PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1989 | nr 295 | 200
Tytuł artykułu

Ewidencja gospodarcza obrotu towarowego w warunkach zmian systemowych

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pomiędzy systemem informacyjnym a systemem zarządzania konieczny jest ścisły związek. Brak takiej więzi świadczy o podstawowym mankamencie funkcjonowania podmiotu gospodarczego. System zarządzania rozumiany jako proces decyzyjny powinien oddziaływać na kształt, funkcje oraz strukturę systemu informacyjnego, z kolei, system informacyjny powinien być elastyczny i otwarty na potrzeby systemu zarządzania. Na tej podstawie sformułowano jedną z głównych tez pracy, iż system informacyjny powinien być adekwatny w stosunku do sytemu zarządzania, muszą być one ze sobą spójne, przy czym system informacyjny pełni służebną rolę względem systemu zarządzania. Dlatego podstawą funkcjonowania racjonalnego systemu zarządzania powinien być system informacyjno-decyzyjny. Tak jak niezbędne jest w naszych aktualnych warunkach zasadnicze zreformowanie gospodarki w celu stworzenia gospodarki efektywnej, racjonalnej ze stałą tendencją rozwoju, tak również niezbędna jest modernizacja systemu informacyjnego wykorzystująca postęp techniczny i technologiczny w informatyce do stworzenia warunków optymalnego Zaspakajania potrzeb in-formacyjnych zarządzania. Zmiany te, jeśli mają przynieść oczekiwane rezultaty muszą być w obydwu elementach zasadnicze i głębokie. W warunkach funkcjonowania reformowanej gospodarki powstają nowe jakościowo potrzeby informacyjne jednostek gospodarczych, a w związku z tym szczególne wymagania co do użyteczności oraz efektywności systemów intonacyjnych wobec ich konstruktorów. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
200
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Auerbach H., Buki S., M.Giniatowicz M., Swietlićki W.: Księgowość rejestrowa w handlu, PWG, Warszawa 1954.
 • Baka W.: Polska reforma gospodarcza, PWE, Warszawa 1982.
 • Bandosz J., System informacji rynkowej w handlu wiejskim, ZW CZRS, Warszawa 1977.
 • Bandosz J., Sprzężenia mikro, mini, duże instalacje komputerowe dotychczasowe doświadczenia oraz problemy do rozwiązania [w:] Mat. na konf. Informatyka w handlu spółdzielczym, Sosnowiec 1988.
 • Beksiak J.: Zmiany w gospodarce, PWN, Warszawa 1982.
 • Belobradek J.: Zastosowanie mikrokomputerów w handlu, "Handel Wewnętrzny" 1986, nr 4-5.
 • Bielski T.: Problemy doskonalenia funkcjonowania handlu państwowego, "Handel Wewnętrzny" 1979, nr 1
 • Bieńko Z., Systemy komputer-mikrokomputery [w:] SPIS 88 Systemy informacyjne w warunkach stosowania mikrokomputerów, GUS OBR SPIS, Warszawa 1988.
 • Bobrowski Cz.: U źródeł planowania socjalistycznego. Analiza doświadczeń radzieckich, KiW, Warszawa 1967.
 • Bobrowski Cz.: Planowanie gospodarcze. Źródła, problemy, przemiany, Wiedza Powszechna, Warszawa 1981.
 • Buchta D., Messner Z.: Rachunkowość a zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1976.
 • Buczowski L.: Ekonomiczne środki zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, PWE, Warszawa 1969.
 • Brzezin W.: Polityka rachunkowości, "Rachunkowość" 1966, nr 3
 • Brzezin W.: Polskie plany kont w świetle teorii rachunkowości /praca doktorska/, Warszawa 1968.
 • Brzezin V.: Analiza modelu ewidencyjnego T. Pechego, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej 1978, nr 101.
 • Brzezin W.: Teoria modeli ewidencyjnych, Studia i monografie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Częstochowa 1980.
 • Bytniewski A.: Konstrukcja mikrokomputerowej rachunkowości finansowej MIKRAPIN [w:] IKFRA 86, Mikrokomputery w systemie informacji gospodarczej, Uniwersytet Szczeciński, SKwP, Szczecin 1986.
