PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1989 | nr 281 | 294
Tytuł artykułu

Systemy gospodarcze : elementy analizy porównawczej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Świadomość, że procesy i wyniki gospodarcze zależą od systemowych ram gospodarowania była i jest niemal powszechna. Jednakże od stosunkowo niedawna systemy gospodarcze stały się przedmiotem szerzej zakrojonych i systematycznych badań teoretycznych i empirycznych. W ekonomii zachodniej dominował i ciągle jeszcze przeważa bowiem paradygmat neoklasyczny, który ma charakter instytucjonalny w tym sensie, że przyjmuje za dane instytucje najczęściej typowe dla kapitalizmu i przy tym założeniu analizuje działalność gospodarczą. A tymczasem bez przyjęcia instytucji za centralną zmienną nie ma porównawczej analizy system6w gospodarczych. Z kolei w naukach ekonomicznych w krajach socjalistycznych rozważania nad alternatywnymi systemami gospodarczymi miały dotąd na ogół wąski zasięg: ograniczały się do wariantów mieszczących się w ramach - nie zawsze zresztą ściśle definiowanego - socjalizmu. Rozważania te skupiały się przy tym w dużym stopniu w okresach kolejnych "dyskusji modelowych", poprzedzających lub zastępujących reformy gospodarcze. W dyskusjach tych koncentrowano się z natury rzeczy na krytyce zastanego systemu nakazowo-rozdzielczego oraz ,na opisie proponowanego systemu "docelowego", bez dokładniejszej analizy porównawczej ich obu. Jednocześnie zaś porównania systemowe o szerszym zasięgu, w których zestawiano socjalizm z kapitalizmem miały z reguły charakter schematyczny i były zdominowane przez kryteria doktrynalne. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
294
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Akerlof G.A., Dickens W.T. (1982), The Economic Consequences of Cognitive Dissonance, "American Economic Review", 72, s. 307-319.
 • Alchian A.A. (1977), Economic Forces at Work , Indianapolis.
 • Alchian A.A., Allen W.R. (1974), University Economics. Elements of Inquiry, 3-rd edition, London.
 • Antal L. (1979), Development - with Some Digression the Hungarian Economic Mechanism in the Seventies, " Acta Oeconomica" nr 3-4 s. 257-273
 • Aronson E. (1978), Człowiek - Istota społeczna, Warszawa.
 • A Screen for the real Japan (1987), "The Economist" May 2, s. 89-93.
 • A Survey of Central Banking (1984), "The Economist" September 24, s. 5-68.
 • A Survey of International Banking"(1984), "The Economist", March 24, s. 5-78.
 • Balassa B. (1965), Success Criteria for Comparing Economic Systems, [w:] Comparative Economic Systems. Models and Cases, M. Bomstein (ed.), Homewood, Richard D. Irwin, Inc., s. 2-18.
 • Balassa B. (1987), China's Economic Reforms in Comparative Perspective, "Journal of Comparative Economics", nr 11, s. 410-426
 • Balcerowicz L. (1975), Szybkie i elastyczne systemy produkcyjne, "Innowacje. Przegląd Techniczny", nr 38, s. 23-25.
 • Balcerowicz L. (1979), Struktura organizacyjna gospodarki narodowej a postęp techniczny, "Ekonomista" nr 9.
 • Balcerowicz L. (1981), Od diagnozy systemu do projektu jego reformy, [w:] "Cele i zakres reformy gospodarczej", U. Libura-Grzelońska (red.), s. 157-175 .
 • Balcerowicz L. (1983), From the Diagnosis of the System to the Proposal of its Reform, Papers, Warszawa, Instytut Rozwoju Gospodarczego SGPiS.
 • Balcerowicz L. (1984), Czynniki instytucjonalne a zmiany techniki" [w:] "Problemy postępu technicznego, t. I, Warszawa, PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, s. 55-80.
 • Balcerowicz L. (1985a), Adaptacyjność systemów gospodarczych, [w:] "Przedsiębiorstwo w systemie funkcjonowania gospodarki socjalistycznej", Warszawa, PTE, s. 1-42.
 • Balcerowicz L. (I985b)f Adaptacyjność organizacyjna systemów gospodarczych, "Ekonomista" nr 6.
 • Balcerowicz L. (1986), Uwagi o pojęciu własności, "Studia Filozoficzne" nr 4, s. 105-125.
 • Balcerowicz L. (1988), Innovationsspezifika, Wirtschaftssystem und Innovationsleistung von Wirtschaftssystemen, [w:] Innovationsdynamik im Systemvergleich, P.I.I. Welfens, L. Balcerowicz (Hrsg), Heidelberg, Physica-Verlag, s. 28-54.
 • Balicki W. (1979), Nierównowaga popytowa jako własność dyrektywnego systemu zarządzania, Warszawa, Instytut Planowania, tekst powielany.
 • Balicki W. (1987), Zachowania efektywnościowe w gospodarce socjalistycznej i ich analiza, Poznań, maszynopis.
 • Barro R., Grossman H.I. (1971), A General Disequilibrium Model of Income and Employment, "American Economic Reviev" March, s. 82-93.
 • Bauer T. (1978), Investment Cycles in Planned Economies, "Acta Oeconomica" nr 3, s. 243-260.
 • Bauer T. (1983), The Hungarian Alternative to Soviet Type Planning, "Journal of Comparative Economics" nr 7, s. 304- -316 .
 • Bauer R., Beksiak J. (1972) i inni, Ekonomia polityczna socjalizmu, Warszawa, PWN.
 • Bąk H. (1984), System pobudzania w gospodarce socjalistycznej, Warszawa, PWN.
 • Becker G. (1976), The Economic Approach to Human Behavior, Chicago, University of Chicago Press.
 • Beckerman W. (1975), Pricing for Pollution, London, The Institute of Economic Affairs.
 • Beksiak J. (1982), Zmiany w gospodarce, Warszawa, PWN.
 • Beksiak J., Libura U. (1972), Równowaga gospodarcza w socjalizmie, Warszawa, PWN
 • Ben-Ner A. (1984), On Stability of the Cooperative Type of Organization, "Journal of Comparative Economics" nr 8, s. 247-260.
 • Berensen C. (1962), Product Abandonment in the Chemical Industry, New York, Conrad Berensen Ass.
 • Biczyński S. (1975), Ryzyko i odpowiedzialność w działalności produkcyjnej, "Przegląd Organizacji" nr 3, s. 101-106.
 • Bieć A. (1982), Sprawność rozwiązań biurokratycznych i rynkowych w sterowaniu działalnością gospodarczą, Warszawa, Instytut Rozwoju Gospodarczego SGPiS.
