PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | nr 1 (12) | 152--159
Tytuł artykułu

Przegląd literatury na temat źródeł finansowania współpracy transgranicznej w euroregionach

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Idea euroregionów narodziła się w Europie Zachodniej po zakończeniu II wojny światowej. Literatura dotycząca tego tematu dużo miejsca poświęca kwestii inicjatyw tworzenia tych struktur. Pierwotnym impulsem były przesłanki polityczne, zmierzające do zniwelowania agresji i nienawiści między narodami. Z czasem euroregiony zaczęły realizować cele ekonomiczne, związane z ożywieniem gospodarczym lub restrukturyzacją gospodarek zacofanych, peryferyjnie położonych obszarów. Interesująca dla polskiego czytelnika jest literatura krajów zachodnioeuropejskich. Naukowcy próbują ukazać, czym jest we współczesnej Europie kwestia regionalna, jak funkcjonują euroregiony, jakie mają uprawnienia, co oznacza współpraca transgraniczna regionów.(fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
152--159
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Współpraca gospodarcza Wschód-Zachód, pod red. Ewy Bajor, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 1994
 • Euroregion "Nysa" - podstawowe informacji, pod red. Tadeusza Borysa i Zbigniewa Panasiewicza, Wyd. Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa-Jelenia Góra 1994
 • Metodyczne i praktyczne problemy statystyki euroregionów, Wyd. GUS-WUS, Warszawa-Jelenia Góra 1994
 • Nowińska E., Strategia rozwoju gmin na przykładzie gmin pogranicznych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997
 • Mazurski K., Euroregion "Nysa" - problemy do rozwiązania, "Gospodarka w Sudetach" 1997 nr 12
 • Malikowski M., Sowa K., Szanse i bariery rozwoju "Ściany Wschodniej" Polski, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1995
 • Problemy współpracy przygranicznej Polski, Białorusi i Ukrainy, pod red. Macieja Bałtowskiego, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 1994
 • Informacyjno-infrastrukturalne uwarunkowania współpracy transgranicznej, pod red. Andrzeja Miszczuka, Ryszarda Wiśniewskiego, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 1996
 • Środowisko przyrodnicze jako płaszczyzna współpracy transgranicznej, pod red. Grzegorza Rąkowskiego, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 1996
 • Regiony, euroregiony, rozwój regionalny, pod red. Macieja Bałtowskiego, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 1996
 • Diagnoza stanu sieci drogowej polskiej części Euroregionu Bug na tle ruchu drogowego, pod red. Jana Kukiełki, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 1996
 • Rozrachunkowa izba barterowa, pod red. Heleny i Mariana Żukowskich, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 1997
 • Przejścia graniczne i ruch graniczny w obszarze Euroregionu Bug, pod red. Zbigniewa Pastuszaka, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 1997
 • Zagadnienia gospodarcze, pod red. Macieja Bałtowskiego, Andrzeja Miszczuka, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 1997
 • Dębski J., Studium kierunkowe zagospodarowania przestrzennego Euroregionu Bug, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 1997
 • Społeczno-kulturalne czynniki rozwoju regionu środkowo-wschodniego Polski i Euroregionu Bug, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 1997
 • Dyczewski L., Szwed R., Wadowski D., Kapitał ludzki czynnikiem rozwoju Euroregionu Bug (raport z badań), Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 1997
 • Eberhardt P., Gorzym-Wilkowski W., Miszczuk A., Przemiany demograficzno-osad- nicze na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 1997
 • Zagadnienia wielokryteriowej delimitacji euroregionu na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim, pod red. Andrzeja Miszczuka Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 1997
 • Turystyka jako czynnik aktywizacji pogranicza polsko-ukraińskiego, pod red. Grzegorza Rąkowskiego, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 1997
 • Lenard J., Malkun M., Gminy przygraniczne, Wyd. Urzędu Statystycznego, Jelenia Góra 1997
