PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 41 | 92--112
Tytuł artykułu

On Economics in Poland in 1949-1989: Introduction

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This article is a concise introduction into the history of economics in totalitarian Poland in 1949-1989. In it, I attempt to show the degradation of economics in Poland in this period. The main theses of the article are three. First, academic economics and the institutions necessary for the normal functioning of science were destroyed in Poland at the turn of the 1940s and 1950s. Pseudo -science was substituted for the science of economics. Second, these events had a damaging impact on the quality of research in the years that followed. In my opinion, the alleged achievements of Polish economists, e.g., Oskar Lange's monograph Ekonomia polityczna, as well as the works of Włodzimierz Brus and members of the so-called "Wakar School," were of only "local" importance. Third, after 1949, the teaching of economics degenerated as well. In effect, the achievements of Polish economists in the period 1949-1989 are negligible. They did not contribute significantly to the accumulation of true knowledge about the economy. Moreover, in violation of the ideals of science, Polish economists intensely indoctrinated the society, perpetuating the totalitarian system in Poland. (original abstract)
Słowa kluczowe
PL
Nauka   Ekonomia  
EN
Rocznik
Numer
Strony
92--112
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Adler E., (1953), Partyjność filozofii i nauki, "Nauka Polska", No. 2.
 • Amsterdamski S., (1989), Życie naukowe a monopol władzy casus Łysenko, in: Łysenko i kosmopolici, Warszawa.
 • Beksiak J., Grzelońska U., (1990), Janusz Gedymin Zieliński. Wspomnienie, "Gazeta Wyborcza", 9 April.
 • Brus W., (1951), O stanie nauk ekonomicznych w Polsce, "Ekonomista", No. 1.
 • Brus W., (unknown date), Zmora reformowania socjalistycznego systemu ekonomicznego (nota biograficzna)(retrieved 9.03.2013, from www.pte.pl/pliki/doc/WlodzimierzBrus.doc).
 • Connelly J., (1996), Internal Bolshevisation? Elite Social Science Training in Stalinist Poland, "Minerva",No. 34.
 • Czarny B., (1989a), Trzydzieści lat później (Lange Oskar: Dzieła, tom 8. Działalność naukowa i społeczna 1904-1965, PAN-PWE, Warszawa 1986), "Odra" No. 1.
 • Czarny B., (1989b), Dyskusja o racjonalności gospodarowania w polskiej literaturze ekonomicznej po II wojnie światowej, Warszawa (unpublished PhD thesis).
 • Czarny B., (2010), Pozytywizm a sądy wartościujące w ekonomii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Czarny B., (2014a), O dorobku teorii ekonomii w Polsce w latach 1949-1989 - wstęp (forthcoming).
 • Czarny B., (2014b), Katedra Ekonomii Politycznej w Instytucie Kształcenia Kadr Naukowych i jej aspiranci,1950-1953 (forthcoming).
 • Drabińska D., (1992), SGPiS w latach forsownych przeobrażeń społeczno-gospodarczych Polski 1949-1956,SGH, Warszawa (unpublished PhD thesis).
 • Drabińska D., (1994), Powstanie Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki",Vol. 39, No. 3-6.
 • Drewnowski J., (1974), Proces CUP, "Zeszyty Historyczne", No. 28.
 • Drewnowski, J., (2000), Biografia naukowa, Londyn (retrieved 3.10.2013, from http://www.pte.pl/pliki/0/91/Jan_Drewnowski.doc).
 • Dyskusja na II Zjeździe Ekonomistów Polskich (summary signed with initials H.Ch. i A.Ł.) (1956), "Ekonomista",No. 5.
 • Ekonomia polityczna socjalizmu (authors: R. Bauer, J. Beksiak, L. Biliński, W. Czech, S. Dulski, A.K. Koźmiński,U. Libura, Z. Marcinkowska, S. Nikołajczuk, S. Nowacki, H. Rębacz, B. Samojlik, A. Wernik) (1972), PWN,Warszawa.
 • Ekonomia polityczna socjalizmu (ed. M. Nasiłowski) (1974), KiW, Warsaw.
 • Fijałkowska B., (1985), Polityka i twórcy 1948-1959, PWN, Warszawa.
 • Gasman D., (1971), The Scientific Origin of National Socialism, New York.
 • Gazeta SGH, (1998), No. 84.
 • Godelier M., (1972), Rationality and Irrationality in Economics, Monthly Review Press, New York.
 • Grzelońska U., (1989), Wstęp, in: J.G. Zieliński, Rachunek ekonomiczny i zarządzanie w gospodarce socjalistycznej,Warszawa (retrieved 29.09.2013, from http://januszgzielinski.pl/_/Zycie.html).
