 60 ze zm.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2001 r., sygn. akt I SA/Ka 2058/00, [w:] System Informacji Prawnej "Legalis".
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 sierpnia 2003 r., sygn. akt III SA 703/03, [w:] System Informacji Prawnej "Legalis".
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2007 r., sygn. akt I FSK 534/2006, [w:] System Informacji Prawnej "LexPolonica".
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 1998 r., sygn. akt IV SA 2006/98, niepubl.; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 czerwca 1998 r., sygn. akt IV SA 1260/96, niepubl.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 stycznia 2007 r., sygn. akt II FSK 74/06, [w:] System Informacji Prawnej "LexPolonica".
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 czerwca 1999 r., sygn. akt I SA 1511/98, [w:] System Informacji Prawnej "Lex" nr 48570.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 marca 2001 r., sygn. akt SA/Sz 2313/99, niepubl.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 marca 2000 r., sygn. akt I SA/Kr 1729/98, "Monitor Podatkowy" 2000, nr 11, s. 50.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 stycznia 1988 r., sygn. akt SA/Wr 815/87, "Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego" 1988, nr 1, poz. 31; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 1999 r., sygn. akt IV SA 1512/98, [w:] System Informacji Prawnej "Lex" nr 48178; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lipca 1981 r., sygn. akt SA 1461/81, "Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego" 1981, nr 2, poz. 71.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 stycznia 1996 r., sygn. akt 1473/94, "Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego" 1997, nr 3, poz. 114, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 1997, nr 7-8, poz. 136.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 stycznia 2003 r., sygn. akt III SA 528/01, niepubl.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 1984 r., sygn. akt II SA 2048/83, "Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego" 1984, nr 1, poz. 51.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 1998 r., sygn. akt. IV SAB 145/97, "Gazeta Prawna" 1998, nr 49, s. 26.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2009 r., sygn. akt II FSK 949/08, [w:] System Informacji Prawnej "Legalis".
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 sierpnia 2003 r., sygn. akt III SA 3188/01, niepubl.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2003 r., sygn. akt III SA 3188/01, [w:] System Informacji Prawnej "Legalis".
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 maja 1993 r., sygn. Akt SA/Po 2180/92, "Glosa" 1995, nr 3, s. 11.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 1996 r., sygn. akt III ARN 14/96, "Orzecznictwo Sądu Najwyższego" 1996, nr 2, poz. 16; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 stycznia 2007 r., sygn. akt II FSK 74/06, [w:] System Informacji Prawnej "Legalis".
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 listopada 1988 r., sygn. akt K. 1/88, "Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego" 1988, poz. 6.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 lipca 2006 r., sygn. akt I SA/Bd 272/2006, [w:] System Informacji Prawnej "LexPolonica".
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 14 listopada 2007 r., sygn. akt I SA/Kr 1033/2007, [w:] System Informacji Prawnej "LexPolonica"; M. Szubiakowski, Model podatkowego postępowania odwoławczego, "Monitor Podatkowy" 2005, nr 9, s. 29.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 16 grudnia 2005 r., sygn. akt I SA/Kr 1187/03, [w:] System Informacji Prawnej "LexPolonica".
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 16 grudnia 2005 r., sygn. akt I SA/Kr 1187/03, [w:] System Informacji Prawnej "Legalis".
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 9 grudnia 2008 r., sygn. akt I SA/Lu 465/08, [w:] System Informacji Prawnej "Legalis".
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 marca 2009 r., sygn. akt I SA/Łd 1446/08, [w:] CBOSA.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 21 lutego 2007 r., sygn. akt I SA/Ol 22/07, [w:] System Informacji Prawnej "Legalis".
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 18 sierpnia 2009 r., sygn. akt II SA/Op 196/09, [w:] System Informacji Prawnej "LexPolonica"; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 października 2005 r., sygn. akt I SA/Wa 1463/04, niepubl.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 11 października 2007 r., sygn. akt SA/Sz 424/2007, [w:] System Informacji Prawnej "LexPolonica".
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 2754/2008, [w:] System Informacji Prawnej "LexPolonica".
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2006 r., sygn. akt I SA/Łd 600/2006, [w:] System Informacji Prawnej "LexPolonica".
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2006 r., sygn. akt III SA/Wa 241/06, "Monitor Podatkowy" 2006, nr 11, s. 45-46.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 września 2005 r., sygn. akt V SA/Wa 2547/2004, niepubl.; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 sierpnia 2004 r., sygn. akt I SA/Wr 923/03, niepubl.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 marca 2005 r., sygn. III SA/Wa 2303/04, [w:] System Informacji Prawnej "Legalis".
 • Zimmermann J., Administracyjny tok instancji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1986, s. 44.
 • Zimmermann J., Ordynacja podatkowa. Komentarz. Postępowanie podatkowe, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 1998, s. 258-263.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333735

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.