PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 12 | nr 3 | 101--109
Tytuł artykułu

Evaluation of Tourist Attractiveness of the Communes in Chełm County in the Context of the Development of Cross-Border Tourism

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ocena atrakcyjności turystycznej gmin powiatu chełmskiego w perspektywie rozwoju turystyki transgranicznej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Turystyka na wschodnich, przygranicznych obszarach Polski opiera się przede wszystkim na walorach przyrodniczych, które uzupełniane są regionalnym dziedzictwem kulturowym. Z tego powodu powiat chełmski stoi przed szansą uczynienia z turystyki jednego z filarów swojego rozwoju, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Celem artykułu była ocena atrakcyjności turystycznej gmin powiatu chełmskiego z wykorzystaniem metody miernika syntetycznego oraz próba identyfikacji realnych i potencjalnych kierunków rozwoju turystyki ze szczególnym uwzględnieniem turystyki transgranicznej. Wyniki przeprowadzonej oceny atrakcyjności turystycznej wskazały, że szansą na aktywizację turystyczną gmin powiatu chełmskiego może być tworzenie kompleksowych pakietów produktów, których rdzeń stanowić powinny walory lokalnego środowiska naturalnego. Barierą dla rozwoju turystyki w powiecie chełmskim może być niedostateczne jego zagospodarowanie turystyczne, niska dostępność komunikacyjna i mała rozpoznawalność tego obszaru jako destynacji turystycznej, dlatego niezbędne jest podejmowanie działań infrastrukturalnych i promocyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Tourism in the eastern, border areas of Poland is based primarily on natural values, which are supplemented by regional cultural heritage. For this reason, Chełm County stands a fair chance of making tourism one of the pillars of its development, especially in rural areas. The purpose of the article was to evaluate tourist attractiveness of the communes and one municipality of Chełm County using the method of synthetic measure and attempt to identify real and potential directions for tourism development with particular emphasis on cross-border tourism. The results of the evaluation of tourist attractiveness indicated that the creation of comprehensive packages of products based mostly on the values of the local environment can be an opportunity for increased tourism in the communes in Chełm County. However, insufficient tourist development, poor transport accessibility and low recognition of the area as a tourist destination can be limiting factors in the development of tourism in this county, so it is necessary to take measures connected with the development of infrastructure and promotion of the region. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
12
Numer
Strony
101--109
Opis fizyczny
Twórcy
 • Jagiellonian University in Krakow, Poland
 • Jagiellonian University in Krakow, Poland
 • Jagiellonian University in Krakow, Poland
Bibliografia
 • Balińska, A. 2010. "Wykorzystanie walorów turystycznych w rozwoju turystyki wiejskiej w wybranych gminach wschodniego pogranicza polski (w opinii turystów)." In Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne, edited by A. Panasiuk. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Bąk, I. 2011. "Ocena stopnia atrakcyjności turysrycznej podregionów w Polsce." Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis no. 285 (62):7-18.
 • Benedykciński, M., and F. Perkiewicz. 2009. Program ochrony środowiska dla powiatu chełmskiego. Aktualizacja na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. Chełm.
 • Gierańczyk, W., and W. Gierańczyk. 2013. "Przestrzenne zróżnicowanie infrastruktury turystycznej w Polsce w świetle typologii obszarów wiejskich według OECD i EUROSTAT." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (1):45-55.
 • Gołembski, G. 1999. Regionalne aspekty rozwoju turystyki. Warszawa-Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hajduk, S. 2007. "Szlaki turystyczne jako element integracji regionów transgranicznych." Człowiek i Środowisko no. 31 (3/4):87-105.
 • Kawałko, B. 2011. "Wybrane problemy polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (24):35-60.
 • Leśniak, J. 1985. Planowanie przestrzenne. Skrypt przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Malkowski, A. 2007. "Uwarunkowania rozwoju turystyki w strefie przygranicznej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego." In Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne, edited by W. Kurek and R. Faracik. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Mindur, M. 2001/2002. "Polityka współpracy transgranicznej na polskich pograniczach wschodnich, północnych i południowych a przyspieszenie procesów integracyjnych Polski z państwami UE." Polityka Gospodarcza (5/6):201-218.
 • Mykhasiuk, I., and O. Osidach. 2008. "Polsko-ukraińska współpraca transgraniczna." In Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych, edited by M.G. Woźniak, 77-82. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Pawlusiński, R. 2005. Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przykład gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Rykiel, Z. 1991. Rozwój regionów stykowych w teorii i w badaniach empirycznych, Prace Habilitacyjne/Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Warszyńska, J., and A. Jackowski. 1978. Podstawy geografii turyzmu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Zabielska, I. 2013. "Transgraniczna współpraca regionów." In Wybrane aspekty rozwoju regionalnego, edited by R. Kisiel and M. Wojarska, 46-74. Olsztyn: Fundacja "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach".
 • Zawilińska, B. 2010. "Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe stref przygranicznych w Polsce podstawą rozwoju transgranicznych produktów ekoturystycznych." In Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny, edited by M. Reichel, 115-124. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu: Nowy Sącz.
 • Analiza porównawcza uwarunkowań rozwoju turystyki i współpracy międzyregionalnej w powiecie chełmskim, mieście Chełm i Trebiszowie. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. [@:] http://www.powiat.chelm.pl/userfiles/rozwoj/analiza_porownawcza_09.pdf.
 • Lokalna Strategia Rozwoju LGD PROMENADA S 12. Załącznik 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla Lokalnej Grupy Działania PROMENADA S 12. Rejowiec Fabryczny, styczeń 2009. [@:] http://www.promenadas12.pl/download/lsr.pdf.
 • Plan gospodarki odpadami dla powiatu chełmskiego, (Stanisław Wołkowicz - koordynator zadania). Chełm 2004. [@:] http://files.bip.iap.pl/gfx/chelmski/files/srodowisko/PGO_powiat_chelmski.pdf.
 • Plan rozwoju turystyki i współpracy międzyregionalnej powiatu chełmskiego i miasta Chełm. Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. [@:] http://turystyka.powiat.chelm.pl/img/userfiles/files/Plan_rozwoju_turystyki.pdf.
 • Statystyczne Vademecum Samorządowca 2013. Powiat chełmski. [@:] http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lubelskie/portrety_powiatow/powiat_chelmski.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334069

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.