PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 344 Rachunkowość a controlling | 303--312
Tytuł artykułu

Współczesna rachunkowość a controlling

Warianty tytułu
Contemporary Accounting vs. Controlling
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy współczesna praktyka rachunkowości determinuje funkcje controllingu strategicznego, zwłaszcza w zakresie dostarczania odpowiednich informacji niezbędnych do zabezpieczenia i nadzorowania implementacji strategii rozwoju organizacji gospodarczej. Przedmiotem badań jest literatura przedmiotu, na podstawie której dokonano krytycznej analizy w zakresie teoretycznego uzasadnienia stosowania szacunkowych metod wyceny zasobów majątkowych wyniku działalności gospodarczej.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this article is to answer the question whether contemporary accounting practice determines the strategic controlling functions, especially in the provision of the relevant information necessary to secure and supervise the implementation of development strategies of economic organization. The object of research is the literature of the subject on the basis of which the critical analysis in the scope of theoretical justification for the use of estimated valuation methods of asset resources as a result of economic activity was undertaken.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Artienowicz N., 2013, Rachunkowość behawioralna jako interdyscyplinarny nurt rachunkowości i społecznych nauk o zachowaniu, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP Rada Naukowa, Warszawa.
 • Borowiecki R., 2009, Restrukturyzacja przedsiębiorstw w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki, [w:] E. Okoń-Horodyńska (red.), Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 • Boulton R.E.S, Libert B.D., Samek S.M., 2001, Odczytując kod wartości. Jak firmy tworzą wartość w nowej gospodarce?, WIG-Press, Warszawa.
 • Burzym E., 2008, Społeczna funkcja rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP Rada Naukowa, Warszawa.
 • Cieślak M., 2011, Podejście etyczne w rachunkowości a jakość sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Garstecki D., 2013, Paradygmat opcji rzeczywistych dla strategicznej rachunkowości zarządczej, [w:] A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Gierusz J., 2013, Zmiany założeń koncepcyjnych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (1989-2010), [w:] A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Gos W., Hońko S., 2013, Próba kwantyfikacji założenia kontynuacji działalności, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 129, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Gmytrasiewicz M., 2007, Rachunkowość globalna a teoria rachunkowości, [w:] Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Informacja finansowa i jej wykorzystanie w warunkach stosowania MSR/MSSF, red. J. Turyna, Uniwersytet Warszawski, SKwP Warszawa.
 • Hasik W., 2013, Polityka rachunkowości w kontekście teorii rachunkowości, [w:] A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Hendriksen E.A, van Breda M.F., 2002, Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hubbat D.W., 2011, Pomiar uniwersalny. Odkrywanie w biznesie wartości niematerialnych, NT Biznes, Warszawa.
 • Kabalski P., 2012, Konwergencja rachunkowości finansowej i zarządczej pod wpływem standardów sprawozdawczości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP Rada Naukowa, Warszawa.
 • Karmańska A., 2013, Nauka rachunkowości, proces poznawczy, paradygmaty i prawda w rachunkowości - garść ustaleń i refleksji, red. A. Szychta, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP Rada Naukowa, Warszawa.
 • Karnowski M., 2013, Przesłanki integracji sprawozdawczości finansowej i rachunkowości zarządczej, [w:] A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Kędzierska-Bujak I., 2013, Rola informacji dostarczanych przez rachunkowość w systemach motywacyjnych - wybrane zagadnienia, [w:] A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Kędzior M., 2009, Ewolucja sprawozdania finansowego w zakresie kapitałów, [w:] B. Micherda (red.), Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości, Wydawnictwo C.H Beck, Warszawa.
 • Kogut J., 2013, Podstawowe założenia projektu nowej dyrektywy w sprawie rachunkowości i ich wpływ na polskie prawo bilansowe, [w:] A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Krzywda D., 2013, Polityka rachunkowości a wartości szacunkowe w aspekcie zasady ciągłości, [w:] B. Micherda (red.), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Difin, Warszawa.
