PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 12 Zróżnicowanie przestrzeni społeczno-ekonomicznej - wybrane problemy | 37--53
Tytuł artykułu

Nowa geografia handlu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The New Retail Geography
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem tego opracowania jest wyjaśnienie genezy nowej geografii handlu oraz ustalenie jej głównych problemów badawczych. Tłem dla tej problematyki jest tradycyjne podejście stosowane w geografii handlu. Analizie poddano następujące zagadnienia badawcze wchodzące w zakres nowej geografii handlu w krajach zachodnich: koncentracja i restrukturyzacja handlu w przestrzeni, sieci zaopatrzenia handlu, obszary wykluczenia handlowego, geografia handlu międzynarodowego, geografia handlu wirtualnego. Przedstawiono również tradycyjne i nowe nurty badawcze polskiej geografii handlu. (abstrakt oryginalny)
EN
Explaining the genesis to the new retail geography and establishing main research problems for her is a purpose of this study. For these issues a traditional approach applied in the retail geography is a background. The following research issues falling within the scope of the new geography of the trade in western countries were analyzed: the concentration and the restructuring of the trade in the space, networks of supplying the trade, areas of commercial ruling out, geography of the international trade, geography of the virtual trade. Also traditional and new research currents of the Polish retail geography were discussed. Conducted analysis allowed for expressing the following conclusions:The new geography of the trade started developing at the beginning of years 90. 20th century. In western countries that was the opposition for dominating earlier examinations concerning links between the location and the spatial organization of the trade and spatial behaviors of consumers. In frames of the new retail geography above all for contemporary changes of the trade in the socioeconomic space were examined.In Anglo-Saxon countries ranks among crucial research problems of the new retail geography: the concentration and the restructuring of the trade in the space, networks of retail sourcing, areas of retail exclusion, geography of the international trade and geography of the virtual trade.A systemic transformation in Poland contributed to the development the new retail geography. At first peculiarly in this field research works concentrating on dynamic structural transformations of the retail on the area of the country in different spatial scales played the greater role. In the more late time the greater stress was put for functioning of shopping centers in the urban space.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Berry B.J.L., 1963, Commercial Structure and Commercial Blight, "Research Paper University of Chicago", No 85.
 • Bogdanov D., 2002, Problemy lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych [w:] Słodczyk J. (red.), Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Brodzińska B., 1979, Hierarchia funkcjonalna jednostek osadniczych powiatu czarnkowskiego [w:] Chojnicki Z. (red.), Struktura i funkcje układów przestrzenno- -ekonomicznych, "Seria Geografia", nr 18, UAM, Poznań.
 • Ciechomski W., 2010, Handel jako dział gospodarki narodowej [w:] Ciechomski W. (red.), Koncentracja handlu w Polsce i jej implikacje dla strategii konkurowania przedsiębiorstw handlowych, Wyd. UE, Poznań.
 • Ciok S., Ilnicki D., 2011, Handel detaliczny w przestrzeni dużego miasta na przykładzie Wrocławia [w:] Marciniak K., Sikora K., Sokołowski D., Koncepcje i problemy badawcze geografii, WSG, Bydgoszcz.
 • Coe N., Wrigley N., 2007, Host economy impact of transnational retail: The research agenda, "Journal of Economic Geography", No 7.
 • Crewe L., 2000, Geographies of retailing and consumption, "Progress in Human Geography", No 24 (2).
 • Crewe L., 2001, The besieged body: geographies of retailing and consumption, "Progress in Human Geography", No 25 (4).
 • Crewe L., 2003, Geographies of retailing and consumption: markets in motion, "Progress in Human Geography", No 27 (3).
 • Crewe L., Davenport E., 1992, The puppet show: Changing buyer supplier relationship within clothing retailing, "Transactions of the Institute of British Geographers", NS 17.
 • Doel C., 1996, Market development and organizational change: The case of the food industry [w:] Wrigley N., Lowe M. S. (eds.), 1996, Retailing. Consumption and Capital: Towards the New Retail Geography, Addisson Wesley Longman, Harlow.
 • Drygas P., 2008, Handel elektroniczny [w:] Sławińska M., Kompendium wiedzy o handlu, WN PWN, Warszawa.
 • Ducatel K., Blomley N.K., 1990, Rethinking retail capital, "International Journal of Urban and Regional Research", No 14.
 • Dzieciuchowicz J., 2012, Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej. Manufaktura w Łodzi i Ptak w Rzgowie, Wyd. UŁ, Łódź.