 • A.Bytniewski: Przyczynek do robotyzacji rachunkowości [w:] INIRA 88 Doświadczenia i koncepcje zastosowania mikrokomputerów w rachunkowości, Uniwersytet Szczeciński, SKwP, Szczecin 1988.
 • Cannig R.G.: Distributed System and the end User, "EDP Analyser" 1976, nr 10.
 • Chsrabin W.: Automatyzacja obrotu towarowego w magazynach handlowych Społem" CZSS, "Handel Wewnętrzny" 1974, nr 6.
 • Chmielarz W.: Zastosowanie komputerowego systemu wspomagającego podejmowanie decyzji /DSS/ w regionie, "Przegląd Organizacji" 1985, nr 12
 • Chrabański K., Głuchowski J.: Systemy ekspertowskie nową wizją informatycznych systemów wspomagania decyzji [w:] INFOGRYF 86, Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, TNOiK, Szczecin 1986.
 • Chwałek J.: Elektronika w sklepie, "Handel Wewnętrzny" 1985, nr 4
 • Cicha A.: Ocena mikrokomputerowych systemów rachunkowości [w:] INPRA 88, Doświadczenia i koncepcje zastosowania mikrokomputerów w rachunkowości, Uniwersytet Szczeciński, SKwP., Szczecin 1988.
 • Clare Ch., Łoucopoulos P.: Busines Information System, The Computer Studies, London .1987
 • . Conso P., Poulain P.: Informatyka i zarządzanie przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1975
 • Czerwiński Z., Trzeci system, "Życie Gospodarcze" 1988, nr 13
 • Depa E.: Doświadczenia i kierunki stosowania mikrokomputerów w rachunkowości [w:] IN?RA 88, Doświadczenia i koncepcje zastosowania mikrokomputerów w rachunkowości, Uniwersytet Szczeciński, SKwP, Szczecin 1988.
 • Dietl J.: Zmiany w dystrybucji w aspekcie reformy gospodarczej, "Handel Wewnętrzny" 1981, nr 4.
 • Donda A.: Rola i zadania statystyki w nowym systemie planowania I zarządzania gospodarką narodową NRD, "Wiadomości Statystyczne" 1967, nr 8.
 • Donda A.: Aktualne zagadnienia statystyki NRD, "Wiadomości Statystyczne" 1973, nr 9.
 • McDonough M.: Systemy scentralizowane. Planowanie i kontrolę, PWN, Warszawa 1973
 • Dziedziczak I., Skraiński T.: Organizacja księgowości informatycznej, PWE, Warszawa 1975.
 • Dziedziczak I.: Opis organizacji księgowości Informatycznej, mat. na kursokonf. Nowoczesna organizacja rachunkowości, SKwP, Szczecin 1975.
 • Dziedziczak I.: Organizacja bazy danych księgowych, PWE, Warszawa 1983.
 • Dziedziczak I.: Informatyka w rachunkowości, PWE, Warszawa 1985.
 • Ekonomia polityczna socjalizmu /pr. zbiorowa/, PWN, Warszawa 1972
 • Encyklopedia Powszechna, t.II, PWN, Warszawa 1974.
 • Fedorowicz Z.: Obiektywne uwarunkowania czy chciejstwo, "Życie Gospodarcze" 1988, nr 10.
 • Flakiewicz W., Wawrzyniak B.: Zasady i metody podejmowania decyzji kierowniczych, PWE, Warszawa 1978.
 • Flakiewicz W.: Informacyjne i informatyczne systemy zarządzania, WAP, Warszawa 1983.
 • Flakiewicz W.: Systemy informowania kierownictwa, Zasady budowy, aspekty semantyczne, PWE, Warszawa 1978.
 • Flakiewicz W., Typologia systemów informatycznych [w:] SPIS 82, Systemy informatyczne w warunkach reformy gospodarczej, GUS OBR SPIS, Warszawa 1982.
 • Flakiewicz W.: Systemy informacyjne przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1987.
 • Flakiewicz W.: O obserwacji zachowania się systemu ekonomicznego, "Życie Gospodarcze" 1984, nr 33.
 • Flakiewicz W.: Systemy informatyczne zarządzania, kierunki i bariery rozwoju, mat. na konf. nauk. Komputerowe wspomaganie decyzji gospodarczych, TNOiK, Katowice 1985.
