PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1989 | nr 288 | 251
Tytuł artykułu

Ruch przyjazdowy z Zachodu do wybranych państw socjalistycznych jako wyraz luki na europejskim rynku turystycznym

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Gospodarcze znaczenie turystyki było, od początków istnienia zjawiska, przedmiotem szczególnego zainteresowania ze strony przede wszystkim państw recepcyjnych. Pod jego wpływem już pod koniec XIX w. tworzyły się zręby dyscypliny naukowej, zwanej dzisiaj ekonomiką turystyki zagranicznej. Jemu też większość autorów przypisuje pierwsze przypadki formułowania celów polityki turystycznej i ich realizacji przy pomocy całego zespołu narzędzi. Wysokie średnie roczne tempo wzrostu ruchu, szczególnie w latach sześćdziesiątych, i związane z nim przepływy pieniężne oraz dalszy rozwój zjawiska spowodowały, że turystyka zagraniczna stała się ważnym elementem współczesnej gospodarki światowej. W wielu państwach, a nawet całych ich ugrupowaniach, uznano ją za istotny fragment życia gospodarczo-społecznego. Celom polityki turystycznej podporządkowuje się niekiedy inne znacznie ,ważniejsze dziedziny współpracy z zagranicą, takie jak polityka zagraniczna, transport, a nawet w. pewnym stopniu wymiana towarowa. Migracja osób, przepływy pieniędzy i kapitału, czy wreszcie międzynarodowa wymiana usług - elementy ściśle związane z turystyka, zagraniczną, wiążą się z inną dyscypliną naukową, jaką są międzynarodowe stosunki ekonomiczne. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
251
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • L'Aéroport dans l'économie da transport aérien et dans l'économie de la région; L'Aéroport un mal nécessaire pour; l'aviation commmeroiale. WTTM 1980 nr 154.
 • Une Approche méthodologique des statistiques du tourisme international. TRJ/WTO, ed. 1975.
 • Biuletyn GKT. Warszawa 1985 nr 18.
 • Bulletin annuel de statistique des transports européens. New York, Nations Unies, Commission Economique pour l'Europe, t. XIII (ed. 1962), XXIII (ed. 1972), XXXV (ed. 1984).
 • Bulletin Technique. Genève, UIOOT: BT/TS/1/72; BT/TS/1/73.
 • Bulletin Technique. Madrid, OMTs BT/TS/1/76; BT/TS/2/77} BT/TS/1/79
 • 7 Bulletin Vlàdniho Vyboru pro Cestovni Ruch CSR. Sekretariat Vlàdniho Vyboru pro Cestowni Ruch Ceské Socialisticki Republiky, Cerven 1979.
 • CIEST has new location. 7/TTM 1981 nr 159.
 • La Conférence des Nations Unies sur le tourisme et les voyages internationaux. Résolutions et recommandations, UIOOT.
 • Développment de la coopération touristique balcanlque. WTTM 1981 nr 163.
 • Etude des facteurs ayant une Influcence sur la demande touristique et conduisant à la redistribution des flux touristique. OMT, doc. PG/I/ r/2.2.2, 11 mars 1977.
 • Etude pilote sur la prévision à long terme. Genève, UIOOT.
 • Evolution du tourisme dans le monde: premières éstimaftions de l'année 1984. WTTM 1984 nr 181.
 • Idegenforgâlmi Evkonyv. Budapest, Kozporiti Statisztikal Hivatal, roczniki 1979-1985
 • Inauguration à Bucarest du premier cycle d'études destinés aux ressortissants africains. WTTM 1980 nr 154.
 • Los Ingresos por turismo internacional y la exportaoion mundial. WTTM 1980 nr 152.
 • International Travel Statistics. Geneva, IUTO 1950.
 • Issliedovanie po turistskomu prognozirovaniu. WTO, Gienieralnaia Assamblieia, IV siessia, dok. A/4/12, Add. FG tlił) B.1.3. Międzynarodowe aktualności turystyczne. Warszawa, P.P. "Orbis", numery z lat 1984-1985.
 • Méthodologie applicable pour la préparation, 1'execution et le contrôle des résultats des études de marché. Genève, ÜIOOT.
 • Monograph on Travel and Tourisme in Europe. W: World Tourism 1983-1984.