 • Ruch graniczny i wydatki cudzoziemców w Polsce w latach 1994-1996, Wyd. Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa 1997
 • Analiza stanu zagospodarowania przestrzennego regionu przygranicznego-raport. Podstawy zagospodarowania przestrzennego regionów przygranicznych Polski i Białorusi, War- szawa-Mińsk 1995
 • Przeobrażenia społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich pogranicza zachodniego, pod red. Marka Kłodzińskiego i Andrzeja Rosnera, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 1996
 • Polska i Niemcy: geografia sąsiedztwa w nowej Europie, pod red. Ekkeharda Buchnofera i Bronisława Kortusa, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 1995
 • Przemiany struktur społeczno-gospodarczych obszarów przygranicznych, pod red. Jerzego Kitowskiego i Zbigniewa Zioło, "Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego" nr 10, Warszawa 1995
 • Lijewski T. Problemy komunikacyjne wschodniego pogranicza Polski, Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, Lublin 1994
 • Misztal S., Prywatyzacja jako czynnik rozwoju regionów przygranicznych wschodniej Polski, Kraków 1994
 • Turystyka kwalifikowana jako czynnik rozwoju regionalnego obszarów przygranicznych Polski, pod red. Stefana Kałuski, Fundacja im Friedricha Eberta, Warszawa 1993
 • Problematyka zachodniego obszaru pogranicza, pod red. Andrzeja Stasiaka i Krzysztofa Mirosa, "Biuletyn PAN IGiPZ" nr 1, Warszawa 1993
 • Problemy wschodniego obszaru pogranicza, pod red. Piotra Eberhardta i Tomasza Komornickiego, "Biuletyn PAN IGiPZ" nr 2, Warszawa 1993
 • Problemy polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej, pod red. Piotra Eberhardta, "Biuletyn PAN IGiPZ" nr 3, Warszawa 1993
 • Rolnictwo zachodnich i wschodnich obszarów przygranicznych Polski, pod red. Romana Szczęsnego i Romana Kulikowskiego, "Biuletyn PAN IGiPZ" nr 4, Warszawa 1993
 • Węzłowe problemy współpracy przygranicznej, pod red. Piotra Eberhardta i Krzysztofa Mirosa, "Biuletyn PAN IGiPZ" nr 5, Warszawa 1994
 • Problemy współpracy przygranicznej pomiędzy Polską i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, pod red. Andrzeja Stasiaka i Tomasza Komornickiego, "Biuletyn PAN IGiPZ" nr 6, Warszawa 1994
 • Euroregion "Nysa". Trzy lata doświadczeń, pod red. Franciszka Adamczuka i Zbigniewa Przybyły, "Biuletyn PAN IGiPZ" nr 7, Warszawa 1994
 • Problemy polsko-białoruskiej współpracy przygranicznej, pod red. Andrzeja Stasiaka i Włodzimierza Zglińskiego, "Biuletyn PAN IGiPZ" nr 8, Warszawa 1995
 • Problemy polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej, pod red. Andrzeja Stasiaka, Włodzimierza Zglińskiego "Biuletyn PAN IGiPZ" nr 9,Warszawa 1995
 • Polska i jej współdziałanie transgraniczne z sąsiadami, pod red. Andrzeja Stasiaka i Krzysztofa Mirosa, "Biuletyn PAN IGiPZ" nr 10 i 11, Warszawa 1995
 • Some new aspects oj regional planning in Poland and Hungary: procceedings of the 8th Polish-Hungarian, ed. by Krzysztaf Miros, Annamaria Duró, "Biuletyn PAN IGiPZ" nr 12, Warsaw 1995
 • Ciok S., Problematyka obszarów przygranki- nych Polski Południowo-Zachodniej: studia społeczno-ekonomiczne, PWN, Warszawa 1990
 • Gospodarka, przestrzeń, środowisko, pod red. Urszuli Wich, Wyd. Uniwersytetu im, Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1996
 • Współpraca gospodarcza Wschód-Zachód, pod red. Ewy Bajor, Politechnika Lubelska, Lublin 1994
 • Rąkowski G., System transgranicznych obszarów chronionych o większej funkcji turystycznej w rejonie wschodniej granicy Polski, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 1993
 • Lijewski T., Rozwiązania transportowe przez granice Polski, w: Czynniki i bariery rozwoju regionów przygranicznych, pod red. J. Kitowskiego i Z. Zioło, Wydział Ekonomiczny Filii UMCS w Rzeszowie, Kraków 1993
 • Polish eastern border: past and present Problems, ed. by Marcin Rościszewski, Maciej Jakubowski, Akapit-DTP, Warszawa 1995
 • Kim J., Die Auswirkungen der Grenzziehung auf die Grenzgebiete: ein Vergleich zwischen Südkorea und der Bundesrepublik Deutschland, Geographisches Institut Ruhr, Bochum 1990