 • Flakiewicz W.: Systemy wspomagania decyzji, "Problemy Organizacji", Warszawa 1986, nr 2.
 • Flakiewicz W.: Reforma gospodarcza a rozwój informacyjnych i informatycznych systemów zarządzania, "Wiadomości Statystyczne" 1984, nr 10.
 • Flakiewicz W.: Systemy ekspertowe. Cel, zasady budowy i zastosowania [w:] SPIS 88, Systemy informacyjne w warunkach stosowania mikrokomputerów, OĆR SPIS GUS, Warszawa 1988.
 • Flakiewicz W.: Węzłowe problemy projektowania informacyjnego systemu zarządzania w sferze regulacji, /masz.powiel./.
 • Flakiewicz W.: Systemy informatyczne sfery regulacji /podstawy projektowania/, mat. na ogólnopolską koni. Stymulacyjna funkcja rachunkowości i informatyki w podnoszeniu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw, AE,. SKwP, Kraków 1985.
 • Freyenfeld W.A.: Decision Support Systems, NCC Putlications 1984.
 • Galiei B.: Wybrane problemy projektowania struktury logicznej bazy danych [w:] SPIS 79, GUS OBR SPIS, Warszawa 1979.
 • Geissler G.: Probleme hinsichtlich der Beziehungen zwischen Rechnungsführung und Statistik und der Informatik /masz. powiel./.
 • Geissler G.: Tendencje rozwoju rachunkowości i statystyki w NRD, mat. na konf. naukową Aktualne zagadnienia rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, SKwP, Szczecin 1987.
 • Gleich I.: Podstawy księgowości, PWG, Warszawa 1952.
 • Glikman P.: Mity i fakty, "Życie Gospodarcze" 1988, nr 19.
 • Głowacki R., Kramer J., Żabiński L.: Analiza rynku, PWE, Warszawa 1981.
 • Gmytrasiewicz M.: Porównawcza analiza systemów rachunkowości społecznej /SNA/ i bilansów gospodarki narodowej /MPS/. Ogólnopolska konf. Statystyka społeczno-ekonomiczna w Polsce. Stan i perspektywy, KSiE PAN, GUS, Jachranka 1978 /masz. powiel./.
 • Gmytrasiewicz M.: Teoretyczne podstawy modeli ewidencji księgowej, Monografie i opracowania, SGPiS, Warszawa 1977.
 • Gościński J.: Sterowanie i planowanie. Ujęcie systemowe, PWE, Warszawa 1982.
 • Górski J.: Metody poznawcze rachunkowości, PWE, Warszawa 1975.
 • Greniewaki M.: Informacja w zastosowaniu do planowania i zarządzania, "Przegląd Organizacji" 1965, nr 11.
 • Greniewski M.: Nad system rynek-idee i charakterystyka jakościowa, "Biuletyn Informacyjny CEKAR" 1980, nr 1.
 • Hall A.: Podstawy techniki systemów, PWN, Warszawa 1986
 • Hicks J.R.: The Social Framework, Londyn 1942.
 • Informacyjne problemy planowania, red. nauk. W. Maciejewski, PWE, Warszawa 1982.
 • Informatyka w zarządzaniu, red. T.Wierzbicki, PWN, Warszawa 1986.
 • Iszkowski J.: O jednolity system ewidencji gospodarczej, "Wiadomości Statystyczne" 1967, nr 4
 • Izydorczak L.: Wykorzystanie mikrokomputerów w rachunkowości, "Rachunkowość" 1987, nr 9
 • Jagiełło S.: Jeszcze o rachunkowości przy inflacji, "Rachunkowość" 1986, nr 12
 • Jakóbik W.,: Rynek w odwrocie, "Życie Gospodarcze" 1982, nr 36
 • Jakóbik W.: Zmiany w systemie sterowania rynkiem dóbr konsumpcyjnych, "Gospodarka Planowa" 1981, nr 5.
 • Jakóbik W.: Rynek regulowany, "Życie Gospodarcze" 1988, nr 12.
 • Jakubowski G.: Wstępny etap komputeryzacji zarządzania rynkiem w Centrali Państwowego Handlu Wewnętrznego VCPHW/, "Biuletyn Informacyjny Cekar" 1980, nr 2.
 • Jakubowski G.: Zastosowanie mikrokomputerów w obrocie magazynowym, Krajowa konf. Informatyka w handlu, Wałbrzych 1988.