 • Bińczak H. (1988), W Indiach ostrożniej w reformami, "Rynki Zagraniczne", nr 13, s. 3.
 • Blinder A.S., (1982), Inventories and Sticky Prices: More on the Microfoundations of Macroeconomics, "American Economic Review", June, 334-348.
 • Błaszczyk B. (1985), Szkice z teorii i praktyki partycypacji pracowniczej. Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami Europy Zachodniej, Warszawa, maszynopis
 • Boczar K. (1979), Spółdzielczość, Warszawa, PWE.
 • Bohnet A. (1986), Elemente einer allgemeinen Theorie der Wirtschaftsordnung, "Jahrbuch für Nationalökonomie und Statistik", nr 4, s. 378-403.
 • Bohnet A., Mansfield W. (1980), Auf dem Wege zu einer allgemeiner Theorie der Wirtschaftsordnung, [w:] "Jahrbuch für Nationalökonomie und Statistik", Heft 6, s. 497-517
 • Bonin J.P. (1981), The Theory of the Labor-Managed Firm from the Membership's Perspective with Implications for Marshallian Industry Supply, "Journal of Comparative Economic Studies", vol. 5, nr 4, s. 337-351
 • Borozdin J.W. (1975), Cenoobrazowanije i potrebitielskaja stoimost produkcyi, Moskwa.
 • Botos B. (1979), The Investment Sensitivity of the Enterprise's Structural Development, "Abstracts of Hungarian Economic Literature" vol. 9, nr 1, s. 116-117
 • Boulding K.E. (1978), Organization as a Party to Conflict, [W :] Boulding K.E. and Bennls W.G. (1978), Management of Change and Conflict, Harmondsworth, Penguin Books Inc
 • Bratkowski A., Kokoszczyński R., Otto W. (1982), Zawartość informacyjna dokumentów planu, [w:] Informacyjne problemy planowania, W. Maciejewski (red.), Warszawa, PWE
 • Brennan G. (1973), Pareto - optimal Redistributions the Case of Malice and Envy, "Journal of Public Economies" nr 2, s. 173-183.
 • Brett E.A. (1985), Rational Peasant", [w:] "Redistribution with Growth, London, World Bank Symposium, Chatham House, February.
 • Brozi K., Winiarski L. (1980), Czy własność ogólnospołeczna jest własnością, "Studia Filozoficzne" nr 7.
 • Bruckus B. (1922), Probliemy nârodnogo choziajstwa pri socyalistiozeskom stroje, "Ekonomist" (Moskwa), nr 1-3, s. 51- 173.
 • Brunner E. (1987), The Perception of Man and the Conception of Society: Two Approaches to Understanding Society, "Economic Enquiry", July, s. 367-388.
 • Brus W. (1961), Ogólne problemy funkcjonowania gospodarki socjalistycznej, Warszawa, PWN.
 • Brzozowski J. (1984), Polityka rolna w EWG i USA. Podobieństwa i różnice, "Rynki Zagraniczne" nr 105, 1.09., s. 3-4.
 • Buchanan J.M. (1987), The Constitution of Economic Policy, "American Economic Review" nr 3, s. 243-250.
 • Byrd W.A. (1987), The Impact of the Two-Tier Plan/Market System in Chinese Industry, "Journal of Comparative Economics" nr 11, s. 295-308.
 • Całus A. (1975a), Prawo cywilne i handlowe państw obcych (z elementami prawa prywatnego międzynarodowego, część I, Warszawa, SGPiS.
 • Całus A. (1975b), Aspekty prawne i ekonomiczne pojęcia kooperacji przemysłowej w stosunkach Wschód - Zachód, Warszawa, tekst powielony.
 • Ciepielewski J. (1974), Historia społeczno-ekonomiczna Związku Radzieckiego, Warszawa, PWE.
 • Collard D. (1978), "Altruism and Economy", Robertson Oxford.
 • Conn S. (1978), Economic Theory and Comparative Economic Systems: A Partial Literature Survey, "Journal of Economic Literature", nr 2, s. 355-381.
 • Conte M.A. (1980), On the Economic Theory of the Labour-Managed Firm in the Short Run, "Journal of Comparative Economics" nr 4, s. 173-183.
 • Cosh A.D., Hughes A . (1987), The Anatomy of Corporate Controls Directors, Shareholders and Executive Renumeration in Giant US an UK Corporations, Cambridge Journal of Economics" nr 11, s. 285-313.
 • Czarniawska B. (1980), Motywacyjne problemy zarządzania, Warszawa, PWN.
 • Dale P. (1987), The Myth of Japanese Uniqueness, Groom Helm.
 • Dąbrowski M. (1986), Ekonomiczne konsekwencje samorządności pracowniczej, Wrocław, Ossolineum.
 • De Alessi L. (1983), Property Rights, Transaction Costs, and x - Efficiency: An Essay in Economic Theory, "American Economic Review", March, s. 64-81.
 • Delhaes von K. (1982), Implications of Residual Factor Renumeration for the Dynamics of Market Processes, referat niepublikowany, Poznań.
 • Dietrich M. (1986), Organisational Requirements of a Socialist Eoonomy: Theoretical and Practical Suggestions,"Cambridge Journal of Economics" nr 10, s. 319-332.
 • Direktiwy KPSS i Sowietskogo Prowitielstwa po chozlajstwiennym woprosam. Zbomik dokumentów (1957), Moskwa.
 • Domańska E. (1981) Kapitalizm menedżerski, Warszawa PWE
 • Domar E.D. (1975), The Collective Farm as a Producer Cooperative, [w:] Self-management", J. Yanek (ed.), Penguin Earmondsworth, s. 369-393, przedruk z "American Economic Review" (1966), vol. 56, s. 734-757
 • Dore M.H.I., Kaser M.C. (1984), The Millions of Equations Debate, "Atlanctio Journal" nr 3, s. 30-44.
 • Dore R. (1985), Japan, ESRC Newsletter 54, March, s. 9-11
 • Drewnowski J. (1965), The Economic Theory of Socialism: A Suggestion for Reconsideration, [w:] "Comparative Economic Systems. Models and Cases", M. Borasteln, (ed.), Homewood.
 • Drygalski J., Kwaśniewski J. (1986a), Wpływ sprzeczności i konfliktów społecznych na przebieg planowania centralnego w gospodarce polskiej, Łódź, maszynopis.
 • Drygalski J., Kwaśniewski J. (1986b), Źródła nadmiernej skłonności do inwestycji w gospodarce socjalistycznej, Łódź, maszynopis.
 • Eheberg K. (1927), Gewerbesteuer, [w:] Handwörterbuch der Staatswissensohaften, B. IV, Jena, s. 1068-1100.
