PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 80 | nr 136 | 89--105
Tytuł artykułu

Funkcja rozliczeniowa systemu rachunkowości według Profesor Alicji Jarugowej - perspektywa nadzoru korporacyjnego

Autorzy
Warianty tytułu
The Accountability Function of the Accounting System According to Professor Alicja Jaruga - Corporate Governance Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie znaczenia funkcji rozliczeniowej systemu rachunkowości w procesie rozliczenia z odpowiedzialności zarządu przed akcjonariuszami, radą nadzorczą oraz interesariuszami. Punktem odniesienia w ramach niniejszych rozważań jest dorobek naukowy Profesor Alicji Jarugowej. W artykule dokonano analizy funkcji rozliczeniowej systemu rachunkowości w ramach mechanizmów wewnętrznych i zewnętrznych nadzoru korporacyjnego. Wnioski przedstawione w artykule sformułowano na podstawie studiów literatury krajowej i zagranicznej. Przedmiotem zainteresowania autora była syntetyczna klasyfikacja funkcji systemu rachunkowości zaproponowana przez Profesor Alicję Jarugową, zgodnie z którą system ten pełni funkcję: informacyjną, atestacyjną oraz rozliczeniową.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to show the importance of the accountability function of the accounting system in reference to the management accountability to shareholders, supervisory board and stakeholders. Scientific achievements of Professor Alicja Jaruga are a frame of reference for these considerations The article analyzes the accountability function of the accounting system within internal and external mechanisms of corporate governance. The conclusions presented in this paper are based on domestic and foreign literature study. The author focused on a synthetic classification of the accounting system functions proposed by Professor Alicja Jaruga, according to which the accounting system performs the informative, attestation and accountability functions. (original abstract)
Rocznik
Tom
80
Numer
Strony
89--105
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bohdanowicz L. (2009), Profesjonalizm w funkcjonowaniu rad nadzorczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Buhr N. (2010), Histories of and rationales for sustainability reporting, [in:] J. Unerman, J. Bebbington, B. O'Dwyer (eds), Sustainability Accounting and Accountability, Routledge, Taylor & Francis Group, New York, s. 57-69.
 • Burzym E. (2008), Rola i funkcje rachunkowości w roku 2000, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 45 (101), SKwP, Warszawa, s. 23-70.
 • Burzym E. (1980), Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa.
 • Dobija D. (2008), Develompents of corporate governance in Poland: implications for accounting, [in:] I. Górowski (ed.), General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficiency, Academic and Professional Press, WSiP SA Group, Warszawa, s. 121-137.
 • Eisenhardt K. (1989), Agency theory: an assessment and review, "Academy of Management Review", vol. 14, s. 57-74.
 • Fama E.F., Jensen M.C. (1983), Separation of ownership and control, "Journal of Law and Economics", vol. 26, s. 301-325.
 • Gabrusewicz T. (2010), Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Gad J. (2013), Funkcje systemu rachunkowości a założenia teorii agencji, [w:] A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, s. 401-413.
 • Gad J. (2011), Rachunkowość w procesie nadzoru w spółkach publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Gray S.R., Cannella Jr. A.A. (1997), The role of the risk in executive compensation, "Journal of Management", vol. 23, no 4, s. 517-540.
 • Ijiri Y. (1975), Theory of Accounting Measurement, American Accounting Association, Sarasota.
 • Jaruga A.A. (2001), Rola rachunkowości zarządczej, [w:] A.A. Jaruga, W.A. Nowak, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, wydanie drugie, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź, s. 6-35.
 • Jaruga A. (1997), Rachunkowość zarządcza - od systemu informacji do współuczestnika w zarządzaniu, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 41, SKwP, Warszawa, s. 129-136.
 • Jaruga A. (1996), Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej, [w:] A. Jaruga, I. Sobańska, L. Kopczyńska, A. Szychta, Rachunkowość dla menedżerów, RaFiB, Łódź, s. 7-20.
 • Jarugowa A. (1998), Rachunkowość zarządcza ostatniej dekady: od funkcji informacyjnej do współudziału w zarządzaniu, [w:] A. Jarugowa, W.A. Nowak, A. Szychta, Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK, Gdańsk, s. 7-16.
 • Jarugowa A. (1995a), Rachunkowość finansowa jako źródło informacji o sytuacji majątkowej i finansowej oraz o dokonaniach przedsiębiorstwa, [w:] A. Jarugowa (red.), Finanse. Szkolenie dla członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, Warszawa, s. 13-48.
 • Jarugowa A. (1995b), Rachunkowość w warunkach gospodarki rynkowej, [w:] A. Jarugowa i in., Rachunkowość finansowa, RaFiB, Łódź, s. 7-18.
