PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1989 | nr 290 | 257
Tytuł artykułu

Transport wodny śródlądowy jako element systemu transportowego Polski

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Istotą działania transportu jest przemieszczanie w przestrzeni. Zagospodarowanie transportowe stanowi jeden z podstawowych elementów infrastruktury technicznej gospodarki narodowej i przyłączenia się często do kształtowania społeczno-gospodarczych funkcji p08zozególnych regionów. Ważnym problemem w badaniach poświęconych temu działowi gospodarki stało się zagadnienie funkcjonowania transportu jako całości złożonej Z większych jego gałęzi, inaczej mówiąc ~ jako wielogałęziowego systemu. Wiele uwarunkowań spowodowało, iż w Polsce mamy do czynienia z przestrzennym zróżnicowaniem stan rozwoju infrastruktury transportowej, a w ramach samego systemu transportowego występują duże dysproporcje związanej i eksponowaną rolą i miejscem niektórych gałęzi transportu (np. kolejowego i samochodowego), przy jednoczesnym względnym zacofaniu pozostałych. Transport wodny śródlądowy należy do zaniedbanych elementów systemu transportowego kraju. Stan żeglugi śródlądowej rodzi obawy o możliwości dalszego funkcjonowania tej gałęzi transportu w przyszłości. Kontrowersje wśród naukowców i praktyków gospodarczych związane z odpowiedzią na pytanie, czy rozwija transport wodny śródlądowy w Polsce, nie zanikają. Z jednej strony wysuwane są argumenty, że w trudnej sytuacji gospodarczej należy preferować efektywne gałęzie transportu, które również są n1edoinwestowane, z drugiej zaś strony próbuje się znaleźć struktury najkorzystn1ejszych powiązań wewnątrz międzygałęziowych, tak aby doprowadzić do koordynacji poszczególnych elementów systemu transportowego kraju. Konieczne staje się przewartościowanie dotychczasowych dążeń rozwojowych transportu wodnego śródlądowego, jak również poznanie możliwości jego dalszego rozwoju w układzie przestrzennym. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
257
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Ansoff H.J.: Corporate Strategy, London 1971, Penquin Book.
 • Arkuszewski A. i in,: Eksploatacja dróg wodnych. Warszawa 1971, Arkady.
 • Ashby W.R.: Wstęp do cybernetyki, Warszawa 1961, PWN.
 • Barteczek A.: Integracyjna funkcja infrastruktury gospodarczej w świetle badań nad Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. Studia KPZK PAN, 1977, t. LIX.
 • Beer S., Cybernetyka a zarządzanie, Warszawa 1966, PWN.
 • Berezowski S.: Wstęp do regionalizacji gospodarczej, Warszawa 1964, PWE.
 • Bertalanffy Ł.: Ogólna teoria systemów. Warszawa 1984,PWN
 • Bielecki C.: Ekonomika i planowanie rozwoju regionów. Warszawa 1974, PWE.
 • Bochniarz Z.: Siły wytwórcze jako system społeczny. Warszawa 1985, SGPiS.
 • Brdulak J., Analiza kosztów portów rzecznych. Warszawa 1979, OBET.
 • Brdulak J.: Transport (w:) Geografia gospodarcza (red. I. Fierla). Warszawa 1985, SBPiS.
 • Brdulak J., Czyżkowski W.: System ekonomiczny przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej (w:) Koncepcja reformy gospodarczej transportu (pr. zb.). Część IV. Warszawa 1981
 • Brdulak J., Paprocki W.: Żegluga śródlądowa. Warszawa 1987, SGPiS.
 • Brzosko E.: Rozwój transportu w Polsce w latach 1918-1939, Szczecin 1982, WSP.
 • Buga J., Nykowski I.: Zagadnienia transportowe w programowaniu liniowym, Warszawa 1974, PWN.
 • Chadajewski J., Potrykus K.: Analiza potrzeb, celowości i możliwości rozwoju przewozów kolejowo-wodnych w relacji Śląsk-Gdańsk. Warszawa 1984, OBET.
 • Chadwick O. A System View of Planning. Towards a Theory of the Urban and Regional Planning Proces. Oxford 1971, Pergaman Press
 • Chojnicki Z, Przestrzeń społeczno-ekonomiczna Polski, Biuletyn KPZK PAN 1974, z. 84
 • Chojnicki Z. i in.: Badania przestrzennej struktury społeczno-ekonomicznej Polski metodami czynnikowymi. PAN - Poznań PWN, Seria "Geografia", 1978 t.II
 • Christaller W.: Ośrodki centralne w Południowych Niemczech. "Przegląd Zagraniczny Literatury Geograficznej" 1963, z. 1.
 • Ciechocińska M.: Infrastruktura społeczna. Biuletyn KPZK PAN 1981, s. 116.
 • Czyżkowski W., Brdulak J. i in.: Efektywność ekonomiczna rozwoju przewozów samochodów osobowych żeglugą śródlądową. Warszawa 1979, OBET.
 • Czyżkowski W., Chadajewski J., Waszkiewicz J., Zasady metodyczne określania kosztów z tytułu dróg wodnych dla potrzeb rachunku porównawczego żeglugi śródlądowej z innymi rodzajami transportu. Warszawa 1982, OBET
 • Czyżkowski W. i in.: Kierunki polityki przewozowej żeglugi śródlądowej w latach 1982-1985, Warszawa 1982, OBET.