 • Dziegieć E., 1984, Zasięg oddziaływania centrum handlowego małego miasta, "Folia Geographica, Acta Universitatis Lodzensis", 3.
 • Dziewulski S., 1981, Próba kształtowania sieci ośrodków usługowych na obszarze województwa, "Biuletyn KPZK PAN".
 • Endrukajtis J., 1957, Myszyniec [w:] Dziewoński K. i in. (red.), Studia geograficzne nad aktywizacją małych miast, "Prace Geograficzne", nr 9, Instytut Geografii PAN, PWN, Warszawa.
 • Gereffi G., 1994, The organization of buyer driven global community chains [w:] Gereffi G., Korzeniewicz M. (eds.), Commodity Chains and Global Capitalism, Greenwood Press, Westpoint, CT.
 • Gereffi G., 2001, Beyond the producer driven/buyer driven dichotomy: The evolution of global value chains in the Internet era, "International Development Studies Bulletin", No 32.
 • Górka Z., 1973, Koncentracja handlu detalicznego Krakowa w dzielnicy katastralnej Śródmieście, "Folia Geographica, Seria Geographica-Oeconomica", Vol. VI.
 • Górka Z., 2001, Bieżące przemiany funkcji handlowej dzielnicy Śródmieście w Krakowie w obrębie Plant [w:] Jażdżewska I. (red.), Miasto postsocjalistyczne - organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany (cz. II), "XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście", KGMiT, ŁTN, Łódź.
 • Gregor B., Stawiszyński M., 2002, E-Commerce, Wyd. Branta, Bydgoszcz-Łódź.
 • Gwosdz K., Sobala-Gwosdz A., 2008, Geografia hipermarketów w Polsce: strategie lokalizacyjne i ich skutki przestrzenne, "Przegląd Geograficzny", t. 80, z. 4.
 • Huges A. L., 2005, Corporate strategy and the management of ethical trade: The case of the UK food and clothing retailers, "Environment and Planning", A 37.
 • Huges A.L., Reimer S. (eds.), 2004, Geographies of Commodity Chains, Routledge, London.
 • Ilnicki D., 2009, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w Polsce. Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania badań, Rozprawy naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, UW, Wrocław.
 • Jakubowicz E., 1987, Struktura przestrzenna handlu detalicznego artykułami żywnościowymi we Wrocławiu, "Prace Instytutu Geografii, Acta Uniwersitatis Wratislaviensis", Seria B, t. 6.
 • Janiszewska A., 2005, Sieć stacji benzynowych na tle rozwoju transportu [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Usługi rynkowe w Łodzi w dobie transformacji, Wyd. UŁ, Łodź.
 • Jarosz A., 2002, Miejsce hipermarketów w przestrzeni aglomeracji miejskiej [w:] Węcławowicz G. (red.), Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej, "Prace Geograficzne", nr 184, IGiPZ, Warszawa.
 • Jeśmian M., 1938, Strefa wpływu miasta Ostroga, "Ziemia Wołyńska", z. 8-9.
 • Kaczmarek T., 2010, Struktura przestrzenna handlu detalicznego. Od skali globalnej do lokalnej, Bogucki WN, Poznań.
 • Kaczmarek T., Kaczmarek U., 2006, Stara i nowa przestrzeń handlowa Poznania [w:] Jażdżewska I. (red.), Nowe przestrzenie w miastach. Ich organizacja i funkcje, "XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście", Łódź.
 • Kaczmarek T., Szafrański T., 2008, Poziom rozwoju i struktura przestrzenna handlu detalicznego w Poznaniu [w:] Rochmińska A. (red.), Theoretical and Empirical Researches on Services during Socio-Economic Changes, "Space-Society-Economy", No 8, Łódź.
 • Kiełczewska-Zaleska M., 1974, Rola usług w kształtowaniu się hierarchii osiedli wiejskich, "Dokumentacja Geograficzna", z. 2.
 • Kłosowski F., 2002, Hipermarkety w przestrzeni handlowej miast aglomeracji katowickiej [w:] Słodczyk J. (red.), Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Kłosowski F., Runge J., 1999, Usługi miejskie na przykładzie Cieszyna [w:] Kaczmarek J. (red.), Przestrzeń miejska i jej organizacja i przemiany, "XII Konwersatorium Wiedzy o Mieście", KGMiT, ŁTN, Łódź.
 • Kociuba D., 2006, Nowe przestrzenie handlowe Lublina [w:] Jażdżewska I. (red.), Nowe przestrzenie w miastach. Ich organizacja i funkcje, "XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście", Łódź.