 • Jakubowski G.: Zastosowanie mikrokomputerów w obrocie magazynowym, "Handel Wewnętrzny" 1988, nr 3.
 • Jakubowski G.: Kierunki zastosowań mikrokomputerów w wojewódzkim przedsiębiorstwie handlu wewnętrznego, "Handel Wewnętrzny" 1987, nr 1.
 • Jarugowa A.: Teoria i praktyka rachunkowości w warunkach inflacji, "Rachunkowość" 1983, nr 5
 • Jafugowa A., Skowroński J.: Rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1975
 • Jarugowa A., Skowroński J.: Rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, wyd. III zmienione, PWE, Warszawa 1986.
 • Jarugowa A.: Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej, mat. na konf. naukową Rachunkowość jako system i dyscyplina naukowa. Stan i perspektywy rozwoju, SGPiS, SKwP, Warszawa-Jachranka 1981.
 • Jarugowa A.: Rachunkowość społeczna na tle tendencji w rozwoju rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, t.VII, Warszawa 1984.
 • Jarugowa A., Skowroński J.: Rachunkowość zarządcza a informatyczne systemy wspomagania decyzji kierowniczych, mat., na konf. naukową Systemy informatyczne w rachunkowości i zarządzaniu gospodarczym - wpływ współczesnej informatyki na tradycyjne dyscypliny teoretyczne i rozwiązania organizacyjne, SGPiS IPDiR, KSiE PAN, SKwP, Jachranka 1987.
 • Jerczyńska M.: Koncepcja resortowego systemu informacji o obrocie towarowym, "Handel Wewnętrzny" 1976, nr 4.
 • Jerczyńska M.: System informatyczny w Urzędzie Ministra HW, "Handel Wewnętrzny" 1986, nr 3.
 • Jerczyńska M.:: Informatyka w dużych obiektach handlowych, "Handel Wewnętrzny" 1986, nr 6.
 • Jerczyńska M.: Model organizacji przetwarzania danych w handlu, "Handel Wewnętrzny" 1987, nr 3.
 • Jerczyńska M.: Informatyka w handlu wewnętrznym w warunkach reformy gospodarczej, "Handel Wewnętrzny" 1982, nr 4.
 • Jerczyńska M.: Zastosowanie kodu kreskowego w handlu wewnętrznym, "Handel Wewnętrzny" 1987, nr 1.
 • Jerczyńska M.: Elektroniczne maszyny cyfrowe w systemie informacji handlu, PWE, Warszawa 1971.
 • Jerczyńska M.: możliwości i tendencje zastosowań mikrokomputerów w handlu, krajowa konf. Informatyka w handlu, Wałbrzych 1988.
 • Jerczyńska K.: Mikrokomputer jako narzędzie realizacji reformy w jednostkach handlowych, "Handel Wewnętrzny" 1988, nr 3.
 • Jerczyńska M.: Zastosowanie mikrokomputerów w organizacjach spółdzielczych krajów socjalistycznych, "Trybuna Spółdzielcza" 1989,' nr 1.
 • Jeske B.: Stan i rozwój zastosowań informatyki w handlu państwowym, "Handel Wewnętrzny" 1980, nr 2.
 • Jeske B.: St.an informatyki w państwowym handlu wewnętrznym, "Handel Wewnętrzny" 1986, nr 6.
 • Józefiak C.: Tradycyjny system planowania centralnego i kierunki jego ewolucji [w:] Funkcjonowanie gospodarki polskiej, Doświadczenia, problemy, tendencje, red. J.Mujżel, Sz. Jakubowicz, PWE, Warszawa 1984.
 • Kania T.: Organizacja statystyki w NRD, "Wiadomości Statystyczne" 1983, nr 8.
 • Kierunki reformy - projekt, "Handel Wewnętrzny" 1981, nr 5-6.
 • Kiparisow N.A.: Teoria księgowości, FWG, Warszawa 1954
 • Kiziukiewicz T.: Problemy doskonalenia rachunkowości do informacyjnych wymagań zarządzania, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1984
 • Kisiel J., Doświadczenia w rozwiązywaniu sprzężeń mikrokomputerów z systemem MERA-9150, mat. na konf. Informatyka w handlu spółdzielczym, Sosnowiec 1988.
