PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 9 (2) | 109--118
Tytuł artykułu

Integrated Reporting and the Directions of Its Development

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sprawozdawczość zintegrowana i kierunki jej rozwoju
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono koncepcję sprawozdawczości zintegrowanej. Jej celem jest dostarczenie interesariuszom informacji o tym, jak przedsiębiorstwo tworzy wartość, wykorzystując dostępne zasoby i relacje oraz wchodząc w interakcje ze środowiskiem zewnętrznym. Wytyczne jej sporządzania opracowano w International Integrated Reporting Council, a przyczyną powstania był kryzys ekonomiczny. Wydaje się, że w obliczu ograniczeń tradycyjnej rachunkowości finansowej wskazane jest rozpoczęcie praktykowania zintegrowanej sprawozdawczości przez spółki. Warto także podejmować ten problem w ramach współczesnych nurtów badawczych rachunkowości. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present the concept of integrated reporting. Its aim is to explain to the stakeholders how value is created by a company with the use of its resources and relations as well as interactions with the external environment. The integrated reporting framework has been developed by the International Integrated Reporting Council, and the reason for this was the economic crisis. It seems that in view of the limitations of traditional financial accounting, it is advisable for companies to start practicing integrated reporting. This issue is also worth addressing within contemporary accounting research. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
109--118
Opis fizyczny
Twórcy
 • Cracow University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Anioł M. 2013. Raport zintegrowany i jego badanie przez niezależnego biegłego rewidenta w świetle praktyki rachunkowości odpowiedzialności społecznej. In: Rachunkowość odpowiedzialności społecznej - teoria i praktyka. ZPW "M-DRUK", Poznań.
 • Bąk M. 2013. Corporate social responsibility from the accounting perspective. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 302: 9-17.
 • Burzym E. 1993. Społeczny i ekologiczny aspekt współczesnej ewolucji rachunkowości w gospodarce rynkowej. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 401: 5-20.
 • Burzym E. 2008. Społeczna funkcja rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 45(101): 71-85.
 • Crowther D. 2000. Social and Environmental Accounting. Financial Times. Prentice Hall, London.
 • Dadacz J. 2014. Kierunki zmian przepisów o rachunkowości. Rachunkowość, 1: 2-10.
 • Dobija D. 2003. Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, Dz. Urz. UE L 182 z 29.06.2013.
 • Eljasiak E. 2011. W kierunku zintegrowanej sprawozdawczości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2011, 62(118): 99-110.
 • Franek S. 2013. Kryterium odpowiedzialności jako element jakości finansów publicznych. Management and Business Administration. Central Europe, 21(2): 95-105.
 • Gabrusewicz T. 2010. Rachunkowość społecznej odpowiedzialności w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Gordon I. M. 2007. The Challenge for Social Accounting. In: Social Accounting, Mega Accounting and Beyond. A Festschrift in Honour of M. R. Mathews. CSAR Publishing, Dundee.
 • Gray R., Owen D., Maunders K. 1987. Corporate Social Reporting: Accounting and Accountability. Prentice Hall, London.
 • Jabłoński A. 2013. Modele zrównoważonego biznesu. W budowaniu długoterminowej wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności. Difin, Warszawa.
 • Jaglińska Z. 1984. Rachunkowość odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw kapitalistycznych (zarys problemu). Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, VII: 15-22.
 • Jaworska E. 2011. Zmiana podejścia do sprawozdawczości w aspekcie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 688: 573-583.
 • Jędrzejka D. 2012. Raportowanie zintegrowane jako nowe podejście do współczesnej sprawozdawczości. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 266: 313-325.
 • Kobiela-Pionnnier K. 2012. Sprawozdawczość zintegrowana: koncepcja raportowania osiągnięć przedsiębiorstwa na miarę XXI wieku. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 66(122): 75-85.
 • Kobiela-Pionnnier K. 2013. Kierunki zmian międzynarodowej sprawozdawczości finansowej z perspektywy inwestora. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 58: 347- 355.
 • Kosmala McLullich K., Sikorska M., Gierusz J. 2005. Koncepcja odpowiedzialności w działalności gospodarczej -jej ewolucja oraz wpływ na współczesną rachunkowość. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2: 69-87.
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 8 "Sprawozdanie z działalności", Projekt maj 2013.
 • Krasodomska J. 2012a. Ewolucja sprawozdawczości finansowej w kierunku raportowania zintegrowanego na przykładzie spółek Novo Nordisk i Lotos. In: Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej. Difin, Warszawa.
 • Krasodomska J. 2012b. Zintegrowana sprawozdawczość spółek w 2020 roku. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 66(122): 101-110.
 • Krasodomska J. 2013a. Kluczowe wskaźniki efektywności w praktyce spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 73(129): 75- 87.
 • Krasodomska J. 2013b. Zintegrowana sprawozdawczość spółek - aspekty teoretyczne i praktyczne. In: Rachunkowość odpowiedzialności społecznej - teoria i praktyka. ZPW "M-DRUK", Poznań.
 • Marcinkowska M. 2012. Rachunkowość społeczna - czyli o pomiarze wyników przedsiębiorstw w kontekście oczekiwań interesariuszy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 271: 501-525.
 • Mattesich R. 1994. Accounting as Cultural Force: Past, Present and Future. The European Accounting Review, 3(2): 354-374.
 • Mućko P. 2008. Koncepcja zmian w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Mućko P., Hońko S. 2013. Sprawozdanie z działalności - raport z pogranicza rachunkowości. Rachunkowość, 10: 2- 12.
 • Paszkiewicz A. 2013. Integrated reporting as an aspect of financial reporting evolution. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 288: 126-137.
 • Praktyczne stanowisko - komentarz zarządu. 2011. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP, IFRS.
 • Samelak J. 2013. Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Sobańska I. 2013. Refleksje na temat znaczenia dorobku naukowego Profesor Elżbiety Burzym dla rozwoju teorii, badań naukowych i praktyki rachunkowości w Polsce. Wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji "Sprawozdawczość i rewizja finansowa - problemy kwantyfikacji wartości i ryzyka", Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, 9-10 grudnia 2013 r.
 • Sobczyk M. 2012. Zintegrowane raportowanie - nowy model raportowania biznesowego. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIII(1): 155-170.
 • Sobczyk M. 2013. Podstawy teoretyczne koncepcji zintegrowanego raportowania. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 130: 155-168.
 • Szczepankiewicz E. 2013. Ryzyka ujawniane w zintegrowanym sprawozdaniu przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 5: 71-82.
 • Szot-Gabryś T. 2013. Koncepcja rachunku kosztów i korzyści w rachunkowości odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • The International «IR» Framework. 2013. International Integrated Reporting Council, December.
 • Towards Integrated Reporting. Communicating Value in the 21st Century. 2011. International Integrated Reporting Committee, September.
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, t. jedn., DzU z 2013 r., poz. 330.
 • Zuchewicz J. 2013. Financial reporting as the instrument presenting entities' responsibility for their economic and social performance. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 302: 187-195.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171335635

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.