 • 'Ehrich S. (1979, I wyd. 1970), Wstęp do nauki o państwie i prawie, Warszawa, PWN.
 • Elliot J. (1984), A Competitive Environment is Missing, "Financial Times".
 • Ellman M. (1973), Soviet Planning Today, University of Cambridge, Department of Applied Economics, Occasional Papers: 25
 • Eucken W. (1965), On the Theory of the Centrally Administered Economy, [w:] "Comparative Economic Systems", M. Bornstein (ed.), Homewood
 • Eucken W. (1981), Die Politik zur Herstellung der Wettbewerbsordnung [w:] Grundtexte zur sozialen Marktwirtschaft W. Stutzel,Ch. Watrln, H. Willgerodt, K. Hohmann (Hrsg.), Stuttgart, Gustav Fisher Verlag, s. 143-162
 • Eysymontt J. (1982), Informacja i język w systemie planowania, [w:] Informacyjne problemy planowania, W. Maciejewski (red.), Warszawa, PWE
 • Eysymontt J., Lipowski A. (1985), "Dyskusyjne rozważania o planie i rynku", Warszawa, referat
 • Eysymontt J., Maciejewskl W. (1986), Cechy szczególne rozwoju europejskich krajów RWPG, [w:] Dylematy rozwoju europejskich krajów RWPG, Warszawa, OW, 1986, s. 24-33
 • Fedorowicz Z. (1971), Ceny i akumulacja w gospodarce uspołecznionej, Warszawa, PWN
 • Fehl U., Oberender P. (1986), Qnternehmensverfassung, Kapitalmarktordnung und Wettbewerbs Zum Eisfluss gesellschaft-srechtlicher Dimensionen der Kapitalmarktordnung auf den Wettbewerbsprozess, [w:] Zur Interdependenz von Unternehmens - und Wirtschaftsordnung H. Lelpold und A. Schüler (Hrsg.), Stuttgart, Fisher Verlag
 • Foote-Wbyte W., Blass J.R. (1982), Worker Ownership, Participation and Control: Toward a Theoretical Model, "Policy Sciences" nr 1, s. 142-153
 • Frey B. (1978), The Political Business Cycle: Theory and Evidence, [w:] "Economics of Politics", London, JEA, s. 93
 • Freyssinet J. (1986), La tolerance du corps social on phénomène de la montée du chômage: Jusguou?, "Problèmes Economiques", 3 kwietnia przekład, [w:] "Biuletyn Ekonomiczny" PAP nr 1500, 1986, s. 12-19)
 • Frieske K. (1975), Leona Petrażyckiego teoria czy socjologia prawa? [w:] Prawo w społeczeństwie, J. Kurczewski (red., Warszawa, PWN, s. 109-134
 • Furobotn E.G. (1976), The Long-Run Analysis of the Labor- Managed Firm: An Alternative Interpretation, "American Economic Review", March, s. 104-123
 • Furobotn E.G. (1980), The Socialist Labor - Managed Firm and . Bank-Financed Investment: Some Theoretical Issues, "Journal of Comparative Economics" nr 4, s. 184-191
 • Furobotn E.G., Pejovich S. (1972), Property Rights and Economic Theory: A Survey of Recent Literature, "Journal of Economic Literature" nr 4, s. 1137-1162
 • Fusfeld D.R. (1977), The Development of Economic Institutions", "Journal of Economic Issues, December
 • Gacs J., (1982), Passive Purchasing Behaviour and Possibilities of Adjustment; in the Hungarian Industry, "Acta Oeconomica" nr 3-4, s. 337-349
 • Galbraith J.K. (1980), A Theory of Price Control. The Classic Account, Cambridge Mas
 • Gallagher C.C. (1974), The Influence of Different Economic Systems on Detailed Technology, "Soviet Studies" nr 4, s. 604-609
 • Gallup C.G.H. (1976), Human Needs and Satisfactions: A Global Survey, "Public Opinion Quarterly" nr 40, s. 459-467
 • Garland J. (1986), FRG-GDR Economic Relations, [w:] East European Economies: Slow Growth in the 1980's", vol. 3, Joint Economic Commitee. Congress of the C.S., Washington, s. 169-206
 • Gesamtwirtschaftliche Instabilitäten im Systemvergleich (1979), H.J. Thieme, (Hrsg.) Stuttgart, Gustav Fisher Verlag.
 • Gilad B., Kaish S., Loeb P. (1987), Cognitive Dissonance and Utility Maximization, "Journal of Economic Behavior and Organization" Nr 8, s. 61-736
 • Gliński B. (1978), Warianty mechanizmu funkcjonowania gospodarki planowej w świetle doświadczeń krajów socjalistycznych, "Gospodarka Planowa" nr 11, s.-537-543.
 • Gomheaud J-I. (1986), Le fin des accords de stabilisation, "Les Echos 21.10; (Przekład w Biuletynie Ekonomicznym PAP, 24.11.86, s. 29-30).
 • Gomułka S. (1985), Kornai's Soft Budget Constraint and the Shortage Phenomenons A Criticism and Restatement, "Economics of Planning" nr 1, s. 1-11
 • Granick D. (1985), The Implications of Job Right Protection for the Soviet Economic System: Theoretic Analysis, tekst powielany.
 • Gregory P.R., Stuart R.C. (1985), Comparative Economic Systems, Boston, Houghton Mifflin Comp.
 • Grosfeld I. (1985), Eayek et les E.P.C., Paryż, maszynopis powielany.
 • Growth through trade"(1987), "The Economist", July 4, s. 74- -75.
 • Grundtexte zur Sozialen Marktwirtschaft (1981), W. Stutzel, Ch. Watrin, H. Willgerodt, K. Hohmann (Hrsg.), Stuttgart, Gustav Fisher Verlag.
 • Gudac T. (1984), Prioing and Exchange Rates in Planned Economies, "Finance and Development" nr 3, s. 40-44.
 • Gui B. (1984), Basque versus Illyrian Labor-Managed Firms; The Problem of Property Rights, [w:] "Journal of Comparative Economics" nr 8, s. 168-181
 • Havrylyshyn B. (1980), Road Maps to the Future, Oxford - New York, Pergamon Press
 • Hayek F.A. (1945), The Use of Knowledge in Society, "American Economic Review", Semptember, s. 520-529
 • Hayek F.A. (1949), Individualism and Economic Order, London.