 • Komputery w gospodarce socjalistycznej /pr. zbiorowa/, PWE, Warszawa 1974.
 • Kołaczyk Z.: Rola rachunkowości w systemie informacji ekonomicznej w: Kierunki i sposoby doskonalenia rachunkowości, mat. na kursokonferencję, SKwP, Szczecin 1981.
 • Kornai J.: Anti-Equilibrium Teoria systemów gospodarczych. Kierunki badań, PWN, Warszawa 1977.
 • Kotarbiński T.: O pojęciu metody, PWN, Warszawa 1957.
 • Kowalczyk Z.: Rachunkowość społeczna. Wartości poznawcze i znaczenie praktyczne, PWE, Warszawa 1974.
 • Kowalewski Z., Olchowicz I., Żyznowski T.: Analiza stanu oraz możliwości ujednolicenia i racjonalizacji formularzy ewidencji podstawowej w zakresie obrotu towarowego, SKwP, Warszawa 1987, /masz. powiel./.
 • Kramer T., Żabiński L.: Rynek w procesie zarządzania gospodarką, PWN, Warszawa 1979
 • Kramer T.: Nie może ominąć handlu, "Życie Gospodarcze" 1980, nr 20.
 • Kubiak B.: Strategia komputeryzacji przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem mikrokomputerów [w:] IUFOGRYF 86, Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, TNOiK, Szczecin 1986.
 • Kuraś M.: Zastosowania informatyki w organizacjach gospodarczych w świetle badań ankietowych, "Informatyka" 1979, nr 12.
 • Lange O.: Całość i rozwój w świetle cybernetyki, PWN, Warszawa 1962.
 • Leśniak-Łebkowska G.: Decyzje strategiczne dotyczące koncentracji organizacyjnej spółdzielczości spożywców "Społem" CZSS, "Handel Wewnętrzny" 1979, nr 2.
 • Lipowski A.: O ekonomicznej roli państwa, "Życie Gospodarcze" 1987, nr 39.
 • Lipowskie A., Reforma gospodarcza jaka jest, a jaka być powinna, "Przegląd Organizacji" 1987, nr 1.
 • Łukaszewicz A.: Planowanie, PWE, Warszawa 1982.
 • Łukaszewicz A.: Planowanie i rynek, "Życie Warszawy" 1988, nr 205.
 • Łagowski T., Radecki J.: Wymagania do programów ujednoliconego wprowadzania danych z formularzy sprawozdawczych w oparciu o katalog kategorii ekonomicznych [w:] SPIS 88, Systemy informacyjne w warunkach stosowania mikrokomputerów, GUS OBR SPIS, Warszawa 1988.
 • Mała encyklopedia statystyki, PWE, Warszawa 1976.
 • Messner Z.: Informacja ekonomiczna a zarządzanie przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1971.
 • Mieszczankowski M.: Niewiadome układu docelowego, "Życie Gospodarcze" 1988, nr 1.
 • Mijał P.: Rachunkowość w SIR, Warszawa 1982, /masz.powiel./.
 • Mrzygłód T.: System parametryczny czy socjalizm rynkowy, "Życie Gospodarcze" 1988, nr 3.
 • Naotyński Z.: Komputeryzacja w handlu detalicznym artykułami spożywczymi, "Handel Wewnętrzny" 1976, nr 5.
 • Nasiłowski M.: Dokąd zmierzamy i dlaczego tak trudno, "Życie Gospodarcze" 1988, nr 29.
 • Niedzielska E.: Funkcjonowanie i rozwój informatycznych systemów zarządzania. Koncepcja, teoria, praktyka, Prace Naukowe AE, Wrocław 1977, nr 113.
 • Niestrój R.: Ewolucja form koncentracji przedsiębiorstw handlowych, "Handel Wewnętrzny" 1975, nr 3.
 • Nowakowski A.: Mikrokomputery biurowe, PWE, Warszawa 1988.
 • Nowakowski A.: Możliwości wykorzystania rachunkowości informatycznej w zarządzaniu. w: INFRA 88, Doświadczenia i koncepcje zastosowania mikrokomputerów w rachunkowości, SKwP, Uniwersytet Szczeciński, 1988.