 • Note on the Methodology and Utilisation of Forecasts in the Field of Tourism. TRJ/IUOTO nr 5.
 • Passports, Visas, Frontier Formalities. The Role of the World Tourism Organization. WTTM 1981 nr 163.
 • Pick's Currenoy Yearbook 1977^1979. New York, Plok Publishing Corporation 1981.
 • Pojęcia i definicje w turystyce. Warszawa, GKKFiT, materiały z konferencji w dniu 18 styczna 1971 r.
 • Program zagospodarowania turystycznego tras drogowych Bałtyk, Tatry, Budapeszt, Adriatyk. GKKF1T, Zakład Zagospodarowania Turystycznego, Pracownia w Krakowie, Kraków 1971.
 • Raport o stanie turystyki oraz kierunki przezwyciężania zjawisk kryzysowych w turystyce. Warszawa, GKT 1982
 • Rapport sur l'évolution du secteur de l'hébergement. OMT, doc. Nr PG/I/R/3.1 .1. z 20 grudnia 1977.
 • Receipts Generated by International Tourism and World Exports. WTTM 1980 nr 154.
 • Regional Breakdown of World Tourism Statistics. Madrid, WTO, roczniki: 1973-1977, ed. 1979} 1976-1980, ed. 1981; 1977-1981, ed. 1982} 1978-1982, ed. 1983; 1979-1983, ed. 1984, 1980-1984, ed. 1985.
 • Revue dé Tourisme - The Tourist Review. Berne, Institut de Recherches touristiques de l'Université de Berne, roczniki 1958-1960.
 • Rooeniki statystyczne, GUS 1974-1985, Warszawa.
 • Ruch Turystyczny. Warszawa, SGPiS. W zależności od numeru: Zakład Prawnych i Ekonomicznych Zagadnień Turystyki. Zakład Społeczno- Gospodarczych Zagadnień Turystyki, Katedra Turystyki.
 • Statement by Mr R.C. Lonati. Seoretary General of the World Tourism Organization on the State of Tourism on the Threshold i of: 1984, Madrid, WTO, January 1984, doc. SG/DET/1984} 1986, Mardid, WTO, December 1985, doc. SG/ /DET/186.
 • Statistika Rocenka Ceskoslovenska Socialisticke Republiki. SNTL, Federalny Statlstlky Urad, rocznik 1976.
 • Statystyka turystyki 1950-1966. Warszawa, GUs, seria Studia i Prace Statystyczne 1967 nr 7.
 • Tourisme 1975. République Populaire de Bulgarie, Office National de l'Information auprès du Conseil des Ministres.
 • Tourism 1976. People's Rępublic of Bulgaria. Central Statistical Office to the Council of Ministers.
 • Tourism Compendium. Geneva, IUOTO 1975
 • Tourism Compendium. Madrid, WTO, roczniki: 1977, 1979, 1981, 1983, 1985.
 • Le Tourisme dans les démocraties populaires européennes. Paris, Notes et Etudes Documentaires, La Documentation Française, nr 3609-3610, Juillet 1969.
 • Le Tourisme dans les pays de l'OCDÉ, 1975.
 • Touriste? Visiteur? Voyageur? WTTM 1984 nr 181.
 • Travel broad. Frontier Formalities. WTO 1984.
 • Travel Research In a Changing World. V/TTM 1981 nr 159.
 • Travel Research Journal. IUOTO, ed. 1969 i 1970.
 • Travel Research Journal. WTO, ed. 1975.
 • Turizam u Jugoslaviji. Statisticki Podaci 1960-1975. Turisticki Savez Jugoslavije. Prlvredna Kamera Jugoslavije Fond za Turisticku Propagand i Informativnu Delatnost, Beograd 1976
 • Turystyka 1973, Warszawa, GUS, Statystyka Polski 1973, 51
 • Turystyka i Wypoczynek. Warszawa, GUS, Departament Badań Demograficznych i Społecznych, lipiec 1979.
 • Turystyka Zagraniczna. Warszawa, GUS, Departament Badań Demograficznych i Społecznych styczeń 1982, styczeń 1983, grudzień 1983 i grudzień 1984.
 • World Currency Yearbook 1984. New York, International Currency Analysis Ino. 1985.
 • World Tourism. Geneva, IU0T0 1971-1973.