 • Hebb D.O. (1971), Drives and the NS Conceptual Nervous System, [w :] "Motivation", D. Bindra, J. Stewart (eds.), Penguin Books, Harmondsworth, s. 118-136
 • Hensel K.P. (1977), Systemverleich als Aufgabe, Stuttgart, Gustav Fisher Verlag
 • Hicks J. (1977), Economic Perspectives. Further Essays on Money and Growth, Oxford, Clarendon Press.
 • Hirsch F. (1976), Social Limits to Growth, London.
 • Hoffman A. (1983), Wokół ewolucji, Warszawa, PIW.
 • Hubner W.M., (1982), Elementy rozkazowe w kierowaniu sferą produkcyjną gospodarki socjalistycznej, Warszawa, SGP1S.
 • Hurwicz L. (1960), Conditions for Economio Efficiency of Centralized and Decentralized Structures, [w:] "Value and Plan", G. Grossman (ed.), Berkeley, University of California Press.
 • India. A Survey (1987), "The Economist", May 9, s. 11-12.
 • Insolvency (1984), "The Economist", March 3, s. 71-72.
 • International Investment Banking. A Survey (1985), "The Economist", March 16, s. 5-84.
 • James E. (1958), Historia myśli ekonomicznej XX wieku, Warszawa.
 • Jaslńska-Kania A. (1979), Teoretyczne i metodologiczne problemy określania charakteru narodowego, "Studia Socjologiczne" nr 1, s. 5-28.
 • Jazew W. (1979), Dogowor - osnowa otnoszenij promyszlennosti i torgowli, "Planowoje choziajstwo" nr 9, s. 65-69.
 • Jermakowlcz W. (1982), Systemy gospodarcze, Warszawa, tekst powielony.
 • Johnson H.G. (1965), Planning and the Market in Economic Development, [w:] "Comparative Economic Systems. Models and Cases", M. Bernstein (ed.), Homewood 111., Richard D. Irwin. Inc.
 • Jones D.T. (1985), The Internationalisation of the Automobile Industry, "Journal of General Management", s. 23-44.
 • Józefiak C. (1985), Arytmia gospodarki planowej, Łódź, tekst powielany.
 • Kafarski J. (1980), Ceny w handlu zagranicznym a system cen krajowych, "Handel Zagraniczny nr 3, s. 12-14.
 • Kamiński A.2. (1984), Monopol i konkurencja. Socjologiczna analiza instytucji polityczno-gospodarczych, Warszawa, PWN.
 • Kamiński W. (1960), Przedsiębiorstwo socjalistyczne i ceny (analiza modelowa), "Ekonomista" nr 2, s. 335-359.
 • Karyłowski J. (1982), O dwóch typach altruizmu, Wrocław Ossolineum.
 • Katz D., Kahn R.I. (1979), Społeczna psychologia organizacji, Warszawa, PWN.
 • Katzenstein P.J. (1983), The Small European States in the International Economy: Economic Dependence and Corporatist Structures, [w:] The Anatomies of Interdependence: National Welfare and International Division of Labor J.G. Ruggie (ed.), New York, Columbia University Press, s. 114- 129.
 • Kawalec S. (1986), Mechanizm przekształceń strukturalnych w gospodarce samorządowej, część I, Warszawa, Instytut Rozwoju Gospodarczego SGPiS, maszynopis.
 • Kawalec S. (1987a), Mechanizm przekształceń strukturalnych w gospodarce samorządowej, część II, Warszawa, Instytut Rozwoju Gospodarczego SGP1S, maszynopis.
 • Kawalec S. (1987b), Szczególny rynek z niepieniężną wyceną dóbr, "Ekonomista" nr 2, s. 437-452.
 • Kawasaki S., McMillan J., Zimmerman K.F. (1982), Disequilibrium Dynamics: An Empirical Study, "American Economic Review", December, s. 992-1004.
 • Keren M., Lewhari D. (1986), The Assymetry of Property Rights and the Long - Run Behavior of the Labor-Managed Firm, Jerozolima, odbitka kserograficzna.
 • Keynes J.M. (1985), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Warszawa, PWN.
 • Killick K.(1976), The Possibilities of Development Planning, "Oxford Economic Papers" nr 3, s. 161-184.
 • Kirkpatrick C.H., Lee N., Nixson F.I. (1975), Industrial Structure and Policy in Less Developed Countries, London, George Allen & Unwin.
 • Kirzner I.M. (1976), Equilibrium versus Market Process, [w:] Foundations of Modern Austrian Economics, Edwin G. Dolan (ed.), Kansas City, s. 115
 • Kloc K. (1980), Plan i rynek w radzieckich dyskusjach ekonomicznych, 1917-1929, Warszawa SGPiS, praca doktorska.
 • Koranyi K. (1976), Powszechna historia prawa, Warszawa.
 • Kornai J. (1977), Antieauilibrium. Teoria systemów gospodarczych. Kierunki badań, Warszawa, PWN
 • Kornai J. (1980), The Dilemmas of a Soclalist Eoonomy: the Hungarlan Experienoe?, "Cambridge Journal of Economics", vol. 4, s. 147-157.
 • Korrnai J. (1982), Growth, Shortage and Effiolency, Oxford, Basic Blackwell.
 • Kornai J. (1984), Bureauoratio and Market Coordination, "Osteuropa Wirtschaft nr 4, s. 306-319.
 • Kornai J. (1985a), Niedobór w gospodarce, Warszawa, PWE.
 • Kornai J. (1985b), Gomułka on Soft Budget Constralnt A Reply, "Economics of Plannlng" nr 2, s. 49-55.
 • Kornai J. (1986a), Hungarlan Economic Reform: Hopes, Vision, Reality, "Journal of Economic Llterature"t December.
 • Kornai J. (1986b), The Soft Budget Constralnt, "Kyklos" vol. 39, Fasc. 1, s. 3-30.
 • Kosta J. (1984), Wirtschaftssysteme des realen Sozialismus, Köln, Bund Verlag.
 • Kotarbiński T. (1982, I wyd. 1955), Traktat o dobrej robocie, Wroclaw.
 • Kowalik T. (1987), Oskar Lange odczytywany na nowo, "Życie Gospodarcze nr 17, s. 8.
 • Kowalski J. (1979), Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa, PWN.
 • Kowalski-Kozyr S. (1984), Weberowska socjologia religii a teoria społeczeństwa jako całości, przedmowa do: M. Weber, Szkice z socjologii religii, s. 7-8.
 • Kozielecki J. (1977), Psychologiczna teoria decyzji, Warszawa, PWN
 • Kozielecki J. (1985), Dobrobyt i charakter, "Życie Gospodarcze" nr 51/52, 3. 8-9.
 • Kozielecki J. (1987), Motywacja hubrystyczna - krótka rozprawa o nienasyceniu, "Problemy" nr 8, s. 11-18.