 • Grzelońska U., (2006), 100 lat SGH i polska ekonomia, "Bank i Kredyt", No. 5-6.
 • Hansson S.O., (2012), Science and Pseudo-Science,The Stanford Encyclopaedia of Philosophy (Winter 2012),ed. E.N. Zalta, (URL=http://plato.stanford.edu/archives/win2012/entries/pseudo-science/).
 • Haugstad A.W., (2008), A Discipline Divided. Polish Economists and the Communist Regime, 1945-1960,Norwegian University of Science and Technology, Trondheim.
 • Herczyński R., (2008), Spętana nauka. Opozycja intelektualna w Polsce 1945-1970, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.
 • Hooloway D., (1974), Innovation in Science - the Case of Cybernetics in the Soviet Union, "Science Studies",No. 4.
 • Hubner P., (1992), Polityka naukowa w Polsce w latach 1944-1953. Geneza systemu, Vol. 1-2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław i in.Jarmulicz W., (1986), O przedmiocie i metodzie ekonomii politycznej w Polsce, Wers, Warszawa-Wrocław.
 • Kalecki M., (1956), Sytuacja gospodarcza Stanów Zjednoczonych w zestawieniu z okresem przedwojennym,"Ekonomista", No. 4.
 • Kaliński J., (2006), SGH - od wieku na oceanie wiedzy, "Bank i Kredyt", No. 5-6.
 • Kondek S.A., (1993), Władza i wydawcy. Polityczne uwarunkowania produkcji książek w Polsce w latach1944-1949, Warszawa: Biblioteka Narodowa.
 • Kossecki J., (1999), Wpływ totalnej wojny informacyjnej na dzieje PRL, wydawnictwo nieznane, Kielce.
 • Kowalik T., (2008), Lange, Oskar Ryszard (1904-1965), in: The New Palgrave Dictionary of Economics(eds S.N. Durlauf, L.E. Blume), Palgrave Macmillan, Vol. 4.
 • Kurowski S., (1957), Nad ekonomią polityczną, in: S.J. Kurowski, Szkice optymistyczne, Pax, Warszawa.
 • Kurowski S., (2007), Obecne spojrzenie na II Zjazd Ekonomistów Polskich w 1956 roku, in: Przełomowy rok 1956 a współczesność (ed. Z. Sadowski), PTE, Warszawa.
 • Lakatos I., (1974), Science and Pseudoscience, in: Philosophy In the Open, (ed. G. Vesey), Open University Press.
 • Lange O., (1951), Zagajenie, "Ekonomista", No. 1.
 • Lange O., (1953a), Prawa ekonomiczne socjalizmu, in: Zagadnienia ekonomii politycznej w świetle pracy Józefa Stalina pt. "Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR", PWN, Warszawa.
 • Lange O., (1953b), Ostatni wkład Józefa Stalina do ekonomii politycznej, "Nauka Polska", No. 2.
 • Lange O., (1986), Dzieła. T. 8, Działalność naukowa i społeczna: 1904-1965, PWE, Warszawa.
 • Lipiński E., (1947), Uwagi o zadaniach ekonomii, "Ekonomista", No. 2.
 • Lipiński E., (1953), Przedmiot ekonomii politycznej i obiektywny charakter praw ekonomicznych, "Ekonomista",No. 1.
 • Lipiński E., (1956), O przedmiocie ekonomii i prawach ekonomicznych, "Ekonomista", No. 5.
 • Łukawer E., (2006), W nawiązaniu do idei i przekonań Michała Kaleckiego, in: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji, część 1, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, Zeszyt No. 8, Rzeszów.
 • Mała Encyklopedia Ekonomiczna, (1961) (Editorial Board: Maksymilian Pohorille (Editor-in-Chief), Edmund Dąbrowski, Zbigniew Gajczyk, Bohdan Gliński, Jerzy Lubowicki, Kazimierz Łaski, Mirosław Orłowski, Wiesław Sadowski, Paweł Sulmicki, Józef Zagorski, Zygmunt Zaremba, Józef Zawadzki, Seweryn Żurawicki), PWE,Warsaw.
 • Mała Encyklopedia Ekonomiczna, (1974) (Editorial Board: Kazimierz Secomski (Editor-in-Chief), Henryk Chołaj, Zdzisław Fedorowicz, Bohdan Gliński, Zygmunt Knyziak, Mirosław Orłowski, Leszek Pasieczny, Maksymilian Pohorille, Wiesław Sadowski, Józef Sołdaczuk, Paweł Sulmicki, Jan Szczepański, Józef Zagorski,Seweryn Żurawicki), PWE, Warsaw.
 • Marosz M., (2008), Obywatelski obowiązek profesora, "Gazeta Polska", No. 40.
