PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1996 | nr 3-4 | 51--68
Tytuł artykułu

Przegląd literatury dotyczącej zewnętrznej ruchliwości przestrzennej Polaków

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Mobilność ludzi, jednostek i grup w przestrzeni jest fenomenem zauważanym i badanym od samego początku powstawania nauk społecznych, głównie socjologicznych. Wiele elementów migracji zostało zbadanych i opisanych, a także przeanalizowanych teoretycznie przez dyscypliny nauk społecznych i geograficznych. Współczesnymi migracjami zewnętrznymi interesują się zarówno demografowie, ekonomiści, socjologowie, jak i politolodzy. Ze względu na złożoność problematyki migracyjnej przegląd dotychczasowego stanu badań nad migracjami zewnętrznymi został w niniejszym opracowaniu podzielony na ujęcie podmiotowe i przedmiotowe. W ujęciu podmiotowym wyodrębniono grupy społeczne, w których osoba ludzka odgrywa dominującą rolę. Ukazanie kwestii ruchliwości społecznej w układzie przedmiotowym związane było z dokonaniem podziału tematycznego. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
Bibliografia
 • Anioł W., Migracje międzynarodowe a bezpieczeństwo europejskie. Warszawa 1992.
 • Anioł W., Współczesne ruchy migracyjne, "Polityka Społeczna" 1991, nr 8.
 • Auleytner J., Dynamiczny model ruchliwości zawodowej a reforma gospodarcza. IPiSS, Warszawa 1981.
 • Badowski J., Latuch M., Czasowe przebywanie Polaków za granicą jako element migracji międzynarodowych, "Sprawy Międzynarodowe" 1986, z. 9.
 • Balcerzak-Paradowska B., Wpływ okresowej emigracji małżonków na warunki życia rodzin. IPiSS, Warszawa 1993.
 • Barcz J., System prawny RFN wobec norm prawa międzynarodowego. WP, Warszawa 1986.
 • Borkowski J., Polska ustawa o cudzoziemcach i pożądane kierunki jej zmian. W: Studia o procesach migracji zagranicznych. IPiSS, Warszawa 1994.
 • Boski P., Jarymowicz M., Malewska-Peyre H., Tożsamość zbiorowa a odmienność kulturowa. IP PAN, Warszawa 1992.
 • Brzeziński Z., Międzynarodowa migracja siły roboczej w EWG, "Zeszyty Naukowe AE" 1988, Poznań, seria 1, z. 161.
 • Byczkowski J., Niektóre problemy emigracji ludności we współczesnej Europie. [W:] Stan i potrzeby badań nad zbiorowościami polonijnymi, "Polonia w Europie". Opole 1990.
 • Chałasiński J., Emigracja jako zjawisko społeczne, "Przegląd Socjologiczny" 1936, t V.
 • Chorążykiewicz G., Współczesne procesy migracyjne, "Studia i Materiały IPiSS" 1992, z. 6(367).
 • Dulczewski Z., Niektóre aspekty migracji na Ziemiach Zachodnich w okresie przed II wojną światową. IŻ, Poznań 1964.
 • Dulczewski Z., Społeczne aspekty migracji na Ziemiach Zachodnich. IŻ, Poznań 1964.
 • Dyczewski L., Znaki czasu, "Przegląd Polonijny", R. XVII-1991, z. 4.
 • Dyoniziak R., Sytuacja psychospołeczna rodzin, w których główni żywiciele przebywają okresowo za granicą, "Zeszyty Naukowe" AE, Kraków 1988.
 • Dzienio K., Struktura demograficzna populacji polskiej a procesy migracyjne. W: "Studia o procesach migracji zagranicznych". IPiSS, Warszawa 1994.
 • Emigracja młodych Polaków. Prymasowska Rada Społeczna, Warszawa 1988.
 • Frankowska M., Umowy międzynarodowe. SGPiS, Warszawa 1977.
 • Gałka C., Zatrudnienie poza krajem, "Rzeczpospolita" 1991, nr 100.