 • Koźmiński A.K. (1986), Problem ciągłości lub nieciągłości przejścia od nakazowo-rozdzielczego do parametrycznego systemu zarządzania, Warszawa, referat.
 • Krueger A.O. (1985), Import Substitution Verau3 Export Promotion, "Finance and Development", June, s. 21-22.
 • Krzywicki L. (1974), Wędrówka idei, [w:] Szkice socjologiczne, część I, Warszawa.
 • Kuczyński W. (1983), Uwagi o ekonomicznej roli państwa, "Colloquia Communia" nr 3 (8), s. 5-24.
 • Kurczewski J. (1975), Pojęcie własności w socjologiczno-prawnych badaniach porównawczych, [w:] Prawo w społeczeństwie (1975), J. Kurczewski (red.), Warszawa.
 • Kurowski L. (1976), Prawa postępowania a system kierowania gospodarką, "Monografie i Opracowania" nr 48, Warszawa, SGPiS
 • Kyong-Dong K. (1979), Man and Society in Korea's Economic Growth: Sociological Studies, Seoul, Seoul National University.
 • Laki M. (1980), End-year Rush-work in Hungarian Industry and Foreign Trade, "Acta Oeconomica" vol. 25, nr 1-2.
 • Lange O. (1961), O teorii ekonomicznej gospodarki socjalistycznej, [w:] Pisma ekonomiczne i społeczne, s. 89-106.
 • Lange O. (1963), Ekonomia polityczna, t. II, Warszawa, PWN.
 • Lange O. (1965), Maszyna licząca a rynek, "Życie Gospodarcze", 24.10 przedruk, w: Wizje gospodarki socjalistycznej, (1985), s. 583-588.
 • Latsis O. (1987), Indywidualna praca w gospodarce socjalistycznej, przekład artykułu z "Komunist" nr 1/87, "Biuletyn Ekonomiczny" PAP nr 1530, s. 9-13.
 • Lavoie D. (1985), National Economic Planning: What is Left?, Cambridge Mass., Ballinger Publishing Company
 • Lavoie D. (1986), The Market As a Procedure for Discovery and Conveyance of Inarticulate Knowledge, "Comparative Economic Studies" nr 1, s. 1-19.
 • Lawler E.E. (1970), Job Attitudes and Employee Motivation: Theory, Research and Practice, "Personnel Psychology, vol. 27, s. 223-237.
 • Legatowicz A., Trzeciakowski W. (1975), Produkcja dodana jako kryterium alokacji zasobów i podstawa korekty funduszu płac. "Ekonomista nr 2, s. 314-315.
 • Leibenstein H. (1956), Allocative Efficiency versus X-Efficiency, "American Economic Review", June.
 • Leipold H. (1983a), Eigentum und wirtschaftlichtechnischer Fortschritt, Otto - Friedrich Kuratorium.
 • Leipold H. (1983b), Der Einfluss von Property Rights auf hierarchische und marktliche Transaktionen in sozialistisches Wirtschaftssystem, [w:] "Property Right und ökonomische, Theorie", A. Schiiller (Hrsg.), München, Verlag Wahlen, s. 185-217.
 • Leipold H. (1985), Wirtschaft-s und Gesellschaftssysteme im Vergleich, Stuttgart, Gustav Fisher Verlag.
 • Levine H.S. (1965), The Centralized Planning of Supply in Soviet Industry, [w:] "Comparative Economic Systems Models and Cases", M. Bornstein (ed.), Homewood, Richard D. Irwin, Inc., s. 251-277.
 • Lindbeck A. (1971), The Efficiency of Competition and Planning, [w:] "Planning and Market Relations, M. Kaser, R. Portes (eds.), London, MacMillan St. Martins Press
 • Lindbeck A. (1977), The Political Economy of the New Left. An Outsider's View, New York, Harper and Row Publishers.
 • Lindbloom Ch.E. (1977), Politics and Markets. The World's Political-Economic Systems, New York, Basic Book, Inc.
 • Lipiński J. (1976), Monopol dostawcy i Jego wpływ na powiązania między produkcją, popytem i kosztami (Ocena pewnych schematów teoretycznych), Warszawa, Instytut Planowania, maszynopis.
 • Lipiński J. (1977), Studia z teorii i polityki cen, Warszawa PWN
 • Lipiński J. (1983), Funkcjonowanie rynków przemysłowych w naszym systemie gospodarowania, "Ekonomista" nr 3-4, s.569-611.
 • Lipowski A. (1978), Ceny dla dostawców w teorii i praktyce gospodarki socjalistycznej, Warszawa PWN.
 • Lipset S.M., Bendix R. (1964), Ruchliwość społeczna w społeczeństwie przemysłowym, Warszawa, PWN
 • Lloyd D. (1977), The Idea of Law, Harondsworth, Penguin Books
 • Lydall H. (1984), Yugoslav Socialism. Theory and Practice. Oxford, Clarendon Press.
 • Łukawer E. (1985), Spór o racjonalność gospodarki socjalistycznej, Warszawa, PWN.
 • Maciejewski W. (1982), Modele w procesie tworzenia i wykorzystania Informacji, [W:] Informacyjne problemy planowania, W. Maciejewski red., Warszawa, PWE
 • Madsen K.P. (1980), Współczesne teorie motywacji, Warszawa, PWN.
 • Makinson J. (1985), Industrial Groups Play the Market, "Financial Times", June 12, s. 12.
 • Malewski A. (1975), O nowy kształt nauk społecznych. "Pisma zebrane", Warszawa, PWN.
 • Maniewicz J. (1986), Putl pieriestrojki choziajstwiennogo mlechanizma, "Woprosy Ekonomiki" nr 11.
 • Manufacturing Methods (1987), "The Economist", April 25, s. 78
 • Maroh J.G. (1979), Ambiguity and Engineering of Choice, "International Studies of Management and Organization" nr 3, s. 9-29.
 • Marsden D. (1984), Homo-Economicus and the Labour Market", [w:] Economics in Disarray, P. Wiles and G. Routh (eds.), Oxford, Basic Blackwell, s. 121-158.
 • Maslow A.H. (1964), Teoria hierarchii potrzeb, [w:] Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej, J. Reykowski (wybór i oprać.), Warszawa, PWN.
 • Maslow A.H. (1981), The Farther Reaches of Hunan Nature, Harmondsworth, Penguin Books.
 • Mayer H. (1924), Gut, [w:] Handworherbuch der Staatswissenschaften, Band IV, s. 1272-1280, Jena, Gustav Fisher Verlag.