 • Dąbrowski K.: Programowanie i ocena efektywności inwestycji wodnych w Polsce oraz ich znaczenie w przestrzennym zagospodarowaniu kraju. Studia KPZK PAN, 1964, t. VII
 • Dębski K.:. Regulacja rzek. Warszawa 1978, PWN.
 • Domański R.: Kształtowanie otwartych regionów ekonomicznych. Warszawa 1972, PWE
 • Dziedziul B.: Czynniki fizyczno-geograficzne i społeczno-ekonomiczne rozmieszczenia dróg w Polsce. Szczecin 1972, Wyd. Politechniki Szczecińskiej, s. 136.
 • Ekonomia polityczna socjalizmu (red. N. Nasiłowski). Wyd. 4. Warszawa 1975, KiW
 • Engels F.: Antyf-Duhring. Warszawa 1956, KiW.
 • Fajferek A.: Region ekonomiczny i metody analizy regionalnej, Warszawa 1966, PWE.
 • Falkiewicz H., Swatler Ł.: Finanse przedsiębiorstw transportowych . Warszawa 1970, WKiŁ.
 • Falkiewicz R., Swatler L.: Propozycje z zakresu reformy systemu ekonomiczno-finansowego transportu (w:) Koncepcja reformy gospodarczej transportu. Podstawowe założenia. Warszawa 1981 OBET.
 • Fierla I., Geografia przemysłu Polski. Wyd. 4. Warszawa 1984 PWE.
 • Flota pasażerska - śródlądowa, rejon warszawsko-augustowski. Studium. Wrocław 1974, CBPŹŚ "Navicentrum".
 • Frąckowiak W., Czynnik przestrzeni w teorii rachunku ekonomicznego efektywności Inwestycji. Warszawa 1985, PSE.
 • Gałęzie transportu w zintegrowanym systemie transportowym, red. A. Piskozub. Warszawa 1977, WKiŁ.
 • San J.W.: Z dziejów żeglugi śródlądowej w Polsce. Warszawa 1978, KiW.
 • Gieysztor J., Współpraca kolei z żeglugą rzeczną. "Polska Gospodarcza" 1930, z. 20.
 • Główczyńskli S., Gronowski F.: Żegluga śródlądowa. Ekonomika, eksploatacja, organizacja. Warszawa 1978, WKiŁ
 • Gośliński J.: Zarys teorii sterowania ekonomicznego. Warszawa 1977, PWN.
 • Granet, H.: Cywilizacja chińska. Warszawa 1973, PIW.
 • Greniewski H.: Zagadnienia metodyczne i teoretyczne planu krajowego. Biuletyn KPZK PAN, 1970, z. 60.
 • Gronowski F., System transportowy państwa socjalistycznego. Elementy teorii. Zeszyty Naukowe Politechniki Szczecińskiej 1975, z. 77
 • Grzeszczak J., Koncepcje polaryzacyjne w przestrzennym zagospodarowywaniu kraju (na przykładzie Francji). Studia KPZK PAN, 1971, t. XXXIV.
 • Grzywacz W.: Infrastruktura transportu. Warszawa 1982, WKiŁ
 • Grzywacz W., Rynek usług transportowych. Warszawa 1980, WKiŁ.
 • Grzywacz W., Taryfy transportowe. Warszawa 1973, WKiŁ.
 • Habr J., Veprek J., Systemowa analiza i synteza. Warszawa 1976 PWE.
 • Hall D., Podstawy techniki systemów, Warszawa 1968, PWN
 • Herodot: Dzieje (przekł. S. Hammer), Warszawa 1959, PIW
 • Hloks J.R.: Kapitał i wzrost, Warszawa 1978, PWN
 • Hofman L.: Ekonomika transportu wodnego śródlądowego. Gdańsk 1984, Wyd. UG.
 • Hofman L.: Ekonomika żeglugi śródlądowej w zarysie. Gdynia 1968, Wyd. Morskie
 • Hofman L., Kortylewska A., Ekonomiczne problemy gospodarki wodnej Polski. Warszawa 1971, PWN.
 • Hofman L., Rydekowski W.: Zagospodarowanie Wisły. Warszawa 1983, PWE.
 • Ingarden R.: Rzeki i kanały żeglugowe w byłych trzech zaborach i ich znaczenie gospodarcze dla Polski. Kraków 1921.
 • Isard W. i in., Metody analizy regionalnej, wprowadzenie do nauki o regionach. Warszawa 1965, PWN.
 • Januszkiewicz W.: Eksport usług transportowych. Warszawa 1977 SGPiS.
 • Joumee d'information et de contaot. Les perspectives offerts par le transport fluvial sur laxe Marseille-Fos/Rhone-Saone, 1981
 • Kalecki M.: Zarys teorii wzrostu gospodarki socjalistycznej. Wyd. 3. Warszawa 1974, PWN.
 • Komorowski M.: Przestrzenna organizacja rozwoju społeczno-gospodarczego. Biuletyn KPZK PAN, z. 98.