 • Mieszczankowski M., (1987), Ekonomia (zarys popularny), KiW, Warsaw.
 • Minc B., (1949), Zarys podstawowych zagadnień ekonomii politycznej, cz. 1, Akademicka Spółdzielnia Wydawnicza,Warsaw.
 • Orłowska J., Orłowski T., (1985), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Zarys historii, PTE, Warszawa.
 • Osiatyński J., (1984), Przypisy i dodatki, in: M. Kalecki, Dzieła, Vol. 4, Socjalizm. Wzrost gospodarczy i efektywność inwestycji, PWE, Warszawa.
 • Ostrowitianow K.W. (et al.), (1955), Ekonomia polityczna socjalizmu. Podręcznik. (translation from Russian edited by: S. Żurawicki, J. Zawadzki, R. Gradowski, R. Winiewska, M. Pohorille), KiW, Warsaw.
 • Pajestka J., (1980), Świadome kształtowanie procesów społeczno-gospodarczych w gospodarce socjalistycznej,in: Racjonalność gospodarowania w socjalizmie (eds B. Kamiński, A. Łukaszewicz), PWE, Warszawa.
 • Pajestka J., (1982), Państwo a gospodarka i społeczeństwo, "Gospodarka Planowa", No. 9.
 • Pajestka J., (1988), Postawy cywilizacyjne w procesie rozwoju, "Ekonomista", No. 2.
 • Patinkin D., (1981), Essays on and in the Chicago Tradition, Duke University Press, Durham.
 • Rafa J., (1988), Myśl ekonomiczna III Rzeczpospolitej do 1985 r., nieznane wydawnictwo, Warszawa (copy inauthor's possession).
 • Ratajczak M., (2009), Polish Economics and the Polish Economy: A study for the Twentieth Anniversary of Transition in Poland, "The History of Economic Thought", Vol. 51, No. 2.
 • Sadzikowski W., (1969), Ekonomia polityczna kapitalizmu, PWN, Warsaw.
 • Sawicki W., (2002), Stasi a opozycja demokratyczna w Polsce 1976-1989, in: Raport Kiszczaka dla Moskwy,Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków.
 • Schaff A., Brum L., (1950), Pogadanki ekonomiczne, KiW, Warsaw.
 • Skiba L., (1998), Ekonomia po dominacji marksistowskiej a przemiany ustrojowe, in: Ekonomia w Polsce po dominacji marksistowskiej. Studia i materiały (ed. L. Skiba), Wydawnictwo DTSK Silesia, Wrocław.
 • Smyrgała D., (2009), Polscy agenci Stalina, "Wprost", No. 12.
 • Szarek J., (2000), Strażnik komunistycznego systemu, "Arcana", No. 4.
 • Taylor E., (1947), Wstęp do ekonomiki, Spółdzielnia Wydawnicza "Żeglarz", Gdynia.
 • Temkin G., (1952), O roli państwowej własności socjalistycznej w świetle projektu Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, "Ekonomista", No. 2.
 • Temkin G., (1962), Karola Marksa obraz gospodarki komunistycznej, PWN, Warszawa.
 • Thagard P.R., (1978), Why Astrology Is a Pseudoscience, Philosophy of Science Association: "Proceedings ofthe Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association", Vol. 1978, Volume One: Contributed Papers,The University of Chicago Press.
 • Tyrowicz S., (2009), Światło wiedzy zdeprawowanej. Idee niemieckiej socjologii i filozofii (1933-1945), Universitas, Krakow.
 • Uchwała II Zjazdu Ekonomistów Polskich w Warszawie w dniach 7-10 czerwca 1956 r. (1956), "Ekonomista",No. 5.
 • Voren R.V., (2010), Cold War in Psychiatry: Human Factors, Secret Actors, Rodopi, Amsterdam, New York.
 • Wagener H.-J., (1997), Second Thoughts? Economics and Economists under Socialism, "Kyklos", Vol. 50,Fasc. 2.
 • Wagener H.-J., (1998), Between Conformity and Reform. Economics Under State Socialism and Its Transformation,in: H.-J. Wagener (ed.) Economic thought in communist and post-communist Europe, Routledge,London, New York.
 • Wiles P., (1965), Political Economy, Volume I: General Problems. By Oskar Lange, "Political Science Quarterly",Vol. 80, No. 1.
 • Zieliński G.J., (1973), Economic Reforms in Polish Industry, London, pp. xix-xxii (retrieved 4.04.2013, fromhttp://januszgzielinski.pl/_/credo_naukowe.html).
 • Z.Ż., (1998), Nauka polska po komunizmie, "Myśl Polska", No. 31.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336347

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.