 • Meade J.E. (1972), The Theory of Labour - Managed Firms and of Profit Sharing, "The Economic Journal", March 1972 (Special Issue in Honour of E.A.G. Robinson)., s. 402-428.
 • Meade J.E. (1975), The Theory of the Labour-Managed Firms and of Profit Sharing, [w:] Self-management. Economic Liberation of Man, Selected Readings, J. Vanek (ed.), Penguin Books.
 • Mercinger J. (1985), Yugoslav Economic System and Performance of the Economy In the Yugoslavia in the Seventies and Early Eighties, [w:] Sozialismus und Industrialisierung, F. Gey, J. Kosta, W. Quaisser (Hrsg.), Frankfurt.
 • Merton R.K. (1982), Teoria socjologiczna i struktura społeczna , Warszawa, PWH
 • Mesa-Lago C. (1982), Comparative Economic Systems: a Review of Recent Textbooks, "Journal of Comparative Economics", March, s. 81-85.
 • Meyer W. (1983), Entwicklung und Bedentung des Property Rights - Ausatzes in der Nationalökonomie?, [w:] Property Rights und ökonomische Theorie, A. Schuller (Hrsg.), München
 • Miles L.V. (1963), Human Action, New Haven.
 • Milewski R. (1986), Instytucje finansowe o korporacje niefinansowe, Warszawa, PWN.
 • Minc B. (1969), Plan i rynek, [w:] Dyskusja o funkcjonowaniu gospodarki socjalistycznej, Warszawa, PEE.
 • Mises L. von (1981, I wyd. niem. 1922), Socialism: An Economic and Sociological Analysis, Indianopolis.
 • Miyazaki H., Neary H.M. (1983), The Illyrian Firm Revisited, "The Bell Journal of Economics" vol. 14, nr 1, s. 259-270.
 • Montias J.H. (1976), The Structure of Economic Systems, New Haven and London.
 • Morisson Ch. (1984), Income Distribution in East European and Western Countries, "Journal of Comparative Economics" nr 8, s. 121-138.
 • Mujżel J. (1967), Wskaźnik produkcji czystej w gospodarce socjalistycznej, "Ekonomista" nr 5.
 • Murell P. (1983), Did the Theory of Market Socialism Answer the Challange of Ludwig von Mises? A Reinterpretation of the-Socialist Controversy, "History of Political Economy", Spring, s'. 92-105.
 • Muysken J., Wagener H.J. (1986), The Welfare State: From Stabilizer to Destabilizer?, [w:] "The Future of the Welfare State", vol. I, W. Albeda (ed.), Maastricht, Presses Interim iv er si taire s Européennes.
 • Nasiłowski M. (1974), Analiza czynników rozwoju gospodarki PRL, Warszawa, PWE.
 • Nasiłowski M. (1987), Socjalistyczny system gospodarowania w Polsce, Warszawa, PWE.
 • Neck R. (1981), Die "Sozialismusdebatte" im Lichte ausgewählter neuerer Entwicklungen der ökonomischen Theorie, [w:] "Jahrbuch für Sozialwissenschaft" nr 2, s. 242-264.
 • Neuberger E., Duffy W.J. (1976), Comparative Economic Systems: A Decision Making Approach, Boston, Alvyn and Bacon, Inc.
 • Nęcka E. (1985), Jak patrzeć, aby nie widzieć, czyli o obronie percepcyjnej, "Problemy" nr 8, s. 23-37.
 • Nowak S. (1979), System wartości społeczeństwa polskiego, "Studia Socjologiczne" nr 4.
 • Nowakowski Z.K. (1969), Prawo rzeczowe. Zarys wykładu, Warszawa .
 • Obuchowski K. (1983), Psychologia dążeń ludzkich, Warszawa.
 • Ossowska M. (1958), Motywy postępowania, Warszawa, PWN.
 • Ossowski S. (1962), O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa, PWN.
 • Ossowski S. (1982), O strukturze społecznej, Warszawa, PWN.
 • Ossuchowski W. (1981), Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Warszawa.
 • Pajestka J. (1975), Determinanty postępu, Warszawa, PWE.
 • Pajestka J. (1986), Wypowiedź w dyskusji nt. Strategie czterdziestolecia, "Gospodarka Planowa" nr 12, s. 487-488.
 • Paszyński M. (1987), Handel zagraniczny a koncepcja planu perspektywicznego, "Gospodarka Planowa" nr 9, s. 364-370.
 • Pawłowski T. (1978), Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych, Warszawa, PWN.
 • Pejovich S. (1969), The Firm, Monetary Policy, and Property Rights in a Planned Economy, "Western Economic Journal", September.
 • Pelikan P. (1969), Language as a Limiting Factor for Centralization, "American Economic Review", Sept., s. 625-631
 • Piaget J. (1977), Psychologia i epistemologia, Warszawa, PWN.
 • Pietrzak I. (1987), Jubileusz ozy podzwonne planowania, "Życie Gospodarcze" nr 12, s. 9.
 • Piotrowski K. (1977), Miernik produkcji dodanej i miernik kwoty zysku a informacyjna funkcja ocen, "Ekonomista" nr 2, s. 344-372.
 • Piotrowski X. (1983), O alternatywnych narzędziach w zdecentralizowanym systemie planowania i zarządzania, "Ekonomista" nr 5-6, s. 803-832.
 • Platt E.T. (1981), Labour-Managed Firms. Some Lessons from Theory and Practice, Warszawa, maszynopis.
 • Podoski K., Krzyżanowski R. (1984), Zakończenie, [w:] Polityka społeczna w rozwiniętych krajach kapitalistycznych, Warszawa.
 • Pohorille K. (1980), Kategoria potrzeb ekonomicznych, "Ekonomista" nr 5-6, s. 1116-1135.
 • Popow G.H. (1978), Mezotraslewyje problemy sowierszenstwowanija uprawienija obszczestwiennym proizwodstwom, Moskwa, referat.
 • Popper K. (1957), The Poverty of Historicism, London.
 • Popper K. (1988), The Open Society and its Enemies Revisited, "The Economist", April 23, s. 25-28.
 • Posner R. (1987), The Law and Economics Movement, "American Economic Review", "Papers and Proceedings", May, s. 1-13.
 • Prais S. (1981), The Evolution of Giant Firms in Britain, Cambridge University Press, second edition.
 • Pryor F. (1973), Property and Industrial Organization in Communist and Capitalist Nations, Bloomington, Indiana University Press.
 • Pryor F. (1986), A Guidebook to the Comparative Study of Economic Systems, New Jersey, Englewood Cliffs.
 • Pszczołowski T. (1978), Organizacja od dołu do góry, Warszawa, Wiedza Powszechna.
