PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 45 Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne | 27--54
Tytuł artykułu

Łączenie się spółek handlowych w krajach Unii Europejskiej - analiza komparatystyczna rozwiązań legislacyjnych w Polsce, Niemczech i Czechach

Autorzy
Warianty tytułu
Companies' Merging Process in the European Union Member Countries - Comparative Analysis of the Legislative Solutions in Poland, Germany and in the Czech Republic
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analiza obowiązujących regulacji prawnych w wybranych krajach Unii Europejskiej, tj. w Polsce, Niemczech i Czechach pozwoliła na wysunięcie następujących wniosków: 1. Rozwiązania legislacyjne Polski, Niemiec i Czech, dotyczące łączenia się spółek nie odbiegają w znacznym stopniu od treści Trzeciej Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich z 09.10.1978 r. o łączeniu się spółek akcyjnych. 2. Zawierają one regulacje czynności przygotowawczych zarządu, w tym przygotowanie planu połączenia, obowiązku badania tego planu przez biegłych oraz obowiązku jego ogłoszenia (zob. art. 5-6, 8-12 dyrektywy 3). 3. Nie narusza się zasady niepogorszenia praw osób posiadających przywileje w spółce przejmowanej (zob. art. 15 dyrektywy 3). 4. Zdolność łączenia się posiadają niejednorodne osobowe i kapitałowe spółki handlowe, bez konieczności wcześniejszego przekształcania formy spółki do postaci jednorodnej. 5. Udziały lub akcje zarówno spółki przejmującej jak i spółek łączących się przez utworzenie nowej nie mają charakteru aportowego. 6. W procesie łączenia spółka przejmowana, a także spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki wnoszą do spółki przejmującej oraz do spółki nowo powstałej cały swój majątek w zamian za udziały i akcje. 7. Istnieje możliwość zastosowania dopłat przy wydawaniu udziałów lub akcji spółki przejmującej udziałowcom i akcjonariuszom spółki przejmowanej, przy czym wysokość dopłat nie może przekroczyć 10% wartości udziałów i akcji spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej. Tę praktykę stosuje się w sytuacji niemożności ustalenia podzielnika w liczbach bezwzględnych parytetu wymiany udziałów i akcji spółki przejmującej na udziały i akcje spółki przejmowanej, czy tzw. dopłaty mają być wypłacane przez spółkę przejmującą czy odwrotnie - to udziałowcy i akcjonariusze spółki przejmowanej winni wnieść dopłaty na rzecz spółki przejmującej. 8. W regulacjach ogólnych został dookreślony moment połączenia, co niweluje okres niepewności prawnej. Jest to dzień wpisu połączenia do rejestru przez sąd właściwy wg siedziby spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej. 9. Analizowane rozwiązania prawne w Polsce, Niemczech i Czechach dotyczą wyłącznie płaszczyzny ustrojowej (materia prawa prywatnego). Nie regulują natomiast zagadnień podatkowych, ani bilansowych połączenia spółek oraz metod wyceny udziałów i akcji spółki przejmującej na udziały i akcje spółki przejmowanej. Nie reguluje także zagadnień związanych z zatrudnieniem pracowników spółki przejętej przez spółkę przejmującą gdyż jest to materia prawa pracy. Nie odnosi się także do zagadnień prawa publicznego, tj. wpływu łączenia się spółek na ochronę konkurencji i konsumentów (gdyż jest to materia prawa antymonopolowego) ani skutków podatkowych łączenia się spółek (jako materii prawa podatkowego), ani skutków związanych z notowaniem akcji łączących się spółek na rynku regulowanym (materia prawa publicznego obrotu papierami wartościowymi). (fragment tekstu)
EN
The article attempts to define the nature o f the companies' merging process at the macroeconomic scale and the number of appearances o f this phenomenon in the developed countries, mainly focusing on the economics o f the European Union members. The consolidation process has become popular in the European market. It is to a larger extent identified with the free market. The study presents the legal frames established for the institution of the commercial companies' merging - which simultaneously shapes the regulations o f the particular EU members. It is significant to present the legal rules for establishing and functioning o f the European company Societas Europeae (SE) - a corporate and supranational entity that has the capacity to merge with both domestic and foreign companies, in a strictly defined process. It has been necessary to conduct a comparative analysis o f the legislative solutions defining the issue o f the companies' merges in the chosen countries, i.e. Poland, Germany and the Czech Republic. The work is con eluded by a statement which says that not only the joint stock companies have the ability to merge (Directive 3 EU) but also both personal and capital companies, without the necessity o f the earlier transformation o f the company into a homogeneous form. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • R. Nelson: Mergers Movements in American Industry. Princeton University Press. Princeton 1989, s. 18 i nast.