 • Korcelli P., Potrykowska A., 1979, Rozwój funkcji usługowych a hierarchia funkcjonalna miast w Polsce, "Przegląd Geograficzny", t. CI, z. 2.
 • Kosiński L., 1960, Badania nad funkcjami i ludnością małych miast na Ziemiach Północnych: Olecko, Biskupiec, Bytów, Wyd. TRZZ, Warszawa.
 • Kozakiewicz A., 2005, Sieć aptek w opiniach klientów [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Usługi rynkowe w Łodzi w dobie transformacji, Wyd. UŁ, Łódź.
 • Kwiatkowska E., 1974, Struktura sieci osadniczej i jej związek z rozwojem usług na wsi, "Dokumentacja Geograficzna", z. 2.
 • Maliszowa B., 1981, Hierarchia ośrodków usługowych i ich program w świetle podziałów terytorialnych kraju, "Biuletyn KPZK PAN".
 • Małachowski A., 2005, Środowisko wirtualnego klienta, Wyd. AE, Wrocław.
 • Marsden T.K., Wrigley N., 1995, Regulation, retailing and consumption, "Environment and Planning", A 27.
 • Marsden T.K., Harrison M., Flynn A., 1998, Creating competitive space: Exploring the social and political maintenance of retail power, "Environment and Planning", A 30.
 • Miczyńska-Kowalska M., 2004, Zachowania konsumenckie, Wyd. Polihymnia, Lublin.
 • Miszewska B., Slenczek M., 1998, Stacje benzynowe - nowy (?) element w krajobrazie Wrocławia, "Prace Geograficzne, Acta Universitatis Wratislaviensis", Seria B, Geografia Społeczna i Ekonomiczna, t. XVII.
 • Namyślak B., 2006, Rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych we Wrocławiu [w:] Jażdżewska I. (red.), Nowe przestrzenie w miastach. Ich organizacja i funkcje, "XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście", Łódź.
 • Ormicki W., 1938, Skup zawodowy i handel obwoźny w województwie wileńskim, nowogródzkim, poleskim i wołyńskim, "Prace IG UJ", nr 22, UJ, Wilno.
 • Pokorska B., Maleszczyk E., 2002, Koncentracja i integracja w handlu wewnętrznym, PWE, Warszawa.
 • Polarczyk K., 1976, The Distribution of Service Centers within Large Urban Areas. A Market Accessibility Model, "Geographia Polonica", nr 33, z. 2.
 • Powęska H., 1994, Handel i usługi w strefie pogranicza polsko-rosyjskiego [w:] Stasiak A., Komornicki T., Problemy współpracy przygranicznej pomiędzy Polską a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, "Biuletyn IGiPZ PAN", nr 6.
 • Powęska H., 1995a, Rozwój handlu i usług na wschodnim pograniczu Polski - problemy, szanse, zagrożenia, "Przegląd Geograficzny", t. LXVIII, z. 3-4.
 • Powęska H., 1995b, Transformacja i restrukturyzacja w dziedzinie handlu i usług na obszarze pogranicza [w:] Stasiak A., Miros K. (red.), "Biuletyn Podstawy rozwoju zachodnich i wschodnich obszarów przygranicznych Polski, Polska i jej współdziałanie transgraniczne z sąsiadami", cz. I, nr 10.
 • Riley R.C., Niżnik A.M., 1994, Retailing and urban managerialism: process and pattern in Łódź, Poland, "Geographia Polonica", 63.
 • Rochmińska A., 2005, Rozwój sieci handlowych z udziałem kapitału zagranicznego [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Usługi rynkowe w Łodzi w dobie transformacji, Wyd. UŁ, Łódź.
 • Rochmińska A., 2008, Zachowania konsumenckie w handlu internetowym na przykładzie jednostki osiedlowej w Łodzi (Olechów) [w:] Rochmińska A. (red.), Theoretical and Empirical Researches on Services during Socio-Economic Changes, Space-Society- Economy, No 8, KGPiPP UŁ, Łódź.
 • Schoenberger E., 1994, Corporate strategy and corporate strategists: Power, identity and knowledge with the firm, "Environment and Planning", A 26.
 • Sondej T., 2005, Handel w gospodarce [w:] Flajterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G. (red.), Współczesna ekonomika usług, PWN, Warszawa.
 • Suliborski A., Dziegieć E., 1982, Zewnętrzne i wewnętrzne strefy oddziaływania handlu detalicznego w Sieradzu, "Folia Geographica, Acta Universitatis Lodziensis", 1.
