PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 3(89) | 25--29
Tytuł artykułu

Wpływ decyzji o warunkach zabudowy na ład przestrzenny polskich miast

Warianty tytułu
The Effect of the Decision on Development Conditions on the Spatial Order of Polish Cities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest instytucja decyzji o warunkach zabudowy, regulowana ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W idealnym, jak się wydaje w obecnych polskich warunkach utopijnym układzie, decyzje o warunkach zabudowy powinny "wpisywać się" w proces planowania respektującego zasady zrównoważonego rozwoju miast. W praktyce, z uwagi na wadliwe regulacje prawne, zintegrowane strategie rozwoju miast - nawet te zbudowane poprawnie (zgodnie z du chem Karty Lipskiej i zasadami "sztuki" planistycznej) mają tylko wartość propagandową, przydatną w toku kampanii wyborczych lub dydaktyczną (pokazującą jak dalece "rozwarte są nożyce" wyznaczające obszar: wzniosie idee - mdła praktyka). Od daty podpisania Karty Lipskiej minęło 6 lat, które w warunkach polskich zostały zmarnowane. Dalej brak jest instrumentów prawnych umożliwiających wyeliminowanie systemowych przyczyn występowania patologii w gospodarowaniu przestrzenią polskich miast. Niektóre z tych instrumentów są łatwe do wprowadzenia - np. dotyczące zapisu mówiącego, że Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ma charakter prawa miejscowego. Inne wymagają głębokiej - uwzględniającej doświadczenia rozwiniętych gospodarczo krajów UE - refleksji nad instytucją decyzji o warunkach zabudowy, w tym dotyczącej zasad wyznaczania obszaru oddziaływania, kontynuacji funkcji, nieruchomości sąsiednich. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is the institution of the decision on development conditions, regulated by the Spatial Planning and Development Act of 27th March 2003. In the perfect or even utopian system - as one may think - in current Polish conditions, the decision on planning conditions should be "merged in" the planning process. This process should respect the rules of the sustainable development of cities. Practically speaking, due to erratic legal regulations, the integrated cities' development strategies - even these created correct (according to the Leipzig Charter on Sustainable European Cities and the rules of the urban planning "art") represent only propaganda value, useful only during election campaigns, or didactic value (which shows how "far away" from each other are noble ideas and bland practice). It has been six years since the signing of the Leipzig Charter, a period which was squandered in Polish conditions. There still exists a lack of legal instruments which could allow elimination of systemic causes of the existing pathologies in the spatial management of Polish cities. Some of these instruments are easy to introduce - e.g. the ones regarding the provision which states that the Study of conditions and directions of spatial development in a commune is of local law character. Others require a deeper afterthought - in order to take the experience of economically developed EU countries into account. This afterthought should regard the institution of the decision on development conditions, including i.e. the rules of delimiting the effect area, continuation of function or nearby properties. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
25--29
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Rozwoju Miast w Krakowie
 • Instytut Rozwoju Miast w Krakowie
Bibliografia
 • Bajerowski T., Podstawy teoretyczne. Niepewność jako podstawa prognozowania skutków zmian sposobów użytkowania przestrzeni, [w:] T. Bajerowski (red.) Zarządzanie przestrzenne. Teoretyczne i praktyczne aspekty prognozowania finansowych skutków opracowań planistycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2008.
 • Cymerman R., Bajerowski T" Kryszk H., Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Wyd. EDUCATERIA Sp. z o.o., Olsztyn 2008.
 • Czuczman E., Niemczewski Z., Roszczenie o wykup nieruchomości z art. 36 ust. I pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. [dostęp 15.04.2013] <http://www.ptrm.pl>.
 • Hernik J., Olejniczak G" Planowanie przestrzenne w RFN, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Kraków 2006.
 • Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich - przyjęta z okazji nieformalnego spotkania ministrów w sprawie rozwoju miast i spójności terytorialnej w Lipsku 24-25 maja 2007 r. <http://www.mrr.gov.pl> .
 • Korecki D., Wierzchowski M. W., Podstawy prawne prognozowania skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, "Świat Nieruchomości" 2010, nr 3(73).
 • Leoński Z., Szewczyk M., Kruś M" Prawo zagospodarowania przestrzeni, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Matey D" Zintegrowane zarządzanie miastami i obszarami metropolitalnymi, infos nr 4 (41) zagadnienia społeczno-gospodarcze, BAS Biuro Analiz Sejmowych, 21 lutego 2013.
 • Niewiadomski Z. (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, 4. wydanie, WYDAWNICTWO C.H. BECK, Warszawa 2008.
 • Nowak M. ]., Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wady, zalety i postulowane zmiany [w:J Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, redakcja naukowa 1. Zachariasz, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Popielowski A., Planowanie zagospodarowania przestrzennego - kolejna gruntowna reforma ograniczona do ustawy? [w:] Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, redakcja naukowa 1. Zachariasz, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Regulski J., Elementy teorii polityki urbanistycznej, [w:] ]. Regulski (red.) Miasto i jego władze, PAN, Wrocław 1984.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm. ogłoszonymi w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21).
 • Wierzchowski M. W., Wybrane elementy prognozowania skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, "Świat Nieruchomości" 2010, nr 4(74).
 • Wierzchowski M.W., Prognozowanie skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, "Świat Nieruchomości" 2012, nr 3(82).
 • Zachariasz 1. (red. naukowa), Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Ziobrowski Z., Polityka przestrzenna a decyzje o warunkach zabudowy [w:] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, (red.) J.M. Chmielewski, G. Węctawowicz, Biuletyn KPZK PAN - Zeszyt 245, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171335199

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.