PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 2 | 39--47
Tytuł artykułu

Kobiety według Freuda

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Women According to Freud
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zygmunt Freud uchodzi za rewolucjonistę w sferze seksualności kobiet. Jego odkrycia, wynikające częściowo z częstego kontaktu z pacjentkami, częściowo z założeń teoretycznych i śmiałych tez, wpłynęły bardzo mocno na kształtowanie się XX-wiecznej i współczesnej postawy wobec kobiet, zarówno na poziomie ich seksualności, jak i życia codziennego. Można powiedzieć, że dzięki jego badaniom kobiety stały się tematem nie tylko sztuki, ale także medycyny, filozofii, polityki. Nie ma wątpliwości, że jego otwartość i odwaga z jednej strony, a z drugiej zaufanie, jakim obdarzały Freuda jego pacjentki wywarły bezpośrednie znaczenie na powstających właśnie ruchach feministycznych, a następnie studiach kobiecych, nawet jeśli z czasem - i to diametralnie - zmieniły punkt zapatrywania. Freud był początkowo postrzegany jako ten, który otworzył wiele możliwości w badaniach i dyskursie kobiecym. Obecnie dominującą jest raczej pozycja krytyczna wobec niego i jego teorii. Nie mniej jednak sam fakt, że Freud - nawet jeśli krótkowzrocznie i mocno patriarchalnie - zwrócił uwagę jako pierwszy na pewne kwestie kobiece, zasługuje na odnotowanie. Być może to epoka w której żył, a być może jego osobiste doświadczenia, rodzina, zarówno ta, z której się wywodził, ale też ta, którą sam tworzył czy w końcu jego pochodzenie i tradycja wniosły swoje piętno na poglądach Freuda. Oczywiście wielokrotnie jego anachroniczny język opisujący - całkiem swobodnie i w naturalny sposób - kobiet jako stworzenia nieco zbyt emocjonalnie rozchwiane, trochę naiwne, słabe, ale także "inteligentne" i "całkiem podobne do mężczyzn" budzi dziś sprzeciw lub ewentualnie rozbawienie. Widać, że Freud nieświadomie przypisywał sobie i mężczyźnie w ogóle prawo do panowania nad kobietami, a z kolei im - obowiązek dostosowywania się do maskulinistycznej normy. Nie mniej jednak w wielu pismach starał się jednocześnie bronić kobiet i wskazywać na ich równe prawa, co w owych czasach często wywoływało nieprzychylne nastroje. Przede wszystkim, już samo to, że Freud pisał o kobietach i ich seksualności w sposób otwarty i jednak z podejściem naukowym, a także to, że (przynajmniej niekiedy...) pozwalał im mówić - o sobie, o swoich schorzeniach, o swojej seksualności - było nie-wątpliwie aktem dość dużej odwagi i jednak tendencji ewolucjonistycznych.(fragment tekstu)
EN
Sigmund Freud is considered revolutionary in the field of women's sexuality. His findings, resulting in part from frequent contact with patients, some of the assumptions of theoretical and too bold, strongly influenced the evolution of twentieth-century and contemporary attitudes toward women, both in terms of their sexuality, and everyday life. We can say that thanks to his research women as a topic became not only art but also in medicine, philosophy, politics. There is no doubt that his openness and courage on the one hand, and trust from Freud's patients have had direct relevance to the emerging feminist movement, and women's studies, even if over time - and radically - changed the point of views. Freud was initially seen as one who has opened many opportunities in research and female discourse. Currently, the dominant position is rather critical of him and his theories. Nevertheless, the fact that Freud - even if shortsighted and highly patriarchal - first drew attention to some women's issues, worthy of note. Perhaps this is the era in which he lived, and perhaps his personal experiences, family, both that from which it originated, but also that he himself created, or at the end of its history and tradition have made their mark on the views of Freud. Of course, repeatedly describing his anachronistic language - quite freely and naturally - women as creatures a bit too emotionally unpredictable, a little naive, weak, but also "smart" and "quite similar to men," continues today, opposition or possibly amusement. We can see that Freud unconsciously attributed to himself and the man at all right to rule over women, and in turn to them - the obligation to adapt to there male standard. Nevertheless, in many writings while trying to defend women and indicate their equal rights, which in those days often evoked adverse moods. First of all, the very fact that Freud wrote about women and their sexuality in an open and scientific approach, however, and that (at least sometimes ...) allow them to speak - about them-selves, about their medical conditions, about his sexuality - it was quite clearly an act of great courage and evolutionary trends.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
39--47
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • Z. Freud, Kultura jako źródło cierpień, (w:) Z. Freud, Pisma społeczne, tłum. R. Reszke, Warszawa 1988, s. 163-241
  • Z. Freud, Seksualność w etiologii nerwic. Moje poglądy na temat roli seksualności w etiologii nerwic, (w:) Z. Freud, Życie seksualne, tłum. R. Reszke, Warszawa 2009, s. 5-27 i 131-141.
  • T.W. Laqueur, Samotny seks. Kulturowa historia masturbacji, tłum. M. Kaczyński, A. Leśniak, G. Uzdański, M. Sosnowski, Kraków 2006.
  • Z. Freud, Przyczynki do psychologii życia miłosnego, (w:) Z. Freud, Życie seksualne, tłum. R. Reszke, Warszawa 2009, s. 167-207.
  • Z. Freud, O seksualności kobiecej, (w:) Z. Freud, Życie seksualne, tłum. R. Reszke, Warszawa 2009, s. 245-263.
  • Z. Freud, Kilka psychicznych skutków anatomicznej różnicy płci, (w:) Z. Freud, Życie seksualne, tłum. R. Reszke, Warszawa 2009, s. 231-233.
  • Z. Freud, Dziecko jest bite, (w:) Z. Freud, Charakter a erotyka, tłum. D. Rogalski, Warszawa 1996, s. 201.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334479

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.