 • Szczyrba Z., 2000, Large commercial centers in the Czech Republic - new dimention of the regional structure 90 [w:] Ciok S., Ilnicki D. (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, UW, Wrocław, t. V.
 • Szulc S., 1974, Rola usług w kształtowaniu się hierarchii ośrodków wiejskich powiatu gorlickiego, "Dokumentacja Geograficzna", z. 2.
 • Szulce H., 1998, Struktury i strategie w handlu, PWE, Warszawa.
 • Taylor Z., 2000, Przekształcenia sieci handlu detalicznego i gastronomii w okresie transformacji społeczno-gospodarczej Polski, "Prace Geograficzne", nr 175, IGiPZ PAN, Wyd. Continuo, Warszawa.
 • Twardzik M., 2009, Zmiany funkcji handlowej małych miast województwa śląskiego [w:] Marszał T. (red.), Funkcja usługowa małych miast, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Werwicki A., 1965, Funkcje usługowe osiedli miejskich w rejonie Wałbrzycha i Świdnicy oraz strefy ich oddziaływania, "Przegląd Geograficzny", t. XXXVII.
 • Werwicki A., 1973, Struktura przestrzenna średnich miast ośrodków wojewódzkich w Polsce, "Prace Geograficzne", nr 101, IG PAN, Warszawa.
 • Werwicki A., 1974a, Rola miast Gorlic i Biecza oraz osiedli wyspecjalizowanych w sieci osadniczej, "Dokumentacja Geograficzna", 2.
 • Werwicki A., 1974b, Rola Żuromina w organizacji lokalnej sieci osadniczej, "Dokumentacja Geograficzna", 2.
 • Werwicki A., 1995, Transformacja handlu detalicznego w Polsce w latach 1989-1992 [w:] Carter F.W., Maik W. (red.), Proces przekształceń społeczno-gospodarczych w Europie Środkowej i Wschodniej po roku 1989, Turpress, Toruń.
 • Werwicki A., 2000, Handel targowiskowy aglomeracji łódzkiej na tle jego znaczenia ogólnopolskiego w latach 1994-1997, "Szlakami Nauki", No 31, ŁTN, Łódź.
 • Werwicki A., Powęska H., 1993, Rejony przejść granicznych jako obszary koncentracji handlu i usług - granica zachodnia [w:] Stasiak A. (red.), Podstawy rozwoju zachodnich i wschodnich obszarów przygranicznych Polski, "Biuletyn Problematyka Zachodniego Obszaru Pogranicza", nr 1.
 • Więcław J., 2000, Nowe centra handlowe w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej Krakowa [w:] Kaczmarek J. (red.), Miasto postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, "XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście", KGMiT, ŁTN, Łódź.
 • Więcław-Michniewska J., 2006, Nowe przestrzenie handlowe w aspekcie realizacji zadań samorządu terytorialnego [w:] Jażdżewska I. (red.), Nowe przestrzenie w miastach. Ich organizacja i funkcje, "XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście", Łódź.
 • Wrigley N., 2002, Food deserts in British cities: Policy context and research priorities, "Urban Studies", 39.
 • Wrigley N., 2009, Retail Geographies [w:] Kitchin R., Thrift N. (eds.), International Encyclopedia of Human Geography, ELSEVIER, Amsterdam.
 • Wrigley N., Lowe M.S. (eds.), 1996, Retailing. Consumption and Capital: Towards the New Retail Geography, Addisson Wesley Longman, Harlow.
 • Wrigley N., Lowe M.S., 2002, Reading Retail: A Geographical Perspective on Retailing and Consumption Spaces, Arnold, London.
 • Wrigley N., Warm D.L., Margetts B.M., 2003, Deprivation, diet and food retail access: Findings from the Leeds 'food deserts' study, "Environment and Planning", A 35.
 • Zając F., 1967, Poddębice jako ośrodek lokalny [w:] Straszewicz L. (red.), Ośrodki lokalne, KGE UŁ, Łódź, materiały z konferencji naukowej.
 • Zipser W., 2004, Oddziaływanie wrocławskich hipermarketów na klientów - mieszkańców Dolnego Śląska [w:] Bagiński E. (red.), Wybrane wyniki badań nad miejską siecią osadniczą Dolnego Śląska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Zipser W., 2005, Usługi wielkopowierzchniowe a zachowania przestrzenne mieszkańców dużych miast (na podstawie wrocławskich obserwacji) [w:] Klimek J.R., Słodczyk J.S. (red.), Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334905

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.