 • Ochman J.: Funkcje wielokierunkowej integracji w budowie systemów informatycznych, mat. na kursokonf. Integracja komputeryzowanej ewidencji gospodarczej, SKwP, Szczecin 1981.
 • Olchowicz I.: Ewidencja gospodarcza a bilanse towarowe, Biblioteka IHWiU, Warszawa 1979.
 • Olchowicz I.: Ewidencja gospodarcza a zarządzanie obrotem towarowym, "Rachunkowość" 1981, nr 5.
 • Olchowicz I.: Podstawy budowy bilansów towarowych w skali mikro- i makroekonomicznej, Warszawa 1980 /masz.powiel./.
 • Oleński J.: Kierunki i problemy rozwoju SPIS w świetle założeń reformy gospodarczej i Ustawy o statystyce [w:] SPIS 82, Systemy informatyczne w warunkach reformy gospodarczej, GUS OBR SPIS, Warszawa 1982.
 • Oleński J., Staniszkis W.: Projektowanie bazy danych, PWE, Warszawa 1984.
 • Organizacja i technika zmechanizowanego przetwarzania danych w przedsiębiorstwach handlowych, pr. zbiorowa pod kierunkiem T.Tabeau, PWE, Warszawa 1978.
 • Organizacja systemów rozproszonych przetwarzania danych, red. J.Ochman, PWE, Warszawa 1987.
 • Paradowska: Mikrokomputery w statystyce - sposoby i kierunki zastosowań, "Wiadomości Statystyczne" 1988, nr 4.
 • Paradysz S.: Zmiany w sprawozdawczości statystycznej kształtowane reformą gospodarczą w: SPIS 82, Systemy informatyczne w warunkach reformy gospodarczej, GUS OBR SPIS, Warszawa 1982. /
 • Peche T.: Podstawy współczesnej ewidencji gospodarczej, PWN, Warszawa 1973.
 • Peche T.: Rachunkowość przedsiębiorstw a rachunkowość społeczna, PWG, Warszawa 1959
 • Peche T.: Koncepcja systemu informatycznego rachunkowości a reforma gospodarcza [w:] SPIS 82, Systemy informatyczne w warunkach reformy gospodarczej, GUS OBR SPIS, Warszawa 1982.
 • Peche T.: Organizacja rachunkowości i przetwarzania danych, SKwP, Warszawa 1986.
 • Peche T.: Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie a pojęcie rachunkowości, mat. na kursokonf. Nowoczesna organizacja rachunkowości, SKwP, Szczecin 1975.
 • Peche T.: Bilanse gospodarki narodowej jako makrosystem informacyjny. Perspektywy realizacji i implikacje teoretyczne, ogólnopolska konf. Statystyka społeczno-ekonomiczna w Polsce. §tan i perspektywy, KSiE PAN GUS, Jachranka 1978 /masz. powiel./.
 • Peche T.: Ogólna teoria rachunkowości, SGPiS, Warszawa 1964.
 • Peche: Metody bilansowe jako podstawa systemów informatycznych gospodarki narodowej, Materiały i Studia Zespołu Ekspertów Naukowych NBP, Zeszyt nr 7, Warszawa 1984.
 • Peche T.: Zasady organizacji rozproszonego przetwarzania danych w sieciach informatycznych banków z wykorzystaniem urządzeń terminalowych, Materiały i Studia Zespołu Ekspertów Naukowych NBP, Zeszyt nr 23, Warszawa 1995.
 • Peche T.: Systemy bilansowe w gospodarce narodowej - tradycja epoki ręcznej i perspektywy rozwojowe w warunkach informatyzacji, mat. na konf. naukową Systemy informatyczne w rachunkowości i zarządzaniu gospodarczym - wpływ współczesnej informatyki na tradycyjne dyscypliny teoretyczne i rozwiązania organizacyjne, SGPiS, KSiE PAN SKwP, Zeszyt nr 2, Jachranka 1987.
 • Peche T.: Teoretyczne podstawy rachunkowości jako przedmiot ogólnokształcący na studiach ekonomicznych, Warszawa 1984 /masz.powiel./.
 • Płaczek S.: Zastosowanie lokalnej sieci mikrokomputerowej do przygotowania danych [w:] INFCGRYF 86, Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, TNOiK, Szczecin 1986.
 • Porwit K.: System planowania, PWE, Warszawa 1978.