 • Jarugowa A. (1994), Rachunkowość bankowa w warunkach gospodarki rynkowej, [w:] A. Jarugowa, J. Marcinkowski, M. Marcinkowska, Rachunkowość banków komercyjnych, Centrum Edukacji i Roz-woju Biznesu, Warszawa, s. 7-33.
 • Jarugowa A. (1993), Kierunki zmian funkcji rachunkowości w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 127, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódz-kiego, Łódź, s. 3-12.
 • Jarugowa A. (1991), Niektóre wyznaczniki rozwoju rachunkowości, [w:] A. Jarugowa (red.), Współczesne problemy rachunkowości, PWE, Warszawa, s. 12-39.
 • Jarugowa A. (1989), Niektóre kierunki badań naukowych z dziedziny rachunkowości, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 88, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 3-18.
 • Jarugowa A. (1986), Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Jarugowa A. (1985), Uwagi o współczesnym rozumieniu rachunkowości, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 45, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 32-51.
 • Jarugowa A., Marcinkowski J. (1989), Uwagi do ewolucji funkcji rachunkowości w Polsce, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 88, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 19-29.
 • Jarugowa A., Skowroński J. (1985), Strukturalne i funkcjonalne problemy rachunkowości, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 45, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 30-52.
 • Jensen M.C., Meckling W.H. (1976), Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and owner-ship structure, "Journal of Financial Economics", vol. 3, no. 4, s. 305-360.
 • Jeżak J. (2010), Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Jeżak J. (2004), Rola i funkcje rady nadzorczej w przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwie, [w:] S. Rudolf (red.), Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 307-322.
 • Klimas M., Messner Z. (1986), Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWN, Warszawa.
 • Kołaczyk Z. (1999), Rachunkowość finansowa, wydanie trzecie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Kwiecień M. (2005), Tendencje rozwojowe rachunkowości, [w:] T. Cebrowska (red.), Rachunkowość finansowa i podatkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 142-156.
 • Marcinkowska M. (2014), Corporate governance w bankach. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Micherda B. (2011), Funkcje współczesnej rachunkowości, [w:] B. Micherda (red.), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, Difin, Warszawa, s. 13-36.
 • Nilsson K.S. (2003), Powerful accounts: identities, principal and agents, [in:] M. Kelemen, M. Kostera (eds), Critical Management Research in Eastern Europe: Managing the Transition, Palgrave Macmillan, Basingstoke, s. 115-140.
 • Olchowicz I. (2004), Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa.
 • Oplustil K. (2010), Instrumenty nadzoru korporacyjnego (coporate governance) w spółce akcyjnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Oviatt B.M. (1988), Agency and transaction cost perspective on the manager-shareholder relationship: incentives for congruent interests, "Academy of Management Review", vol. 13, no. 2, s. 214-225.
 • Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P. (2002), Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa.
 • Samelak J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Shankman N.A. (1999), Reframing the debate between agency and stakeholder theories of the firm, "Journal of Business Ethics", vol. 19, issue 4, s. 319-334.
 • Sobańska I. (2014), Znaczenie dorobku naukowego Profesor Elżbiety Burzym dla rozwoju nauki i praktyki rachunkowości w Polsce, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 75 (131), SKwP, Warszawa, s.83-94.
 • Solomon J. (2007), Corporate Governance and Accountability, second edition, John Wiley & Sons, Chichester.
 • Szychta A. (1993), Paradygmaty w nauce rachunkowości w świetle koncepcji Thomasa S. Kuhna, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 127, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s.101-126.
 • Urbanek P. (2005), Nadzór korporacyjny a wynagrodzenia menedżerów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Walińska E. (2006), Istota rachunkowości, [w:] E. Walińska (red.), Meritum. Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 2006, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 19-54.
 • Walińska E., Gad J. (2012), Rada nadzorcza jako użytkownik systemu informacyjnego rachunkowości w publicznych spółkach kapitałowych - doświadczenia polskiej praktyki, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny a stabilności sektora finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s.216-233.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171335741

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.