 • Groblewska C., Bibliografia opracowań demograficznych z lat 1976-1991. PTD, Warszawa 1992.
 • Gruszyński J., Społeczność polska we Francji w latach 1918-78. Problemy integracyjne trzech pokoleń. Warszawa 1981.
 • Hrynkiewicz J., Jałowiecki B., Minc A., Ucieczka mózgów ze szkolnictwa wyższego i nauki. Raport z badań. Warszawa 1992.
 • Ikanowicz P., Emigracja zarobkowa z Jugosławii do Europy Zachodniej, "Polityka Społeczna" 1985, nr 9.
 • Jacukowicz Z., Migracje pracowników z krajów EWG a emigracja zarobkowa z Polski, "Polityka Społeczna" 1991, nr 3.
 • Janowska H., Emigracja zarobkowa z Polski 1918-1939. PWN, Warszawa 1981.
 • Janusz G., Polonia w RFN, UMC-S, Lublin 1990.
 • Kaprukowiak A., Kucharski W., Polacy w świecie. Polonia jako zjawisko społeczno-polityczne. Lublin 1986.
 • Kocot J., Problem pojęć w aspekcie umowy poczdamskiej. Warszawa 1974.
 • Kołodziej E., Wychodźstwo zarobkowe z Polski 1918-1939. Studia nad polityką emigracyjną II Rzeczpospolitej. Warszawa 1982.
 • Korbel J., Z badań nad akcją łączenia rodzin, "Studia Śląskie", 1972, t. XXII, Opole.
 • Kubiak H., Zanikające pokrewieństwo. WL, Kraków 1990.
 • Kubiak H., Pilch A., Stan i potrzeby badań nad zbiorowościami polonijnymi. Kraków 1976.
 • Kurcz Z., Podkański W., Emigracja polska po 1980 r. W: Nowa emigracja i wyjazdy zarobkowe za granicę. Pod red. W. Misiaka. Wrocław 1991.
 • Latuch M., Dylematy i problemy współczesnych migracji zagranicznych w Polsce. W: Współczesne migracje i metodyka ich badania. Pod red. J. Holzera. ISiD SGPiS, Warszawa 1989.
 • Latuch M., Repatriacja ludności polskiej w latach 1955-1960 na tle zewnętrznych ruchów wędrówkowych. PTD, Warszawa 1994.
 • Latuch M., Współczesna emigracja Polaków. SGH, Warszawa 1996.
 • Labuda G., Wkład Polaków i uczonych polskiego pochodzenia w rozwój nauki światowej. Lublin 1976.
 • Liberska B., Międzynarodowe migracje wykwalifikowanych kadr (z krajów 3 świata) do wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych i drenaż mózgów. Kraków 1976.
 • Liberska B., Migracja kadr wysoko wykwalifikowanych z krajów rozwijających się. Drenaż mózgów. PWN, Warszawa 1977.
 • Liczebność i rozmieszczenie Polonii. Wrocław 1988.
 • Lisiecki S.: Robotnicy cudzoziemscy w strukturze społeczeństwa zachodnioniemieckiego. Poznań 1991.
 • Literski K., Współczesna emigracja Kaszubów bytowskich do RFN. Poznań 1976.
 • Literski S., Małżeństwa mieszane jako indeks i faktor integracji społecznej. Gdańsk 1974.
 • Marek E., Emigracja z Polski. IPiSS, Warszawa 1992.
 • Marek E., Zatrudnienie pracowników polskich w Czechosłowacji, "Polityka Społeczna" 1991, nr 3.
 • Marek E., Zatrudnienie pracowników polskich za granicą, "Studia i Materiały IPiSS" 1991, nr 6.
 • Maryański A., Migracje w świecie. PWN, Warszawa 1984.
 • Matej M., Blaunpain B., Europejskie prawo pracy. INP PAN, Warszawa 1993.
 • Misiak W., Nowa emigracja i wyjazdy zarobkowe za granicę. PTS, Wrocław 1991.