 • Koopmans T.C., Beckman M.: Asslgnment Problems and the Location of Economie Activities. "Econometrica" 1957, vol. XXV, z.1
 • Kotarbiński T.: Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. Wyd. 2. Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, Ossolineum
 • Kordel Z.: Polityka transportowa RFN i instrumenty jej realizacji. Gdańsk 1984, UG.
 • Kornal J., Anti-Equillbrum. Warszawa 1973, PWN.
 • Krzyżewska B. i in.: Prognoza potrzeb przewozowych do 2000 roku. Warszawa 1983, OBET.
 • Lambor J.: Podstawy i zasady gospodarki wodnej. Warszawa 1965, WKiŁ.
 • Leszczyoki S.: Nad mapą Polski. Geograficzne studium ekonomiczno-planistyczne. Warszawa 1980, KiW.
 • Leszczyński K.: Rachunek efektywności nakładów inwestycyjnych a mechanizm ekonomiczny efektywnego gospodarowania. Warszawa 1980, ODE Min. Finansów.
 • Lijewski T., Geografia transportu Polski. Warszawa, 1977, PWE.
 • Lijewski T.: Infrastruktura transportowa Republiki Federalnej Niemiec (problemy przestrzenne). Studia KPZK PAN, 1982, t. LXXVIII.
 • Lissowska E.: Zintegrowany system transportowy. Warszawa 1971, PTE.
 • Losch A.: Gospodarka przestrzenna. Teoria lokalizacji. Warszawa 1961, PWE.
 • Łopuszyński H.: Podstawowe zagadnienia polityki komunikacyjnej. Warszawa 1974, Wyd. Techn. Min. Komunikacji.
 • Łysień J. i in.: Ocena możliwości odciążenia transportu kolejowego przez żeglugę śródlądową w przewozie ładunków masowych do przedsiębiorstw położonych sad górną Odrą. Warszawa 1979 BET.
 • Łysień J., Waszkiewicz J.: Analiza ekonomiczna projektowanych systemów dostaw węgla do portu Gliwice. Warszawa 1978, OBET.
 • Madeyski M., Lissowska E.: Przesłanki kształtowania zintegrowanego systemu transportowego. T. 1. Warszawa 1973, OBET- ITS.
 • Madeyski M., Lissowska E., Marzec J.: Ekonomika transportu. Wstęp do nauki o transporcie. Warszawa 1976, SGPiS.
 • Madeyski M., Lissowska E., Morawski W.: Transport, rozwój i Integracja. Wyd. 2. Warszawa 1980, WKiŁ.
 • Magiera W.: Czynniki warunkujące rozwój floty na Odrze i Wiśle. Opole 1974, Instytut Śląski.
 • Majewski J.: Funkcjonowanie w systemie transportowym Polski przedsiębiorstw wykonujących spedycję krajową. Gdańsk 1976 Wyd. UG.
 • Majminas J.Z., Procesy planowania w gospodarce narodowej, aspekt informacyjny. Warszawa 1974, PWE.
 • Małek P., Ekonomika transportu, Warszawa 1977, PWE.
 • Mazur M., Cybernetyka i charakter. Warszawa 1976, PWN.
 • Miłkowski M., Obecna rzeka Odra jako droga wodna. Wrocław 1980, Navicentrum.
 • Miłkowski M., Odrzańska Droga Wodna, Gdańsk 1976, Wyd. Morskie
 • Model rozwoju zintegrowanego systemu transportowego Polski do 1985 r. i 1990 r. (pr. zb.). Warszawa, grudzień 1979, OBET.
 • Morawski W., Metody prognozowania przewozów ładunków. Warszawa 1976, WKiŁ.
 • Morawski W.: Polityka transportowa, Warszawa 1978, SGPiS.
 • Mynarski S., Cybernetyczne aspekty analizy rynka. Warszawa 1976, PWN.
 • National Transportation Policies Through the Year 2000. Washington 1979
 • National Transportation Trends and Choices, Washington 1978.
 • Określenie racjonalnego podziału zadań przewozowych między transport kolejowy, samochodowy i wodny w obszarze ich ciążenia do Wisły pr. zb. Warszawa 1975, OBET.
 • Określenie roli żeglugi śródlądowej w systemie transportowym kraju, Część II - Prognoza potrzeb przewozowych ciążących do dróg wodnych w zasięgu krajowym i zagranicznym (pr. zb.), Wrocław 1972, BPiSTR.
 • Ostrowitianow K.W., Zarys ekonomiki przedkapitalistycznyoh formacji, Warszawa 1949, KiW.
 • Pstrowski M., Sadowski Z., Wyzwania rozwojowe, Warszawa 1978, PWE.
 • Perroux E.: Les espaces économiques, Paris 1950
 • Piskozub A.: Ekonomika transportu. Podstawy metodologiczne, Warszawa 1975, WKiL.
 • Piskozub A., Funkcjonowanie systemów transportowych, Warszawa 1973, WKiŁ.
 • Piskozub A., Gospodarowanie w transporcie. Warszawa 1982, WKiŁ.
 • Piskozub A., Zarys najnowszych dziejów transportu. Warszawa 1979, WKIŁ.
 • Podstawy informatyki w transporcie red. T. Wierzbicki. Warszawa 1975, WKiŁ.