 • Kwiecień M., 2009, Standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej a alchemia manipulacji, [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Kwiecień M., Hasik W., 2009, Rachunkowość XXI wieku, [w:] E. Okoń-Horodyńska (red.), Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu poleskiej gospodarki, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 • Kwiecień M., 2011a, Sprawozdawczość finansowa a korporacyjna odpowiedzialność społeczna, [w:] R. Borowiecki, J. Czekaj (red.), Gospodarowanie zasobami informacyjnymi z perspektywy zarządzania kryzysowego, Dom Organizatora, Toruń.
 • Kwiecień M., 2011b, Dylematy polityki rachunkowości, [w:] Rachunkowość jako sztuka pomiaru i komunikowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Kwiecień M., 2012, The fair value dilemmas, [w:] Quantitative Methods of in Accounting and Finance, Ukraine State University of Finance and International Trade, Kiev.
 • Kwiecień M., 2013a, Nowe warunki gospodarowania a wyzwania dla rachunkowości i jej paradygmatów, [w:] A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Kwiecień M., 2013b, Paradygmaty współczesnej rachunkowości a controlling [w:] E. Nowak, M. Nieplowicz (red.), Rachunkowość a controlling, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 297, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 • Kwiecień M., 2010, Modele rachunkowości jako wyraz wpływu ewolucji celów gospodarowania, [w:] Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce, [w:] A. Adamik, S. Lachowicz, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Mazurczak A., 2013, Zastosowanie modeli dyskryminacji dla oceny kontynuacji działalności przedsiębiorstw w Polsce, [w:] A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Micherda B., 2007, Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Micherda B., 2009, Przesłanki ewolucji rachunkowości i jej regulacji prawnych, [w:] B. Micherda (red.), Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Micherda B., 2013, Aspekty etyczne współczesnej rachunkowości, [w:] B. Micherda (red.), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Difin, Warszawa.
 • Niemczyk L., 2013, Rachunkowość finansowa aktywów kompetencyjnych i kapitału intelektualnego nowy dział rachunkowości, Pacioli Institute, Rzeszów.
 • Nita B., 2013, Teoria uwarunkowań sytuacyjnych w rachunkowości zarządczej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP Rada Naukowa, Warszawa.
 • Nita B., 2013, Teoria uwarunkowań sytuacyjnych w rachunkowości zarządczej według Bartłomieja Nity, [w:] A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Smejda M., 2009, Teoretyczne koncepcje pomiaru zysku w rachunkowości, [w:] E. Okoń-Horodyńska (red.), Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki, VIII Kongres Ekonomistów polskich, PTE, Warszawa.
 • Smejda M., 2013, Teoretyczne kontrowersje wokół przedmiotu rachunkowości, Referat wygłoszony na sesji panelowej IX Kongresu Ekonomistów Polskich, listopad - umieszczony na stronach PTE Zarząd Główny, Warszawa.
 • Sobczyk M., 2013, Podstawy teoretyczne koncepcji zintegrowanego raportowania, [w:] A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Stępień K., 2013, Stosowanie wielkości szacunkowych a wiarygodność wyceny w rachunkowości, [w:] B. Micherda (red.), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji rachunkowości, Difin, Warszawa.
 • Szychta A., 2013, Podejście do badań naukowych w rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP Rada Naukowa, Warszawa.
 • Walińska E., Jurewicz A., 2009, Sprawozdawczość finansowa według segmentów współczesnej rachunkowości, [w:] B. Micherda (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Wędzki D., 2013, Użyteczność w teorii sprawozdania finansowego, [w:] A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Wiatr M., Śnieżek E., 2013, Ponadczasowy wymiar doktryn bilansowych na przykładzie teorii Wilhelma Osbahara, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP Rada Naukowa, Warszawa.
 • Wójcik-Jurkiewicz M., 2009, Kapitał intelektualny a wiarygodność sprawozdań finansowych, [w:] B. Micherda (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171335161

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.