 • World Tourism. Madrid, WTO 197971980; 1982-1983; 1983- 71984.
 • World Travel - Tourisme Mondial. Geneva, IU0T0 1974 nr 116.
 • World Travel - Tourisme Mondial, Madrid, WTO, roczniki 1980-1982 oraz 1986 nr 188.
 • World Travel and Tourism Statistics Yearbook. Madrid, WTO vol. 33 (tom I 1 Hi 1978-1979, ed. 1980; vol. 34, 1979- 71980, ed. 1981; vol.35,1980-1981, ed. 1982; vol. 36,1980-1982,ed. 1983; vol. 37, 1982-1983, ed. 1984; vol. 38, 1983-1984, ed. 1985.
 • WTO and Facilitation, WTTM 1981 nr 160.
 • WTO Tourism Forecasts for 1990. Institutdu Transport Aérien. "Weekly Bulletin" 1981 nr 35.
 • Zbiór materiałów z doświadczeń bratnich partii komunistycznych i robotniczych krajów socjalistycznych. Turystyka zagraniczna. Sofia, II spotkanie koordynacyjne grup roboczych partii komunistycznych i robotniczych krajów socjalistycznych lipiec, 1977.
 • Aderhold P. Dimention and Structures of the European Tourist Market. Kpbenhavn, Turstjrfkonomisk Artkelsan- ling, Samfundslltteratur 1978
 • Adamowicz A., Bosiakowski Ź., Ekonomika Turystyki. Warszawa, SGPiS 1973.
 • Ananiew M.A.Mieżdunarodnyj turizm. Moskwa, Izd. Mieżdunarodnyje Otnoszenija 1968.
 • Azar W.I.Ekonomika i organizacyja turizma (Mietodołogiczeskije woprosy). Moskwa, Izd. Ekonomika 1972.
 • Międzynarodowe przepływy gospodarcze: pojęcia, formy, powiązania. W: Balcerowicz L Międzynarodowe przepływy gospodarcze. Nowe tendencje i próby regulacji. Warszawa, PWN 1987.
 • Białecki K., Dorosz A., Januszkiewicz W. Słownik handlu zagranicznego. Warszawa, PWE 1986.
 • Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne. Warszawa, PWN 1985.
 • Baran A.Polonijna turystyka przyjazdowa z USA do Polski w latach 1964-1974 i perspektywy jej rozwoju. RTM 1978 nr 18.
 • Baran A. Statystyka turystyki. Warszawa, SGP1S 1980.
 • Baretje R., Defert F. Aspects économiques du tourisme. Paris, Editions Berger-Lev rault 1972.
 • Baud-Bovy M. Definicja zagospodarowania turystycznego. RT 1966 nr 2/20.
 • Bąk S.A. Cechy marketingowe usług turystycznych. RT 1980 nr 1/51
 • Bąk S.A. Międzynarodowa turystyka motorowa. RTM 1972 nr 12.
 • Bocheńska M., Bujak K., Uwagi dotyczące motywów uprawiania turystyki. RT 1974 nr 1/42.
 • Bognar J., Turystyka jako czynnik rozwoju ekonomicznego. RT 1966 nr 1/19.
 • Bosiacki S., Nazur A.,Badanie rynku turystycznego. [w:] Turystyka w Sudetach. Jelenia Góra, Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego 1978 nr 12.
 • Bosiakowski Z. (koordynacja naukowa), Materiały pomocnicze do nauki turyzmu. Warszawa, SGPiS 1978.
 • Bożyk P., Misala J. Stosunki gospodarcze Wschód-Zachód. Formy i mechanizmy. Warszawa, PWE 1988.
 • Całus A., Prawa i obowiązki państwa w dziedzinie międzynarodowego obrotu osobowego. RTM 1970 nr 9.
 • Cam R., L'Avenir du tourisme. Prévisions et objectifs à long terme. TRJ, ed.- 1969.
 • Chwieduk R., Pustoła J., Wasilewski T., Teoretyczne podstawy oceny ekonomicznej efektywności turystyki zagranicznej. Warszawa, Instytut Turystyki, "Zeszyty Naukowe" 1979 nr 7.
 • Czapski W., Dopuszczanie cudzoziemców na terytorium państwa. RT 1965 nr 1/16.