 • POS: Point of Sale-System, "Die Computer Zeitung", 1975,nr 13
 • Projekt reformy planów kont, Min.Finansów, Dep. Księgowości, Warszawa 1969.
 • Rachunkowość w warunkach reformy gospodarczej, red. K. Sawicki PWE, Warszawa 1986.
 • Rolland: Bazy danych. Od koncepcji do realizacji, PWE, Warszawa 1988.
 • Rosati D.: Podejmowanie decyzji w organizacjach gospodarczych, PflE, Warszawa 1977.
 • Ryznar Z.: Problemy integracji systemu informatycznego, Informatyka 1974, nr 11.
 • Ryznar Z.: Bank danych w przedsiębiorstwach przemysłowych, PWE Warszawa 1978.
 • Sadowski Z.: Przedsiębiorczość w gospodarce socjalistycznej, "Życie Gospodarcze" 1986, nr 46.
 • Sadowski W., Teoria podejmowania decyzji, FWE, Warszawa 1976.
 • Sadowski W., Walczak T.: System informacji statystycznej w warunkach reformy gospodarczej, PWE, Warszawa 1984.
 • Simon H.A.: Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty, PWE, Warszawa 1982.
 • Siwoń B.: Informacyjna funkcja rachunkowości, PWE, Warszawa 1977.
 • Skowroński J.: Rachunkowość a informatyka, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, t.II, Warszawa 1978.
 • Skowroński J.: Logiczna struktura rachunkowości. Próba modelu danych, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, t.VII, Warszawa 1984.
 • Skowroński J.: Co dalej po Ascocie, "Rachunkowość" 1987, nr 9.
 • Skrzywan S.: Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 1971.
 • Słownik wyrazów obcych, PiW, Warszawa 1962.
 • Sobis H.: Reforma gospodarcza a informacyjne aspekty rachunkowości, "Rachunkowość" 1982, nr 11-12.
 • Sobis H., Bilat J.: Koncepcja mikrokomputerowego systemu rachunkowości [w:] INFRA 86, Mikrokomputery w systemie informacji gospodarczej, Uniwersytet Szczeciński, SKwP, Szczecin 1986,
 • Sobis H.: Mikrokomputerowa rachunkowość w obecnych i przyszłych pracach badawczych [w:] INFRA 87, Stan i perspektywy komputeryzacji rachunkowości, Uniwersytet Szczeciński, SKwP, Szczecin 1987.
 • Sorter G.: An "Events" Approach to Basic Accounting Theory, "The Accounting Review" 1969, January.
 • Sroka H.: Aspekty organizacyjne, psychologiczne, informatyczne i badawcze projektowania SIK-SWD, mat. na konf. naukową Komputerowe wspomaganie decyzji gospodarczych, TNOiK, Katowice 1985.
 • Sroka H., Stanek S., Wieszałka D.: Próba oceny zakresu i form SIK /SWD/ stosowanych w przedsiębiorstwie, mat. na konf. naukową Komputerowe wspomaganie decyzji gospodarczych, TNOiK, Katowice 1985.
 • Stefanowicz B.: Systemy ekspertowe i ich zastosowanie w statystyce [w:] SPIS 88, Systemy informacyjne w warunkach stosowania mikrokomputerów, GUS OBR SPIS, Warszawa 1988.
 • Stemplewski J.: Próby organizowania sieci i wielodostępu,. mat. na konf. Informatyka w handlu spółdzielczym, Sosnowiec 1988.
 • Stępniewski J.: Atomizacja rachunkowości i jej podatność na zastosowania mikrokomputerów [w:] INFRA'88, Doświadczenia i koncepcje zastosowania mikrokomputerów w rachunkowości, Uniwersytet Szczeciński, SKwP, Szczecin 1988.
 • Strużycki M.: Przemiany organizacyjne handlu wewnętrznego w Polsce- próba uogólnienia, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy" 1976, nr 4.
 • Strużycki M.: Rynek Wewnętrzny, PWE, Warszawa 1983.
 • Systemy informatyczne zarządzania, red. T.Wierzbicki, PWE, Warszawa 1985.
 • Szaniawska M.: Przetwarzanie zbiorów danych. Elementy, metody techniki projektowania, PWE, Warszawa 1976.
 • Szawłowska H.: Doskonalenie technologii handlu detalicznego - sfera inkasa, "Handel Wewnętrzny" 1987, nr 6.