 • Rees R. (1985), The Theory of Principal and Agent, "Bulletin of Economic Research", B 7; 1, s. 3-26.
 • Reykowski J. (1979a), Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość , Warszawa, PWN.
 • Reykowski J. (1979b), Teoria motywacji a zarządzanie, Warszawa, PWE.
 • Richardson G.B. (1960), Information and Investment: A Study in the Working of the Competitive Economy, Oxford, Oxford University Press.
 • Richardson G.B. (1972), Organisation of Industry, "The Economic Journal", September, s. 883-896.
 • Robinson J. (1967), The Soviet Collective Farm as a Producer Cooperative: a Comment, "American Economic Review" vol.57, nr 4
 • Rogoziński K. (1979), Kategoria potrzeb w teorii ekonomii, "Ekonomista" nr 3, s. 631-644.
 • Rooken-Smith D.R. (1982), Japan Incorporated and The Korean Troops; A Comparative Analysis of Korean Business Organizations, University of Hawaii.
 • Ropke J. (1977), Die Strategie der Innovation, Tubingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) Tubingen.
 • Rosati D. (1977), Podejmowanie decyzji w organizacjach gospodarczych, Warszawa, PWE.
 • Rostowski J., Auerbach P. (1986), Storming Cycles and Economic Systems, "Journal of Comparative Economics" nr 10, s. 293-312.
 • Rumiancew A., Gołazd J. (1987), Direktiwnoje płanirowanije i samostojatelnost priedprijatija, "Ekonomiczeska Gazieta" nr 4, (przekład [w:] "Biuletyn Ekonomiczny" FAP nr 1554, s. 18-20).
 • Rumińska E. (1979), Ewolucja planowania gospodarczego we Francji, "Ekonomista" nr 4, s. 935-954.
 • Rychlewski E. (1972), System inwestycyjny gospodarki socjalistycznej, "Ekonomista" nr 4, s. 695-728.
 • Sacks S.R. (1973), Entry of New Competitor: in Yugoslav Market Socialism, Research Series No 19, Berkeley, University of California.
 • Samborskij G.I. (1973), Specyjalizacija proizwodstwa w usłowiach naucznotechniczeskoj rewolucii, Moskwa.
 • Samuelsson K. (1984), Protestantyzm a kapitalizm. Krytyka teorii Maxa Webera, "Znak" nr 5, s. 897-918.
 • Schaum F. (1986), Markwirtschaft in Entwicklungsländern: Wirtschaftspolitische Perspektive für Schwarzafrika, Universitet Duisburg Gesamthochschule
 • Schneider D. (1985), Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, München, Wien.
 • Schoppe S.G. (1982), Das Problem der Wirtschaftsrechnung in einer Zentralverwaltungswirtschaft aus neuer bürokratietheoretischer Sicht, "Jahrbuch für Sozialwissenschaft" , nr 2.
 • Schumpeter J.A. (1962), Capitalism, Socialism and Democracy, New York, Harper and Row Publishers.
 • Schuller A. (1983), Property Rights, Theorie der Firma und wettbewerbliches Marktsystem, [w:] "Property Rights and ökonomische Theorie", A. Schüller (Hrsg.), München, s. 145- 180.
 • Scitovsky T. (1980), Can Capitalism Survive. An Old Question in a New Setting, "American Economic Review", Papers and Proceedings, May, s. 1-9.
 • Scitovsky T. (1987), Growth in Affluent Society, "Lloyds Bank Review", January, s. 1-14
 • Scott A. (1983), Property Rights and Property Wrongs, "Canadian Journal of Economics" nr 4, s. 555-573
 • Sertel M. (1986), Workers Enterprises are not Perverse, Wiedeń, referat.
 • Shepherd W.G. (1982), Causes of Increased Competition in the U.S. Economy, 1939-1980, "Review of Economics and Statistics" nr 4, s. 613-627
 • Sikora A. (1982), Prorocy szczęśliwych światów, Warszawa.
 • Simon H. (1957), Models of Man, New York, Wiley.
 • Simon H. (1959), Theories of Decision - Making In Economics and Behavioral Science, "American Economic Review" vol. 49, s. 253-283.
 • Simon H.A. (1976, I wyd. ang. 1947), Działanie administracji, Warszawa.
 • Soos A.K. (1984), A Propos the Explanation of Shortage Phenomena: Volume of Demand and Structural Inelasticity, "Acta Oeconomica" nr 3-4, s. 305-320
 • "South Korea" (1985), "Financial Times", May 15.
 • Sowa K. (1976), Elementy socjologicznej teorii zrzeszeń, Warszawa, Zakład Wydawnictw CZSR.
 • Srinivasan T.N. (1987), Economic Liberalization in China and India: Issues and an Analytical Framework, "Journal of Comparative Economics" nr 11, s. 427-443.
 • Staatliche Interventionen in einer Marktwirtschaft (1981), [w:] "Grundtexte zur sozialen Markwirtschaft", w: W. Stützel ,Ch. Watrin , H. Willgerodt, K. Eohemann (Hrsg.), Stuttgart, Gustav Fisher Verlag, s. 247-276.
 • Stammler R. (1926), Eigentum und Besitz, [w:] Handworterbuch der Staatswissenschaften, Band III, Jena, s. 332-350.
 • Stankiewicz T. (1986), Cykliczność inwestycji w PRL, [w:] Dylematy rozwoju europejskich krajów RWPG, W. Maciejewski (red.), Warszawa, UW.
 • Stessin L. (1973), How to Guard Trade Secrets? New York Times, 10.10.
 • Stigler G.J. (1966), The Theory of Price, New York, Macmillan Company.
 • Stigler G.J., Kindahl J. (1970), The Behavior of Industrial Prices, NBER.
 • Stiglitz J.E. (1986), Economics of the Public Sector, New York, W.W. Norton and Company.
 • Stiglitz J.E. (1987), The Causes and Consequences of the Dependence of Quality on Price, "Journal of Economic Literature", March, s. 1-48.
 • Sulmicki P. (1978), Planowanie i zarządzanie gospodarcze, Warszawa, PWE
 • Szczepański J. (1980), Socjologiczna analiza zachowań gospodarczych", "Ekonomista" nr 5-6, s. 1101-1113.
 • Szczepański J. (1981), Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, Warszawa, PWE.
 • Szeworski A. (1987), Funkcjonowanie reformy w głównych dziedzinach działalności przedsiębiorstw, [w:] "Proces reformy gospodarczej", J. Lipiński, U. Wojciechowska (red.), Warszawa, PWE, s. 15-27.
 • Szmielow N. (1987), Awansy i dołgi, "Nowyj Mir" nr 6.