 • Die deutsch - polnischen grenzgebiete als regionalpolitisches problem, IGiPZ PAN, Warszawa 1992
 • Regionen an deutschen Grenzen: Strukturwandel an der enemaligen innerdeutschen Grenze und an der deutsegen Ostgrenze, Leipzig: Inst, für Länderkunde Leipzig 1995 Beiträge zur Rëgionalen Geographie
 • Buchnofer E., Kortus B., Deutschland Uiht Polen: Geographie einer Nachbarschaft neuen Europe, Frankfurt/Main 1994
 • Zygadlewicz J., Koczurek W., Problem rozwoju polsko-czeskich i polsko-słowackieh obszarów przygranicznych, "Człowiek i Środowisko" 1994 nr 18
 • Miszczuk A., Pawłowska A., Problemat ekologiczna jako impuls do współpracy transgranicznej (na przykładzie polskiej granicy wschodniej), "Człowiek i Środowisko" 1994 nr 18
 • Dębski J., Prończyk A., Współpraca Polski i Ukrainy - model badawczy regionu transgranicznego, "Człowiek i Środowisko" ] 994 nr 18
 • Misiak W., Współpraca transgraniczna na zachodniej granicy jako poligon szerszych więzi Polski z Europą, "Człowiek i Środowisko" 1994 nr 18
 • Lewiński S., Współpraca transgraniczna - etapowanie rozwoju, "Człowiek i Środowisko" 1996 nr 18
 • Eckert M., Regionalne uwarunkowania współpracy transgranicznej i integracji Polski z Europą na przykładzie Środkowego Nadodrza, "Człowiek i Środowisko" 1994 nr 18
 • Sadowski A., Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców, Trans Humana, Białystok 1995
 • Edukacja ekologiczna i ochrona środowiska na pograniczach, pod red. Krzysztofa H. Wojciechowskiego, Towarzystwo Wszechnicy Polskiej, Lublin 1993
 • Stasiak A., Wybrane problemy zagospodarowania przestrzennego obszarów pogranicza zachodniego i wschodniego Polski, "Nauka Polska" 1992 nr ½
 • Borys T., Panasiewicz Z., Panorama euroregionów, Wyd. Urzędu Statystycznego, Jelenia Góra 1994
 • Problemy restrukturyzacji przedsiębiorstw w Euroregionie "Nysa", pod red. Leszka Balickiego, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 1997
 • Kuciński K., Obszary przygraniczne jako przejaw europejskiego paradoksu, w: Przemiany struktur społeczno-gospodarczych obszarów przygranicznych pod red. Jerzego Kitowskiego i Zbigniewa Zioło, "Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego" Nr 10, Warszawa 1995
 • Dziedzic B., Euroregiony w polityce zagranicznej Polski, w: Regiony, euroregiony, rozwój regionalny pod red. Macieja Bałtowskiego Wyd. Polit. Lubelskiej, Lublin 1994
 • Stasiak A., Problemy zagospodarowania przestrzeni przygranicza zachodniego i wschodniego na tle miejsca Polski w Europie, w: Gospodarka, przestrzeń, środowisko pod red. Urszuli Wich, Wyd. Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1996
 • Kachniarz M., Euroregion jako nowa możliwość badań środowiskowo-przestrzennych, w: Gospodarka, przestrzeń, środowisko pod red. Urszuli Wich, Wyd. Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1996
 • Kozłowski S. Problemy międzynarodowej w zakresie ochrony środowiska na pograniczu polsko-ukraińskim, w: Edukacja ekologiczna i ochrona środowiska na pograniczach, pod red. Krzysztofa H. Wojciechowskiego, Towarzystwo Wszechnicy Polskiej, Lublin 1993
 • Werwicki A., Problemy funkcjonowania sfery działalności usługowych w obszarach przygranicznych Polski, w: Przemiany struktur społeczno-gospodarczych obszarów przygranicznych, pod red. Jerzego Kitowskiego i Zbigniewa Zioło, "Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego" nr 10, Warszawa 1995
 • Gabbe J., Rozwój gospodarczy i społeczny regionów przygranicznych w Europie Zachodniej w: Regiony, euroregiony, rozwój regionalny pod red. Macieja Bałtowskiego Wyd. Polit. Lubelskiej, Lublin 1994
 • Klein R., transgraniczna współpraca regionalno-polityczna w ramach Interreg i Phare w: Regiony, euroregiony, rozwój regionalny pod red. Macieja Bałtowskiego Wyd. Polit. Lubelskiej, Lublin 1994
 • Malchus V. Projekt Lace - więzi pomocowe i współpraca europejskich regionów granicznych w: Regiony, euroregiony, rozwój regionalny pod red. Macieja Bałtowskiego Wyd. Polit. Lubelskiej, Lublin 1994
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336157

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.