PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 198, cz. 1 Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 1 | 109--121
Tytuł artykułu

Pomoc de minimis jako instrument polityki pomocy publicznej w Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
De Minimis Aid as an Instrument of State Aid Policy in the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pomocą kierowaną przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw jest pomoc de minimis, która nie stanowi pomocy podlegającej zakazowi z art. 107 ust. 1 TFUE. Pomoc ta nie musi spełniać wymogów określonych w odpowiednich przepisach regulujących warunki dopuszczalności pomocy publicznej, ponieważ w przypadku spełnienia warunków przewidzianych w rozporządzeniu Komisji nr 1998/2006 pomoc de minimis nie jest pomocą publiczną w świetle unijnego prawa konkurencji. Zasada ta została zachowana w nowym rozporządzeniu Komisji nr 1407/2013. Oznacza to, że pomoc tego rodzaju nie musi wpisywać się do jednego z wyjątków od generalnego zakazu udzielania pomocy i może przyjmować formy, którym Komisja Europejska nie jest zbyt przychylna. Chodzi w tym miejscu głównie o pomoc operacyjną, która jest udzielana w związku z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa. Może to być pomoc dla przedsiębiorstwa działającego na obszarze niekwalifikującym się do objęcia pomocą regionalną lub pomoc pozwalająca sfinansować wydatki, które nie są kwalifikowane w ramach pomocy regionalnej, jak np. odsetki od kredytów, marże ubezpieczeniowe i leasingowe. Należy jednak mieć na uwadze, że w przeciwieństwie do każdej innej pomocy, pomoc de minimis podlega kumulacji zarówno na projekt, jak i na beneficjenta. W przypadku gdy na realizację danego projektu inwestycyjnego jest udzielana pomoc de minimis i pomoc podlegająca zakazowi traktatowemu na zasadzie określonego wyjątku (pomoc regionalna, pomoc horyzontalna, pomoc sektorowa), prowadzi to do sytuacji, w której obie te pomoce, jeżeli dotyczą tych samych wydatków kwalifikowanych, nie mogą przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy publicznej właściwej dla danego projektu. Ponadto udzielona pomoc de minimis podlega kumulacji z inną pomocą de minimis udzieloną trzy lata wstecz, nawet jeżeli pomoc ta była udzielona na inne projekty i inne wydatki kwalifikowane. (fragment tekstu)
EN
From the viewpoint of equity gap, occurring in relation to small and medium-sized enterprises, the possibility of applying the de minimis rule gains more in importance. It allows the EU Member States for fast provision of grants to enterprises, especially to small and medium-sized enterprises, in a limited amount without notifying such aid to the European Commission and following the administrative procedures. The principle is based on the assumption that in the vast majority of cases a small amount of subsidies have no effect on trade and competition between the Member States and consequently does not form state aid within the meaning of art.107 par.1 TFEU. The subject of the article is an analysis of the rules of state aid admissibility on the basis of the implementing regulations, adopted by the European Commission in 2006 and 2013 on state aid provided under the de minimis rule. The thesis taken in the article is based on the statement that in Poland during the financial and economic crisis de minimis aid showed a growing tendency, thereby forming, in addition to provisional measures addressed to enterprises in difficulty, one of the most important factors ensuring financing from the perspective of equity gap occurring in relation to small and medium-sized enterprises. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Berghofer M., The New De Minimis Regulation: Enlarging the Sword of Damocles? "European State Aid Law Quarterly" 2007, 1.
 • Buendia Sierra J.L., Exclusive Rights and State Monopolies under EC Law: Article 86 (former Aricle 90) of the EC Treaty, Oxford University Press, Oxford-New York 2000.
 • Chalmers D., Hadjiemmanuil C., Monti G., Tomkins A., European Union Law: Text and Materials, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2006.
 • Komunikat Komisji do rady Europejskiej - Europejski plan naprawy gospodarczej, Bruksela 26.11.2008, KOM(2008) 800 wersja ostateczna.
 • Nicolaides P., Kleis M., Kekelekis M., Cumulation of de minimis Aid to Enterprises that form a Single Economic Unit, "European State Aid Law Quarterly" 2008, 1.
 • Raporty o pomocy de minimis w latach 2008-2012, UOKiK, http://www.uokik.gov.pl.
 • Rozporządzenie Komisji Nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady WE Nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE. Dz.Urz. WE L 140 z 30.4.2004.
 • Rozporządzenie Komisji Nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej. Dz.Urz. UE L 302 z 1.11.2006.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Dz.Urz. UE L 379 z 28.12.2006.
 • Rozporządzenie Komisji WE Nr 271/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie WE Nr 794/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady WE Nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE. Dz.Urz. UE L 82 z 25.3.2008.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym. Dz.Urz. UE L 114 z 26.4.2012.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Dz.Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013.
 • Rozporządzenie Rady WE Nr 659/1999 z 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady zastosowania przepisów art. 93 Traktatu. Dz.Urz. WE L 83 z 27.3.1999.
 • Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2002.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana. Dz.Urz. UE C 83 z 30.3.2010.
 • Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego, wersja skonsolidowana. Dz.Urz. UE C 83 z 7.4.2009 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz.U. z 2013 poz. 674, z późn. zm.
 • Wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw. Dz.Urz. WE L 244 z 1.10.2004 z późn. zm.
 • Van de Castelle K., Hocine M., Favouring Certain Undertakings or the Production of Certain Goods: Selectivity [w:] EU Competition Law, Vol IV, eds. W. Mederer, N. Pesaresi, M. Van Hoof., State Aid, Claeys & Casteels Publishing BV, Lueven 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336493

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.