 • Defert P.P., Quelques repères historiques du tourisme moderne. RTTR 1959 nr 1
 • Filipowicz Z., Problemy ekonomiczne turystyki. Warszawa, Sport i Turystyka 1969.
 • Gadomska-Smenda E., Turystyka zagraniczna Polski z państwami kapitalistycznymi w latach 1979-1983. Praca magisterska napisana pod kierunkiem autora w Katedrze Turystyki SGPiS 1985.
 • Gałecki R., Gołembski G., Ekonomika turystyki. Poznań, Akademia Ekonomiczna, skrypty uczelniane 1980 z. nr 282.
 • Gaworecki W.W. Ekonomika i organizacja turystyki. Warszawa PWN 1978.
 • Gaworecki W.W. Ekonomika i organizacja turystyki. Warszawa, PWN 1982, wyd. II.
 • Giezgała J., Turystyka w gospodarce narodowej. Warszawa, PWE 1969.
 • Giezgała J., Turystyka w gospodarce narodowej. Warszawa, PWE 1977, wyd. II.
 • Głowacki R., Kramer J., Żabiński L., Analiza rynku. Warszawa, PWE 1981.
 • Gołembski G., Warunki zastosowania marketingu w turystyce w gospodarce centralnie planowanej. Poznań, Akademia Ekonomiczna, Zeszyty Naukowe - Seria II 1980 nr 69.
 • Goronowski W. Harasimowicz J., Polityka dewizowa w zakresie turystyki przyjazdowej do Polski w latach 1957-1972. RTM nr 16.
 • Haaso H., Turystyka polonijna z Ameryki Północnej do Polski. RTM 1971 nr 10.
 • Hałaclński P. Czynniki określające kierunki turystyki międzynarodowej. Warszawa, SGP1S 1968, praca doktorska.
 • Hałaclński P., Ekonomiczne problemy współczesnej turystyki międzynarodowej. RTM 1972 nr 11.
 • Hałaciński P., Integracja turystyczna Beneluxu. RT 1969 nr 1/29.
 • Hałaciński P., Integracja turystyczna Skandynawii. RT 1968 nr 2/27.
 • Hałaciński P., Turystyka międzynarodowy obrót ekonomiczny. "Ekonomista" 1970 nr 5.
 • Haulot A . Hunzlker W.,Tourisme et respect de l'homme. TOW 1980 nr 154.
 • Hunzlker W., Le Tourisme seclal. Berne, Assoclatlon Internationale du Tourlsme, 1951.
 • Hunziker W., Krapf K., Zarys ogólnej wiedzy o turystyce. Beroe 1942. Tłumaczenie Zakładu Prawnych i Ekonomicznych Zagadnień Turystyki. SGPiS (.maszynopis).
 • Jackowski A., Turystyka w Związku Radzieckim. RTM 1979 nr 19.
 • Januszkiewicz W., Międzynarodowa wymiana usług. W: Międzynarodowe przepływy gospodarcze. Warszawa, PTO 1987.
 • Kalinowski F., Podstawowe wiadomości z teorii turyzmu. W: Bosiakowski Z., (koordynacja naukowa), Materiały pomocnicze do nauki turyzmu. Warszawa, SGPiS 1978.
 • Karneoki Z., Sołdaczuk J., Sierpiński W. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Warszawa, PWE 1971.
 • Kaspar C., Współzależność między turystyką a środkami transportu. W: Problemy ekonomiczne turystyki. Warszawa, Departament Ekonomiczny GKKFiT 1970.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Międzynarodowy ruch ludności. W: Międzynarodowe przepływy gospodarcze. Warszawa, PWN 1987.
 • Konieczna-Domańska A., (koordynacja)Ekonomika i organizacja turystyki. Warszawa, WSiP 1987.
 • Kornak A., Ekonomika turystyki. Warszawa PWN 1979.
 • Kornak A., Funkcjonowanie rynku turystycznego. Warszawa-Wrocław, PWN 1980.
 • Kornak A., Montygierd-Loyba M., Ekonomika turystyki. Warszawa-Wrocław, PWN 1985
 • Krapf K .,L'Intégration éuropeenne dans l'optique du tourisme de l'hôtellerie et de la restauration. RTTR 1958 nr 2.