 • Nadolny A., Sto lat polskiego duszpasterstwa w Hamburgu. PMK, Hamburg 1992.
 • Okólski M., Migracje zagraniczne w Polsce: przeszłość i teraźniejszość, "Biuletyn Centrum Europejskiego UW" 1993, nr 1-2.
 • Oleksyn T., Skłonność Polaków do emigracji zarobkowej (raport z badań 1991). Studia i Materiały, "Studia i Materiały IPiSS", Warszawa 1992.
 • Opawski K., Gastarbeiterzy w RFN, ekonomiczno-społeczne skutki zatrudnienia obcokrajowców. PWN, Warszawa 1989.
 • Paleczny T., Idea powrotu wśród emigrantów polskich w Brazylii i Argentynie. PAN, Wrocław 1992.
 • Pilch A., Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych. PWN, Warszawa 1984.
 • Rauziński R.: Migracje zagraniczne ludności Śląska Opolskiego w l. 1950-1990. Opole 1991.
 • Rauziński R.: Społeczeństwo Śląska Opolskiego 1945-1985 - ludność, zatrudnienie, migracje. Opole 1986.
 • Rauziński R.: Zróżnicowanie sytuacji demograficznej społeczności Śląska Opolskiego w zależności od pochodzenia regionalnego na tle emigracji zewnętrznych w latach 1951-1985, "Materiały i Studia Opolskie" 1987, r. XXIX, z. 60.
 • Rybicki P., Zagadnienia demograficzne. Warszawa 1947.
 • Rymarczyk J., Migracja siły roboczej do krajów EWG i jej konsekwencje społeczno-gospodarcze, Poznań 1986.
 • Secomski K., Prognoza imigracji Polaków do Polski. Komitet Ekonomiczny PAN, Warszawa 1993.
 • Semenowicz A., Migracje kadr wykwalifikowanych do USA. Sig. CINTE 1990, nr 4-1.
 • Skarżyński R., Intelektualiści a kryzys. Dezintegracja i odrodzenie ideologii mieszczańskiej w myśli politycznej emigracji niemieckojęzycznej. Białystok 1988.
 • Skulimowska B., Swobodny przepływ pracowników w ramach Wspólnot Europejskich. W: "Studia o procesach migracji zagranicznych. IPiSS, Warszawa 1994.
 • Strzelecki Zb., Cykl życia rodziny a migracje. SGPiS, ISiD, Warszawa 1989.
 • Studia o procesach migracji zagranicznych. IPiSS, Warszawa 1994.
 • Synteza prognostyczna. Dylematy rozwoju Polski na XXI w. PAN, Warszawa 1987.
 • Szonert M., Migracje w Europie Środkowo-Wschodniej. W: Studia o procesach migracji zagranicznych. IPiSS, Warszawa 1994.
 • Śliwański J., Środki społecznego przekazu w życiu i dojrzałości parafii polonijnej w Hamburgu 1976-1986, "Studia Polonijne" 1986, t.10.
 • Śliwański J., Zabytkowy sztandar panowania przedmiotem kultu parafii polskiej w Hamburgu. PMK, Hamburg 1978.
 • Świątkowski A., Położenie socjalne imigrantów zarobkowych i członków ich rodzin. Katowice 1986.
 • Walaszek A., Polscy robotnicy a praca i związki zawodowe w St. Zjednoczonych Ameryki 1880-1922. Ossolineum, PAN.
 • Wilczyński R., Rozmiary, struktura i przyczyny eksportu wysoko kwalifikowanej siły roboczej z krajów rozwijających się do wysoko rozwiniętych, PMIGKR 1988, nr 20.
 • Witkowski J., Ruchliwość pracownicza osób z wyższym wykształceniem w Polsce. Warszawa 1983.
 • Wojtaszewski A., Co należy wiedzieć udając się do pracy za granicę, "Służba Pracownicza" 1990, nr 5.
 • Żygulski K., Globalne problemy współczesnego świata a zadania edukacji. Warszawa 1989.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171337337

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.