PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | No. 27 | 133--151
Tytuł artykułu

Morphological Processes in the Spatial Structure of the Southern District of Wrocław City

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper analyses the morphological changes in the spatial structure of the southern district of Wrocław city (Lower Silesia, Poland). The district developed from the former villages of vegetable-growers, which in the Middle Ages bordered directly with the city as set out in the charter. In the second half of the 19th century, the villages were incorporated into the city, and after a while, they started their metamorphosis. Rectangular urban blocks were formed on the basis of medieval axes in the villages. At the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, the blocks were successively filled with typical tenement buildings. As a result of World War II, existing buildings were totally destroyed. In the 1960s, they started re-construction of the district, which led to its second metamorphosis. The new constructions resembled typical, socialist apartment projects in other Polish cities. The prestige the district enjoyed before World War II was lost together with its style and character. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
133--151
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wroclaw University
 • Wroclaw University
Bibliografia
 • Conzen, M.R.G., 1960: Alnwick, Northumberland: a study in town-plan analysis, London: Institute of British Geographers Publication 27, George Philip.
 • Conzen, M.R.G., 1966: Historical townscapes in Britain: a problem in applied geography. In: House, J.W. editor, Northern geographical essays in honour of G.H.J. Daysh, Newcastle upon Tyne: University of Newcastle upon Tyne, pp. 56-78.
 • Eysymontt, R. and Urban, T., 2008: Wrocław na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego (Wrocław on the aerial photography from the interwar period - in Polish), Wrocław: Wydawnictwo Via Nova.
 • Golachowski, S., 1957: Głos w dyskusji nad genezą rozplanowania średniowiecznego Wrocławia (Voice in the discussion on the genesis of medieval Wrocław layout - in Polish). In: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 1, Wrocław: Komitet Architektury i Urbanistyki PAN, pp. 23-28.
 • Golachowski, S., 1969: Studia nad miastami i wsiami śląskimi (Studies of Silesian towns and villages - in Polish), Wrocław: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Golachowski, S. and Pudełko, J., 1963: O analizie metrologiczno- geometrycznej planów osiedli średniowiecznych (On the metrological and geometrical analysis of medieval settlements plans - in Polish), In: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 8 (3/4), Wrocław: Komitet Architektury i Urbanistyki PAN, pp. 287-298.
 • Klimek, S. and Okólska, H., 2006: Nad Wrocławiem (Above Wrocław city - in Polish), Wrocław: Wydawnictwo Via Nova.
 • Koter, M., 1970: Geneza układu przestrzennego Łodzi przemysłowej (Genesis of the spatial structure of industrial Łódź - in Polish), Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Koter, M., 1979: Struktura morfologiczna wielkiego miasta na przykładzie Łodzi (Morphological structure of a large city on the example of Łódź - in Polish). In: Folia Geographica, 21, Łódź: Uniwersytet Łódzki, pp. 25-52.
 • Koter, M., 1994: Od fizjonomii do morfogenezy i morfologii porównawczej. Podstawowe zagadnienia teoretyczne morfologii miast (From the physiognomy to the morphogenesis and the comparative morphology. Essential theoretical issues of the urban morphology - in Polish). In: Koter, M. and Tkocz, J. editors, Zagadnienia geografii historycznej osadnictwa w Polsce. Toruń-Łódź, pp. 26-31.
 • Koter, M. and Kulesza, M., 1999: The plans of medieval Polish towns. In: Urban Morphology, 3 (2), Birmingham: International Seminar on Urban Form, pp. 63-78.
 • Koter, M. and Kulesza, M., 2007: Morfologia miast - stan i tendencje rozwoju (Urban morphology - the state and tendencies of the development - in Polish). In: Jażdżewska, I. editor, Polska geografia osadnictwa. Dotychczasowy dorobek. Program badań. XX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Uniwersytet Łódzki, pp. 303-314.
 • Koter, M. and Kulesza, M., 2008: Zastosowanie metod conzenowskich w polskich badaniach morfologii miast (Applying Conzenian methods in Polish studies of the urban morphology - in Polish). In: Kulesza, M. editor, Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej. Łódź: Uniwersytet Łódzki, pp. 257-272.
 • Koter, M. and Kulesza, M., 2010: The study of urban form in Poland. In: Urban Morphology, 14 (2), Birmingham: International Seminar on Urban Form, pp. 111-120.
 • Kozieł, R. and Miszewska, B., 1997: Morfologia i ekstraordynaryjne funkcje ulicy Świdnickiej (Morphology and extra-ordinary functions of the Świdnicka street - in Polish). In: IX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Uniwersytet Łódzki, pp. 26-35.
 • Kulesza, M., 2001: Morfogeneza miast na obszarze Polski środkowej w okresie przedrozbiorowym. Dawne województwa łęczyckie i sieradzkie (Morphogenesis of towns on the area of central Poland in the pre-partition period. Former Łęczyca and Sieradz voivodships - in Polish), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Larkham, P. J., 2006: The study of urban form in Great Britain. In: Urban Morphology, 10 (2), Birmingham: International Seminar on Urban Form, pp. 117-141.
 • Miszewska, B., 1971: Analiza morfologiczna Opola (Morphological analysis of Opole - in Polish). In: Studia Społeczno-Ekonomiczne, 2, Opole: Instytut Śląski, pp. 180-217.