 • Przyłęcki W., Stupnicki H., Kierunki i możliwości poprawy efektywności eksploatacyjnej przedsiębiorstw żeglugowych w świetle ograniczonych możliwości inwestowania (ze szczególnym uwzględnieniem górnej Wisły). Warszawa 1985, Navicentrum.
 • Rydzkowski W.: Rola taryf w kształtowaniu rentowności polskiej żeglugi śródlądowej. Gdańsk 1986. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, z. 62.
 • Secomski K., Wstęp do teorii rozmieszczenia sił wytwórczych. Warszawa 1956, PWG.
 • Semkow J., Spór o metodę. Teoriopoznawcze i metodologiczne aspekty ekonomii politycznej. Warszawa 1974, PWN.
 • Status prawnomiędzynarodowy Odry, pr. zb. pod red i J. Gilasa i S. Wajdy. Opole 1982, Instytut Śląski.
 • Stupnicki H. i in., Program Odra. Kompleksowy program zagospodarowania drogi wodnej rzeki Odry i połączenia Wisła-Odra do roku 2000 i docelowo - część transportowa, t. IV. Wrocław-Warszawa 1981, Navbvicentrum.
 • Sulmicki P.: Międzynarodowa wymiana gospodarcza. Warszawa 1977 PWE.
 • Sulmicki P.: Planowanie i zarządzanie gospodarcze. Wyd. 3. Warszawa 1978, PWE.
 • Symonowicz A., Ekonomiczne aspekty gospodarowania zasobami wodnymi w systemach wodno-gospodarczych. Warszawa 1976, SGPiS.
 • Szelągowski Z.: Ekonomika gospodarki wodnej. Wyd. 2. Warszawa 1985, PWE.
 • Tarski I., Koordynacja transportu. Warszawa 1968, PWE.
 • Tarski I., System transportowy RWPG. Warszawa 1981, WKiŁ.
 • Tarski I., Teichmanowa E., Patryn E.: Transport i spedycja w handlu zagranicznym. Warszawa 1968, PWE.
 • Tatarkiewicz W.:. Historia filozofii. Tom III. Wyd. 6. Warszawa 1968r PWN.
 • Teichmanowa E., Koszt transportu w handlu międzynarodowym (ze szczególnym uwzględnieniem handlu zagranicznego Polski), Warszawa 1975, SGPiS.
 • Thomson J.M.: Nowoczesna ekonomika transportu. Warszawa WKiŁ.
 • von Thunen J.H.: Der isolierte Staat in Beziehung auf Land-wirtachaft und Nationalökonomie, T.I, - Hamburg 1826, T. II - Rostock 1850, T. III - Rostock 1863
 • Tillinger T. i in.: Drogi wodne. T. I. Warszawa 1948, Wyd. Techniczne MK.
 • Tillinger T., Drogi wodne w Polsce. Warszawa 1929.
 • Tinbergen J.J., International Economic Integration. Wyd. 2. Amsterdam 1965, Elsevier Publ. CO.
 • Tkocz J.: Oś gospodarcza Odry. Opole 1980, Instytut Śląski.
 • Tomala F., System transportowy a ogólna teoria systemów. Zeszyty Naukowe WSE Sopot 1966, nr 33.
 • Transport i spedycja w handlu zagranicznym (pr. zb.). Warszawa 1981, SGPiS.
 • Udział żeglugi śródlądowej i stoczni rzecznych w bilansie płatniczym kraju (pr. zb.). Warszawa-Wrocław 1974. Navicentrum.
 • Verkehrsgeographie ,red. G. Jacob. Gotha 1984, VEB H. Haack.
 • Voigt F.: Verkbhr, t. 2, cz. I. Die Entwicklung des Verkehrssystems. Berlin 1965, Duncker und Humblot.
 • Weber A.: Uber den Standort der Industrien. T. I, Reine Theorie des Standorts. Thübingen 1909.
 • Wielopolski A.: Zarys gospodarczych dziejów transportu. Warszawa 1975, WKiŁ.
 • Wisła. Monografia rzeki,red. A. Piskozub. Warszawa 1982, WKiŁ.
 • Witkowski T.: Zasady metodyczne rachunku efektywności dewizowej w resorcie komunikacji. Warszawa 1976, OBET
 • Wohl M., Martin B.V.: Traffic System Analysis. New York 1967, Mc Graw - Hill Book CO.
 • Założenia planu przestrzennego zagospodarowania kraju do 1995 r. Warszawa, styczeń 1986, KPpRM.
 • Zawadzki S.M.: Polska przestrzeń, społeczeństwo. Warszawa 1973, PWE.
 • Żylicz A.: Statki śródlądowe, Gdańsk 1979, Wyd. Morskie.
 • 20 lat pracy. Przegląd dorobku 1952-1971 (pr. Zb.). Wrocław 1972, BP 1 STR
 • Althof W., Transportkette-Transportsystem, DDR-Verkehr, 1973, nr 4
 • Arkuszewski A.: Drogi wodne w Polsce. "Gospodarka Wodna", nr 7.
 • Bielakowski J., Budownictwo wodne w dorzeczu Odry. "Przegląd Komunikacyjny", 1985, nr 8.