 • Krapf K., La Politique du tourisme en face de l'intégration éuropeenne. RTTR 1958 nr 4.
 • Krapf K., La Statistique traditionnelle du tourisme. Applications et expériences. RTTR 1960 nr 3.
 • Kuciński K., Geografia turystyki. Warszawa, SGPIS 1974.
 • Kulczycki Z., Historia turystyki. Warszawa, SGPiS 1982.
 • Kulczycki Z., Zarys historii turystyki w Polsce . Warszawa, Sport i Turystyka 1970, wyd. II.
 • Lanquar R.,L'Economie du tourisme. Paris, Presses Universitaires de Franoe. Que saisje? 1983.
 • Libera K., Międzynarodowy ruch osobowy. Warszawa, PWE 1969.
 • Libera K., Problemy turystyki zagranicznej w Jugosławii. RT 1962 nr 2.
 • Libera K., Turystyka zagraniczna w europejskich krajach socjalistycznych. RTM 1967 nr 1.
 • Libicki B. Wpływ turystyki zagranicznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Warszawa, Instytut Turystyki, Zeszyty Naukowe 1979 nr 7.
 • Lickorish L.J. Tourism in the National Economy. TRJ nr 8.
 • Lickorish L.J. Transport and the Tourist Policy. RTTR 1958 nr 3.
 • Lijewski T., Mikułowski B.,Wyrzykowski J. Geografia turystyki Polski. Warszawa, PWE 1985.
 • Łazarek R. ,Ekonomika i organizacja turystyki. Warszawa, PWE 1972.
 • Łazarek R. ,Przesłanki ekonomiczne kształtujące politykę państwa w dziedzinie turystyki. RTM 1968 nr 6.
 • Łazarek R., Systemy organizacyjne turystyski. RTM 1967 nr 3.
 • Makać A., Charakter i główne tendencje występujące we współpracy gospodarczej Wschód-Zachód. Gdańsk, Uniwersytet Gdański, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Transportu 1984 nr 7.
 • Mazur A. Mazur J., Usługa jako przedmiot działalności marketingowej na przykładzie usług turystycznych. Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług 1978 nr 4/88.
 • Milewska L. Tendencje rozwoju portów lotniczych na świecie a Międzynarodowy Port Lotniczy Warszawa- Okęcie. Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem autora w Zakładzie Społeczno-Gospodarczym Zagadnień Turystyki, SGPiS 1981.
 • Morgenroth K., La Signification de la science du tourisme pour la pratique du tourisme. RTTR 1959 nr 4.
 • Mortier G.,Les Nouvelles tendances de la politique du tourisme. RTTR 1958 nr 3
 • Norwal A,J., The Tourist Industry. A National and International Survey. London 1936.
 • Orłowski M., Turystyka zagraniczna w gospodarce socjalistycznej. RT 1966 nr 4/22.
 • Orłowski M., Bystrzanowski J., Współpraca turystyczna krajów socjalistycznych. Warszawa, Instytut Turystyki, Zeszyty Naukowe 1979 nr 7.
 • Ostrowski S., Ruch turystyczny w Polsce. Warszawa, Sport i Turystyka 1972, wyd. II.
 • Ostrowski S., Zagraniczna turystyka przyjazdowa w 40-leoiu PRL. Biuletyn GKT, Warszawa, numer specjalny "a", luty 1985.
 • Przecławski K., Socjologiczne problemy turystyki. Warszawa, Instytut Wydawniczy CRZZ 1979.
 • Przecławski K., Turystyka a wychowanie, Warszawa, Nasza Księgarnia 1973.
 • Redel J., Turystyka a badanie rynku. RT 1965 nr 3/18.
 • Rogalewski O.,Propozycje w sprawie usystematyzowania niektórych pojęć w turystyce. RT 1966 nr 2/20
 • Rogalewski O.,Zagospodarowanie turystyczne. Warszawa, WSiP 1974.
 • Rogalewski O., Cele i instrumenty polityki państwa w zakresie turystyki. [w:] Konieczna-Domańska A., (koordynacja)Ekonomika i organizacja turystyki. Warszawa, WSIP 1987.
 • Sobota J., Popyt turystyczny. W: Konieczna-Domańska A., (koordynacja)Ekonomika i organizacja turystyki. Warszawa, WSIP 1987.