 • Miszewska, B., 1979: Elementy struktury morfologicznej Wrocławia (Elements of the morphological structure of Wrocław - in Polish). In: Prace Instytutu Geograficznego. Seria B, 3, Wrocław: Acta Universitatis Wratislaviensis, 438, pp. 29-41.
 • Miszewska, B., 1994a: Bloki urbanistyczne Wrocławia w różnych fazach cyklu miejskiego (Urban blocks in Wrocław in different phases of the urban cycle - in Polish). In: Koter, M. and Tkocz, J. editors, Zagadnienia geografii historycznej i osadnictwa w Polsce. Toruń- Łódź, pp. 111-129.
 • Miszewska, B., 1994b: Procesy morfologiczne w blokach Starego Miasta we Wrocławiu (Morphological processes in urban blocks of the old town in Wrocław - in Polish). In: Rocznik Wrocławski, 1, Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Wrocławia, pp. 225-239.
 • Miszewska, B., 1995a: Wpływ ekspansji przestrzennej Wrocławia na sukcesję użytkowania ziemi i strukturę morfologiczną miasta (The influence of the spatial ex pansion of Wrocław into the succession of land use and the morphological structure of the city - in Polish). In: Czasopismo Geograficzne, 66, Wrocław: Polskie Towarzystwo Geograficzne, pp. 363-370.
 • Miszewska, B., 1995b: Gdzie ulice z tamtych lat? (Where are streets from those years? - in Polish). In: Rocznik Wrocławski, 2, Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Wrocławia, pp. 305-325.
 • Miszewska, B., 1996: Struktura morfologiczna peryferyjnych osiedli Wrocławia (Morphological structure of peripheral settlements of Wrocław - in Polish). In: Prace Instytutu Geograficznego, Seria B: Geografia Społeczna i Ekonomiczna, 14, Wrocław: Acta Universitatis Wratislaviensis, 1904, pp. 53-61.
 • Miszewska, B., 2002a: Wsie jako jądra genetyczne osiedli Wrocławskich (Villages as genetic nuclei of settlements in Wrocław - in Polish). In: Rocznik Wrocławski, 8, Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Wrocławia, pp. 107-119.
 • Miszewska, B., 2002b: Morphologische Entwicklung des polnischen Dorfes unter dem Einfluss der räumlichen Entwicklung der Stadt (Morphological growth of the Polish villages under the influence of the spatial growth of the city - in German). In: Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie, 20, Bonn: Verlag Siedlungsvorschung, pp. 293-306.
 • Miszewska, B., 2005: Badania morfologii miast śląskich na tle badań geograficzno-historycznych osadnictwa miejskiego w Polsce (Studies on the morphology of Silesian towns relating to geographical and historical studies of the urban settlements in Poland - in Polish). In: Bucka, M. and Słodczyk, J. editors, Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie, Opole: Uniwersytet Opolski, pp. 361-366.
 • Miszewska, B., 2009: Morfologia miast dolnośląskich (Morphology of towns in Lower Silesia - in Polish). In: Łoboda, J. editor, Dolny Śląsk. Studia Regionalne. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 10, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, pp. 67-86.
 • Miszewska, B. and Sikorski, D., 2011: Blokowiska a dewaloryzacja przestrzeni miejskiej na przykładzie południowej dzielnicy Wrocławia (Block housing projects and the devaluation of the urban space on the example of the South District of Wrocław - in Polish). In: Jażdżewska, I. editor, Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast. XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Uniwersytet Łódzki, pp. 127-139.
 • Miszewska, B. and Szmytkie, R., 2009: Mikro- i makroprzestrzenne zmiany fizjonomiczne i funkcjonalne miast polskich w okresie gospodarki rynkowej (Micro- and macroscale physiognomical and functional changes of Polish cities in the market economy period - in Polish). In: Jażdżewska, I. editor, Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji. XXII Konwersatorium wiedzy o mieście, Łódź: Uniwersytet Łódzki, pp. 23-34.
 • Pudełko, J., 1959: Rynki w planach miast Śląska (Market squares in plans of Silesian towns - in Polish). In: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 4(3/4), Wrocław: Komitet Architektury i Urbanistyki PAN, pp. 235-263.
 • Pudełko, J., 1964a: Działka lokacyjna w strukturze przestrzennej średniowiecznych miast śląskich XIII wieku (Location plot in the spatial structure of medieval Silesian towns of the 13th century - in Polish). In: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 9 (2), Wrocław: Komitet Architektury i Urbanistyki PAN, pp. 115-137.
 • Pudełko, J., 1964b: Próba pomiarowej metody badań planów niektórych miast średniowiecznych w oparciu o zagadnienie działki (An attempt of the measuring testing method of some medieval towns plans based on the issue of the plot - in Polish). In: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 9 (1), Wrocław: Komitet Architektury i Urbanistyki PAN, pp. 3-27.
 • Pudełko, J., 1967: Zagadnienie wielkości układów średniowiecznych miast Śląska (The issue of medieval towns size in Silesia - in Polish). In: Prace Komisji Historii Sztuki WTN, Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
 • Szulc, H., 1963: Osiedla podwrocławskie na początku XIX wieku (Settlements near Wrocław at the beginning of the 19th century - in Polish), Wrocław: Ossolineum.
 • Szykuła, K. and Okólska, H., 1999: Wrocław na planach XVI-XX wiek (Wrocław on plans from 16-19th century - in Polish), Wrocław: Muzeum Historyczne we Wrocławiu.
 • Tyszkiewicz, J. and Kaczmarek, M., 2009: Wrocław 1947. Aerial Photographs. Wrocław: Wydawnictwo Via Nova.
 • Whitehand, J. W. R., 2001: British urban morphology: the Conzenian tradition. In: Urban Morphology, 5(2), Birmingham: International Seminar on Urban Form, pp. 103-109.
 • www.hydral.wroc.pl, DoA: 16.01.2013.
 • www.investmap.pl, DoA: 10.01.2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171337295

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.