 • D.A. Balto: The merger wave: trends in merger enforcement and litigation. "Business Lawyer", Nov 1999.
 • A. Szumański w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz do artykułów 459-633. S. Sołtysiński, A. Sząjkowski, A. Szumański, J. Szwaja. Warszawa 2003, s. 169.
 • P.J. Szczepankowski: Fuzje i przejęcia. Techniki oceny opłacalności i sposoby finansowania. Warszawa 2000, s. 56 i nast.
 • M. Lewandowski: Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych. Warszawa 2001, s. 31 i nast.
 • R. Machała: Przejęcia i fuzje. Wpływ na wartość firmy. Wrocław 2006, s. 97 i nast.
 • P. Pinior w: Prawo spółek 2006/2007. Red. A. Kidyba. Warszawa 2006, s. 1024-1025
 • A. Witosz: Łączenie się i podział spółek handlowych w kodeksie spółek handlowych. Bydgoszcz-Katowice 2002, s. 19
 • A. Szajkowski, M. Tarska: Prawo spółek handlowych. Warszawa 2005, s. 20.
 • A. Witosz: Prawno-organizacyjne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw europejskich ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań austriackich i francuskich. W: Strategia i zarządzanie przedsiębiorstwami na tle procesów integracji Polski z Unią Europejską. Red. K. Jędralska. Katowice 2000, s. 115.
 • B. Makowicz: Transgraniczne połączenia spółek kapitałowych (dyrektywa nr 2005/56/WE i wyrok ETS w sprawie SEVIC) - analiza prawa wspólnotowego, "Monitor Prawny" 2006, nr 16, s. 869.
 • A. Szajkowski: Prawo handlowe spółek. Warszawa 1997, s. 55.
 • K. Palka-Bartoszek: Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca fuzji spółek a uregulowania prawa polskiego. "Rejent" 1996, nr 6, s. 67.
 • Parytet wymiany podstawą łączenia spółek. Z dr Andre Helin rozmawia Ewa Małyszewska. "Gazeta Prawna" z 13-15.01.2006 r., s. 7.
 • B. Nowicki: Skutki połączenia. "Rzeczpospolita" z 22.05.2001., s. 6
 • W. Bayer, J. Schmidt: Die neue Richtline uber die grenzuberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften. "Neue Juristische Wochenschrift" 2006, Heft 7, s. 402 i nast.
 • R. Stefanicki: Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych w świetle dyrektywy nr 2005/56 WE. "Rejent" 2006, nr 5, s. 146.
 • P. Stępka, W. Kołodziejczyk: Uregulowania wspólnotowe dotyczące fuzji przedsiębiorstw. Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą. Warszawa 8.07.2004.
 • A. Schroder: Europaische Aktiengesellschaft SE. Red. A. Schroder. Baden-Baden 2005, s. 47.
 • K. Kohutek: Komentarz do art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr2157/2001 z 8.10.2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), LEX/E1. 2006, stan prawny: 01.07.2006.
 • K. Oplustil, J. Sokołowski: Okręt flagowy już płynie. "Rzeczpospolita" z 21.06.2002, s. 11.
 • J. Lic: Skutki braku podmiotowości spółki cywilnej prowadzącej działalność gospodarczą. "Przegląd Prawa Handlowego" 2006, nr 1, s. 47 i nast.
 • E. Marszałkowska-Krześ: Wpisy w rejestrze przedsiębiorców dotyczące spółek handlowych. Warszawa 2004, s. 207.