 • Szul R. (1986), Wokół koncepcji społeczno-ekonomicznych Branko Horvata i Raula Prebischa, "Ekonomista" nr 6, s. 1149- 1163.
 • Szyszkow I., Nowikow R. (1975), Mieżdunarodnaja proizwodstwiennaja kooperacyja: nowoje w intemacjonalizacli choziajstwiennoj żizni", "Mirowaja Ekonomika i Mieżdunarodnoje Otnoszenija" nr 4, s. 46-62.
 • Tardos M. (1986), The Conditions of Developing a Regulated Market, "Acta Oeconomica" nr 1-2, s. 67-89.
 • Taylor E. (1947), Teoria produkcji, Warszawa-Łódź
 • Taylor R.N. (1976), Psychological Aspects of Planning, "Long Range Planning" ed. by University of British Columbia, Vancouver Canada, vol. 9 (2), s. 66-74.
 • The Swedish Economy (1987), B.P. Bosworth and A.M. Rivlin (eds.), Washington, B.C., The Brookings Institution.
 • Thompson A. (1981), A View from Abroad, [w:] U.S. Industrial Relations 1950-1980: A Critical Assessment, Madison, Industrial Relations Research Association.
 • Thurow L.C. (1983), Dangerous Currents. The State of Economics, Oxford.
 • Tisdell C. (1983), Law, Economics and Risk-Taking, "Kyklos" vol. 36, Fasc. 1.
 • Topolski J. (1977), Marksizm i historia, Warszawa, PIW.
 • Tuomela R. (1980), Teorie działania, "Prakseologia" nr 4, s. 3-36.
 • Vacio A.M. (1984), Yugosławia. Mało rynku, dużo partykularyzmów", "Życie Gospodarcze" nr 20, s. 13.
 • Valery N. (1987), Factory of the Future. A Survey, "The Economist", May 30, s. 1-18.
 • Vanek J. (1975) (ed.), Self-Menagement: Economic Liberation of Man, Harmondsworth, Penguin Books.
 • Velianovski C. (1982), The New Law and Economics. A Research Review, Oxford, Centré for Socio-Legal Studies.
 • Voit A. (1928), "Volkswirtschaft und Volkswirtschaftslehre", [w:] "Handwörterbuch der Staatswissenschaften", t. VIII, Jena, s. 786-856,
 • Uvalic M. (1986), The Investment Behaviour of a Labour - Managed Firm, "Annales de l'Economie Publique, Sociale et Cooperative" nr 1, s. 12-33
 • Waldenstrom E. (1986), [w:] The Dynamics of Market Economics, R.D. Day and G. Elliasson (eds.), North Holland, s. 497.
 • Walters K.D., Konsen R.J. (1983), Managing the Nationalized Company, "California Management Review" vol. 25, nr 4, s. 16-27.
 • Walton R.E. (1985), From Control to Committment in the Workplace, "Economic Impact" nr 4, s. 63-67.
 • Wałek-Czamecki T. (1948), Historia gospodarcza świata starożytnego" , Warszawa, Trzaska, Evert i Michalski.
 • Ward B. (1958), The Firm in Illyria: Market Syndycalism, "American Economic Review" vol. 48, s. 566-589.
 • Ward B. (1967), The Socialist Economy. A Study of Organizational Alternatives, New York Random House.
 • Watel I.A., Mojsjejew N.N. (1977), O modelirowanii choziajstwiennych miechanizmow, Ekonomika i Matiematiczeskije Mietody" nr 1.
 • Weber M. (1922), Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen.
 • Weber M. (1984), Szkice z socjologii religii, Warszawa, KiW.
 • Wesołowski W., Mach B.W. (1986), Systemowe funkcje ruchliwości społecznej w Polsce, Warszawa, IFiS PAN.
 • What Brazil Can Learn from Bolivia (1987), "The Economist", March 14, s. 69.
 • Wiatr J. (1976), Społeczeństwo. Wstęp do socjologii systematycznej, Warszawa.
 • Widy-Wirski F. (1980), Ze wspomnień wojewody, 1945-47, "Kultura", 27 lipca, s. 8.
 • Wiese von L. (1923), Konkurenz, [w:] "Handwörterbuch der Staatswissenschaften", Jena, Verlag von Gustav Fisher, t. V, s. 825-833.
 • Wilczyński W. (1979). System zarządzania a nierównowaga, Warszawa, Instytut Planowania, tekst powielany.
 • Wilczyński W. (1986), Spór o racjonalność gospodarki socjalistycznej - refleksje współczesne, "Ekonomista" nr 4-5, s. 859-869.
 • Wilcsek J. (1971), Modern Small and Medium-Sized Factories in the Hungarian Industry, "Acta Oeconomica" vol. 6, nr 4.
 • Wiles P. (1974), Distribution of Incomes: East and West, Amsterdam, North Holand.
 • Wiles P. (1977), Economic Institutions Compared, Oxford, Basic Blackwell.
 • Williamson O.E. (1975), Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications, New York, The Free Press.
 • Wilson T. (1976), Sympathy and Self-Interest, [w:] The Market and the State. Essays in Honour of Adam Smith, T. Wilson and A.S. Skinner (eds.), Oxford, Clarandon Press.
 • Winiecki J. (1983), "Orientacja proeksportowa w gospodarce centralnie planowanej", "Ekonomista nr 3-4, s. 513-532.
 • Winiecki J. (1986), Źródła inflacji w gospodarce rynkowej i w gospodarce planowej, Warszawa, PWN.
 • Wiseman J. (1978), The Political Economy of Nationalized Industry, [w:] The economics of Politics, London, The Institute of Economic Affairs.
 • Włoszczowskl B. (1978), Mechanizm wzrostu cen w przemyśle (w świetle badań), Łódź, materiał powielany.
 • Wojciechowski T. (1978), Czy zaopatrzenie materiałowy może być mniej kłopotliwe? "życie Gospodarcze" nr 7, s. 3.
 • Wolter A. (1970), Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa .
 • Wong Ch. P.W. (1987), Between Plan and the Market: The Role of Local Sector in Post-Mao China, "Journal of Comparative Economics", nr 11, s. 385-398.
 • Wright D. (1971), The Psychology of Moral Behaviour, Harmondsworth, Peuguln Books.
 • Yarrow G. (1986), Privatization in Theory and Practise, [w:] "Economic Policy", April, s. 324-377
 • "Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft" (1983) nr 139
 • Zieliński J. (1973), Polskie reformy gospodarcze, Londyn.
 • Zwass A. (1978), Money, Banking and Credit in Eastern European Economies, "Eastern European Economics" nr 1, s. 1- 154.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334623

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.