 • Szuniewicz R.: Możliwości zastosowania sieci i wielodostępu, mat. na konf. Informatyka w handlu spółdzielczym, Sosnowiec 1988.
 • Teoretyczne podstawy rachunkowości, red. T.Peche, PWE, Warszawa 1988.
 • Terebuchas E., System informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1982.
 • Tezy w sprawie jednolitego systemu rachunkowości i statystyki w NRD, "Wiadomości Statystyczne" 1965, nr 3.
 • Tomidajewicz J.I.: Jaki plan, jaki rynek, jaki socjalizm, "Życie Gospodarcze" 1988, nr 30.
 • Typowy plan kont dla państwowych przedsiębiorstw handlu wewnętrznego, PWE, Warszawa 1975.
 • Uchwała/nr 18/68 Rady Ministrów z dnia 16 I 1968 w sprawie usprawnienia systemu ewidencji i statystyki gospodarczej oraz informacji statystycznej, "Wiadomości Statystyczne" 1968, nr 3.
 • Ustawa z dnia 26 lutego 1982 o planowaniu społeczno-gospodarczym, Dz.U. 1982, nr 7.
 • Ustawa z dnia 26 lutego 1982 o statystyce państwowej, Dz.U. 1982, nr 7.
 • Vertun J.: Komputerowe wspomaganie sprzedaży detalicznej,"Handel Wewnętrzny" 1986, nr 4-5.
 • Walczak T.: Maszyny liczące. Mechanizacja i automatyzacja przetwarzania danych, PWE, Warszawa 1971.
 • Walczak T.: Mikrokomputery w systemach informacyjnych, "Wiadomości Statystyczne" 1989, nr 2.
 • Wierzbołowski J.: Budowa zinformatyzowanego systemu planowania centralnego w warunkach stosowania mikrokomputerów [w:] SPIS 88, Systemy informacyjne w warunkach stosowania mikrokomputerów, GUS OBR SPIS, Warszawa 1988.
 • Więckowski J.: Wykorzystanie wyników analizy ekonomicznej w kontroli, "Kontrola Państwowa" 1971, nr 6.
 • Więckowski J.: Metody analizy ekonomicznej w przemyśle, PWE, Warszawa 1970.
 • Wiszniewski: Dobry rynek. Założenia i uwarunkowania, KAW, Warszawa 1981.
 • Wojciechowski E.: Rachunkowość przemysłowa, cz.I, Łódź-Warszawa 1956.
 • Wójcik A.: Podstawowe zagadnienia lokalnych sieci komputerowych [w:] SPIS 88, Systemy informacyjne w warunkach stosowania mikrokomputerów, GUS OBR SPIS, Warszawa 1988.
 • Wróblewski J.: Niektóre problemy teorii rachunkowości, PWE, Warszawa 1965
 • Wytyczne programowe w sprawie prac nad usprawnieniem systemu ewidencji i statystyki gospodarczej, "Wiadomości Statystyczne" 1986, nr 3
 • Zaleski: Rekapitulacja założeń SIR, mat. na seminarium SIR IV, Jachranka 1980.
 • Zaleski A.: Struktura logiczna zbiorów danych rachunkowości, Warszawa 1986 /masz. powiel./.
 • Załącznik do Zarządzenia nr 10 Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 2 VI 1978, Zasady oraz tryb gospodarki towarami i ich przestrzennego rozmieszczania, Dz.U. 1978, nr 2.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwami uczestnikami rynku dóbr kon-sumpcyjnych, pr. zbiorowa pod kier. naukowym J. Beksiaka, PWN, Warszawa 1981.
 • Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 1983 w sprawie ogólnych zasad prowadzenia rachunkowości przez jednostki gospodarki uspołecznionej, Monitor Polski z dnia 15 grudnia 1983, nr 40.
 • Zasady organizacji jednolitego systemu rachunkowości i statystyki w HRD, "Wiadomości Statystyczne" 1966, nr 10.
 • Żabiński L.: Systemy sterowania rynkiem w gospodarce planowej, Monografie i syntezy, IHWiU, Warszawa 1980.
 • Zvacek J.: Rewolucja komputerowa i statystyka, "Wiadomości Statystyczne" 1988, nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334741

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.