 • Brdulak J.: Bydgoszcz jako węzeł transportu wodnego śródlądowego (w:) Studia geograficzne nad węzłami komunikacyjnymi w Polsce, red. W. Rakowski. Monografie i Opracowania SGPiS, 1989, nr 249.
 • Brdulak J., Działalność polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej w dziedzinie handlu zagranicznego. "Handel Zagraniczny" 1978, nr 10.
 • Brdulak J.: Polska żegluga śródlądowa na rynku transportowym Europy Zachodniej. "Handel Zagraniczny", 1981, nr 8-9.
 • Brdulak J.: Rachunek ekonomiczny jako podstawa działalności przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej na rynku transportowym Europy Zachodniej. "Problemy Ekonomiki Transportu", 1981, z. 3-4
 • Brdulak J., Kordel Z., Gesamtverkehrsplannung als Instrument der Terkehrspolitlk zur Entwicklung des ländlichen Raumes. Verkehr im ländlichen Raum (pr. zb.) Vien 1984, ÖYG, Spezial Band 8
 • Brdulak J., Paprocki W., Transport wodny śródlądowy w obsłudze polskiego handlu zagranicznego. "Handel Zagraniczny", 1985, nr 3
 • Brdulak J., Szablak Z.: Warunki optymalizacji działania przedsiębiorstwa transportowego. "Przegląd Komunikacyjny", 1986, nr 2
 • Burka J.: Żegluga śródlądowa w obsłudze portów morskich. "Przegląd Komunikacyjny", 1986, nr 2.
 • Chojnicki Z., Czyż T.: Problemy metodologiczne zastosowania analizy czynnikowej w geografii. "Przegląd Geograficzny", 1975, t. XLYII, z. 3
 • Cieśliczak A.: Przewozy zboża Wisłą z Gdańska do Warszawy. "Przegląd Komunikacyjny", 1979, nr 5
 • Czyżkowski W., Brdulak J., Waszkiewicz J.: Rozwój przewozów samochodów osobowych drogą wodną Wisły. "Przegląd Komunikacyjny", 1980, nr 9
 • Dębski J., Koncepcja całościowej analizy systemów regionalnych. "Czasopismo Geograficzne", 1985, t. LVI, z. 3-4.
 • Domański R.: Problematyka metodologiczna ogólnej treści przestrzeni ekonomicznej. "Przegląd Geograficzny", 1965, t. XXXVII, z. 2.
 • Drobek W.: Znaczenie Odry dla kształtowania przyległych obszarów. "Czasopismo Geograficzne", 1984, z. 2
 • Drobek W., Hefner K.: Sieć miast doliny Odry w ujęciu przestrzennym. Czasopismo Geograficzne, 1983, z. 3
 • Durrant A .E.: China - An Expanding Railway Glant. Railwajs 1982,nr 4.
 • Dziewoński K.: Teoria regionu ekonomicznego. "Przegląd Geograficzny", t. XXXIX, z. 1
 • Eklert E.: Odrzańskie porty śródlądowe - charakterystyka eksploatacyjno-techniczna budowli i urządzeń przeładunkowych. "Magazynowanie 1 Transport Towarów", 1981, nr 2
 • Frey L.R.: Infrastruktur und Wirtschaftswachstum. "Konjunkturpolitik", 1969, nr 15
 • Gllas J.: Prawne problemy budowy i eksploatacji przyszłej magistrali Bałtyk-Odra-Kanał Odra-Dunaj-Morze Czarne. "Biuletyn Naukowy Zakładu Stosunków Międzynarodowych", Opole 1974, nr 1.
 • Górski W.: Problematyka prawna żeglugi śródlądowej."Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", 1959, nr 10
 • Gronowski F., Łangowski R.: Problemy szlaku transportowego Odry na początku lat osiemdziesiątych. "Przegląd Komunikacyjny", nr 6.
 • Grzywacz W., Zmiana relacji ekonomicznych taryf towarowych PKP i żeglugi śródlądowej. "Przegląd Komunikacyjny", 1983, nr 9
 • Hennig J., Stan, możliwości i potrzeba zabudowy górnej Wisły do celów żeglugowych. "Przegląd Komunikacyjny", 1984, nr 8.
 • Heuser H.H.: Die Entwicklungstendenzen der Binnenschiffahrt im Rheingebiet. "Zeitschrift für Binnenschiffahrt und Wasserstrassen", 1978, nr 10 1 12.
 • Hofman L., Rydzkowski W.: Znaczenie Odry w gospodarce Polski. "Przegląd Komunikacyjny", 1982, nr 2.
 • Horig A.: Ekonomiczne aspekty wywozu węgla z Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego drogą wodną Odry. Przegląd Komunikacyjny, 1982, nr 8.
 • Jastrzębski S.: Wstępny program działań w gospodarce wodnej. Gospodarka Wodna, 1984, nr 7
 • Jaśkiewicz J., Żurek J.: Duże zbiorniki wodne w Polsce Ludowej. Gospodarka Wodna, 1984, nr 9.
 • Jezierski A., Na wątłych barkach. "Polityka", 1986, nr 11.
 • Jeziorski H.W.: Celowość uprawiania żeglugi śródlądowej. "Przegląd Komunikacyjny", 1983, nr 9.