 • K. Bilewska: Tworzenie spółki europejskiej - iluzja transgraniczna. "Przegląd Prawa Handlowego" 2004, nr 12, s. 27.
 • M. Gładszy: Fuzja transgraniczna spółek akcyjnych jako sposób utworzenia Spółki Europejskiej. "Radca Prawny" 2005, nr 3, s. 59 i nast.
 • K. Oplustil: Europejska spółka akcyjna. Teksty aktów prawnych wraz z omówieniem. Warszawa 2002, s. 52
 • R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski: Spółka europejska w polskiej typologii spółek handlowych. Cz. I. "Przegląd Prawa Handlowego" 2005, nr 11, s. 10.
 • M. Rodzynkiewicz: Łączenie się spółek. Komentarz. Warszawa 2004, s. 120
 • K. Kruczalak w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. J. Frąckowiak, A. Kidyba, K. Kruczalak, W. Opalski, W. Popiołek, W. Pyzioł. Warszawa 2001, s. 793.
 • M. Barłowski, M. Biernat: Ochrona wierzycieli spółki europejskiej. "Przegląd Prawa Handlowego" 2005, nr 12, s. 21 i nast.
 • K. Oplustil, A. Rachwał: Wprowadzenie europejskiej spółki akcyjnej do prawa polskiego, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2003, nr 3, s. 649 i nast.
 • J. Napierała: Societas Europaea. "Przegląd Prawa Handlowego" 2002, nr 11, s. 26.
 • K. Bilewska: Tworzenie spółki europejskiej - holding. "Przegląd Prawa Handlowego" 2005, nr 1, s. 29.
 • M. Heidenhain, B.W. Mister: Munchener Vertragshandbuch. Band 1. Gesellschaftsrecht. Munchen 1992, s. 1089 i nast.
 • A. Szumański: Niemiecka ustawa o przekształceniach podmiotów prawnych z 28.10.1994 r. (Umwandlungsgesetz). "Monitor Prawniczy" 1998, nr 2, s. 58 i nast.
 • A. Kidyba: Handlowe spółki osobowe. Kraków 2005, s. 203
 • T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz: Łączenie, podział i przekształcenie spółek. Uwagi w sprawie zmian kodeksu spółek handlowych. "Przegląd Prawa Handlowego" 2001, nr 11, s. 21.
 • A. Witosz: Zdolność łączeniowa i podziałowa spółek w organizacji, "Prawo Spółek" 2003, nr 10, s. 2.
 • Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom II. Red. A Kidyba. Kraków 2005, s. 838-842.
 • T. Tćmin, M. Prosser: Fuze spolećnosti s rućenim omezenym. Pravniradce. Ihned, 24.01.2004.
 • M. Vondraćkova, zruSeni a zanik obchodnich spolećnosti v Ćeske republice, 7.10.2005.
 • A. Witosz: Wierzyciel a procesy restrukturyzacyjne spółek handlowych. Bydgoszcz-Katowice 2006, s. 14 i nast.
 • J. Barczak: Sukcesja praw i obowiązków cywilnoprawnych jako skutek połączenia spółek kapitałowych przez przejęcie. "Prawo Spółek" 2006, nr 2, s. 27.
 • A. Witosz: Wprowadzenie do kodeksu spółek handlowych. Katowice 2000, s. 38.
 • L. Miroszewski: Zgłaszanie uchwał o połączeniu (podziale) spółek do sądu rejestrowego. "Prawo Spółek" 2002, nr 11, s. 3.
 • A. Szumański: Łączenie się spółek w świetle kodeksu spółek handlowych. "Prawo Spółek" 2001, nr 3, s. 17.
 • E. Skorczyńska: Sukcesja publicznoprawna w procesie łączenia się spółek na tle pojęcia następstwa prawnego w prawie administracyjnym. "Prawo Spółek" 2003, nr 11, s. 15.
 • K. Oplustil, A. Rachwał: Roszczenie wierzyciela o zabezpieczenie a instytucja odrębnego zarządu przy połączeniach spółek kapitałowych. "Przegląd Prawa Handlowego" 2003, nr 1, s. 49.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171335347

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.