 • Świerczyńska H., Podstawowe kategorie ekonomiczne teorii turyzmu. W: Bosiakowski Z. (koordynacja naukowa), Materiały pomocnicze do nauki turyzmu. Warszawa, SGPiS 1978.
 • Tarski I.,Kryteria wyboru środka transportu w turystyce. RT 1566 nr 3/21.
 • Vinkóvic Z. Le Tourisme facteur de l'économie moderne. Le cas de la Yoguslavle. RTTR 1962 nr 4
 • Vukicevio M., Drzavna intervencija u turismu (uporedjenje prakse turisticki visokorazwijemih zemlja Evrope). Novi Sad, Pravni Fakultet Univerziteta u Beogradu 1972.
 • Walczak M., Kryteria oceny ekonomicznej efektywności turystyki zagranicznej. Warszawa, Instytut Turystyki, Zeszyty Naukowe 1978 nr 7.
 • Zarszyńska J., Jackowski A. Podstawy geografii turyzmu. Warszawa, PWN 1978.
 • Witulska J., Czynniki rozwoju ruchu turystycznego i ich klasyfikacja. Uniwersytet Gdański, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Produkcji nr 4.
 • Witulska J., Zarys ekonomiki i organizacji hotelarstwa. Gdańsk, Uniwersytet Gdański 1980.
 • Wodejko S., Aktualna struktura organów Międzynarodowego Związku Oficjalnych Organizacji Turystycznych. RT 1968 nr 2/27
 • Wodejko S., Czynniki rozwoju ruchu turystycznego. W: Bosiakowski Z. (koordynacja naukowa), Materiały pomocnicze do nauki turyzmu. Warszawa, SGPiS 1978.
 • Wodejko S. Czynniki wpływające na rozwój turystyki międzynarodowej. RTM nr 15.
 • Wodejko S., Europejskie państwa socjalistyczne jako rynek turystyki międzynarodowej. Gospodarka turystyczna. Warszawa, CTO, Przegląd Branżowy, z. nr 2-5, październik 1980.
 • Wodejko S., Organizacja turystyki międzynarodowej. W:Konieczna-Domańska A., (koordynacja)Ekonomika i organizacja turystyki. Warszawa, WSIP 1987.
 • Wodejko S., Polska jako kraj tranzytowy w turystyce międzynarodowej, "Sprawy Międzynarodowe" 1972 nr 9.
 • Wodejko S., Potrzeba badania rynku turystycznego. RT 1975 nr 2/43.
 • Wodejko S., Pierspiektiwy razwitija turizma mieżdu sooyjalistiozeskimi stranami do 1990 g. SPOTURSS, Nauozno-prakticzeskaja konfierencyja po woprosam razwitija turizma mieżdu sooyjalistlozeskimi stranami do 1990 g., Sofia 1984.
 • Wodejko S., Popyt turystyczny państw Wschodu i Zachodu. Opracowanie dla Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGPiS (temat R.III.11.Y.1.
 • Wodejko S., Rola formalności granicznych w wymianie turystycznej Wschód- Zachód. RT 1980 nr 1/51.
 • Wodejko S., Struktura regionalna turystyki międzynarodowej. "Sprawy Międzynarodowe" 1983 nr 7-8.
 • Wodejko S., Turystyka międzynarodowa w latach osiemdziesiątych. RT 1982 nr 1/55-56.
 • Wodejko S.,Turystyka międzynarodowa w europejskich krajach socjalistycznych na tle ruchu turysty-cznego w skali światowej w latach 1973-1977. RT 1980 nr 1/51.
 • Wodejko S., Współpraca turystyczna Wschód-Zachód. Opracowanie dla Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGPiS (temat R.III.11.7.1.).
 • Wodejko S., Wpływy formalności granicznych na przyjazdowy ruch turystyczny do Polski w latach 1957-1972. RTM 1975 nr 16.
 • Wyczański P., Porównanie wyników dewizowych i intensywności zagranicznego ruchu turystycznego w Polsce na tle innych krajów europejskich i Warszawa, Instytut Finansów 1976.
 • Wyczański P., Turystyka wyjazdowa na tle dochodów ludności i zaopatrzenia rynku wewnętrznego. Warszawa, Instytut Finansów 1977.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334717

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.