 • Karpow S.W.: Riecznoj transport Kitaja w: Wnutriennyj wodnyj transport za rubieżom. Moskwa 1982.
 • Klaassen L.H.: Die Erreichbarkeit ländlicher Regionen. Verkehr im ländlichen Raum (pr. zb.). Wien 1984, ÜVG. Spezial Band 8
 • Klaassen L.H.: Integral Planning - Some Consideration (w:) Integracja systemu planowania oraz rozwój miast w Europie Zachodniej. IGiPZ PAN, Warszawa 1977, z. 3.
 • Kolarski A.: Kierunki polityki taryfowej. "Przegląd Komunikacyjny", 1986, nr 3.
 • Koralewski T., Zastosowanie modelu potencjału uczestnictwa do delimitacja regionów węzłowych (w:) Struktura i funkcje układów przestrzenno-ekonomicznych, red. Z. Chojnicki. Poznań 1979, Uniw. im. Mickiewicza, seria "Geografia", nr 18.
 • Kortylewska A.: W sprawie metod badań efektywności kompleksowych inwestycji wodnych. "Gospodarka Wodna", 1972, nr 3.
 • Kozanecka M.: Ośrodki wzrostu społeczno-gospodarczego o znaczeniu krajowym na tle sieci transportowej w Polsce. "Przegląd Komunikacyjny", 1982, nr 1
 • Krautwald J.J.: Jednostki ładunkowe ich przeładunki i przewozy środkami technicznymi żeglugi śródlądowej. "Magazynowanie i Transport Towarów", 1981, nr 7
 • Kubica J.: Technologiczno-organizacyjne aspekty zabudowy Dunaju w Austrii. "Gospodarka Wodna", 1983, nr 3
 • Kupiec L.: Pojęcie infrastruktury w zagospodarowaniu przestrzennym. "Miasto", 1971, nr 9.
 • Kuziemkowski R., Czynniki warunkujące optymalizowanie systemu transportowego. "Przegląd Komunikacyjny", 1984, nr 12.
 • Lewandowski M.: Dlaczego śródlądowe porty i drogi wodne, przyległe do Zatoki Gdańskiej nie służą portom morskim? "Przegląd Komunikacyjny", 1977, nr 3.
 • Łangowski R.: Funkcja transportowa Odry. "Przegląd Komunikacyjny", 1985, nr 10.
 • Machlin J., Kondrachowa J., Kożewnikow N., Rozwitje wodnych putiej. "Riecznoj transport", 1982, nr 5.
 • Majewski J., Pojęcie systemu transportowego. Zagadnienia transportu, 1977, z. 1
 • Malovecky E., Hermanek A.: Perspektywy rozwoju żeglugi dunajskiej (w:) Międzynarodowy Rocznik Transportu 1973, Warszawa 1974,. WKiŁ.
 • Miedziński Z.: W czyje żagle ten wiatr? "Przegląd Techniczny - Innowacje", 1981, nr 43.
 • Miłkowski M., Ile mamy żeglugowych dróg wodnych w Polsce? "Przegląd Komunikacyjny", 1985, nr 7.
 • Miłkowski M., Wykorzystanie żeglugowe Dunaju. "Przegląd Komunikacyjny", 1984, nr 11.
 • Olszowy R.: Udział żeglugi śródlądowej w obsłudze węzłów transportowych Szczecin-Świnoujście oraz Gdańska i Gdyni. "Przegląd Komunikacyjny", 1983, nr 10.
 • Orłowicz-Gudrikow K., Sostojanje i rozwitje sudoohodnej obstanowki. "Riecznoj transport", 1978, nr 8.
 • Pawlak M.: Infrastruktura transportu śródlądowego w dorzeczu Odry. "Przegląd Komunikacyjny", 1984, nr 1.
 • Pietraszewski W.: Cechy polskiej przestrzeni (w:) Problemy polskiej przestrzeni. "Biuletyn KPZK PAN", 1982, z. 118.
 • Piskozub A.: Błędne koło czy obwodnica centralna. "Przegląd Techniczny", 1978, nr 5.
 • Piskozub A.: Ewolucja roli żeglugi śródlądowej Polski w wewnątrzkrajowych przewozach ładunków. "Przegląd Komunikacyjny", 1984, nr 11.
 • Piskozub A.: Obwodnica o długiej historii. "Przegląd Techniczny", 1980, nr 6
 • Płocica A., Kotowicz J., Machura G.: Założenia i kierunki modyfikacji metod oceny efektywności inwestycji w gospodarce. Inwestycje i Budownictwo, 1985, nr 4-5.
 • Poczajew J., Riecznoj transport w odinadcatoj piatiletkie. "Riecznoj transport", 1962, nr 1.
 • Ponsonby G.J.: Transport Policy. Coordination Through Gompetltion. Hobart Paper 49, 1969,Instltut of Economlo. "Affairs".
 • Przyłęcki W., Stupnicki H.: Postęp techniczny i eksploata-cyjny w żegludze śródlądowej i warunki jej rozwoju. "Przegląd Komunikacyjny", 1986, nr 3
 • Przyłęcki W., Żelichowska H.: Wywóz odpadów paleniskowych żeglugą śródlądową. "Przegląd Komunikacyjny", 1964, nr 4-5
 • Ratajczak M.: Międzynarodowa Infrastruktura transportu lądowego. "Przegląd Komunikacyjny", 1985, nr 4-5
 • Rydzkowski W., Ekonomiczne skutki reformy taryfowej w żegludze śródlądowej. Przegląd Komunikacyjny, 1984, nr 2.
 • Rydzkowski W., Model taryfy żeglugi śródlądowej. "Przegląd Komunikacyjny", 1984, nr 11.
 • Sikuciński J., Dylematy rozwoju żeglugi towarowej na górnej Odrze. "Przegląd Komunikacyjny", 1979, nr 1
 • Stawrowski R.,Istota kosztów własnych transportu. "Przegląd Komunikacyjny", 1966, nr 4.
 • Stencel Z., Gospodarka wodna na progu 5-lecia 1986-1990. "Gospodarka Wodna", 1985, nr 11
 • Stupnicki H., Niektóre problemy metodyczne określania chłonności czynników produkcji w transporcie wodnym śródlądowym. "Przegląd Komunikacyjny", 1983, nr 8
 • Sulmicki P.: Jak najmniej przełożonych dyrektora. "Przegląd Techniczny - Innowacje", 1980, nr 5
 • Tarski I.: Programowanie polityki transportowej (w:) Międzynarodowy rocznik transportu. Warszawa 1971, WKiŁ
 • Tarski I.: System transportowy Polski jako ogniwo europejskiego systemu transportowego. "Przegląd Komunikacyjny", 1985, nr 2
 • Tarski I.: System transportowy Polski w ogólnoeuropejskim i ogólnoświatowym systemie transportowym (w:) Perspektywy rozwoju transportu w Polsce, Biuletyn KPZK PAN, 1975, z. 86.
 • Taylor Z., Zastosowanie metod grafowych w badaniach ekonomiczno-przestrzennych. "Czasopismo Graficzne", 1974, t. XLV, z.3
 • Tennessee - Tombigbee - Kanal zu 70% fertig. Internationa-le Transport Zeitschrift, 1982, nr 14.
 • Törngvist G.: The Geography of Economic Activitiess Some Critical Viewpoints on the Theory and Applioation. "Economic Geography" 1977, nr 53.
 • Tuszko A., Wielka ekspertyza wodna z lat 1952-1955. "Gospodarka Wodna", 1984, nr 7
 • Wasserstrassen - Ausbauplan bis zum Jahr 2000. "Internatio-nale Transport Zeitschrift", 1983, nr 9.
 • Wen Lis Schiffahrt auf dem Jangtse. "Zeitschrift für Binnenschiffahrt und Wasserstrassen", 1983, nr 2.
 • Wiederbelebung des Stiickgutverkehrs für die Binnenschif-fahrt. Internationale Transport Zeitschrift, 1986, nr 10.
 • Wojewódzka-Król K.: Nakłady inwestycyjne na infrastrukturę transportu wodnego śródlądowego. "Przegląd Komunikacyjny", 1986, nr 4-5.
 • Zubrzycki Z.: Zestawy pchane i barki motorowe (w:) "Międzynarodowy rocznik transportu" 1981. Warszawa 1981, WKUŁ.
 • Analizy działalności przedsiębiorstwa PP "Żegluga Bydgoska", PP "Żegluga Warszawska", PP "Żegluga Krakowska" za lata 1983-1984.
 • Annual Bulletin of Transport Statistics for Europe. New York 1984 United Nationes.
 • Banach W., Ambroziewicz W.: Warunki utrzymania i rozwoju dróg wodnych w Polsce. Warszawa 1986, WOT (maszynopis powielony)
 • Brdulak H., Funkcjonowanie systemu handlu zagranicznego NKD. Warszawa 1985 (nie publikowana praca doktorska).
 • Brdulak J.: Miejsce usług polskiej żeglugi śródlądowej na zachodnioeuropejskim rynku usług transportowych. Warszawa SGPiS (nie publikowana praca doktorska).
 • Brdulak J.: Ocena stanu oraz niezawodności funkcjonowania infrastruktury technicznej transportu wodnego śródlądowego. Warszawa, wrzesień 1981, KPZK PAN (maszynopis).
 • Brdulak J., Transport jako bariera i przesłanka rozwoju (w:) Strukturalne uwarunkowania efektywnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Materiały na konferencję Wydz. EP. Warszawa 1984 SGPiS.
 • Brdulak J. Czyżkowski W.: Kierunki rozwoju Infrastruktury transportu światowego. Żegluga śródlądowa. Drogi. Warszawa 1983 IGKR SGPiS (maszynopis)
 • Chmielewski B.: Propozycja programu pracy dla przeładowni we Włocławku. Bydgoszcz, grudzień 1979, materiały PP "Żegluga Bydgoska (maszynopis)
 • Council of Ministers Report on the Situation and Development of lniana Waterways and Inland Waterways Shipplng in ECMT Countrles. Materiały Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu - CM/83/11. Paryż, kwiecień 1983 (tłum. OBET)
 • Dobromirski W., Główczyński S.: Droga wodną górnej Wisły (w:) Rola Wisły w gospodarce narodowej. Bydgoszcz 1974, materiały konferencji PTE
 • Domański R.: Zespoły sieci komunikacyjnych. "Prace Geograficzne IG PAN", 1963, nr 41
 • Dziennik Ustaw, 1982, nr 7
 • Dziennik Ustaw RP 1919, nr 59
 • Encyklopedia Powszechna. Tom III, Warszawa 1975, PWN.
 • Gajda B., Kryteria oceny przesłanek modernizacji transportu w Polsce. Referat seminarium nt.: Podstawy teorii transportu, Jabłonna, czerwiec 1978.
 • Hofman L., Możliwości aktywizacji funkcji transportowej Wisły. Gdańsk 1980, materiały konferencji naukowej.
 • Informator dróg wodnych śródlądowych żeglownych Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej. Warszawa 1961, WKiŁ.
 • Kierunki reformy gospodarczej. Projekt. Warszawa 1981, KiW.
 • Kierunki rozwoju dróg wodnych na tle gospodarki wodnej do roku 1990 i do roku 2010. Etap II. Postulaty żeglugi śródlądowej i hierarchia potrzeb wobec rozwoju dróg wodnych śródlądowych. Warszawa 1985, Min. Komunikacji.
 • Koncepcja powiązań transportowych punktów nadania i odbioru produktów naftowych drogą wodną Wisły w latach 1985-2000. Warszawa, czerwiec 1980, BPCPN "Naftoprojekt".
 • Materiały Biura Pełnomocnika Rządu ds. Zagospodarowania Wisły
 • Materiały o stanie i potrzebach gospodarki wodnej i ochronie środowiska w Polsce widzianych z Dolnego Śląska. Wrocław 1981.
 • Miedziński Z., Metoda oceny możliwości i efektywności ekonomicznej transportu węgla różnymi środkami transportu. Poznań, wrzesień 1981, maszynopis EPZK PAN
 • Miłkowski M., Miłkowska J.: Renesans pochylni i podnośni żeglugowych. Śluzy żeglugowe. Wrocław 1984 (maszynopis).
 • Paprocki W., Możliwości rozwoju przewozów drobnicy żeglugą śródlądową przy zmianie struktury ładunków nadawanych przez gospodarkę. Warszawa 1986, IRG SGPIS (maszynopis).
 • Piskozub A., Program zagospodarowania Wisły ze szczególnym uwzględnieniem funkcji transportowej na tle systemu transportowego kraju. Sandomierz 1979, referat na konferencję naukowo- techniczną
 • Powiązanie drogi wodnej, Wisły z zapleczem gospodarczym i innymi gałęziami transportu (pr. Zb.). Warszawa 1980, OBET.
 • Program zapewnienia wywozu węgla kamiennego z kopalni położonych na terenie województwa katowickiego w latach 1976-1980. Warszawa 1978, CBS i PBK (maszynopis).
 • Propozycje aktywizacji żeglugi śródlądowej w obsłudze delty Wisły. Gdańsk 1980, materiały Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
 • Propozycje rozwoju powiązań transportowych drogi wodnej Wisły z zapleczem. Bydgoszcz 1979, Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy (maszynopis)
 • Raport o reformie gospodarczej. Rzeczpospolita, sierpień 1984
 • Raport o stanie przedsiębiorstwa PP "Żegluga na Odrze"* Wrocław 1981
 • Rocznik Statystyki Międzynarodowej 1981. Warszawa 1982, GUS.
 • Roczniki Statystyczne Transportu GUS
 • Rummel-Bulska I., Prawno międzynarodowe i polityczne aspekty użytkowania międzynarodowych wód śródlądowych dla celów nieżeglownych, Warszawa 1977, PISM (maszynopis pracy doktorskiej)
 • Rusak M., Aktywizacja transportu wodnego na Wiśle. Gdańsk mat. PTE
 • Sasin J., Wpływ reformy gospodarczej na produkcję usług transportowych w Przedsiębiorstwie Państwowym "Żegluga Warszawska" . Warszawa, wrzesień 1985, SGPiS (maszynopis).
 • Swatler L.: Propozycje rozwiązań z zakresu reformy systemu ekonomiczno-finansowego transportu. Szczecin 1981 (maszynopis).
 • Tezy rozwoju dróg wodnych i żeglugi śródlądowej w latach 1985-1995. Materiały Ministerstwa Komunikacji.
 • Troszczyńska B.: Podział zadań przewozowych w regionie dolnej Wisły na podstawie kosztów przewozu ładunków poszczególnymi gałęziami transportu. Warszawa 1985, SGPiS (nie publikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem J. Brdulaka).
 • Tubielewicz A., Downarowicz O., Wisła w powiązaniu z portami morskimi (w:) Rola Wisły w gospodarce narodowej. II Konferencja Naukowa PTE - Bydgoszcz 1974.
 • Węgierow S., Chaskielewicz S., Funkcje celu rozwoju infrastruktury technicznej gospodarki narodowej i metody wartościowania skutków tego rozwoju. Warszawa 1976, KPZK PAN (maszynopis).
 • Wodniak Bydgoski, 1981, nr 12
 • Wojewódzkie bilanse przewozów ładunków przez PKP i żeglugę śródlądową. 1981. Seria: Materiały Statystyczne 1.
 • Zarządzenie ministra finansów nr 66 z dn. 11.02.1982 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334729

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.